۲-۲-۱:شاخص‌های نموی. .4

۲-۳:تعریف بالیدگی. .6

۲-۳-۱:تعریف بالیدگی جنسی. .6

۲-۳-۱-۱:تعریف شاخص بالیدگی جنسی  .7

۲- ۴: تعریف بلوغ. ۱۷

۲-۵: تعریف نوجوانی. ۱۸

۲-۶: نمو نوجوانی. ۱۸

۲-۷:فعالیت بدنی عاملی اثرگذار بر نمو و بالیدگی جنسی  ۱۹

۲-۷-۱:فعالیت بدنی. ۱۹

۲-۷-۱-۱: فعالیت و تمرین. ۱۹

۲-۷-۲: سطح تمرین. ۱۹

۲-۷-۳: فعالیت و قد. ۲۰

۲-۷-۴:فعالیت، وزن بدن و ترکیب بدن  ۲۰

۲-۷-۵:فعالیت و عضله. ۲۰

۲-۷-۶: فعالیت و بالیدگی جنسی. ۲۰

۲-۸: پیشینه مطالعاتی خارج کشور  ۲۰

۲-۸-۱: تحقیقاتی در مورد مقایسه اندازه‌های نموی ژیمناست‌ها با گروه‌های ورزشکار . ۲۱

۲-۸-۲: تحقیقات انجام شده در مورد مقایسه اندازه‌های نموی در ورزشکاران با سطوح مختلف بلوغ  ۲۳

۲-۸-۳: تحقیقات انجام شده در مورد مقایسه اندازه های نموی در ورزشکاران با سطوح مختلف تمرین. ۲۳

فصل سوّم ـ روش‌شناسی پژوهش

۳- ۱: مقدمه. ۳۵

۳- ۲: نوع و طرح تحقیق. ۳۵

۳- ۳: جامعۀ آماری. ۳۵

۳- ۴: نمونه‌گیری. ۳۵

۳- ۵: متغیرهای تحقیق. ۳۵

۳- ۵- ۱: متغیرهای مستقل. ۳۵

۳- ۵- ۲: متغیرهای وابسته. ۳۶

۳-۵-۳:متغیرهای کنترل. ۳۶

۳- ۶: ابزار گردآوری اطلاعات. ۳۶

۳- ۶- ۱: پرسشنامۀ مشخصات فردی  ۳۶

۳- ۶- ۲: جدول تانر. ۳۶

۳- ۶- ۳: پرسشنامه ارزیابی فعالیت بدنی نوجوانان  ۳۷

۳- ۶- ۴:ابزارهای تن سنجی. ۳۷

۳- ۷: روش اجرای تحقیق. ۳۸

۳- ۸: روش تجزیه و تحلیل آماری  ۳۸

فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل آماری یافته‌های تحقیق

۴-۱: مقدمه. ۴۳

۴-۲: تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها  ۴۳

۴-۳: تحلیل استنباطی داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش  ۶۶

۴-۳-۱: فرضیه اول. ۶۶

۴-۳-۲: فرضیه دوم. ۶۸

۴-۳-۳: فرضیه سوم. ۶۹

۴-۳-۴: فرضیه چهارم. ۷۰

۴-۳-۵: فرضیه پنجم. ۷۱

۴-۳-۶: فرضیه ششم. ۷۲

۴-۳-۷: فرضیه هفتم. ۷۲

۴-۳-۸: فرضیه هشتم. ۷۴

۴-۳-۹: فرضیه نهم. ۷۵

۴-۳-۱۰: فرضیه دهم. ۷۶

۴-۳-۱۱: فرضیه یازدهم. ۷۷

فصل پنجم ـ خلاصه، بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱: مقدمه. ۹۴

۵-۲: خلاصه‌ی تحقیق. ۹۴

۵-۳: یافته‌های تحقیق. ۹۵

۵-۴: بحث و نتیجه‌گیری. ۹۸

۵-۵: نتیجه‌گیری کلی. ۱۱۵

۵-۶: پیشنهادها. ۱۱۶

۵-۶-۱: پیشنهادهای آموزشی. ۱۱۶

۵-۶-۲: پیشنهادهای پژوهشی. ۱۱۶

منابع و مأخذ. ۱۳۳

پیوست‌ها. ۱۴۱

مقدمه

نمو[۱] یک فعالیت زیستی است که  در خلال دو دهه نخستین زندگی انسان (و۹ ماه زندگی قبل ا زتولد) رخ می‌دهد. در هنگام  نمو، فرد بالیده نیز می‌شود. واژه‌های نمو و بالیدگی[۲]، اغلب با هم به کار می‌روند و زمانی نیز به صورت مترادف. اما هریک به فعالیت‌های زیست شناختی ویژه‌ای اطلاق می‌شود. ماهیت یکپارچه نمو وبالیدگی، با تعامل ژن‌ها، هورمون‌ها، مواد مغذی و محیطی ایجاد می‌شود که فرد در آن زندگی می‌کند(۱). بدن طبق الگوی مشخصی که به الگوی نمو حلقوی معروف است، رشد می‌کند. هر یک از دستگاه‌ها و بافت‌های متعدد بدن الگو‌های نمو خاص خود را دارند. درک الگو‌ها و تغییرات نمو و فرایند افزایش سن برای کمک به رشد مهارت‌های حرکتی افراد ضروری است. همچنین، آگاهی از این الگوها مهم است زیرا نمو درخلال دوره‌های جهشی از عوامل بیرونی تأثیرپذیری بیشتری دارد. بعضی از عوامل تأثیرگذار محیطی مثبت هستند و در شکوفایی استعداد به افراد کمک می‌کنند، در حالی‌که عوامل دیگر ممکن است در نمو و بالیدگی اندام جهش ایجاد کنند (۱). مشخص کردن تأثیرات محیطی بر نمو مشکل است. به عنوان مثال، اغلب به فعالیت جسمانی منظم به عنوان امری ضروری برای نمو بهینه نگریسته می‌شود، اما مشخص کردن آثار آن بسیار مشکل است. برای ارزیابی نقش فعالیت بدنی منظم و ورزش در نمو وبالیدگی، باید به روند وابسته به سن وجنس در فعالیت بدنی در طول مراحل کودکی و نوجوانی توجه داشته باشیم (۲). نیز از زمانی‌که کودکان در موقعیت ورزشی قرار می‌گیرند، به وضعیت بدنی و میزان تغییرپذیری بدنی آن‌ ها باید توجه شود (۱). گرچه فعالیت متوسط با فواید قلبی-عروقی و تغییرات مثبت در ترکیب بدن مرتبط می‌شود، فعالیت بدنی شدید در طول کودکی و نوجوانی ممکن است به طور منفی روی نمو و رشد نوجوانی اثر بگذارد. بنا به یافته‌ها ژیمناست‌ها کوتاه‌تر و سبک‌ترند و به طور معنی‌داری درصد چربی بدنی کمتری از دختران همسال گروه کنترل یا دیگر ورزشکاران شرکت‌کننده در رشته‌های دیگر مانند شنا دارند (۳).  تأخیر در نمو و بالیدگی جنسی[۳] به خوبی در گروه‌های ورزشکار دختر زبده به ویژه ژیمناست‌ها، دوندگان مسافت‌های طولانی گزارش شده‌است (۲). وارن[۴] (۱۹۸۰)  تأکید کرد تمرین بدنی توانفرسا قبل از بلوغ ممکن است باعث نمو و رشد نوجوانی نا‌‌‌به‌سامان شود. سن قاعدگی[۵](شاخص بالیدگی جنسی) در ژیمناست‌ها از شناگران که تمرین را در سن قابل قیاس شروع می‌کنند، دیرتراست (۴). ترکیب بدنی، برای تبیین تأخیر  قاعدگی در میان ورزشکاران زبده به کار می‌رود. طبق نظریه فریسون بین تنظیم چرخه قاعدگی و سطح چربی بدن ارتباط وجود دارد و وی پیشنهاد کرده که حداقل سطح ۱۷% چربی بدن برای شروع قاعدگی بحرانی است. البته این نظریه حمایت نشده است .  همچنین بنا به مطالعات قبل تمرین شدید قبل از بلوغ ممکن است عملکرد هیپوفیز-هیپوتالاموس را تغییر دهد و باعث تأخیر در قاعدگی شود (۵).

۱- ۲: بیان مسئله

امروزه، ژیمناست‌های جوان برنامه تمرینی با میزان و شدت پیشرونده ازسنین پایین انجام می‌دهند. برای مثال، اغلب ژیمناست‌های دختر زبده به سن ۵ یا۶ سالگی، بیش‌ از۲۰ تا ۳۰ ساعت در  طول هفته، سراسر کودکی و نوجوانی تمرین می‌کنند. شرکت طولانی در ژیمناستیک سطح بالا ممکن است ورزشکاران جوان را در  معرض عقب ماندگی نموی یا بلوغ دیررس قرار دهد (۶). با توجه به افزایش تعداد شرکت‌کنندگان دختر نوجوان در تمرین ورزشی شدید، مسائل تندرستی مربوط به سه‌گانه زنان قهرمان[۶] مسئلۀ نگران‌کننده‌ای شده‌است. در برخی فعالیت‌ها مانند ورزش‌های هنری/نمایشی و ورزش‌های نیازمند قدرت بدنی بالا، افزایش وزن می‌تواند به طور منفی، عملکرد را تحت تأثیر قراردهد (۷). در نتیجه، زندگی یک  ورزشکار نوجوان شرکت‌کننده در این فعالیت‌ها اغلب شامل ترکیبی از تمرین بدنی شدید به همراه استرس برای رسیدن به اهداف وزنی نامعقول، جهت بهبود عملکرد ویا جذابیت بصری می‌شود . در نتیجه تلاش برای کنترل وزن یا رسیدن به اندام مطلوب، منجر به الگوهای ناهنجار غذاخوردن می‌شود که با تأخیر در نمو و بالیدگی جنسی ورزشکاران نوجوان مرتبط شده است (۸).به طور میانگین، ورزشکاران دختر بیش‌تر رشته‌ها، قامتی برابر یا بالاتر از میانگین جمعیت مرجع دارند. در بازیکنان بسکتبال، والیبال، تنیس و شنا نشان‌داده‌شده که از ده سالگی به بعد میانگین قامت‌ها بالای صدک پنجاهم جمعیت مرجع است (۹). گرچه ژیمناست‌ها، پیوسته مقادیر میانگین پایین‌تر از صدک پنجاهم را نشان می‌دهند (۱۰). با وجود قامت کوتاه طبیعی ژیمناست‌های سطح بالا و فواید تندرستی آشکار فعالیت بدنی در طول نمو، این نگرانی وجود دارد که  شرکت ژیمناست‌ها در رژیم‌های تمرینی سنگین  ممکن است آن‌ ها را در معرض اثرات معکوس نمو و بالیدگی قرار دهد. این نگرانی، منبع بحث‌های بسیار در متون پژوهشی شده است و با دشواری در تشخیص بین زمینه ژنتیکی در قامت کوتاه و بالیدگی تأخیری و اثرعوامل محیطی مانند تغذیه و ورزش که ممکن است روی نمو وبالیدگی اثر گذار باشند، ترکیب شده است (۶).

سن  قاعدگی در ژیمناست‌ها از شناگران و بازیکنان تنیس که تمرین را در سن یکسانی شروع می‌کنند دیرتر است (۱۱). بریسون[۷] و همکاران (۱۹۸۲) بر اساس نظریه فریسون متذکر شدند که قاعدگی یک رویداد پایانی در بلوغ است واگر آن تحت تأثیر تمرین ورزشی قرار گیرد پس مراحل قبلی رشد جنسی نیز باید تحت تأثیر قرار بگیرند (۱۲). برنینک[۸] وهمکاران (۱۹۸۲) دریافتند این موضوع در مورد رشد سینه[۹] و رشد موهای زهار[۱۰] برای ژیمناست‌ها و نه شناگران، زمانیکه با یکدیگر و با غیر ورزشکاران به سن ۱۳-۹ سال مقایسه شدند  صحت دارد (۱۳). البته برقراری رابطه علی بین تمرین ژیمناستیک و عقب ماندگی نموی یا بلوغ دیررس، به خاطر تعامل پیچیده بین عوامل محیطی و ژنتیکی بسیار مشکل است (۶).

به نقل از مالینا[۱۱] و همکاران (۲۰۱۳) این مسئله مورد توجه دهه‌ های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بوده است. زمانی‌که اندام نادیا کمانچی[۱۲] و الگا کربوت[۱۳] در بازی‌های المپیک و قهرمانی جهان به‌عنوان جثه‌های دختران قبل از بلوغ با اندام دختران قبل از بلوغ المپیادهای  ۱۹۵۰ام (لاریسا لاتینیا[۱۴]) مقایسه شد، محققان دریافتند میانگین سن‌ ژیمناست‌های هنری/نمایشی دختر از اواسط ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ افزایش یافته است اما میانگین قد و وزن آن‌ ها تغییر اندکی داشته است (۱۴-۱۶). حداقل سن برای شرکت‌کنندگان در مسابقات جهانی در سال ۱۹۸۷، ۱۳ سال بود و در مسابقات جهانی در سال ۱۹۹۷ به ۱۶ سال افزایش یافت. میانگین سن از زمانی‌که افزایش یافته است به این شرح است:  ۱۶.۵ سال (مسابقات جهانی ۱۹۸۷)، ۱۷.۴سال (مسابقات جهانی ۱۹۹۷)، ۱۸سال (بازی‌های المپیک ۲۰۰۰)، ۱۸.۸سال  (بازی‌های المپیک ۲۰۰۸).

ولی برخلاف افزایش سن، میانگین قد و وزن‌ شرکت‌کنندگان از سال   ۱۹۸۷(kg45،cm154) تا سال ۲۰۰۰ (kg43،cm152) و تا بازی های المپیک  ۲۰۰۸ (kg45،cm153) ،کمی تغییر یافته است  (۱۷, ۱۸).

نگرانی‌ها راجع به نمو خطی و رشد بلوغ در کودکان شرکت‌کننده در ژیمناستیک افزایش یافته است (۱۹, ۲۰). اغلب قامت کوتاه و بلوغ تأخیری مشاهده شده در ژیمناست‌های هنری/نمایشی دختر به اثر تمرین شدید ژیمناستیک نسبت داده شده است (۲۱).شاید این، اکتساب زودتر سطوح پیشرفته تمرین و رقابت در میان دختران، به‌ویژه در طول فاصله جهش نمو نوجوانی را منعکس می‌سازد. از طرفی، بنا به نتایج اکثر تحقیقات، تمرین اثری روی نمو و بالیدگی ندارد. طرفداران این عقیده که تمرین ژیمناستیک تأثیر آشکاری روی نمو و بالیدگی ورزشکاران جوان ندارد طبق معمول به این شواهد می‌پردازند که ادعا می‌کند ژیمناست‌های سطح بالا قبل از شرکت در ورزش ژیمناستیک به نسبت کوتاه بودند (۶). با مرور ادبیات دریافتیم تا کنون روشن نشده که این اثر طبیعت یا تربیت / تمرین است . برای پاسخ به این سؤال که آیا مشخصات نمو و بالیدگی مشاهده شده در ژیمناست‌ها پیامد تمرین، رشدجسمانی طبیعی یا تعامل بین این دو است، باید مطالعات بیش‌تری انجام شود (۱۰). همچنین بیش‌تر مطالعات از تأثیر بالقوه تمرین روی بالیدگی جنسی بر میانگین سن شروع قاعدگی دیرتر که در ورزشکاران دختر مشاهده شده، متمرکز شده‌اند (۲۲). نیز اغلب  مطالعات انجام شده  روی ورزشکاران، عوامل تأثیرگذار مانند وضعیت اجتماعی- اقتصادی و . بر سن قاعدگی را در نظر نگرفته‌اند (۲۳). همچنین مطالعات کمی تأثیر تمرین ورزشی بر رشد سینه و موهای زهار را در نوجوانان بررسی کرده‌اند (۲۴). پلومن[۱۵] (۱۹۸۹) با مطالعه تحقیقات قبلی دریافت سن قاعدگی در ورزشکاران در مقایسه با  جمعیت مرجع ، دیرتر رخ می‌دهد و اندازه تأخیرها تا حدودی به  رشته ورزشی وابسته است. یک مسئله در این مطالعات وجود دارد و آن این است که بار تمرینی یا دیگر عوامل محیطی یا ژنتیکی تأثیرگذار بر قاعدگی احتمالا اندازگیری نشده است (۲۴, ۲۵). با وجود این مشکلات، ارتباط قوی بین ورزش و تأخیردر قاعدگی وجود دارد و نشان دادن اینکه آیا رابطه علت و معلولی بین ورزش و تأخیر در سن قاعدگی وجود دارد  با اهمیت است (۲۴). به نقل ازمالینا اطلاعات کافی درباره تأثیر تمرین شدید در ورزش‌هایی مانند وزنه‌برداری، غواصی، ژیمناستیک، اسکیت که به کوتاهی قد و تغییرات تناسب بدن منجر می‌شود وجود ندارد (۲۶). آکادمی طب اطفال امریکا، خطرات تمرین شدید و ورزش حرفه‌ای در ورزشکاران جوان را مشخص کرد و عنوان کرد :” اگر چه نگرانی های زیادی درباره ورزش های رقابتی و شدید در کودکان وجود دارد، اما اطلاعات کافی درباره پذیرش یا رد این خطرات وجود ندارد (۲۷). همچنین تحقیقات قبلی اثر عوامل موثر بر نمو و بالیدگی جنسی را علاوه بر تمرین، کنترل ننموده و نیز بنا به پیشنهاد مطالعات قبلی، بار، شدت و سطح تمرین در پژوهش های قبلی مشخص نشده است.از طرفی با مطالعۀ پژوهش‌های قبلی دریافتیم تأثیر تمرین ورزشی بر نمو و بالیدگی جنسی  در رشته‌های والیبال و تنیس روی میز که شدت آن‌ ها کمتر از ژیمناستیک است و معمولا ورزشکاران از سن ۵ یا ۶ سالگی وارد این رشته نمی‌شوند، کمتربررسی شده است. لذا با توجه به نتایج مطالعات قبلی و چالش­های موجود هدف از تحقیق حاضر پاسخ علمی به پرسش­های زیر است :

بین ورزشکاران رشته­های مختلف ورزشی در نمو و بالیدگی جنسی چه تفاوتی وجود دارد؟  بین ورزشکاران با وضعیت مختلف بلوغ در نمو و بالیدگی جنسی چه تفاوتی وجود دارد؟      بین ورزشکاران با سطوح مختلف تمرین در نمو و بالیدگی جنسی چه تفاوتی وجود دارد؟

۱-۳:ضر ورت تحقیق

نمو بهینه به هر دو عوامل محیطی و ژنتیکی بستگی دارد. عمدتا قد بزرگسالی یک کودک در حال رشد تحت شرایط مطلوب به زمینه ژنتیکی وابسته است (۲۸). در میان عوامل محیطی که می توانند الگوی بهینه نمو را تغییر دهند استرس و تمرین بدنی شدید است (۲۹). ارلاندسون[۱۶] و همکاران (۲۰۰۸) در مطالعۀ طولی خود روی ژیمناست‌ها، شناگران و تنیس‌بازان ۱۸-۹ ساله به این نتیجه رسیدند که ژیمناست‌ها به طور معنی‌داری کوتاه‌تر از تنیس‌بازان و شناگران در همه سنین تقویمی در طول نوجوانی بودند (۳۰). به نقل ازکلینترو و پلیلی[۱۷] (۲۰۰۳) میانگین درصد چربی ژیمناست‌ها به طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود (۳۱). گرچه این یافته‌ها به ارتباط بین تمرین ورزشی شدید و نمو در دختران ژیمناست اشاره دارند، ولی آن‌ ها قطعی نیستند . در تفسیر اطلاعات نمو و رشد ورزشکاران، بسیاری متغیرهای دیگر از قبیل شدت و شطح تمرین نیز باید مورد توجه قرارگیرند (۱۱). همچنین فعالیت‌های ورزشی ممکن است رشد بلوغ، بالیدگی جنسی و رویداد اصلی‌اش قاعدگی را تحت تأثیر قرار دهد (۴, ۳۲, ۳۳). تأثیر این عوامل در ورزش‌های مختلف از قبیل شنا و ژیمناستیک ثبت شده است (۳۴). کلیسنس[۱۸]و همکاران (۱۹۹۲) دریافتند سن شروع قاعدگی در ژیمناست‌ها ۲.۱±۱۵.۶سال ودر جمعیت کنترل ۱.۲±۱۳.۲ سال می‌باشد (۳۵).

گرچه فعالیت بدنی و ورزش عموما تأثیرات مثبت روی نمو کودکان دارد اما ممکن است در صورت انجام آن به طور افراطی و بسیار شدید، تأثیرات منفی بر جای بگذارد. نیاز به بررسی کمی و کیفی برنامه‌های تمرین کودکان احساس می‌شود تا  حدود فعالیت بدنی شدید در طول دورۀ کودکی و نوجوانی را مشخص نمایند (۲).

۱-۴:اهداف تحقیق

۱-۴-۱-: هدف کلی تحقیق

تأثیر سطح تمرین بر نمو وبالیدگی جنسی دختران ورزشکار نوجوان

۱-۴-۲: اهداف ویژه

  1. مقایسه نمو دختران پیش، حین، پس از بلوغ با سطوح کم، متوسط، بالای تمرین دررشته‌های مختلف ورزشی
  2. مقایسه بالیدگی جنسی دختران پیش، حین، پس از بلوغ با سطوح کم، متوسط، بالای تمرین دررشته‌های مختلف ورزشی
  3. خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *