۳-۳-۲-۱-هویت خانوادگی ۷۰
۳-۳-۲-۲- هویت فردی ۷۰
۳-۳-۲-۳- هویت ملی ۷۱
۳-۳-۲-۴- هویت دینی۷۲
۳-۴-اعتبار تحقیق ۷۳
۳-۵-روایی تحقیق ۷۴
۳-۶-جامعه­ آماری ۷۵
۳-۷-واحد تحلیل ۷۵
۳-۸-روش تعیین حجم نمونه۷۵
۳-۹-روش نمونه گیری۷۶ ۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها۷۷
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق
۴-۱- مقدمه. ۸۱
۴-۲-آماره­های توصیفی ۸۲
۴-۲-۱-توزیعپاسخ­گویانبرحسبسن ۸۲
۴-۲-۲توزیعپاسخ­گویانبرحسبجنسیت ۸۲
۴-۲-۳- توزیعپاسخ­گویانبرحسبتحصیلات ۸۳
۴-۲-۴- توزیعپاسخ­گویانبرحسبپایگاهاقتصادیاجتماعی ۸۳
۴-۲- ۵-آماره­های توصیفی ابعاد سرمایه فرهنگی ۸۴
۴-۲-۶-آماره­های توصیفی ابعاد هویت اجتماعی ۸۷
۴-۳-آمار استنباطی ۹۰
۴-۳-۱-بررسی فرضیه ­های تحقیق ۹۰
۴-۳-۱-۱-آزمون فرضیه­ اوّل. ۹۰
۴-۳-۱-۲-آزمون فرضیه­ دوّم. ۹۱
۴-۳-۱-۳-آزمون فرضیه­ سوّم. ۹۲
۴-۳-۱-۴-آزمون فرضیه­ چهارم. ۹۳
۴-۳-۱-۵-آزمون فرضیه­ پنجم ۹۴
۴-۳-۱-۶-آزمون فرضیه­ ششم ۹۴
فصل پنجم: نتیجه ­گیری
۵-۱-مقدمه. ۹۷
۵-۲-خلاصه روند انجام پژوهش. ۹۸
۵-۳-خلاصه نتایج توصیفی ۹۸
۵-۴-خلاصه نتایج استنباطی ۱۰۰
۵-۵-بحث و نتیجه ­گیری ۱۰۲
۵-۶-پیشنهادات ۱۰۵
۵-۷-محدودیت­های تحقیق ۱۰۶
منابع۱۰۹ضمائم۱۱۹
 
 
فهرست جداول
جدول -۳-۱: گویه ­های سنجش بعد عینی.۶۶
جدول-۳-۲: گویه ­های سنجش بعد ذهنی۶۷
جدول-۳-۳: گویه ­های سنجش بعد نهادی.۶۸
جدول-۳-۴: گویه ­های سنجش سرمایه فرهنگی خانواده.۶۸
جدول-۳-۵:گویه ­های سنجش هویت خانوادگی۷۰
جدول-۳-۶: گویه ­های سنجش هویت فردی۷۱
جدول-۳-۷: گویه ­های سنجش هویت ملی۷۲
جدول-۳-۸: گویه ­های سنجش هویت دینی.۷۳
جدول۳-۹: میزانپایایی شاخص‌های تحقیق۷۴
جدول ۴-۱:توزیع پاسخ­گویان برحسب سن۸۲
جدول ۴-۲:توزیع پاسخ­گویان برحسب جنسیت۸۲
جدول ۴-۳:توزیع پاسخ­گویان برحسب تحصیلات.۸۳
جدول ۴-۴: توزیع پاسخ­گویان برحسبپایگاه اقتصادی اجتماعی۸۳
جدول۴-۵: توزیع پاسخگویان برحسب مصرف فرهنگی۸۴
جدول ۴-۶: توزیع پاسخ­گویان برحسبدارایی­ های فرهنگی۸۵
جدول۴-۷:توزیعپاسخ­گویان برحسب آشنایی با کالاهای فرهنگی.۸۵
جدول۴-۸:توزیع پاسخ­گویان بر حسب میزان آشنایی با شخصیت­های فرهنگی۸۶
جدول۴-۹:توزیع پاسخ­گویان بر حسب بعد نهادی۸۷
جدول ۴-۱۰: توزیع پاسخ­گویان برحسب هویت خانوادگی.۸۷
جدول ۴-۱۱: توزیع پاسخ­گویان برحسب هویت فردی۸۸
جدول ۴-۱۲: توزیع پاسخ­گویان برحسب هویت ملی.۸۸
جدول ۴-۱۳: توزیع پاسخ­گویان برحسب هویت دینی.۸۹
جدول ۴-۱۴: ضرایب رگرسیون متغیر پیش بین(بعد ذهنی) روی متغیر هویت ملی، دینی و فردی۹۰
جدول ۴-۱۵: ضرایب رگرسیون متغیر پیش بین (بعد عینی) روی متغیر هویت ملی، دینی و فردی۹۱
جدول ۴-۱۶: ضرایب رگرسیون متغیر پیش بین(بعد نهادی) روی متغیر هویت ملی، دینی و فردی. ۹۲
جدول ۴-۱۷: ضرایب رگرسیون متغیر پیش بین(سرمایه فرهنگی) روی متغیر هویت ملی، دینی و فردی۹۳

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *