فصل دوم (مبانی نظری و پیشینه  تحقیق)

۲-۱ مقدمه ۱۰

۲-۲ اخلاق ۱۱

۲-۲-۱ ورزش والیبال ۱۱

۲-۲-۲ تاریخچه والیبال درجهان ۱۲

۲-۲-۳ تاریخچه والیبال در ایران ۱۴

۲-۲-۴ تاریخچه والیبال در ارومیه ۱۴

۲-۳ توسعه ورزش ۱۵

۲-۳-۱ نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور ۱۶

۲-۳-۲ توسعه ورزش در برنامه های پنج ساله کشور.۱۷

۲-۴ موانع توسعه ورزش والیبال ۲۰

۲-۴-۱ تعریف موانع و محدودیت ها ۲۱

۲-۴-۲ موانع و محدودیت های مربوط به عوامل اقتصادی ۲۱

۲-۴-۳  موانع و محدودیت های مربوط به عوامل مدیریتی و اجرایی ۲۱

۲-۴-۴ موانع و محدودیت های مربوط به عوامل انسانی و محیطی ۲۲

۲-۴-۵ موانع و محدودیت های مربوط به عوامل نگرشی و حمایتی مسئولین ۲۲

۲-۴-۶ موانع و محدودیت های مربوط به عوامل امکاناتی و تجهیزاتی    ۲۳

۲-۵ پیشینه تحقیق ۲۳

۲-۵-۱ پژوهش های انجام شده در داخل کشور ۲۳

۲-۵-۲ پژوهش های انجام شده در خارج کشور. ۲۸

فصل سوم (روش شناسی  تحقیق)

۳-۱ مقدمه ۳۴

۳-۲ روش تحقیق ۳۴

۳-۳ مراحل انجام تحقیق ۳۴

۳-۳-۱ روش کتابخانه ای ۳۵

۳-۳-۲روش میدانی ۳۵

۳-۴ جامعه آماری تحقیق ۳۵

۳-۵ نمونه آماری  تحقیق ۳۶

۳-۶ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق ۳۷

۳-۶-۱ قلمرو زمانی تحقیق ۳۷

۳-۶-۲ قلمرو مکانی تحقیق ۳۷

۳-۷ روش‌های آماری و اندازه گیری متغیر های تحقیق ۳۷

۳-۸ روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها ۳۷

۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۳۸

۳-۱۰ محدودیت های تحقیق ۳۹

 فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده های تحقیق)

۴-۱  مقدمه ۴۱

۴-۲ آمار توصیفی ۴۱

۴-۲-۱: توصیف متغیرهای جمعیت شناختی ۴۱

۴-۳ آمار استنباطی ۴۹

۴-۳-۱ بررسی آزمون های مربوط به مولفه های پرسشنامه ۴۹

فصل پنجم  (بحث و نتیجه گیری)

۵-۱ مقدمه ۵۸

۵-۲: خلاصه و نتایج تحقیق ۵۸

۵-۳ بحث و نتیجه گیری ۶۱

۵-۴ پیشنهادات ۶۷

۵-۴-۱پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق ۶۷

۵-۴-۲پیشنهاد برای تحقیقات آینده ۶۸

منابع ۶۹

ضمائم ۷۵

مقدمه

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *