مبحث دوم: مالکیت آبهای سطحی و زیرزمینی ۳۹
گفتار اول: آبهای فاقد مالک خاص. ۳۹
بند اول: آبهای سطحی ۳۹
بند دوم: آبهای زیرزمینی ۴۲
گفتار دوم: مالکیت خصوصی آبها ۴۴
بند اول: آبهای سطحی ۴۴
بند دوم: آبهای زیرزمینی ۴۷
گفتار سوم: مالکیت چاه و قنات متروکه. ۵۱
گفتار چهارم: نقل و انتقال آبها ۵۳
بند  اول: فروش آب ۵۳
بند دوم: نقل و انتقال چاه و پروانه آن. ۵۶
بند سوم: نقل و انتقال پروانه مصرف معقول. ۵۷
فصل سوم :بهره برداری از آبها ۵۹
مبحث اول : آبهای زیرزمینی ۵۹
گفتار اول: ضرورت اخذ مجوز برای استفاده از آبهای زیرزمینی ۵۹
گفتار دوم: تکلیف چاه های غیرمجاز. ۶۱
بند  اول: انسداد چاه های غیرمجاز. ۶۱
بند دوم: دریافت وجه به جای انسداد چاه ۶۳
گفتار  سوم: مرجع صالح بر رسیدگی به اعتراض اشخاص. ۶۴
گفتار چهارم: کارشناس صالح ۶۵
گفتار پنجم: نمونه ای از آرای دیوان عالی کشور. ۶۷
گفتار ششم: استثناء بر ماده۳. ۶۹
مبحث دوم: آبهای سطحی ۷۲
گفتار اول: انواع آبهای سطحی ۷۲
گفتار دوم: حقابه و پروانه مصرف معقول. ۷۴
گفتار سوم: ماهیت حقوقی پروانه مصرف معقول. ۷۶
گفتار چهارم: آب بها ۷۹
بند اول: ماهیت حقوقی آب بها ۷۹
بند دوم: ضمانت اجرای دریافت آب بها ۸۱
گفتار پنجم: مسئولیت مصرف کنندگان. ۸۳
فصل چهارم : بررسی مواد ۱۸، ۱۹و ۲۰ قانون توزیع عادلانه آب ۸۵
مبحث اول: مواد ۱۸ و ۱۹ قانون توزیع عادلانه آب ۸۵
گفتار اول : نحوه احراز حقابه. ۸۷
بند اول : دفاتر جزء جمع قدیم. ۸۷
بند دوم : اسناد مالکیت ۸۷
بند سوم : حکم دادگاه ۸۷
بند چهارم : مدارک قانونی دیگر: ۸۷
مبحث دوم: مصرف معقول. ۸۹
گفتار اول : تبصره ۲ ماده ۱۸. ۸۹
بند اول : شرایط زمانی ۸۹
بند دوم : شرایط مکانی ۸۹
بند سوم : توجه به احتیاجات مصرف کننده ۹۰
بند چهارم : رعایت احتیاجات عمومی ۹۰
بند پنجم : امکانات ۹۰
گفتار دوم : ماده ۱۹ قانون توزیع عادلانه آب ۹۰
مبحث سوم: ماده ۲۰ قانون توزیع عادلانه آب و هیات های سه و پنج نفری و وظایف آن ها ۹۲
گفتار اول : هیات های سه نفری ۹۲
بند اول : تعداد اعضای هیات و نحوه انتخاب آن ها ۹۳
بند دوم : ترکیب اعضا ۹۳
بند سوم : مدت ماموریت اعضا محل استقرار هیات و تشکیل جلسات ۹۴
بند چهارم : وظایف و اختیارات هیات ۹۴
بند پنجم : رسیدگی و صدور رای ۹۶
بند ششم : مهلت اعتراض به رای هیات سه نفری ۹۶
گفتار دوم : هیات های پنج نفری ۹۶
بند اول : نحوه انتخاب اعضای هیات های پنج نفری ۹۷
بند دوم : وظایف و اختیارات هیات پنج نفری ۹۷
گفتار سوم : قطعیت آرای هیات های مذکور. ۹۸
گفتار چهارم :  ایرادات ۹۸
بند اول : متزلزل بودن آرا ۹۸
بند دوم : تخصصی بودن موضوع. ۹۹
بند سوم : امکان عدم اجرای آرا ۹۹
بند چهارم : پاسخ به ایرادهای مذکور. ۱۰۰
گفتار پنجم : دیگر وظایف هیات های سه و پنج نفری ۱۰۲
گفتار ششم : تجدید نظر در رای هیات سه نفری ۱۰۴
مبحث چهارم : بررسی تطبیقی قوانین مربوط به آب ۱۰۵
گفتار اول: تطبیق دو قانون اصلی ۱۰۵

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *