۲-۲-۲-شکل گیری و رشد چربی. .۱۹

۲-۲-۳-نقش فعالیتهای ورزشی در کاهش وزن ۲۰

۲-۲-۴-ارتباط ورزش با کاهش وزن. ۲۱

۲-۲-۵-مصرف چای سبز و تاثیرات آن. ۲۱

۲-۲-۶-تاثیرات چای سبز بر کاهش کلسترول خون. ۲۳

۲-۲-۷-خواص اعجاب آور چای سبز. ۲۵

۲-۲-۸-فواید چای سبز بر سلامتی ۳۴

۲-۲-۹-چه زمانی چای سبز بخوریم. ۳۸

۳-۲-ادبیات نظری. ۳۸

۲-۳-۱-پیشینه داخلی ۳۹

۲-۳-۲-پیشینه خارجی ۴۸

۴-۲-خلاصه ۵۵

فصل سوم: روش­شناسی تحقیق

۱-۳-مقدمه. ۵۷

۲-۳-روش تحقیق. ۵۸

۳-۳-جامعه آماری. ۵۹

۴-۳-حجم نمونه و روش نمونه گیری ۵۹

۵-۳-محدوده زمانی و قلمرو مکانی ۵۹

۶-۳-شرح پروتکل تمرینی ۵۹

۷-۳- روش ها و ابزار اندازه گیری. ۶۱

۸-۳-شرح پرسش نامه. ۶۲

۹-۳-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات. ۶۲

۱۰-۳-متغیرهای تحقیق. ۶۳

۱۱-۳-خلاصه. ۶۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده

۱-۴-مقدمه ۶۶

۲-۴-تحلیل آماری. ۶۷

۲-۴-۱-آمار توصیفی. ۶۷

۳-۴-آمار استنباطی. ۷۴

۳-۴-۱-فرضیه آماری متناظر کلموگروف اسمیرونف ۷۵

۳-۴-۲-فرضیه یک ۷۶

۳-۴-۳-فرضیه دو ۷۷

۳-۴-۴-فرضیه سه ۷۸

۳-۴-۵-فرضیه چهار ۷۹

۳-۴-۶-فرضیه پنج. ۸۰

۳-۴-۷-فرضیه شش. ۸۱

۴-۴-تحلیل . ۸۲

۵-۴-خلاصه. ۹۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

۱-۵-مقدمه ۹۵

۲-۵-نحوه شکل گیری سوالات و فرضیه های تحقیق. ۹۶

۳-۵-روش شناختی پژوهش ۹۶

۲-۵-۱-نتایج توصیفی. ۹۶

۲-۵-۲-تحلیل استنباطی ۱۰۳

۳-۵-ارائه راهکارها. ۱۰۷

۴-۵-پیشنهادات پژوهشی ۱۰۷

۵-۵-محدودیت ‌ها ۱۰۷

۶-۵-خلاصه ۱۰۸

الف) منابع فارسی. ۱۰۹

ب) منابع انگلیسی. ۱۱۱

چکیده انگلیسی. ۱۱۸

چکیده

هدف از این پژوهش یافتن تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب ورزشی و مصرف چای سبز بر کاهش چربی زیر پوستی و نیمرخ لیپیدی‌ در‌ دانشجویان چاق غیرفعال بود. بدین منظور‌۲۷ دانشجو دارای اضافه وزن ‌‌پسر با میانگین سنی ۲۴ تا ۱۹، قد (۱۲±۱۷۷Cm)‌ و‌ وزن‌ (۵۰/۱۹±۵۰/۱۰۳Kg)‌ انتخاب ‌و ‌سطح‌چربی زیر‌پوستی و میزان چربی خون آنان و ‌قبل‌ و بعد آزمون‌ اندازه ­گیری و به صورت تصادفی به ۳ گروه که گروه اول فقط مصرف کننده چای سبز گروه دوم که  تمرینات منتخب انجام میدادن و گروه سوم که همزمان چای سبز ورزش منتخب انجام میدادن تقسیم و پس از هشت هفته اقدام به جمع آوری داده ها کرده و سپس از آزمون آماری کلمو گروف -اسمیر نوف، به منظور بررسی نرمال بودن و برای مقایسه اختلاف درون‌گروهی از آزمونTوابسته و برای مقایسه بین گروه‌ها از تحلیل واریانس استفاده شده بعد از تجزیه و تحلیل در قبل و بعد سطح چربی‌زیر پوستی در سطح معنا داری تاثیر هشت هفته مصرف چای سبز و انجام ورزش منتخب و همزمانی ورزش و مصرف چای سبز در هر۳ گروه با ۹۵٪ اطمینان باعث کاهش چشمگیر چربی زیر پوستی گردید.و در سنجش شاخص های کاهش چربی خون در سطح معنا داری تاثیر تاثیر هشت هفته مصرف چای سبز و انجام ورزش منتخب و همزمانی ورزش و مصرف چای سبز در هر سه گروه بررسی که شاهد کاهش چشمگیر چربی خون در گروه سوم و اثر بسیار ضعیف در گروه دوم و عدم تاثیر در گروه اول بودیم.

واژگان کلیدی: چربی زیر پوستی ، چای سبز، نیم رخ لیپیدی

   ۱-۱)مقدمه

در سال‌های اخیر کم تحرکی، چاقی و سندرم متابولیک، از درجات خفیف تا شدید در جوامع در حال رشد رو به افزایش است، به طوری که در ایران آمار منتشره حاکی از افزایش ۷۰ درصد اضافه وزن در بین جوانان گزارش شده است(عزیزی و صالحی، ۲۰۰۳).

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *