۱-۹- تعریف عملیاتی متغیرها                   ۱۴

۱-۹-۱- تاب‌آوری                             ۱۴

۱-۹-۲- راهبردهای مقابله‌ای                  ۱۴

عنوان                                       صفحه

۱-۹-۳- تعارض زناشویی                       ۱۵

۱-۹-۴- عوامل جمعیت شناختی                  ۱۵

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌تحقیق

 

۲-۱- مبانی نظری                              ۱۶

۲-۱-۱- تاب‌آوری                             ۱۶

۲-۱-۲- راهبردهای مقابله‌ای                  ۱۹

۲-۱-۲-۱- سبک مقابله مساله مدار           ۲۳

۲-۱-۲-۲- سبک مقابله هیجان مدار           ۲۴

۲-۱-۳- تعارض زناشویی                       ۲۵

۲-۲- پیشینه تحقیق                            ۲۷

۲-۲-۱- پژوهش‌های مربوط به تعارضات زناشویی و راهبردهای مقابله‌ای ۲۸

۲-۲-۲- پژوهش‌های مربوط به راهبردهای مقابله‌ای و تاب‌آوری ۳۱

۲-۲-۳- پژوهش‌های مربوط به تعارض زناشویی و تاب‌آوری ۳۳

۲-۲-۴- پژوهش‌های مربوط به نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله‌ای   ۳۷

۲-۲-۵- پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌ی عوامل جمعیت شناختی    ۳۸

فصل سوم: روش تحقیق

 

۳-۱-  جامعه آماری                            ۴۱

۳-۲-  نمونه و روش نمونه‌گیری                  ۴۱

۳-۳-  ابزار پژوهش                            ۴۲

۳-۳-۱- پرسشنامه‌ی تاب‌آوری (CD-RISC)            ۴۲

۳-۳-۲- پرسشنامه‌ی تجدیدنظر شده‌ی  سبک‌های مقابله‌ای  ۴۳

۳-۳-۳- پرسشنامه‌ی ادراک فرزندان از تعارض والدین   ۴۴

عنوان                                       صفحه

۳-۴- روش تجزیه و تحلیل آماری                 ۴۵

فصل چهارم: یافته‌ها

 

۴-۱- یافته‌های توصیفی                         ۴۷

۴-۲- تحلیل آماری مربوط به سؤالات پژوهش        ۵۰

۴-۲-۱- پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس ادراک فرزندان از تعارضات زناشویی                                               ۵۱

۴-۲-۲- پیش‌بینی راهبردهای مقابله‌ای بر اساس ادراک فرزندان از تعارضات

زناشویی۵۲

۴-۲-۳- پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس راهبردهای مقابله‌ای با کنترل ادراک فرزندان از

تعارضات زناشویی                            ۵۴

۴-۳- مقایسه‌ی متغیرها بر اساس عوامل جمعیت شناختی    ۵۸

۴-۳-۱- مقایسه‌ی متغیرهای پژوهش بر حسب ناحیه‌ی آموزشی    ۵۸

۴-۳-۲- مقایسه‌ی متغیرهای پژوهش بر حسب شرایط زندگی ۵۹

۴-۳-۳- مقایسه‌ی متغیرهای پژوهش بر حسب جنسیت ۶۰

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

 

۵-۱- پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس ادراک فرزندان از تعارضات زناشویی   ۶۲

۵-۲- پیش‌بینی راهبردهای مقابله‌ای براساس ادراک فرزندان از تعارضات زناشویی                                       ۶۸

۵-۳- پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس راهبردهای مقابله‌ای با کنترل فرزندان از تعارضات

زناشویی                                      ۷۱

۵-۴- تاثیر عوامل دموگرافیک بر راهبردهای مقابله‌ای و تاب‌آوری فرزندان                                              ۷۴

۵-۵- کاربردهای نظری و عملی                   ۷۸

۵-۶- محدودیت‌ها                               ۷۹

عنوان                                       صفحه

۵-۷- پیشنهادها                               ۷۹

پیوست یک                                      ۸۰

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *