• روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶
 • تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق. ۷
 • قلمرو تحقیق ۹
 • مدل مفهومی تحقیق .۱۰
 •  

   

  فصل دوم : ادبیات تحقیق

  مقدمه

  ۲-۱. بخش اول : انواع روش های پرداخت.۱۳

  ۲-۲.  مبانی نظری . ۱۳

  ۲-۳. انواع روش های پرداخت. ۱۸

  ۲-۳-۱. تجارت بر اساس حساب باز ۱۹

  ۲-۳-۲. روش برات ساده ۱۹

  ۲-۳-۳. برات وصولی اسنادی. ۲۰

  ۲-۳-۴. اعتبار اسنادی۲۰

  ۲-۳-۴-۱. اعتبار نامه.۲۱

  ۲-۳-۴-۲. انواع اعتبارات اسنادی .۲۲

  ۲-۴. مقررات ۲۸

  ۲-۴-۱. ساختار اینکوترمز ۲۸

  ۲-۴-۲. تحویل در محل کار (محل تعیین شده)EXW. 29

  ۲-۴-۳. تحویل به حمل کننده(محل تعیین شده)FCA 30

  ۲-۴-۴. تحویل در کنار کشتی (بندر تعیین شده)FAS. 30

  ۲-۴-۵. تحویل روی عرشه (بندر تعیین شده)FOB. 13

  ۲-۴-۶. هزینه و کرایه حمل (بندر مقصد تعیین شده )CFR. 31

  ۲-۴-۷. هزینه ، بیمه و کرایه حمل(بندر مقصد تعیین شده )CIR. 32

  ۲-۴-۸.کرایه حمل پرداخت شده (تا مقصد تعیین شده )CPT 32

  ۲-۴-۹. کرایه حمل و حق بیمه پرداخت شده پرداخت شده (تا مقصد تعیین شده )CIP. 33

  ۲-۴-۱۰.تحویل در مرز(محل تعیین شده )DAF 34

  ۲-۴-۱۱. تحویل از کشتی (بندر مقصد تعیین شده ) DES34

  ۲-۴-۱۲.تحویل در اسکله (بندر مقصد تعیین شده ) DEQ  . ۳۴

  ۲-۴-۱۳.تحویل بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی (مقصد تعیین شده )DDU. 35

  ۲-۴-۱۴. تحویل بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی (مقصد تعیین شده )DDP 36

  ۲-۵. حمل و نقل . ۳۷

  ۲-۵-۱. متصدی حمل و نقل ۳۷

  ۲-۵-۲. کارگزار حمل و نقل ۳۸

  ۲-۵-۳. ترانس شیپمنت ((Transshipment. 38

  ۲-۵-۴. انواع روش های حمل و نقل ۳۹

  ۲-۵-۵.انواع کنوانسیون حمل و نقل. ۴۱

  ۲-۶- بارنامه. ۴۴

  ۲-۶-۱. تعریف بارنامه ۴۴

  ۲-۶-۲. اطلاعات مندرج در بارنامه . ۴۶

  ۲-۶-۳. مشخصات بارنامه های معتبر ۴۶

  ۲-۶-۴. فرق بارنامه و راه نامه ۴۸

  ۲-۶-۵. انواع بارنامه های متداول در حمل و نقل ۴۸

  ۲-۷- بازرسی Inspection.53

  ۲-۸- گمرک ( Customs)59

  ۲-۹- ترخیص (Clearance).61

  ۲-۱۰- بیمه (Insurance).61

  ۲-۱۱- اظهارنامه گمرکی (Customs Declaration) . 74

  ۲-۱۲- بخش دوم : پیشینه تحقیق ۷۵

  ۲-۱۲-۱. تحقیقات داخلی.۷۵

  ۲-۱۲-۲. تحقیقات خارجی . ۷۵

  ۲-۱۳- الگوی مفهومی تحقیق ۷۸

  خلاصه فصل دوم

  فصل سوم :روش شناسی پژوهش

  ۳-۱. مقدمه ۸۱

  ۳-۲.روش شناسی تحقیق .                     ۸۱

  ۳-۳. مدل تحلیلی پژوهش                                                                                                                   ۸۵

  ۳-۴. جامعه آماری ۸۵

  ۳-۵. نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری ۸۶

  ۳-۶. ابزارها و روش های جمع آوری داده ها.۸۷

  ۳-۷. ابزار سنجش تحقیق ۸۸

  ۳-۸. پایایی پرسشنامه.۸۹

  ۳-۹. روایی پرسشنامه۹۰

  ۳-۱۰. روش تجزیه و تحلیل داده ها۹۱

   

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

  مقدمه

  ۴-۱- بخش اول : آماره های توصیفی نمونه آماری ۹۸

  ۴-۱-۱. درصد فراوانی سوالات پرسشنامه.۱۰۱

  ۴-۲- بخش دوم : آزمون فرضیات تحقیق .۱۰۴

  ۴-۲-۱. استفاده از آزمون های جایگزین ۱۰۹

  ۴-۳- بخش سوم : سایر یافته های تحقیق ۱۱۱

  ۴-۳-۱. امکان کاهش تعداد سوالات پرسشنامه ۱۲۰

  ۴-۳-۲. آزمون فریدمن ۱۲۳

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

  ۵-۱- مقدمه .۱۲۷

  ۵-۲- خلاصه و نتیجه گیری ۱۲۷

  ۵-۳- استنباط از یافته های تحقیق ۱۲۹

  ۵-۴- محدودیت های تحقیق۱۳۵

  ۵-۵- پیشنهادات تحقیق۱۳۶

  پیوست ها

  فهرست منابع و مأخذ

   

  فهرست جداول

  عنوان                                                                                                       صفحه

  ۲-۱. جدول ساختار اینکوترمز .  ۲۹

  ۲-۲. جدول پوشش های شرایط بیمه ای A-B-C   ۶۸

  ۴-۱. میانگین، میانه و انحراف معیار فرضیه ۱. ۹۸

  ۴-۲. میانگین، میانه و انحراف معیار فرضیه ۲.    ۹۹

  ۴-۳. میانگین، میانه و انحراف معیار فرضیه ۳   ۹۹

  ۴-۴. میانگین، میانه و انحراف معیار فرضیه ۴.   ۱۰۰

  ۴-۵. میانگین، میانه و انحراف معیار فرضیه ۵   ۱۰۰

  ۴-۶. میانگین، میانه و انحراف معیار فرضیه ۶.۱۰۱

  ۴-۷. درصد فراوانی سؤالات پرسشنامه (فرضیه اول).۱۰۲

  ۴-۸. درصد فراوانی سؤالات پرسشنامه (فرضیه دوم).۱۰۲

  ۴-۹. درصد فراوانی سؤالات پرسشنامه (فرضیه سوم)۱۰۳

  ۴-۱۰. درصد فراوانی سؤالات پرسشنامه (فرضیه چهارم).۱۰۳

  ۴-۱۱. درصد فراوانی سؤالات پرسشنامه (فرضیه پنجم) .۱۰۳

  ۴-۱۲. درصد فراوانی سؤالات پرسشنامه (فرضیه ششم) .۱۰۴

  ۴-۱۳. آزمون دو جمله ای بر ای فرضیات شش گانه تحقیق ۱۰۸

  ۴-۱۴. آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای فرضیات شش گانه ۱۱۰

  ۴-۱۵. آزمون T-test برای فرضیات شش گانه به جای آزمون دو جمله ای ۱۱۰

  ۴-۱۶. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۱ و ۲۱۱۲

  ۴-۱۷. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۱ و ۳۱۱۲

  ۴-۱۸. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۱ و ۴ .۱۱۳

  ۴-۱۹. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۱ و ۵ .۱۱۳

  ۴-۲۰. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۱ و ۶ .۱۱۴

  ۴-۲۱. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۲ و ۳ .۱۱۴

  ۴-۲۲. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۲ و فرضیه ۴ .۱۱۵

  ۴-۲۳. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۲ و ۵ .۱۱۵

  ۴-۲۴. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۲ و ۶ ۱۱۶

  ۴-۲۵. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۳ و ۴ ۱۱۶

  ۴-۲۶. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۳ و ۵ ۱۱۷

  ۴-۲۷. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۳ و ۶ .۱۱۸

  ۴-۲۸. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۴ و ۵ .۱۱۸

  ۴-۲۹. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۴ و ۶ .۱۱۹

  ۴-۳۰. ضریب همبستگی اسپیرمن بین فرضیه ۵ و ۶ .۱۱۹

  ۴-۳۱. مقدار آماره آزمون KMO جهت امکان­ پذیری کاهش متغیرها .۱۲۰

  ۴-۳۲. مقدار آماره آزمون KMO جهت امکان­ پذیری کاهش متغیرها .۱۲۱

  ۴-۳۳. مقدار آماره آزمون KMO جهت امکان­ پذیری کاهش متغیرها .۱۲۲

  ۴-۳۴. جدول ۴-۳۴ مقدار اعتبار آزمون فریدمن ۱۲۳

  ۴-۳۵. میانگین تاثیر گذاری هر یک از فرضیات در تمایل به استفاده از اعتبارات اسنادی۱۲۴

  فهرست نمودارها

  عنوان                                                                                                       صفحه

  ۳-۱. نمودار مراحل اجرایی تحقیق . ۸۴

   

  فهرست اشکال

  عنوان                                                                                                       صفحه

  ۱-۱. مدل مفهومی تحقیق  .  ۱۰

  ۲-۱. فرایند واردات کالا از طریق گشایش اعتبار اسنادی   ۱۸

  ۲-۲. الگوی مفهومی تحقیق    ۷۸

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *