۱-۴-۳ فرضیه ی اصلی

۱۱ ۱-۴-۴ فرضیه های فرعی

۱۱ ۱- ۴- ۵ پیش فرض های تحقیق

۱۱ ۱-۵ تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات و مفاهیم

۱۲ ۱-۵-۱ تعاریف مفهومی

۱۲ ۱-۵-۱-۱ تعاریف مفهومی ورزش ایروبیک

۱۲ ۱-۵-۱-۲ تعاریف مفهومی شادکامی

۱۲ ۱-۵-۱-۳ تعاریف مفهومی کیفیت زندگی

۱۲ ۱-۶-۱-۴ تعاریف مفهومی ویژگی های شخصیتی

۱۳ ۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی

۱۳ ۱-۶-۲-۱ تعاریف عملیاتی ورزش ایروبیک

۱۳ ۱-۶-۲-۲ تعاریف عملیاتی شادکامی

۱۴ ۱-۶-۲-۳ تعاریف عملیاتی کیفیت زندگی

۱۴ ۱-۶-۲-۴ تعاریف عملیاتی ویژگی های شخصیتی

۱۴ ·        فصل دوم: ادبیات پژوهش

  ۲-۱ مقدمه

۱۹ ۲-۲ مبانی نظری

۱۹ ۲-۲-۱ ایروبیک

۱۹ ۲-۲-۱-۱ تاریخچه ایروبیک

۱۹ ۲-۲-۱-۲ معرفی و تعریف ایروبیک

۲۰ ۲-۲-۱-۲-۱ تعریف علمی ایروبیک

۲۰ ۲-۲-۱-۲-۲ ایروبیک به چند گروه تقسیم می­ شود

۲۰ ۲-۲-۱-۳ اهداف ورزش ایروبیک

۲۲ ۲-۲-۱-۴ دشواری تمرینات تمرینات تا چه حدی باشد

۲۶ ۲-۲-۱-۵ قدرت بدنی در تمرین های ایروبیک

۲۸ ۲-۲-۱-۶ اهمیت ایروبیک نسبت به سایر ورزش ها

۲۸ ۲-۲-۱-۷ ایروبیک زنان

۲۸ ۲-۲-۱-۸ زنان و فعالیت بدنی

۲۸ ۲-۲-۱-۹ اثرات روانی ایروبیک

۲۹ ۲-۲-۱-۱۰ آموزش ورزش ایروبیک

۳۰ ۲-۲-۱-۱۰-۱ اصطلاح ایروبیک

۳۰ ۲-۲-۱-۱۰-۲ اجزای تشکیل دهنده کلاس ایروبیک

۳۱ ۲-۲-۱-۱۰-۳ وسایل مورد نیاز

۳۳ ۲-۲-۱-۱۱ شیوه اجرای ایروبیک

۳۶ ۲-۲-۱-۱۱- ۱ حرکت دست ها

۳۶ ۲-۲-۱-۱۱- ۲ خانواده های حرکتی در ایروبیک

۳۷ ۲-۲-۱-۱۱-۲- ۱ خانواده یک

۳۷ ۲-۲-۱-۱۱-۲- ۲ خانواده دو

۳۸ ۲-۲-۱-۱۱-۲- ۳  خانواده سه

۳۹ ۲-۲-۱-۱۲ روش های تدریس در ایروبیک

۳۹ ۲-۲-۱-۱۲-۱ روش به اضافه

۴۰ ۲-۲-۱-۱۲-۲ روش انتقالی

۴۰ ۲-۲-۱-۱۳ برخی از ترکیبات مقدماتی برای افراد مبتدی

۴۰ ۲- ۲- ۲   شادمانی

۴۴ ۲- ۲- ۲- ۱ مطالعات شادمانی

۴۴ ۲-۲-۲-۲ سابقه پژوهش های مربوط به شادی

۴۵ ۲-۲-۲-۳ تعریف سلیگمن از شادی

۴۶ ۲-۲-۲-۴ آیا شادکامی دو، سه یا چهار جزء دارد

۴۷ ۲-۲-۲-۵ کاربرد عملی پژوهش های مربوط به شادی

۵۰ ۲-۲-۲-۶ علت های شادمانی

۵۱ ۲-۲-۲-۷ منابع شادمانی

۵۳ ۲-۲-۲-۷-۱ خوردن

۵۳ ۲-۲-۲-۷-۲ فعالیت های اجتماعی و جنسی

۵۳ ۲-۲-۲-۷-۳ تمرین های ورزشی

۵۳ ۲-۲-۲-۷-۴ الکل و داروهای دیگر

۵۴ ۲-۲-۲-۷-۵ موفقیت و تأیید اجتماعی

۵۴ ۲-۲-۲-۷-۶ موسیقی، دیگر هنر ها و مذهب

۵۴ ۲-۲-۲-۷-۷ آب و هوا و محیط

۵۵ ۲-۲-۲-۸ اهمیت عوامل عینی در خشنودی چقدراست

۵۵ ۲-۲-۲-۸-۱ پول

۵۶ ۲-۲-۲-۸-۲ سلامت

۵۷ ۲-۲-۲-۹ رابطه بین شادکامی و سلامت روانی چگونه است

۵۸ ۲-۲-۲-۱۰ شادمانی و کار

۵۸ ۲-۲-۲-۱۱ روابط اجتماعی

۵۹ ۲-۲-۲-۱۲ تفریح

۵۹ ۲-۲-۲-۱۳تفریح و شادمانی

۶۰ ۲-۲-۲-۱۴ مسکن

۶۰ ۲-۲-۲-۱۵ آموزش مهارتهای اجتماعی

۶۱ ۲-۲-۲-۱۶ صفات شخصیتی و شادمانی

۶۱ ۲-۲-۲-۱۷ تأثیر های شادمانی

۶۲ ۲-۲-۲-۱۸ عمر طولانی

۶۵ ۲-۲-۲-۱۹ دیدگاه های تکاملی در مورد موانع شادمانی

۶۵ ۲-۲-۲-۲۰ خوگیری و سازگاری با شرایط لذت بخش

۶۶ ۲-۲-۲-۲۱ قیاس های اجتماعی منفی

۶۷ ۲-۲-۲-۲۲ واکنش های نابرابر با سود و زیان های یکسان

۶۹ ۲-۲-۲-۲۳ هیجان های سازگارانه ولی پریشان ساز

۶۹ ۲-۲-۲-۲۴ خلاقیت و باروری: نظریه گسترش دهنده و سازنده

۷۰ ۲-۲-۲-۲۵ افزایش شادمانی

۷۳ ۲-۲-۳ کیفیت زندگی

۷۳ ۲-۲-۳-۱ اصطلاح کیفیت زندگی

۷۳ ۲-۲-۳-۲ تاریخچه مطالعات کیفیت زندگی

۷۴ ۲-۲-۳-۳ تعریف کیفیت زندگی

۷۶ ۲-۲-۳-۴ مؤلفه های کیفیت زندگی

۷۷ ۲-۲-۳-۵ ویژگی های کیفیت زندگی

۸۰ ۲-۲-۳-۶ کاربردهای اندازه گیری کیفیت زندگی

۸۱ ۲-۲-۳-۷ کیفیت زندگی، شاخص پیشرفت اجتماع

۸۱ ۲-۲-۴ شخصیت

۸۴ ۲-۲-۴-۱ تعریف شخصیت

۸۴ ۲-۲-۴-۲ ساختار شخصیت

۸۷ ۲-۲-۴-۳  نظریه های شخصیت

۸۹ ۲-۲-۴-۳-۱ نظریه های روانکاوی

۹۰ ۲-۲-۴-۳-۲ رویکرد مراحل زندگی در مورد شخصیت

۹۳ ۲-۲-۴-۳-۳ نظریه ی صفات

۹۴ ۲-۲-۴-۳-۴ نظریه های انسان گرایی

۹۵ ۲-۲-۴-۴ ارزیابی و سنجش شخصیت

۹۶ ۲-۲-۴-۵ روش های ارزیابی شخصیت

۹۷ ۲-۲-۴-۵-۱ پرسشنامه های خود سنجی یا عینی

۹۷ ۲-۲-۴-۵-۲ فنون فرافکن

۹۸ ۲-۲-۴-۵-۳ مصاحبه های بالینی

۹۸ ۲-۲-۴-۵-۴ ارزیابی رفتار

۹۹ ۲-۲-۴-۵-۵ نمونه گیری از فکر

۹۹ ۲-۲-۴-۶ نقش مسائل جنسیتی وقومی در شخصیت

۱۰۰ ۲-۲-۴-۷ کاربرد آزمون های شخصیت

۱۰۰ ۲-۲-۴-۷-۱ پرسشنامه ی چند وجهی مینه سوتا

۱۰۲ ۲-۲-۴-۷-۲ پرسشنامه ی روانشناختی کالیفرنیا (CPI)

۱۰۳ ۲-۲-۴-۷-۳ پرسشنامه­ پنج عامل اصلی شخصیت (نئو)

۱۰۵ ۲-۲-۵  تحقیقات انجام شده

۱۰۹ ۲-۲-۵-۱ تحقیقات انجام شده در ایران

۱۱۲ ۲-۲-۵-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از ایران

۱۱۲ ۲-۲-۶    جمع بندی و نتیجه گیری                                                                    

۱۱۶ ·        فصل سوم: روش پژوهش

  ۳-۱ مقدمه

۱۱۸ ۳-۲ طرح کلی پژوهش

۱۱۸ ۳-۳  متغیرهای پژوهش

۱۱۸ ۳-۳-۱ متغیرهای اصلی

۱۱۹ ۳-۳-۲ متغیرهای جمعیت شناختی

۱۱۹ ۳-۴ جامعه آماری

۱۱۹ ۳-۵ حجم نمونه و روش نمونه گیری

۱۱۹ ۳-۶ ابزار پژوهش

۱۲۰ ۳-۶-۱ پرسشنامه شادکامی اکسفورد

۱۲۰ ۳-۶-۱-۱ اعتبار و روایی پرسشنامه شادکامی اکسفورد

۱۲۱ ۳-۶-۲ پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی

۱۲۲ ۳-۶-۲-۱ اعتبار و روایی پرسشنامه سازمان بهداشت جهانی

۱۲۳ ۳-۶-۳ پرسشنامه ویژگی شخصیتی نئو

۱۲۴ ۳-۶-۳-۱ اعتبار و روایی پرسشنامه ویژگی شخصیتی نئو

۱۲۵ ۳-۶-۳-۲ معرفی ابعاد پرسشنامه ویژگی شخصیتی نئو

۱۲۶ ۳-۷ روش اجرای پژوهش

۱۲۷ ۳-۸ تجزیه و تحلیل داده ها

۱۲۸ ·        فصل چهارم: تحلیل داده ها

  ۴-۱ مقدمه

۱۳۰ ۴-۲ آمار توصیفی

۱۳۰ ۴-۳ آمار استنباطی

۱۳۳ ·        فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

  ۵-۱ مقدمه

۱۴۸ ۵-۲ یافته ها به طور کلی و به تفکیک اهداف تحقیق

۱۴۸ ۵-۳  بحث و نتیجه گیری

۱۴۸ ۵-۴ نتیجه گیری کلی

۱۵۱ ۵-۵ محدودیت های پژوهشی

۱۵۲ ۵-۶ پیشنهادات تحقیق

۱۵۳ ۵-۶-۱ پیشنهادات پژوهشی

۱۵۴ ۵-۶-۲ پیشنهادات کاربردی

۱۵۵ ·        فهرست منابع

  فهرست منابع فارسی

۱۵۷ فهرست منابع لاتین

۱۶۲ ·        پیوست ها

  دوره تمرین حرکات ایروبیک

۱۷۱ پرسشنامه سلامت عمومی

۱۷۳ رضایت نامه

۱۷۴ پرسشنامه شادکامی آکسفورد

۱۷۵ پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF)

۱۷۸ پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو (NEO-FFI)

۱۸۱

 فصل اول

 کلیات پژوهش

 ۱-۱ مقدمه

تمرینات ورزشی (ایروبیک) هوازی عبارتند از تمریناتی که از حرکات ریتمیک و متناوب ماهیچه ای بهره برده و ضربان قلب و تنفس را در مدت زمان خاصی بالا می برند (صفوی، ۱۳۸۷). اساس ورزش ایروبیک از حرکات موزون و سنتی کشورهای اروپایی است. شیوه ی تمرین ایروبیک موجب توسعه و افزایش آمادگی هوازی می شود و این مسأله موجب افزایش قدرت، سرعت و هماهنگی بین اعصاب و عضلات، انعطاف پذیری و چابکی می شود. در اجرای حرکات ایروبیک تمرکز ذهنی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مسأله موجب رشد ذهنی و توسعه خلاقیت می شود (صفوی، ۱۳۸۷). بررسی ها نشان می دهد که فعالیت بدنی (هوازی) با تکرار، شدت و مدت مناسب و بر اساس برنامه های منظم، مزایای چشمگیری در بر داشته و در مواردی موجب پیشگیری از گسترش برخی بیماری ها می شود. اگرچه تمرینات هوازی می تواند موجب بهبود عملکرد سیستم ها و بخش های مختلف بدن از قبیل تنفس و انتقال اکسیژن، قلب و عروق، سیستم عصبی، سیستم غدد داخلی، حجم خون عضله و ترکیب بدن شود ولی اغلب از بعد سلامتی نیز مورد توجه است و می تواند منجر به کاهش فشار خون، چربی، کلسترول و تری گلیسرید، ناراحتی های ارتوپدی و بیماری های قلبی شود (مهربانی، ۱۳۸۷).

کوپر محقق و فیزیولوژیست معروف معتقد است که تمرینات ورزشی هوازی کلیدی است برای گشودن دری که آن را تندرستی جسمانی و روان می نامند. به نظر تعدادی از محققان همچون بلو[۱]و کاواناف، نقش معجزه آمیز دویدن در کاهش افسردگی انکار ناپذیر است (صفوی، ۱۳۸۷). شرکت در فعالیت های بدنی ریتمیکی، هماهنگی همه ی اندام ها و دستگاه های بدن را بالا می برد و نقش محافظتی بر توانایی عملکردی قلبی- عروق، دستگاه تنفس، غدد، اعضای حرکتی و دستگاه عصبی دارد.

یکی از سازه های همگام با سلامت روانشناختی، شادکامی می باشد. طی سال های اخیر روانشناسان علاقمند به حیطه روانشناسی مثبت نگر توجه خود را به منابع بالقوه احساس های مثبت نظیر شادکامی معطوف کرده اند، این سازه دو جنبه دارد: یکی عوامل عاطفی که نمایانگر تجربه هیجانی، شادی، سرخوشی، خوشنودی و سایر هیجان های مثبت است و دیگری ارزیابی شناختی و رضایت از قلمروهای مختلف زندگی که بیانگر شادکامی و بهزیستی روانی است. (شفرد[۲]۲۰۰۲; به نقل از کار، ۲۰۰۴) بر این باور است که شادکامی، ادراک تنیدگی را کاهش و توانایی شخص را برای کار و فعالیت افزایش می دهد. نشاط دوست و همکاران (۱۳۸۶) مطرح نمودند که شادکامی با رضایت زناشویی، خوش بینی، حضور در اماکن مذهبی، میزان فعالیت هنری، رضایت از زندگی و میزان ورزش هفتگی ارتباط مثبت معنادار و با سابقه بیماری های جسمانی و روانشناختی ارتباط منفی معنادار دارد. نظریه پردازان و پژوهشگران حیطه علوم زیستی و علوم انسانی در کارهای علمی خود سعی کرده اند منابع و عوامل موثر شادکامی را معرفی نمایند. این منابع و عوامل می توانند تحت مجموعه عوامل روانی، جسمانی، اقتصادی، مذهبی، معنوی وفرهنگی مورد بحث قرار گیرند. از عوامل روانی می توان به شخصیت و ابعاد آن، سبک های شناختی، خوشبینی، خشنودی و رضایت مندی و سلامت روانی اشاره داشت (دینو[۳] و کوپر[۴]، ۱۹۹۸). از منابع و عوامل جسمانی; سلامتی، خوردن و آشامیدن، خواب و استراحت، فعالیت های جنسی وتمرین های ورزشی رایج ترین می باشد (مارولاکیس[۵] و زرواس[۶]، ۱۹۹۳). موفقیت وتایید اجتماعی، ارتباطات اجتماعی و روابط دوستانه، خانواده، عشق و صمیمیت از جمله منابع و عوامل اجتماعی شادی می باشند (مایرز[۷]، ۱۹۹۵). از منابع و عوامل اقتصادی شادی می توان به کار، درآمد، ثروت، رفاه اجتماعی، توسعه اقتصادی و رشد درآمد ملی اشاره داشت (مورفی[۸] و آتاناسود[۹]، ۱۹۹۹). ایمان قلبی، باور های مذهبی استوار، انجام مناسک مذهبی، دعا و عبادت، حضور در اماکن مذهبی، احساس نزدیک بودن به خداوند و داشتن تصویری دوستانه از خداوند از عوامل مذهبی و معنوی شادی  می باشند (الیسون[۱۰]، ۱۹۹۸).

حداقل از زمان یونان باستان، فیلسوفان و صاحب نظران راجع به شرایط لازم برای شادکامی به تعمق و تفکر پرداخته اند (وینهاون[۱۱]، ۱۹۸۴). آنان دیدگاه های بسیار متفاوت راجع به شادکامی[۱۲]داشته اند. بعضی از این فیلسوفان معتقد بودند شادکامی را می توان به بهترین وجه با سرکوب امیال و خواسته ها به دست آورد، در حالی که عده ای دیگر، تحقق امیال را کلید شادکامی می دانستند (فریش، ۲۰۰۶).

افلاطون شادکامی را محصول جانبی منصف بودن و اخلاقی عمل کردن می دانست (پلاتو[۱۳]، ۲۰۰۱). ارسطو اعتقاد داشت که همه ی تلاش انسان، معطوف به تامین شادکامی برای داشتن زندگی خوب است. اصول اخلاقی او را می توان به عنوان اولین کتاب خودیاری شادکامی تلقی کرد، به این معنا که هدف آن عبارت بود از راهنمایی در جهت استحکام یک زندگی پربار و شاد (هیوجز، ۲۰۰۱). در تلخیص و جمع بندی دیدگاه های فلسفی و نظری راجع به شادکامی، نظریه ی ریچارد کوآن (۱۹۹۷) قابل تأمل است. کوآن پس از مرور و بازنگری قسمت اعظم آنچه فیلسوفان و روان شناسان نظریه گرا راجع به شادکامی، ارضاء، تحقق خود و بهداشت روانی گفته اند اظهار می دارد که شادکامی را می توان به پنج حالت کسب کرد:

کارایی یا شایستگی در مهارت های اساسی زندگی طوری که شخص بتواند روی کار و علل بیرون از خود تمرکز کند. این مهارت ها عبارتند از مهارت های اساسی ارتباطی و فکری.

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *