۱-۷ ) روش تحقیق. ۸

۱-۸ ) جامعه و نمونه آماری ۸

۱-۹ ) روش گرد آوری اطلاعات ۹

۱-۱۰ ) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۹

۱-۱۱ ) ساختار کلی تحقیق. ۹

۱-۱۲ ) تعاریف مفاهیم تحقیق ۱۰

۱-۱۲-۱ ) تعاریف عملیاتی. ۱۰

۱-۱۲-۲ ) تعاریف نظری ۱۲

فصل دوم ادبیات تحقیق.     ۹۲-۱۴

۲-۱ ) مقدمه. ۱۴

۲-۲ ) فاوا در آموزش و پرورش ۱۴

۲-۲-۱) اهمیت فاوا در آموزش و پرورش کشور. ۱۴

۲-۲-۲ ) دلایل استفاده از فاوا در آموزش. ۱۵

۲-۲-۳ ) نگرش های توسعه فاوا ۱۶

۲-۲-۳-۱) نگرش ظهور کننده ۱۷

۲-۲-۳-۲) نگرش کاربردی. ۱۷

۲-۲-۳-۳) نگرش ترکیبی ( ادغامی ). ۱۸

۲-۲-۳-۴) نگرش تحولی ۱۸

۲-۲-۴) ماتریسی برای توسعه فاوا در مدارس. ۱۹

۲-۲-۵ ) مراحل اجرای برنامه های فاوا در آموزش و پرورش. ۲۳

۲-۲-۵-۱) مرحله اول : تا پایان برنامه سوم توسعه. ۲۴

۲-۲-۵-۲ ) مرحله دوم : تا پایان برنامه چهارم توسعه. ۲۴

۲-۲-۵-۳ ) مرحله سوم : پایان برنامه پنجم توسعه ۲۵

۲-۲-۶ ) مراحل توسعه فاوا در آموزش و پرورش ایران از ابعاد علمی و نظری. ۲۶

۲-۲-۶-۱)ورود فاوا به صورت ابزار مدیریت در ساختار اداری و . ۲۶

۲-۲-۶-۲) ورود فاوا به مثابه یک درس در آموزش و پرورش ۲۶

۲-۲-۶-۳ ) تغییر نگاه به فاوا و تکوین جهت گیری کلی ۲۶

۲-۲-۶-۴ ) توسعه ی فاوا در چارچوب طرح تکفا . ۲۷

۲-۲-۷ ) بررسی های موردی در برنامه های ملی فاوا در کشورهای دیگر. ۲۷

۲-۲-۷-۱ ) کشور بلغارستان ۲۷

۲-۲-۷-۲ ) کشور چین. ۲۹

۲-۲-۷-۳ ) آموزش و پرورش امریکا .  ۳۱

۲-۲-۷-۴ ) کشور دانمارک ۳۱

۲-۲-۷-۵ ) کشور اندونزی ۳۲

۲-۲-۷-۶ ) کشور برزیل. ۳۳

۲-۲-۷-۷ ) کشور مالزی. ۳۴

۲-۲-۸ ) موانع بکارگیری فاوا در آموزش و پرورش. ۳۶

۲-۲-۸-۱ ) موانع زیر ساختی – فنی .  ۳۶

۲-۲-۸-۲ ) موانع فردی . ۳۷

۲-۲-۸-۳ ) موانع اقتصادی . ۳۹

۲-۲-۸-۴ ) موانع فرهنگی – آموزشی .  ۴۰

۲-۲-۹ ) یادگیری الکترونیکی یا آموزش الکترونیکی ۴۲

۲-۲-۱۰ ) فاوا و ارتقاء یادگیری دانش آموزان ۴۵

۲-۲-۱۱ ) نقش های  یاددهی _ یادگیری فاوا ۴۶

۲-۲-۱۱-۱ ) نقش فاوا در تسهیل یاددهی – یادگیری. ۴۷

۲-۲-۱۱-۲ ) نقش فاوا در انگیزش یادگیری  . ۴۹

۲-۲-۱۱-۳ ) نقش فاوا در یادگیری شاگرد محور. ۵۰

۲-۲-۱۱-۴ ) نقش فاوا در سنجش و ارزیابی. ۵۴

۲-۲-۱۱-۵ ) نقش فاوا در بهبود و ارتقای مهارتهای تفکر. ۵۶

۲-۲-۱۲ ) صلاحیت های مورد نیاز معلمان در فرایند یاددهی– یادگیری مبتنی بر فاوا. ۵۹

۲-۲-۱۲-۱ ) صلاحیت های ارتباطی – اطلاعاتی ۵۹

۲-۲-۱۲-۲ ) صلاحیت در استفاده از فاوا. ۶۱

۲-۲-۱۲-۳ ) صلاحیت رسانه ای معلم ۶۲

۲-۲-۱۳) مدارس هوشمند. ۶۵

۲-۲-۱۴ ) علل تاسیس مدارس هوشمند ۶۶

۲-۲-۱۵ ) اهداف مدارس هوشمند. ۶۸

۲-۲-۱۶ ) انتخاب محتوا در مدرسه هوشمند. ۶۹

۲-۲-۱۷ ) فرایند تمرین و تکرار در مدرسه هوشمند ۷۰

۲-۲-۱۸ ) آزمون در مدرسه هوشمند. ۷۰

۲-۲-۱۹ ) راهبردهای توسعه مدارس هوشمند. ۷۱

۲-۲-۲۰ ) زیرساخت توسعه یافته فناوری اطلاعات در مدارس هوشمند. ۷۲

۲-۲-۲۱ ) ساختار اجرایی مدارس هوشمند. ۷۴

۲-۲-۲۱-۱ ) شرح وظایف مدیر مدرسه هوشمند ۷۴

۲-۲-۲۱-۲ ) شرح وظایف کارشناسان فناوری اطلاعات در مدرسه هوشمند. ۷۵

۲-۲-۲۱-۳ ) شرح وظایف معلمان مدرسه هوشمند ۷۵

۲-۲-۲۱-۴ ) شرح وظایف دانش آموزان مدرسه هوشمند. ۷۷

۲-۲-۲۱-۵ ) شرح وظایف اولیای دانش آموزان مدرسه هوشمند ۷۷

۲-۲-۲۲ ) موانع موجود در راه توسعه ی مدارس هوشمند در کشور ۷۸

۲-۳ ) مبانی عملی تحقیق  ۷۹

۲-۳-۱ ) تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۷۹

۲-۳-۲ ) تحقیقات انجام شده در خارج کشور. ۸۴

فصل سوم روش شناسی تحقیق۹۸-۹۳

۳-۱ ) مقدمه. ۹۳

۳-۲ ) نوع و روش تحقیق. ۹۳

۳-۳ ) جامعه آماری تحقیق ۹۳

۳-۴ ) نمونه آماری (فرمول نمونه گیری، نحوه محاسبه و انتخاب نمونه). ۹۴

۳-۵ ) روش جمع آوری اطلاعات. ۹۴

۳-۶ ) ابزار جمع‌ آوری اطلاعات. ۹۴

۳-۷ ) روایی ابزار اندازه گیری. ۹۶

۳-۸ ) پایایی ابزار اندازه گیری. ۹۶

۳-۹ ) روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات ۹۸

فصل چهارم   تجزیه و تحلیل داده ها۱۲۷-۹۹

۴-۱ ) مقدمه. ۹۹

۴-۲ ) تحلیل توصیفی داده ها بر مبنای ویژگی های فردی آزمودنی ها. ۱۰۰

۴-۲-۱ ) تحلیل توصیفی متغیر جنسیت . ۱۰۰

۴-۲-۲ ) تحلیل توصیفی متغیر گروه سنی ۱۰۱

۴-۲-۳ ) تحلیل توصیفی متغیر میزان تحصیلات. ۱۰۲

۴-۲-۴ ) تحلیل توصیفی متغیر سابقه تدریس در آموزش و پرورش پاسخگویان ۱۰۳

۴-۲-۵ )  تحلیل توصیفی متغیر سابقه تدریس در مدارس هوشمند پاسخگویان. ۱۰۵

۴-۲-۶ ) تحلیل توصیفی متغیر گذراندن دوره مهارتهای عمومی کامپیوتر. ۱۰۶

۴-۳ ) تحلیل توصیفی متغییرهای پژوهش ۱۰۸

۴-۳-۱ ) تحلیل توصیفی متغیر سطح یادگیری ۱۰۸

۴-۳-۲ ) تحلیل توصیفی متغیر پیشرفت تحصیلی. ۱۰۹

۴-۳-۳ ) تحلیل توصیفی متغیر خلاقیت دانش آموزان. ۱۱۰

۴-۳-۴ ) تحلیل توصیفی متغیر انگیزش تحصیلی ۱۱۱

۴-۳-۵ ) تحلیل توصیفی متغیر فعالیت های گروهی دانش آموزان ۱۱۳

۴-۳-۶ ) تحلیل توصیفی متغیر روحیه پژوهشگری دانش آموزان. ۱۱۴

۴-۴ ) تحلیل استنباطی داده ها ۱۱۵

۴-۴-۱ ) سوال ویژه نخست : ۱۱۵

۴-۴-۲ ) سوال ویژه دوم : ۱۱۷

۴-۴-۳ ) سوال ویژه سوم :. ۱۱۹

۴-۴-۴ ) سوال ویژه چهارم :. ۱۲۰

۴-۴-۵ ) سوال ویژه پنجم :. ۱۲۲

۴-۴-۶ ) سوال ویژه ششم :. ۱۲۴

۴-۴-۷ ) سوال اصلی : ۱۲۶

فصل پنجم   نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۳۵-۱۲۸

۵-۱ ) مقدمه. ۱۲۸

۵-۲ ) یافته های تحقیق ۱۲۸

۵-۳ ) بحث و تفسیر. ۱۲۹

۵-۴ ) نتیجه گیری. ۱۳۱

۵-۵ ) محدودیت ها و مشکلات تحقیق ۱۳۲

۵-۵-۱ ) محدودیت های در کنترل محقق. ۱۳۲

۵-۵-۲ ) محدودیت های خارج از کنترل محقق. ۱۳۲

۵-۶ )پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج پژوهش ۱۳۰

۵-۷ ) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۱۳۵

فهرست منابع و ماخذ ۱۳۶

پیوست . ۱۴۹

پرسشنامه ۱۴۹

چکیده انگلیسی. ۱۵۳

) مقدمه

انقلاب ارتباطات و اطلاعات سرعت اقتصاد ، فرهنگ ، و سیاست جهان را دستخوش دگرگونی می کند و جهان را عملا به یک « دهکده جهانی[۱] » تبدیل می کند . با بهره گرفتن از امکانات این فناوری ، رخدادهایی که در هر گوشه از کره زمین رخ می دهد در کمترین زمان به سراسر جهان مخابره می شود ( شکفته ، ۱۳۸۷ : ۴۱) .

در عصری که اطلاعات همیشه و همه وقت در دسترس دانش آموزان است ، مفهوم یادگیری تغییر یافته است . آنچه باید در کلاس درس مورد توجه و تاکید قرار گیرد ، یاد دادن چگونه یاد گرفتن به دانش آموزان (آموزش یادگیری) است . به این معنا که دانش آموزان به طور دقیق اطلاعات مورد نیاز خود را تشخیص دهند و از مهارت های لازم برای تصمیم گیری و انتخاب آن برخوردار باشند . این نوع یادگیری به توسعه توانایی دانش آموزان در تبدیل اطلاعات به دانش کاربردی تاکید دارد (کاستلز[۲] ، ۲۰۰۱) .

فاوا[۳] به دانش آموزان کمک می کند تا سواد اطلاعاتی خود و الگوهای یادگیری مادم العمر مورد نیاز برای زندگی و کار در یک محیط غنی اطلاعاتی را به طور موثر توسعه دهند . به منظور موفقیت و دستیابی به این هدف ، برنامه درسی چارچوبی را برای دانش آموزان به منظور یادگیری نحوه حل مساله شان با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات ارائه دهند . دانش آموزان به کمک فناوری اطلاعات از پیرامون محیط زندگی خود آگاهی می یابند . آنها از نقش فناوری اطلاعات در زندگی روزمره مطلع و با ابزارهای فناوری اطلاعات مشابه آشنا می شوند . از این ابزارها به طور مستقل و گروهی استفاده می کنند و با روش های گوناگون جمع آوری ، سازماندهی و ارائه اطلاعات آشنا می شوند . استفاده از این ابزارها توان دانش آموزان را در ارتباطات گروهی افزایش می دهد و نیز اطمینان آنها را در دستیابی به اطلاعات تقویت می کند ( دیلمقانی ، ۱۳۸۲ : ۲۷ ) .

قرن حاضر به دلیل توسعه و فراگیر شدن رایانه در ارتباطات و تولید روز افزون اطلاعات علمی ، قرن انفجار اطلاعات نامیده شده است . اهمیت اطلاعات به حدی است که تاثیر آن را می توان در تمام ابعاد زندگی و فعالیت های افراد و جوامع دید . در چند دهه اخیر تکنولوژی مدرن اطلاعات ، بر موفقیت و عملکرد بسیاری از جوامع ، مدارس و افراد اثر قابل ملاحضه ای گذاشته و به موزات آن پیشرفت های شگرفی که در این زمینه بوجود آمده است ، سرنوشت جوامع و افراد هر روز بیش از گذشته به این فناوری مدرن گره می خورد . بدیهی است که در چنین موقعیتی شناخت تاثیرات فاوا یکی از عوامل مهم محیطی به شمار می آید که بر موقعیت ، عملکرد و سرنوشت جوامع و افراد اثرات جدی می گذارد ( حسن پور قروقچی ، ۱۳۸۶ : ۷۲ ) .

 

۱-۲ ) تعریف موضوع و بیان مساله

فاوا در طی زمانی کوتاه ، به یکی از اجزای اساسی تشکیل دهنده ی جامعه مدرن تبدیل شده است . اینک ، بسیاری از کشورها به موازات خواندن ، نوشتن و حساب کردن ، درک فاوا و تسلط بر مهارت ها و مفاهیم پایه فاوا را به عنوان هسته مرکزی آموزش و پرورش مورد توجه داده اند ( قورچیان ، ۱۳۸۲ : ۲ ) .

انفجار اطلاعاتی از طریق فناوری الکترونیکی جدید از قبیل رایانه  ، اینترنت ، وب ، فناوری های جدید ویدیوئی از قبیل کنفرانس های ویدیویی و ماهواره ، ماهیت دانستن را تغییر داده است . دانش آموزان به جای اینکه اطلاعات را حفظ کنند باید یاد بگیرند که اطلاعات را چگونه بدست آورند ، از اطلاعات بدست آمده چگونه استفاده کنند و اطلاعات بدست آمده را چگونه با هم ترکیب کنند  . بجای اینکه اطلاعات را تنها از طریق معلمان و کتب درسی بدست آورند ، در نگرش جدید یاددهی و یادگیری ، فناوری نقش اساسی را ایفا می کند . این تحول آموزشی ، دانش آموزن را قادر می سازد که بیندیشند ، مشکلات را حل کنند ، به کار با دیگران بپردازند و برای دست یافتن به راه حل های خلاق جستجو کنند ( ذوفن و لطفی پور ، ۱۳۷۹: ۴ ) .

اهمیت استفاده از فاوا در تقویت شخصیت علمی دانش آموزان ، انعطاف پذیری ، خلاقیت ، مسئولیت پذیری ، مشارکت بیشتر در دانش آموزان ، تعمیق مطالب درسی و علاقمندی بیشتر به یادگیری و ایجاد انگیزه و پیشرفت تحصیلی آنها می شود . دانش آموزان می توانند از فناوری به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط از راه دور و تشریک مساعی ، تعامل بین گروه های همگن استفاده کنند . ( بیرانوند و صیف ، ۱۳۸۹ : ۱۸۹ ) . راهبردهای جدیدی را برای همکاری با همسالان و دوستان خود به کار می برند ؛ یادگیری آن ها توأم با انگیزه و در انجام دادن کارها از اعتماد به نفس بالایی برخوردارند ( کوزما[۴] ، ۲۰۰۲ : ۹ ) . تحقیقات نشان می دهد که فناوری بکار برده شده در مدارس در فرایند یاددهی و یادگیری مفید می باشد . در این زمینه فرصت های داده شده به دانش آموزان به آنها کمک می کند تا خلاقیت و تفکر انتقادی ، یادگیری خود هدایتی و همچنین خود مدیریتی شان را افزایش دهند . در حقیقت فناوری به عنوان یک توانمندساز ، دانش آموزان را تجهیز می کند تا دقیق تر بیاندیشند و خلاق تر باشند  ( قویفکر[۵] ، ۲۰۱۰ : ۱۰ ) .

نهاد آموزش و پرورش مهمترین نقش و وظیفه را در این مسیر بر عهده دارد ، یعنی اگر بستر مناسب  در مدارس و محیط های آموزشی برای پرورش روحیه دانشجویی و پژوهشگری فراهم و زمینه تبادل اندیشه ها ، آرا و افکار مهیا شود ، فضای آموزشی به جای انتقال یک طرفه اطلاعات به روش های دو سویه کسب اطلاعات و دانش هدایت گردد و نقش معلمان بر تسهیل جریان و فرایند یاددهی – یادگیری متمرکز شود ، دانش آموزان و دانشجویان نیز خود خالق دانش و اطلاعات شوند ، زمینه مساعدی برای رشد و توسعه و تعالی کشورها فراهم خواهد شد . بی شک یکی از مهمترین دستاوردهای توسعه فناوری اطلاعات ، تحول در عرضه آموزش و پرورش است . کلاس های مجازی ، مدارس مجازی ، مدارس هوشمند و دانشگاه های مجازی و بطور کلی یادگیری الکترونیکی از ظرفیت های و قابلیت های قابل اتکا برای توسعه این مهارت هاست ( عطاران محمد ،۱۳۸۳ : ۱۱ ) .

بکارگیری گسترده فاوا در فرایند آموزش، همزمان با تحول در رویکردهای آموزشی در جهان، زمینه شکل گیری مدارس هوشمند را فراهم آورده است. این مدارس از جمله نیازمندی های کلیدی جوامع دانش محور می باشند و رویکردهای توسعه مهارت های دانشی و کارآفرینی دانش آموزان را دنبال می نمایند. در این مدارس، فرایندهای یادگیری – یاددهی تقویت شده و محیط تعاملی یکپارچه برای ارتقای مهارت های کلیدی دانش آموزان در عصر دانایی محور فراهم می شود. ( نقشه راه مدارس هوشمند ، ۱۳۸۸ : ۳ ) .

با توجه به توضیحات فوق ، در پژوهش حاضر به پاسخ این سوال ، که آیا بکارگیری فاوا در مدارس می تواند عاملی جهت توانمندسازی دانش آموزان در قالب خلاقیت ، انگیزه ، پیشرفت تحصیلی ، سطح یادگیری ، فعالیتهای گروهی و روحیه پژوهشی در مدارس هوشمند مورد مطالعه ، شود ؟

 

۱-۳ ) اهمیت و ضرورت تحقیق

در دنیای امروز آنچه بیش از همه مورد توجه بوده و از ارزش بالایی برخوردار است ، دانش و دانایی و خلاقیت است . این عوامل سبب ایجاد و ارزش در منابع موجود خواهد شد . به بیان دیگر منابعی از قبیل نیروی کار و تجهیزات بدون این عوامل ارزش چندانی نخواهند داشت ، این ویژگی جهان امروز است . ضروریات دنیای نوین جوامع بشری را به سمت جامعه دانایی محور سوق داده است . در این جوامع ، مرکزیت توجه از تولید و فناوری محصولات به فناوری دانش و دانایی تغییر یافته است و همچنین اهمیت نقش فکر و دانایی در مقایسه با نقش منابع فیزیکی افزایش یافته است . توسعه توانایی دانش آموزان باید با توجه به استعدادهای نهفته و خاص هر یک از آنها صورت پذیرد .

این امر موجب خواهد شد تا افراد از تمامی ظرفیت های بالقوه خود استفاده کنند و نقش موثرتری را در جامعه ایفا نماید . دانش آموزان باید این امکان را داشته باشند تا در هر زمینه ای و تا آنجا که توانایی و قابلیت ایشان اقتضاء می کند به جلو حرکت کنند و متوقف نشوند . آنچه در جامعه دانایی محور ، ارزش به شمار می رود تولید علم و دانش است . بنابراین ، افراد جامعه ، باید بتوانند این راه را به نحوی طی کنند ( پیش نویس سند راهبردی مدارس هوشمند ، ۱۳۸۴ : ۸ ) .

فاوا در ایجاد انگیزه، عمق و وسعت دادن به یادگیری و پایدار ساختن آن و رفع خستگی و کسالت دانش آموزان و ایجاد مهارت ذهنی جهت پاسخگویی به پرسش ها نقش مؤثری دارد (امیرتیموری ، ۱۳۸۷) . فاوا در نظام آموزشی از یک سو برای بازاندیشی و بازسازی برنامه درسی و سواد رایانه ای و از سوی دیگر برای تجدید حیات و غنی سازی محیط یادگیری و برقراری تعامل برای یادگیرنده و منابع یادگیری لازم می باشد (دبلیو بروور، ترجمه مشایخ و بازرگان هرندی ،۱۳۸۲: ۱۷). یکی از شایع ترین دلایل ذکر شده برای به کارگیری این فناوری در کلاس درس ، آماده کردن بهتر نسل فعلی دانش آموزان برای ورود به محیط جدید یادگیری جهت پاسخگویی به نیازهای آموزش و به تبع آن نیازهای شغلی در بازار کار آینده است . با روش سنتی و وقت گیر بودن این روش های آموزشی ، همچنین عدم برخورداری از اطلاعات به روز، معلمان به طور صحیح قادر به آماده سازی دانش آموزان برای یک محیط کاری ایده آل نیستند . لذا استفاده از فاوا در آموزش کلاس های درسی می تواند به عنوان یک بازوی رقابتی در یک بازار کار در حال جهانی شدن باشد تا فرد آموزش دیده با دید باز و نگاه کلی بتواند وارد بازار جهانی ، سیاسی و آموزشی شود (هیومز ، ترجمه عزیزی : ۱۳۸۵) .

کاربرد فاوا در آموزش و پرورش زمینه ساز ایجاد انگیزه، یادگیری، تجربه و نوآوری است. بنابراین کاربرد آن در آموزش و پرورش یک ضرورت انکار ناپذیر است . تجارب کشورهایی چون اندونزی، آمریکا و آلمان بیانگر برنامه ریزی دولت این کشورها برای توسعه و اجرای برنامه درسی مبتنی بر فاوا است  (حاجی کتابی ، ۱۳۸۱ ) .

از دلایل دیگر کاربرد فاوا در آموزش و پرورش کمک به پیشبرد کیفیت آموزش می باشد که این کار از طریق افزایش انگیزه فراگیران جهت یادگیری با بهره گرفتن از نرم افزارهای چند رسانه ای که متن، صدا و تصاویر متحرک را ادغام می کنند، صورت می پذیرد . این نرم افزارها می توانند مضمونی معتبر ایجاد کنند و با دخالت دادن دانش آموز در فرایند آموزش، موجبات تسهیل فراگیری مهارت های پایه و مفاهیمی که زیر بنای مهارت های فکری درجه بالاتر و خلاقیت هستند را ایجاد کنند.

با توجه به رواج استفاده از فناوری های جدید در آموزش و یادگیری در کشورهای پیشرفته ضروری است ، هر چه سریعتر برنامه های تحقیقاتی در زمینه  بررسی فناوری های جدید مولفه آموزش و پرورش صورت گیرد ، تا زمینه سرمایه گذاری های لازم جهت تولید رسانه ای تعاملی و نیز امکانات کافی جهت استفاده از این رسانه های جدید فراهم آید ، تا از این طریق برای گذر از وضع موجود و نیل به اهداف مطلوب گامهای موثرتر و علمی تری برداریم .

 

۱-۴ ) اهداف تحقیق

هدف اصلی از این تحقیق شناسایی میزان تاثیر مثبت بکارگیری فاوا در میزان توانمندسازی دانش آموزان در مدارس هوشمند می باشد .

اهداف ویژه این تحقیق  عبارتند از :

 • آگاهی از میزان ارتباط محتوای کتاب های درسی دانش آموزان با فناوری های جدید موجود در اینگونه مدارس .
 • شناخت میزان در دسترس بودن امکانات برای استفاده از فناوری های نوین در اینگونه مدارس .
 • شناخت میزان اثر بخشی ناشی از بکارگیری این فناوری ها بر بهبود پیشرفت تحصیلی موثرتر دانش آموزان .
 • شناخت میزان تاثیر ناشی از بکارگیری این فناوری ها بر انگیزه و خلاقیت دانش آموزان .
 • شناخت میزان تاثیر ناشی از بکارگیری این فناوری ها بر مشارکت جمعی در انجام تکالیف درسی و روحیه پژوهشگری در کلاس درس .
 • ارائه پیشنهادها و راهکارهایی مبتنی بر یافته های تحقیق حاضر و تحقیقات مشابه برای مدیران و معلمان این مدارس جهت بکارگیری هر چه بهتر از فناوری ها در امر تدریس .

 

۱-۵ )  سوال های تحقیق

سوال اصلی

آیا فاوا موجب توانمند سازی دانش آموزان در مدارس هوشمند می شود ؟

سوالات ویژه

 1. آیا فاوا بر سطح یادگیری دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد ؟
 2. آیا فاوا در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد ؟
 3. آیا فاوا بر خلاقیت دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد ؟
 4. آیا فاوا بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد ؟
 5. آیا فاوا بر افزایش فعالیت های گروهی (مشارکت) دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد ؟
 6. آیا فاوا در افزایش روحیه پژوهشی دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد ؟

 

۱-۶ )  قلمرو تحقیق:

تحقیق از لحاظ قلمرو موضوعی در حوزه ی مدیریت و از لحاظ قلمرو مکانی ، مکان تحقیق آموزش و پرورش و مدارس هوشمند و از لحاظ قلمرو زمانی ، تحقیق از اسفند ماه سال ۸۹ آغاز و تدوین نهایی آن در شهریور ماه ۹۰ به پایان رسید.

 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *