فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱- پیش درآمد. ۵۰
۳-۲- روش ۵۰
۳-۳- تعیین متغیرهای پژوهش ۵۱
۳-۴- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری ۵۱
۳-۵- ابزار اندازه گیری ۵۱
۳-۵-۱- مقیاس درجه بندی کانرز- فرم ۴۸ سئوالی والدین (CPRS-48) 52
۳-۵-۲- جلسات آموزش فرزندپروری ۵۲
۳-۶- روش اجرا ۵۳
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۳
فصل چهارم:یافته های پژوهش
تحلیل نتایج ۵۵
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
۵-۱- پیش درآمد. ۶۲
۵-۲- بحث و نتیجه گیری ۶۲
۵-۳- محدودیتهای تحقیق ۶۶
۵-۴- پیشنهادات. ۶۶
۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی ۶۶
۵-۴-۲- پیشنهادات پژوهشی ۶۷
منابع و مآخذ. ۶۸
فهرست جداول
عنوان                                                                                                            صفحه
جدول ۲-۱- سبک های تربیتی والدین نسبت به فرزندان. ۲۴
جدول ۴-۱- میزان مشکلات سلوک کودکان         ۵۵
جدول ۴-۲- خلاصه آزمون آنوا آموزش سبک فرزندپروری بر مشکلات سلوک کودکان دارای اختلال.۵۶
جدول ۴-۳- میزان مشکلات توجه و تمرکز (یادگیری) کودکان۵۷
جدول ۴-۴- خلاصه آزمون آنوا آموزش سبک فرزندپروری بر مشکلات توجه و تمرکز کودکان دارای اختلال.   ۵۷
جدول ۴-۵- میزان مشکلات تکانشگری کودکان.۵۸
جدول ۴-۶- خلاصه آزمون آنوا آموزش سبک فرزندپروری بر مشکلات تکانشگری کودکان دارای اختلال.۵۸
جدول ۴-۷- میزان مشکلات روان تنی کودکان۵۹
جدول ۴-۸- خلاصه آزمون آنوا آموزش سبک فرزندپروری بر روان تنی کودکان دارای اختلال.۵۹
جدول ۴-۹- میزان مشکلات اضطراب کودکان.۶۰
جدول ۴-۱۰- خلاصه آزمون آنوا آموزش سبک فرزندپروری بر مشکلات اضطراب کودکان دارای اختلال۶۰
 
 
 
 
 

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزشهای فرزندپروری در بهبود عملکرد کودکان فزون کنش تحت درمان با نروفیدبک است. روش تحقیق آن شبه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون دو گروهی با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نقص توجه ساکن شهر تهران می باشد که ۱۲۰ نفر (۶۰ نفر آزمایش و ۶۰ نفر گروه کنترل) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار این پژوهش، پرسشنامه مقیاس درجه بندی کانرز- فرم ۴۸ سئوالی والدین (CPRS-48) و آموزش فرزندپروری بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-18 و آزمون آماری تحلیل کوواریانس به منظور بررسی تفاوت بین پیش آزمون و پس آزمون یا تفاوت بین گروه ها استفاده گردید. یافته های بدست آمده نشان می دهد که با ۹۵ درصد اطمینان تغییرات مشکلات سلوک، تغییرات مشکلات یادگیری، تغییرات مشکلات تکانشگری، تغییرات میزان روان تنی و اضطراب کودکان در پیش آزمون و پس آزمون ها در دو گروه کنترل و گواه به یک میزان نمی باشد و آموزش فرزندپروری، میزان این مشکلات را به طور معنی داری کاهش می دهد. همچنین تقریباً ۶/۴۱ درصد مشکلات سلوک، ۸/۳۶ درصد از مشکلات یادگیری، ۲/۲۶ درصد از مشکلات تکانشگری، ۱/۳ درصد از روان تنی و  ۱/۳ درصد از اضطراب کودکان تحت تاثیر گروه (آزمایش و کنترل) تغییر می کند.
کلید واژه‌ها: کودکان فزون کنش- درمان نوروفیدبک- آموزش فرزندپروری.

فصل یکم

مقدمه پژوهش 

 

۱-۱- مقدمه

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *