ـ فصل اول:

۱ ـ ۱ ـ مقدمه. ۲

۱ ـ ۲ ـ بیان مسئله. ۳

۱ ـ ۳ ـ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۳

۱ ـ ۳ ـ ۱ ـ فواید نظری تحقیق: ۳

۱ ـ ۳ ـ ۲ ـ فواید کاربردی تحقیق: ۴

۱ ـ ۴ ـ هدفهای تحقیق. ۵

۱ ـ ۴ ـ ۱ ـ هدف اصلی: ۵

۱ ـ ۴ ـ ۲ ـ اهداف فرعی: ۵

۱ ـ ۵ ـ سؤالهای تحقیق. ۵

۱ ـ ۵ ـ ۱ ـ سؤال اصلی: ۵

۱ ـ ۵ ـ ۲ ـ سؤالات فرعی: ۵

۱ ـ ۶ ـ تعریف علمیاتی واژگان کلیدی تحقیق. ۶

موانع فردی: ۶

اعضای هیأت علمی: ۶

متخصصین بخش صنعت: ۶

ارتباط صنعت و دانشگاه: ۶

بازاریابی اجتماعی: ۶

۱ـ ۷ ـ تعریف مفهومی واژگان کلیدی ۷

ارتباط صنعت و دانشگاه: ۷

بازاریابی اجتماعی: ۷

روش دلفی: ۷

ـ فصل دوم:

۲ ـ ۱ ـ مقدمه. ۹

۲ ـ ۲ ـ اهمیت همکاری دانشگاه و صنعت در توسعۀ ملی و پایدار. ۱۱

۲ ـ ۳ ـ فواید عمومی دانشگاه ها برای صنعت ۱۱

۲ ـ ۴ ـ الگوهای پیوند صنعت و دانشگاه ۱۱

۲ ـ ۵ ـ مشوقهای تعامل با صنعت ۱۳

۲ ـ ۶ ـ رابطۀ میان نوع مشوق و کانال ارتباطی ۱۴

۲ـ ۷ ـ موارد مؤثر بر تعاملات میان شرکت (صنعت) و دانشگاه ۱۵

۲ ـ ۷ ـ ۱ ـ ویژگیهای شرکت (صنعت) ۱۵

۲ ـ ۷ ـ ۲ ـ ویژگیهای دانشگاه ۱۷

۲ ـ ۸ ـ تأثیر ویژگیهای دانشگاهیان بر میزان تمایل آنها به تعامل با صنعت ۱۹

۲ ـ ۹ ـ موانع بازدارندۀ دانشگاهیان از تبادل دانش با صنعت ۱۹

۲ ـ ۱۰ ـ موانع فردی و اجتماعی انتقال دانش. ۲۱

۲ ـ ۱۱ ـ عوامل تأثیرگذار بر ادراک دانشگاهیان از موانع مربوطبه تبادل دانش. ۲۲

۲ ـ ۱۲ ـ عوامل تأثیرگذار بر محققین دانشگاهی برای تعامل با صنعت ۲۳

۲ ـ ۱۳ ـ رابطه میان شایستگی و میزان تعامل. ۲۴

۲ ـ ۱۴ ـ دانشگاه و تجاری­سازی دانش. ۲۴

۲ ـ ۱۵ ـ مکانیسم انتقال فنآوری از دانشگاه به صنعت ۲۵

۲ ـ ۱۶ ـ فرایند انتقال تکنولوژی از دانشگاه به صنعت ۲۶

۲ ـ ۱۷ ـ ارتباط متقابل دانشگاه، صنعت و دولت ۲۷

۲ ـ ۱۷ ـ ۱ ـ ضرورت برقراری ارتباط ۲۷

۲ ـ ۱۷ ـ ۲ ـ مدل سه­بخشی ارتباط دانشگاه ـ صنعت ـ دولت. ۳۰

۲ ـ ۱۷ ـ ۳ ـ کارآفرینی در دانشگاه (الزامی برای تحقق ارتباط دانشگاه ـ صنعت ـ دولت) ۳۲

۲ ـ ۱۸ ـ مسیر توسعه ارتباطات میان صنعت و دانشگاه ۳۳

۲ ـ ۱۸ ـ ۱ ـ توسعۀ ارتباط صنعت و دانشگاه پیش از دهۀ ۱۹۹۰. ۳۴

۲ ـ ۱۸ ـ ۲ ـ ارتباطات موجود از اوایل دهۀ ۱۹۹۰. ۳۵

۲ ـ ۱۹ ـ وضعیت ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران. ۳۶

۲ ـ ۱۹ ـ ۱ ـ تاریخچۀ همکاری دانشگاه و صنعت در ایران. ۳۷

۲ ـ ۱۹ ـ ۲ ـ موانع و عوامل ساختاری و محیطی (اقتصادی، فرهنگی) در ارتباط دانشگاه و صنعت. ۳۸

۲ ـ ۲۰ ـ بازاریابی اجتماعی ۴۰

۲ ـ ۲۱ ـ فرایند برنامه ­ریزی بازاریابی اجتماعی ۴۲

۲ ـ ۲۲ ـ مدلی برای اجرای بازاریابی اجتماعی ۴۳

۲ ـ ۲۲ ـ ۱ ـ انتخاب رسانۀ ارتباطی مناسب (کانال ارتباطی) ۴۴

۲ ـ ۲۳ ـ فراگرد تغییر. ۴۵

۲ ـ ۲۳ ـ ۱ ـ خروج از انجماد. ۴۵

۲ ـ ۲۳ ـ ۲ ـ تغییر یا تمرین رفتارهای جدید. ۴۶

۲ ـ ۲۳ ـ ۳ ـ تثبیت رفتارهای جدید. ۴۶

۲ ـ ۲۴ ـ علل فردی مقاومت در برابر تغییر. ۴۶

۲ ـ ۲۵ ـ سطوح تغییر رفتار. ۴۶

۲ ـ ۳۳ ـ پیشینۀ داخلی: ۴۸

۲ ـ ۳۴ ـ پیشینۀ خارجی: ۵۱

جمع­بندی ۵۸

ـ فصل سوم:

۳ ـ ۱ ـ مقدمه. ۶۲

۳ ـ ۲ ـ مدل مفهومی ۶۲

۳ ـ ۳ ـ روش­شناسی تحقیق. ۶۲

۳ ـ ۳ ـ ۱ ـ از نظر هدف: ۶۲

۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ از نظر روش: ۶۲

۳ ـ ۴ ـ ابزار گردآوری داده­ ها ۶۳

۳ـ ۵ ـ تکنیک دلفی ۶۳

۳ ـ ۵ ـ ۱ ـ روایی و پایایی دلفی ۶۴

پایایی (اعتماد) ۶۴

روایی (اعتبار) ۶۴

۳ ـ ۶ ـ تکنیک اسمارت ۶۵

۳ ـ ۷ ـ جامعۀ آماری تحقیق و روش نمونه گیری ۶۹

۳ ـ ۸ ـروش تحلیل داده­ ها ۶۹

۳ ـ ۹ ـ قلمرو تحقیق. ۷۰

۳ ـ ۹ ـ ۱ ـ قلمرو موضوعی: ۷۰

۳ ـ ۹ ـ ۲ ـ قلمرو مکانی: ۷۰

۳ ـ ۹ ـ ۳ ـ قلمرو زمانی: ۷۰

ـ فصل چهارم:

۴ ـ ۱ ـ مقدمه. ۷۲

۴ ـ ۲ ـ ویژگیهای جمعیت­شناختی پاسخ ­دهندگان. ۷۲

۴ ـ ۲ ـ ۱ ـ ویژگیهای جمعیت­شناختی مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ۷۳

۴ ـ ۲ ـ ۲ ـ ویژگیهای جمعیت­شناختی مربوط به مخصصین بخش صنعت. ۷۵

۴ ـ ۳ ـ آمار استنباطی ۷۸

۴ ـ ۳ ـ ۱ ـ آزمون فریدمن ۷۸

۴ ـ ۳ ـ ۲ ـ تجزیه و تحلیلهای مربوط به پاسخهای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ۷۹

تجزیه و تحلیلهای مربوط به موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با متخصصین بخش صنعت. ۷۹

تجزیه و تحلیلهای مربوط به راهکارهای ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با متخصصین بخش صنعت. ۸۲

۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ تجزیه و تحلیلهای مربوط به پاسخهای متخصصین بخش صنعت. ۸۷

تجزیه و تحلیلهای مربوط به موانع فردی ارتباط متخصصین بخش صنعت با اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ۸۷

تجزیه و تحلیلهای مربوط به راهکارهای ارتباط متخصصین بخش صنعت با اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ۹۰

ـ فصل پنجم:

۵ ـ ۱ ـ مقدمه. ۹۵

۵ ـ ۲ ـ نتیجه ­گیری و پیشنهادات مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ۹۵

۵ ـ ۲ ـ ۱ ـ نتیجه ­گیری و پیشنهادات مربوط به موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با متخصصین بخش صنعت            ۹۵

۵ ـ ۲ ـ ۲ ـ نتیجه ­گیری و پیشنهادات مربوط به راهکارهای ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با متخصصین بخش صنعت            ۱۰۱

۵ ـ ۳ ـ نتیجه ­گیری و پیشنهادات مربوط به پاسخهای متخصصین بخش صنعت ۱۱۱

۵ ـ ۳ ـ ۱ ـ نتیجه ­گیری و پیشنهادات مربوط به موانع فردی ارتباط متخصصین بخش صنعت با اعضای هیأت علمی دانشگاه ها          ۱۱۱

۵ ـ ۳ ـ ۲ ـ نتیجه ­گیری و پیشنهادات مربوط به راهکارهای ارتباط متخصصین بخش صنعت با اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ۱۱۷

۵ ـ ۴ ـ جدول تقاطعی موانع و راهکارها ۱۲۳

۵ ـ ۵ ـ نتایج تحقیق در قالب تکنیک اسمارت (بازاریابی اجتماعی) ۱۲۵

۵ ـ ۶ ـ بحث ۱۳۴

۵ ـ ۷ ـ محدودیتهای تحقیق. ۱۴۱

۵ ـ ۸ ـ پیشنهاد برای تحقیقات آینده ۱۴۱

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل ۲ ـ ۱ ـ الگوی مشاوره ۱۲

شکل ۲ ـ ۲ ـ الگوی قرارداد تحقیقات ۱۲

شکل ۲ ـ ۳ ـ الگوی آموزش مستمر. ۱۲

شکل ۲ ـ ۴ ـ الگویقراردادتحقیقاتیغیرمستقیم. ۱۲

شکل ۲ ـ ۵ ـ الگوی تحقیق مشترک ۱۳

شکل ۲ ـ ۶ ـ مدل ایستا ۳۰

شکل ۲ ـ ۷ ـ مدل آزاد. ۳۰

شکل ۲ ـ ۸ ـ مدل بخشی ۳۱

شکل ۲ ـ ۹ ـ فرایند اجرایی آمیخته بازاریابی ۴۳

شکل ۲ ـ ۱۰ ـ مقایسه سطوح مختلف تغییر از حیث میزان دشواری و زمان مورد نیاز. ۴۷

شکل ۴ ـ ۱ ـ توزیع فراوانی جنسیت اعضای هیأت علمی ۷۳

شکل ۴ ـ ۲ ـ توزیع فراوانی سن اعضای هیأت علمی ۷۴

شکل ۴ ـ ۳ ـ توزیع فراوانی مرتبه استادی اعضای هیأت علمی ۷۴

شکل ۴ ـ ۴ ـ توزیع فراوانی سابقه ارتباط با صنعت اعضای هیأت علمی ۷۵

شکل ۴ ـ ۵ ـ توزیع فراوانی جنسیت متخصصین صنعت ۷۶

شکل ۴ ـ ۷ ـ توزیع فراوانی سِمت متخصصین صنعت ۷۷

شکل ۴ ـ ۸ ـ توزیع فراوانی سابقه ارتباط بادانشگاه متخصصین صنعت ۷۸

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۲ ـ ۱ ـ جدول نوع مشوق و عناصر تشکیل‏دهنده آن. ۱۴

جدول ۴ ـ ۱ ـ توزیع فراوانی جنسیت اعضای هیأت علمی ۷۳

جدول ۴ ـ ۲ ـ جدول توزیع فراوانی سن اعضای هیأت علمی ۷۳

جدول ۴ ـ ۳ ـ جدول توزیع فراوانی مرتبه استادی اعضای هیأت علمی ۷۴

جدول ۴ ـ ۴ ـ جدول توزیع فراوانی سابقه ارتباط با صنعت اعضای هیأت علمی ۷۵

جدول ۴ ـ ۵ ـ جدول توزیع فراوانی جنسیت متخصصین صنعت ۷۵

جدول ۴ ـ ۶ ـ جدول توزیع فراوانی سن متخصصین صنعت ۷۶

جدول ۴ ـ ۸ ـ جدول توزیع فراوانی سابقه ارتباط با دانشگاه متخصصین صنعت ۷۷

جدول ۴ ـ ۹ ـ جدول نتایج آزمون فریدمن موانع فردی اعضای هیأت علمی ۸۱

جدول ۴ ـ ۱۰ ـ جدول رتبه ­بندی موانع فردی اعضای هیأت علمی ۸۲

جدول ۴ ـ ۱۱ ـ جدول نتایج آزمون فریدمن راهکارهای مانع شماره ۲۱. ۸۴

جدول ۴ ـ ۱۲ ـ جدول نتایج آزمون فریدمن راهکارهای مانع شماره ۳. ۸۵

جدول ۴ ـ ۱۳ ـ جدول نتایج آزمون فریدمن راهکارهای مانع شماره ۴. ۸۵

جدول ۴ ـ ۱۴ ـ جدول نتایج آزمون فریدمن راهکارهای مانع شماره ۲۸. ۸۶

جدول ۴ ـ ۱۵ ـ جدول نتایج آزمون فریدمن راهکارهای مانع شماره ۸. ۸۶

جدول ۴ ـ ۱۶ ـ جدول نتایج آزمون فریدمن راهکارهای مانع شماره ۲۹. ۸۷

جدول ۴ ـ ۱۷ ـ جدول نتایج آزمون فریدمن رتبه ­بندی موانع متخصصین صنعت ۸۹

جدول ۴ ـ ۱۸ ـ جدول رتبه ­بندی موانع فردی متخصصین صنعت ۸۹

جدول ۴ ـ ۱۹ ـ جدول نتایج آزمون فریدمن راهکارهای مانع شماره ۱۱. ۹۱

جدول ۴ ـ ۲۰ ـ جدول نتایج آزمون فریدمن راهکارهای مانع شماره ۷. ۹۲

جدول ۴ ـ ۲۱ ـ جدول نتایج آزمون فریدمن راهکارهای مانع شماره ۱۴. ۹۲

جدول ۴ ـ ۲۲ ـ جدول نتایج آزمون فریدمن راهکارهای مانع شماره ۱۹. ۹۳

جدول ۵ ـ ۱ ـ جدول رتبه ­بندی موانع فردی اعضای هیأت علمی ۹۹

جدول ۵ ـ ۲ ـ جدول مجموع میانگین رتبه­ای موانع فردی اعضای هیأت علمی ۱۰۰

جدول ۵ ـ ۳ ـ جدول رتبه ­بندی راهکارهای مانع شماره ۲۱. ۱۰۹

جدول ۵ ـ ۴ ـ جدول رتبه ­بندی راهکارهای مانع شماره ۳. ۱۱۰

جدول ۵ ـ ۵ ـ جدول رتبه ­بندی راهکارهای مانع شماره ۲۹. ۱۱۱

جدول ۵ ـ ۶ ـ جدول رتبه ­بندی موانع فردی متخصصین صنعت ۱۱۵

جدول ۵ ـ ۷ ـ جدول مجموع میانگین رتبه­ای موانع فردی متخصصین صنعت ۱۱۵

جدول ۵ ـ ۸ ـ جدول رتبه ­بندی راهکارهای مانع شماره ۱۱. ۱۲۲

جدول ۵ ـ ۹ ـ جدول رتبه ­بندی راهکارهای مانع شماره ۷. ۱۲۲

جدول ۵ ـ ۱۰ ـ جدول رتبه ­بندی راهکارهای مانع شماره ۱۴. ۱۲۳

جدول ۵ ـ ۱۱ ـ جدول رتبه ­بندی راهکارهای مانع شماره ۱۹. ۱۲۳

جدول ۵ ـ ۱۲ ـ جدول تقاطعی موانع و راهکارهای مربوط به اعضای هیأت علمی ۱۲۴

جدول ۵ ـ ۱۳ ـ جدول تقاطعی موانع و راهکارهای مربوط به متخصصین صنعت ۱۲۵

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست پیوست­ها

پرسشنامه مرحله اول: ۱۴۷

پرسشنامه مرحله دوم: ۱۴۷

پرسشنامه مرحله سوم: ۱۴۸

پرسشنامه مرحله چهارم: ۱۵۲

پرسشنامه مرحله پنجم: ۱۵۹

 

 

 

 

 

 

v

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *