۱-۹-۱ ) روش و ابزار گرد آوری اطلاعات : ۸

۱-۹-۲ ) روش تجزیه و تحلیل داده ها ۹

۱-۱۰ )‌ قلمرو تحقیق ( زمانی ، مکانی ،  موضوعی ) : ۹

۱-۱۰-۱ ) قلمرو مکانی تحقیق : ۹

۱-۱۰-۲ ) قلمرو زمانی تحقیق : ۹

۱-۱۰-۳ ) قلمرو موضوعی : ۱۰

۱-۱۱ ) جامعه آماری ۱۰

۱-۱۲ ) روش نمونه گیری : ۱۰

۱-۱۳ ) تعریف واژه ها : ۱۰

۱-۱۳-۱ ) طرح کسب و کار : ۱۰

۱-۱۳-۱-۱ ) تعاریف نظری : ۱۰

۱-۱۳-۱-۲ ) تعریف عملیاتی : ۱۱

۱-۱۳-۲ ) تفکر استراتژیک : ۱۱

۱-۱۳-۲-۱ ) تعاریف نظری : ۱۱

۱-۱۳-۲-۲ ) تعریف عملیاتی : ۱۱

۱-۱۳-۳ ) برنامه ریزی استراتژیک : ۱۲

۱-۱۳-۳-۱ ) تعاریف نظری : ۱۲

۱-۱۳-۳-۲ ) تعریف عملیاتی : ۱۲

۱-۱۳-۴ ) بازاریابی الکترونیکی : ۱۲

ا-۱۳-۴-۱ ) تعاریف نظری : ۱۲

۱-۱۳-۴-۲ ) تعریف عملیاتی : ۱۳

۱-۱۳-۵ ) تجارت الکترونیکی : ۱۳

۱-۱۳-۵-۱ ) تعاریف نظری : ۱۳

۱-۱۳-۵-۲ ) تعریف عملیاتی : ۱۳

۱-۱۳-۶ ) آمیخته بازاریابی : ۱۳

۱-۱۳-۶-۱ ) تعریف نظری : ۱۳

۱-۱۳-۷ ) آمیخته محصول : ۱۳

۱-۱۳-۷-۱ ) تعریف نظری : ۱۳

۱-۱۳-۸ ) آمیخته قیمت : ۱۳

۱-۱۳-۸-۱ ) تعریف نظری : ۱۳

۱-۱۳-۹ ) آمیخته ترفیع : ۱۴

۱-۱۳-۹-۱ ) تعریف نظری : ۱۴

۱-۱۳-۱۰ ) آمیخته توزیع : ۱۴

۱-۱۳-۱۰-۱ ) تعریف نظری : ۱۴

۱-۱۳-۱۱ ) استراتژی بازاریابی : ۱۴

۱-۱۳-۱۱-۱ ) تعریف عملیاتی : ۱۴

۱-۱۳-۱۲ ) موفقیت : ۱۴

۱-۱۳-۱۲-۱ ) تعریف عملیاتی : ۱۴

۱-۱۴ ) مدل مفهومی اولیه تحقیق : ۱۵

۲ ) فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۷

۲-۱ ) مقدمه : ۱۷

۲-۲ ) مبانی نظری : ۱۷

۲-۲-۱ ) استراتژی : ۱۷

۲-۲-۱-۱ ) سیر تکامل برنامه ریزی: ۱۷

۲-۲-۱-۲ ) گرایش های برنامه ریزی: ۱۷

۲-۲-۱-۲-۱ ) گرایش تعاملی: ۱۸

۲-۲-۱-۳ ) مدیریت استراتژیک: ۱۸

۲-۲-۱-۴ ) بصیرت و تفکر استراتژیک: ۱۹

۲-۲-۱-۵ ) سازمان استراتژیک/ سازمان یادگیرنده: ۲۰

۲-۲-۱-۶ ) بومی سازی دستاوردهای مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک: ۲۱

۲-۲-۱-۷ ) دیدگاه میتزبرک در تعریف استراتژی: ۲۱

۲-۲-۱-۸ ) تقسیم بندی متداول استراتژِی: ۲۲

۲-۲-۱-۹ ) مفهوم پارادایم: ۲۳

۲-۲-۱-۱۰ ) مدل رقابت صنعتی پورتر: ۲۶

۲-۲-۱-۱۱ ) مدل ارزش- مشتری ۲۸

۲-۲-۱-۱۲ ) کارآفرینی: ۳۰

۲-۲-۱-۱۳ ) خلاقیت: ۳۱

۲-۲-۱-۱۴ ) راهبرد یا استراتژی : ۳۲

۲-۲-۱-۱۵ ) استراتژی های رقابتی پورتر: ۳۳

۲-۲-۱-۱۶ ) راهبردهای انطباقی: ۳۴

۲-۲-۱-۱۷ ) چرخه حیات محصول: ۳۵

۲-۲-۱-۱۸ ) تدوین راهبرد در سطح عملیاتی: ۳۷

۲-۲-۱-۱۹ ) تحلیل زنجیره ارزش: ۳۷

۲-۲-۲ ) استراتژی اقیانوس آبی : ۳۸

۲-۲-۲-۱ ) تابلوی طراحی استراتژی : ۴۰

۲-۲-۲-۲ ) شش رویکرد پایه اقیانوس آبی : ۴۴

۲-۲-۲-۲-۱ ) مسیر ۱ : دیدن فراتر از صنایع جایگزین ۴۵

۲-۲-۲-۲-۲ ) مسیر ۲ : در نظر گرفتن گروه های استراتژیک در صنایع. ۴۵

۲-۲-۲-۲-۳ ) مسیر ۳ : در نظر گرفتن زنجیره خریداران. ۴۶

۲-۲-۲-۲-۴ ) مسیر ۴ : در نظر گرفتن محصولات و خدمات مکمل. ۴۶

۲-۲-۲-۲-۵ ) مسیر ۵ : در نظر گرفتن جذابیت های کارکردی یا احساسی برای خریداران. ۴۷

۲-۲-۲-۲-۶ ) مسیر ۶  : در نظر گرفتن زمان. ۴۷

۲-۲-۲-۳ ) غیر مشتری ها : ۴۸

۲-۲-۲-۴ ) مطلوبیت خریدار : ۴۹

۲-۲-۲-۵ ) قیمت : ۵۰

۲-۲-۲-۶ ) هزینه : ۵۲

۲-۲-۲-۷ ) پذیرش کالا یا خدمات : ۵۳

۲-۲-۳ ) بازاریابی : ۵۳

۲-۲-۳-۱ ) مدیریت بازار: ۵۳

۲-۲-۳-۲ ) تعاریف بازاریابی : ۵۴

۲-۲-۳-۳ ) خلاصه ای از مفاهیم بازاریابی : ۵۶

۲-۲-۳-۴ ) تعریفی دقیق تر از بازاریابی : ۶۱

۲-۲-۳-۵ ) مدیریت بازاریابی : ۶۳

۲-۲-۳-۶ ) فلسفه های مدیریت بازاریابی : ۶۴

۲-۲-۳-۶-۱ ) گرایش محصول : ۶۴

۲-۲-۳-۶-۲ ) گرایش فروش : ۶۵

۲-۲-۳-۶-۳ ) گرایش بازاریابی : ۶۵

۲-۲-۳-۶-۴ ) گرایش بازاریابی اجتماعی : ۶۶

۲-۲-۳-۷ ) تحقیقات بازاریابی : ۶۷

۲-۲-۳-۸ ) تقسیم بازار و تعیین بازار هدف : ۶۷

۲-۲-۳-۸-۱ ) معیارهای تقسیم بازار : ۶۸

۲-۲-۳-۸-۲ ) استراتژی های مختلف انتخاب بازار هدف : ۶۸

۲-۲-۳-۹ ) عوامل موثر در انتخاب استراتژی بازاریابی : ۶۹

۲-۲-۳-۱۰ ) پیش بینی فروش : ۷۰

۲-۲-۳-۱۱ ) موضع یابی : ۷۱

۲-۲-۳-۱۲ ) محصول جدید : ۷۲

۲-۲-۳-۱۳ ) منحنی عمر محصول و مصرف کنندگان : ۷۴

۲-۲-۳-۱۴ ) آمیخته محصول : ۷۵

۲-۲-۳-۱۴-۱ ) نام گذاری و مارک محصول : ۷۵

۲-۲-۳-۱۴-۲ ) بسته بندی محصول : ۷۶

۲-۲-۳-۱۴-۳ ) ضمانت نامه محصول : ۷۷

۲-۲-۳-۱۴-۴ ) خدمات : ۷۷

۲-۲-۳-۱۵ ) آمیخته قیمت. ۷۷

۲-۲-۳-۱۵-۱ ) رابطه قیمت و تقاضا : ۷۸

۲-۲-۳-۱۵-۲ ) روش های قیمت گذاری : ۸۰

۲-۲-۳-۱۵-۳ ) تعدیل قیمتها و تخفیفها : ۸۲

۲-۲-۳-۱۶ ) آمیخته توزیع : ۸۳

۲-۲-۳-۱۶-۱ ) طبقه بندی واسطه ها : ۸۳

۲-۲-۳-۱۶-۲ ) کانالهای اصلی توزیع : ۸۴

۲-۲-۳-۱۶-۳ ) توزیع فیزیکی : ۸۴

۲-۲-۳-۱۷ ) آمیخته ترفیع. ۸۶

۲-۲-۳-۱۷-۱ ) عوامل موثر درترکیب ترفیع. ۸۶

۲-۲-۳-۱۷-۲ ) تبلیغات و آگهی: ۸۶

۲-۲-۳-۱۷-۳ ) پیشبرد فروش. ۸۸

۲-۲-۳-۱۷-۴ ) روابط عمومی: ۸۸

۲-۲-۳-۱۷-۵ ) فروش مستقیم. ۸۹

۲-۲-۴ ) بازاریابی الکترونیک : ۹۰

۲-۲-۴-۱ ) تجارت الکترونیک: ۹۰

۲-۲-۴-۲ ) روند تجارت الکتریکی: ۹۰

۲-۲-۴-۳ ) کاربردهای تجارت الکترونیکی: ۹۲

۲-۲-۴-۴ ) خرید الکترونیکی و عوامل محرک جهت استفاده از آن: ۹۵

۲-۲-۴-۵ ) بازاریابی و رفتار خریدار: ۹۶

۲-۲-۴-۶ ) بازاریابی الکترونیکی: ۹۷

۲-۲-۴-۷ ) برنامه بازاریابی الکترونیکی: ۹۷

۲-۲-۴-۸ ) مخاطبان ما چه کسانی هستند؟ ۹۸

۲-۲-۴-۹ ) نقش زمان و مکان در برنامه ریزی بازاریابی الکترونیکی: ۹۹

۲-۲-۴-۱۰ ) به چه طریقی با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنیم؟ ۱۰۰

۲-۲-۴-۱۱ ) سیر تکاملی بازاریابی الکترونیکی: ۱۰۰

۲-۲-۴-۱۲ ) طراحی معماری وب سایتهای تجاری و نقشه سایت: ۱۰۱

۲-۲-۴-۱۳ ) ترفیع فعالیت های ارتباطی الکترونیکی به دو روش سنتی و برخط: ۱۰۲

۲-۲-۴-۱۳-۱ ) روش های سنتی: ۱۰۲

۲-۲-۴-۱۳-۲ ) روش های بر خط: ۱۰۳

۲-۲-۴-۱۴ ) اندازه گیری فعالیت های ارتباطی الکترونیکی ۱۰۳

۲-۲-۴-۱۵ ) بازاریابی الکترونیکی: ۱۰۴

۲-۲-۴-۱۶ ) فاکتورهای موفقیت در تجارت الکترونیک. ۱۰۴

۲-۲-۴-۱۷ ) جایگاه تجارت الکترونیک در ایران. ۱۰۵

۲-۲-۴-۱۸ )  مروری بر تجارت الکترونیک. ۱۰۵

۲-۲-۴-۱۹ ) بازاریابی الکترونیکی ۱۰۷

۲-۲-۴-۲۰ ) انواع کاربردهای تجارت الکترونیک. ۱۰۹

۲-۲-۴-۲۱ ) تجارت الکترونیکی ۱۱۰

۲-۲-۴-۲۲ ) کسب و کار الکترونیکی: ۱۱۱

۲-۲-۴-۲۳ ) طیف تجارت الکترونیکی: ۱۱۲

۲-۲-۴-۲۴ ) پارادوکس بهره وری ۱۱۵

۲-۲-۴-۲۵ ) درجه دیجیتال شدن محصول: ۱۱۶

۲-۲-۴-۲۶ ) عوامل اثر گذار بر پذیرش تجارت الکترونیکی توسط مشتریان. ۱۱۷

۲-۲-۴-۲۷ ) قابلیت دیجیتالی کردن محصول: ۱۱۸

۲-۲-۴-۲۸ ) معروفیت و شهرت محصول: ۱۱۸

۲-۲-۴-۲۹ ) عناصر اصلی وب سایتهای موثر : ۱۱۹

۲-۳ ) پیشینه تحقیق : ۱۲۰

۲-۴ ) آشنایی با محصولات آسون تر : ۱۲۲

۲-۴-۱ ) عنوان محصول نمونه : ۱۲۲

۲-۴-۲ ) زمینه فنی: ۱۲۲

۲-۴-۳ ) دانش پیشین : ۱۲۳

۲-۴-۴ ) مشکلات فنی  و تحلیل دلایل آن : ۱۲۴

۲-۴-۵ ) تشریح اختراع : ۱۲۵

۲-۴-۶ ) راه حل های ارائه شده توسط اختراع : ۱۲۶

۲-۴-۷ ) توصیف اشکال پیوست : ۱۲۸

۲-۴-۸ ) اهداف و مزایای اختراع : ۱۳۱

۲-۴-۹ ) یک نمونه روش اجرائی برای استفاده از اختراع : ۱۳۲

۲-۵ ) مدل مفهومی اصلاح شده : ۱۳۳

۳ ) فصل سوم : روش تحقیق ۱۳۵

۳-۱ ) مقدمه. ۱۳۵

۳-۲ ) پژوهش علمی : ۱۳۵

۳-۳ ) اصول اساسی تحقیق علمی : ۱۳۶

۳-۳-۱ ) قابلیت تعمیم : ۱۳۶

۳-۳-۲ ) واقعی بودن : ۱۳۶

۳-۳-۳- ) قاعده تجاهل : ۱۳۷

۳-۳-۴ ) رعایت اصل بیطرفی : ۱۳۷

۳-۴ ) انواع تحقیق : ۱۳۸

۳-۴-۱ ) انواع تحقیق بر اساس هدف : ۱۳۸

۳-۴-۲ ) انواع تحقیق بر اساس روش : ۱۳۸

۳-۴-۲-۱ ) تحقیقات توصیفی : ۱۳۹

۳-۵ ) تعیین متغییرها و تدوین مدل ها : ۱۴۰

۳-۶ ) جامعه آماری و نمونه : ۱۴۰

۳-۷ ) برآورد حجم نمونه : ۱۴۲

۳-۸ ) ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات : ۱۴۲

۳-۸-۱ ) طیفها : ۱۴۳

۳-۹ ) روایی و پایایی ابزار سنجش : ۱۴۳

۳-۹-۱ ) روش آلفای کرونباخ : ۱۴۴

۳-۱۰ ) روش های گردآوری اطلاعات : ۱۴۵

۳-۱۰-۱ ) روش کتابخانه ای : ۱۴۵

۳-۱۰-۲ ) روش های میدانی : ۱۴۵

۳-۱۰-۲-۱ ) پرسشنامه : ۱۴۵

۳-۱۱ ) طراحی و تنظیم پرسشنامه : ۱۴۶

۳-۱۲ ) کدگذاری ، استخراج و طبقه بندی داده ها : ۱۴۷

۳-۱۳ ) تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج : ۱۴۸

۳-۱۳-۱ ) آمار توصیفی : ۱۴۹

۳-۱۳-۲ ) آمار استنباطی : ۱۴۹

۳-۱۴ ) انتخاب نوع آزمون : ۱۴۹

۳-۱۴-۱ ) آزمون کای – مربع برای آزمایشات یک متغیره : ۱۵۰

۳-۱۴-۱-۱ ) مفروضات آزمون : ۱۵۰

۳-۱۴-۲ ) آزمون کای – مربع برای آزمون استقلال بین دو متغیر : ۱۵۰

۳-۱۴-۳ ) رگرسیون چندگانه : ۱۵۱

۳-۱۴-۳-۱ ) انواع روش های رگرسیون چندگانه : ۱۵۱

۳-۱۴-۳-۲ ) رگرسیون چندگانه آماری یا گام به گام : ۱۵۱

۳-۱۴-۳-۳ ) الزامات : ۱۵۲

۳-۱۴-۴ ) تحلیل مسیر : ۱۵۳

۳-۱۵ ) مشخصات تحقیق حاضر : ۱۵۳

۴ ) فصل چهارم : یافته های تحقیق ۱۵۷

۴-۱ ) مقدمه : ۱۵۷

۴-۲ ) محاسبه آلفای کرونباخ : ۱۵۷

۴-۳ ) تحلیل توصیفی داده ها : ۱۵۸

۴-۳-۱ ) جنسیت : ۱۵۸

۴-۳-۲ ) سن : ۱۵۹

۴-۳-۳ ) تحصیلات : ۱۶۰

۴-۳-۴ ) هدف از آموزش زبان : ۱۶۱

۴-۳-۵ ) میزان تسلط پاسخگویان به زبان : ۱۶۲

۴-۳-۶ ) تاثیر روشها و محصولات موجود در بازار : ۱۶۳

۴-۳-۷ ) قیمت : ۱۶۴

۴-۳-۸ ) میزان جدید و نوآورانه بودن محصول : ۱۶۵

۴-۳-۹ ) نحوه آشنایی با محصولات آسونتر : ۱۶۶

۴-۳-۱۰ ) محصول ترجیحی از دید مخاطبین : ۱۶۷

۴-۳-۱۱ )  ارسال رایگان و تخفیف نقدی : ۱۶۸

۴-۳-۱۲ ) پرداخت آنلاین  و  پرداخت بعد از تحویل کالا : ۱۶۹

۴-۳-۱۳ ) استفاده از نسخه رایگان یا گارانتی بازگشت مبلغ  : ۱۷۰

۴-۳-۱۴ )  اهمیت آسانی خرید از طریق سایت : ۱۷۱

۴-۳-۱۵ ) داشتن نشان اعتماد الکترونیکی : ۱۷۲

۴-۳-۱۶ ) تمایل به خرید ( متغیر وابسته ) : ۱۷۳

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *