فصل سوم: (متدولوژی تحقیق)
روش پژوهش. ۳۸
جامعه آماری پژوهش. ۳۸
حجم نمونه و روش اندازه گیری آن. ۳۹
روش و ابزار گردآوری اطلاعات. ۳۹
روش های آماری مورد استفاده: ۳۹
ابزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۴۰
روایی و پایایی  پرسشنامه. ۴۰
روایی ۴۰
پایایی ۴۱
قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی،  موضوعی) ۴۲
فصل چهارم:(تجزیه و تحلیل اطلاعات)
قسمت اول:  آمار توصیفی ۴۴
(عوامل منطقه‌ای یا جغرافیایی موثر بر قاچاق کالا و ارز) ۵۲
(عوامل سیاسی و امنیتی موثر بر قاچاق کالا و ارز. ۵۲
(عوامل سیاسی و امنیتی موثر بر قاچاق کالا و ارز) ۵۳
(عوامل سیاسی و امنیتی موثر بر قاچاق کالا و ارز) ۵۴
(عوامل سیاسی و امنیتی موثر بر قاچاق کالا و ارز) ۵۵
قسمت دوم:  آمار استنباطی ۵۵
فصل پنجم: (نتیجه گیری و پیشنهادها) ۶۰
نتیجه فرضیه اصلی اوّل: ۶۱
نتیجه فرضیه دوم: ۶۱
نتیجه فرضیه سوم: ۶۱
نتیجه فرضیه چهارم: ۶۲
پیشنهاد‌ها ۶۲
راه‌کارهاى سیاسى ۶۳
راه‌کارهاى فرهنگى ـ اجتماعى ۶۳
منابع و مآخذ. ۶۵
چکیده به زبان انگلیسی I

فهرست جداول

آزمون آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی ابزار تحقیق ۴۱
جدول آمار توصیفی شماره ۱ : فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت. ۴۴
جدول آمار توصیفی شماره ۲ : فراوانی پاسخگویان بر حسب سمت پاسخگویان. ۴۵
جدول آمار توصیفی شماره ۳ : فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات. ۴۵
جدول آمار توصیفی شماره ۴ :فراوانی پاسخگویان بر حسب سازمان محل خدمت. ۴۶
تا چه میزان داشتن شغل تا چه حد می‌تواند از انجام عمل قاچاق توسط فرد جلوگیری کند؟. ۴۷
جدول آمار توصیفی شماره ۵ : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. ۴۷
جدول آمار توصیفی شماره ۶ :فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. ۴۷
جدول آمار توصیفی شماره ۷ : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. ۴۸
جدول آمار توصیفی شماره ۸ :فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. ۴۹
جدول آمار توصیفی شماره ۹ : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. ۵۰
جدول آمار توصیفی شماره ۱۰ : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. ۵۰
جدول آمار توصیفی شماره ۱۱: فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. ۵۱
موقعیت جغرافیایی مناطق مختلف می‌تواند بر کاهش یا افزایش قاچاق کالا و ارز موثر باشد. ۵۲
جدول آمار توصیفی شماره ۱۲ : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. ۵۲
جدول آمار توصیفی شماره ۱۳ : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. ۵۲
جدول آمار توصیفی شماره ۱۴ : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. ۵۳
جدول آمار توصیفی شماره ۱۵ : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. ۵۴
جدول آمار توصیفی شماره ۱۶ : فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به مجموعه سئوالات متغیر. ۵۵
جدول آمار استنباطی شماره ۱ : آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها ۵۶
جدول آمار استنباطی شماره ۲ : آزمون تی تک نمونه‌ای برای بررسی فرضیه ۱. ۵۶
جدول آماره‌های توصیفی ۵۶
جدول آزمون t تک نمونه‌ای ۵۶
جدول آماره‌های توصیفی ۵۷
جدول آزمون t تک نمونه‌ای ۵۷
جدول آمار استنباطی شماره ۴ : آزمون تی تک نمونه‌ای برای بررسی فرضیه ۳: ۵۷
جدول آماره‌های توصیفی ۵۷
جدول آزمون t تک نمونه‌ای ۵۷
آزمون تی تک نمونه‌ای برای بررسی فرضیه ۴: ” عوامل اقتصادی در پیشگیری و کاهش قاچاق کالا و ارز موثر می‌باشد  ۵۸
جدول آماره‌های توصیفی ۵۸
جدول آزمون t تک نمونه‌ای ۵۸
جدول آمار استنباطی شماره ۱۲ : آزمون فرید من برای بررسی و رتبه بندی عوامل اجتماعی، اقتصادی و منطقه‌ای و سیاسی و امنیتی از لحاظ شدت تاثیر آن بر قاچاق کالا و ارز. ۵۸
آزمون فریدمن ۵۸

چکیده

قاچاق کالا، خروج منابع ارزی و ورود کالاهای فاقد کیفیت که به دلیل قیمت کمتر با اقبال مصرف‌کنندگان نیز مواجه می‌شود را به دنبال داشته و موجب شده تا سرمایه‌ها به سمت انجام کارهای خدماتی، دلالی و واسطه‌گری گرایش پیدا کند. برخی معتقد هستند که نقش قاچاق کالا در رابطه با تولیدات داخلی به مثابه شمشیری دولبه است که گرچه باعث واردآمدن خسارات فراوانی به همه بخش‌های اقتصادی و تولید داخلی می‌شود؛ اما با توجه به اعمال سیاست‌های ناشی از ورود کالاهای قاچاق به کشور می‌تواند به عنوان موتور محرک تولیدات داخلی نیز عمل کند. واقعیت امر این است که آثار زیانبار و مخرب قاچاق کالا بر تولیدات داخلی در مقایسه با نکات مثبت آن بسیار بیشتر است. تاثیرات منفی که بر همه بخش‌های اقتصادی در رابطه با خنثی سازی سیاست‌های تجاری، کاهش درآمد گمرکی و مالیاتی، قانون گریزی، عدم رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی، اخلال در تنظیم روابط خارجی، رشد فرهنگ مصرفی و در نهایت اشتغال دارد از دلایل مهم ناتوانی تولیدات داخلی برای تامین کالاهای مورد نیاز بازار مصرف و یا رقابت این کالاها در سطح بازارهای جهانی محسوب می‌شود.
روش تحقیق در این پژوهش از نوع روش پیمایشی با بهره گرفتن از پرسشنامه بوده و جزء تحقیقات کاربردی محسوب می‌گردد. نمونه آماری این پژوهش برابر ۱۰۰ نفر از صاحبنظران در نهادهای مرتبط با قاچاق کالا بوده که در این پژوهش به سئوالات پرسشنامه پاسخ داده اند.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که: عوامل اجتماعی در پیشگیری و کاهش قاچاق کالا و ارز موثر می‌باشد، عوامل اقتصادی در پیشگیری و کاهش قاچاق کالا و ارز موثر می‌باشد، عوامل سیاسی و امنیتی در پیشگیری و کاهش قاچاق کالا و ارز موثر می‌باشد. با توجه به نتایج آزمون فریدمن عوامل اجتماعی، اقتصادی و منطقه‌ای از لحاظ شدت تاثیر آن بر قاچاق کالا و ارز به ترتیب عبارتند از: عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل سیاسی و امنیتی، عوامل جغرافیایی
کلید واژه‌ها:قاچاق، قاچاق کالا، قاچاق ارز، پیشگیری، شهرستان قصرشیرین.
 
 

مقدمه

قاچاق یکى از پدیده‌هاى رایج و از آفت‌هاى شناخته‌شده براى اقتصاد کشور است. در حال حاضر، مسئله قاچاق کالا و لزوم مبارزه با آن، یکى از مسائل مهم اقتصادى کشور است. نمونه آشکار قاچاق کالا، قاچاق بنزین است. پایین بودن قیمت سوخت در کشور نسبت به قیمت‌هاى جهانى و قرار دادن یارانه براى مصرف‌کننده‌ها، موجب شده است برخى به قاچاق آن دست بزنند. از دیگر نمونه‌هاى قاچاق کالا، قاچاق داروهایى است که با مرگ و زندگى انسان‌ها سروکار دارد. فروش این داروها با قیمت‌هاى گزاف در بازارهاى سیاه، موجب مى‌شود کسانى که قدرت تهیه آنها را ندارند، ناامید از همه جا و همه کس، لحظه‌ها را به انتظار مرگ بیمارشان سپرى کنند. بسیارى از این بیماران، افراد بى‌پناهى هستند که طعمه زیاده‌خواهى این قاچاقچیان قرار مى‌گیرند.
لازم به ذکر است که قاچاق کالا شامل دو بخش است یکی قاچاق کالاهای ممنوع یعنی کالاهایی که صادرات یا واردات آنها ممنوعیت شرعی وقانونی دارند نظیرموادمخدر واسلحه و مشربات الکلی ودیگری قاچاق کالاهای مجاز ومجاز مشروط که منظور کالاهایی است که صادرات و واردات آنها با رعایت ضوابط قانونی امکان پذیر بوده اما به دلیل رعایت نکردن ضوابط قانونی قاچاق تلقی می‌شوند. برای مثال ممکن است واردکننده کالایی برای فرار از پرداخت حقوق ورودی اقدام به قاچاق کالای وارداتی کند. قاچاق کالا رادر برخی موارد باید جرمی سازمان یافته دانست که عاملان آن با عدم پرداخت سود بازرگانی ومالیات بر درآمد با عرضه کالاهای غیراستاندارد ومضر علاوه بر ایجاد خسارت جانی ومالی به مردم در امنیت نیز اخلال ایجاد می‌کنند.
قاچاق کالا و ارز از نظر اقتصادی علاوه بر اختلال در نظام عرضه وتقاضا سودهنگفتی را نصیب دست اندرکاران آن می‌کند که باعث افزایش سرمایه عوامل اصلی قاچاق وگرایش آنان به سرمایه گذاری بیشتر در امر قاچاق  ونیز جذب سرمایه‌های سرگردان در این فعالیت شده است. امروزه قاچاق کالا علاوه برآثار وپیامدهای منفی وجبران ناپذیری که برپیکره نظام اقتصادی کشور وارد می‌سازد پیامدها وآثار زیانباری نیز در عرصه فرهنگ واجتماع به دنبال داردزیرا قاچاق چیان در نقاط مرزی در عوض کالاهایی که از مرز خارج می‌سازند کالاها و وسایلی رانیز وارد خاک ایران می‌کنند که مهمترین این کالاها عبارتند از مشروبات الکلی و مواد مخدرو تجیزات ماهواره‌ای ومحصولات فرنگی غیرمجاز غربی و.
با وجود اینکه سازمان های مرتبط در امر قاچاق کالا در ایران وخصوصا استان کرمانشاه با وجود تلاش بی‌وقفه واعمال مجازاتهای سنگین قانونی با استناد به آمار وارقام ارائه شده از منابع ومراجع رسمی نتوانسته‌اند پدیده قاچاق کالا را کاملا مهار کنند. که این مسئله نشان می‌دهد برخورد صرف وکنترل مبادی مرزی وراه های عبور ومرور قاچاقچیان راه حل مناسبی نخواهد بود بلکه برای درمان این بیماری باید ریشه‌های آن را یافت ودرمان کرد. بنابراین باتوجه به ضرورت برخورد با پدیده قاچاق کالا و شناخت علل بوجود آورنده وتشدیدکننده آن اولین وموثرترین گام در جهت رفع این معضل اقتصادی واجتماعی وفرهنگی است.
با استناد به اینکه هر پدیده‌ای در ظرف زمانی ومکانی خاص خود به وجود می‌آید وتحت شرایط وضوابط همان منطقه رشد می‌کند لازم است که در همان بستر نیز آسیب شناسی شود. پدیده قاچاق کالا در مرز قصرشیرین نیز از این قاعده مستثنی نیست ودر این پژوهش سعی شده است تا عوامل موثر برقاچاق کالا وراه های پیشگیری از آن را در مرز قصرشیرین مورد کندو کاو قرار داد.
ایرج کرمی
پاییز۱۳۹۳
 
 
 
 
 
فصل اول
(کلیات تحقیق)
 
 
 
 

فصل اول

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *