درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) 16

تعریف نظری. ۱۶

تعریف عملیاتی ۱۶

سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) ۱۶

تعریف نظری. ۱۷

تعریف عملیاتی ۱۷

کیفیت زندگی ۱۷

تعریف نظری. ۱۷

تعریف عملیاتی . ۱۷

فصل دوم: موضع گیری نظری و یافته های پژوهشی در خصوص موضوع

۲-۱-  موضع گیری نظری در خصوص بیماری سرطان ۱۹

۲-۲- سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است). ۲۱

۲-۲-۱-موضع گیری نظری در خصوص بیماری سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) ۲۱

۲-۲-۲- تعریف سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) ۲۲

۲-۲-۳- فاکتورهای خطر سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) ۲۳

۲-۲-۴- درجه بندی سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) .۲۵

۲-۲-۵- روش های غربالگری سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است). . ۲۶

۲-۲- ۶- روش های تشخیص سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) ۲۷

۲-۲-۷- همه گیر شناسی سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) ۲۷

 ۲-۲-۸- پیش آگهی سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) . ۲۸

۲-۲-۹- پیامدهای روانی پس از تشخیص سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است). . ۲۸

۲-۲-۱۰- روش های درمان سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) ۳۰

۲-۲-۱۱- پیگیری در سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است). ۳۴

۲-۳-  سرطان شناسی روانی (پسیکو آنکولوژی). . ۳۴

۲-۴- اختلالات هیجانی در مبتلایان به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است). ۳۵

۲-۵- شیوع اختلالات عاطفی در مبتلایان به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است). ۳۶

۲-۶-  موضع گیری نظری در خصوص افسردگی در مبتلایان به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) ۳۷

۲-۶-۱- تشخیص افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان و دشواری های آن   ۳۹

۲-۶-۲- رابطه افسردگی با عوامل خطر ساز درابتلا به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) ۴۰

۲-۶-۳- رابطه افسردگی با میزان مرگ و میر بیماران مبتلا به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)   ۴۱

۲-۶-۴- رابطه افسردگی با میزان پیشرفت بیماری در افراد مبتلا به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) ۴۲

۲-۶-۵- تاثیرسرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) بر افزایش خطر بروز افسردگی ۴۳

۲-۶-۶- یافته های مربوط به اثربخشی شیوه های مداخله بر کاهش افسردگی زنان مبتلا به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) ۴۳

۲-۷- موضع گیری نظری در خصوص اضطراب در مبتلایان به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)   ۶۴

۲-۸- موضع گیری نظری درخصوص استرس در مبتلایان به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) ۴۵

۲-۹- کیفیت زندگی. ۴۷

 ۲-۹-۱-  تعاریف کیفیت زندگی. ۴۸

 ۲-۹-۲- ویژگیهای کیفیت زندگی ۵۰

 ۲-۹-۳- طبقه بندی کیفیت زندگی. ۵۱

 ۲-۹-۴-  مدل های کیفیت زندگی ۵۲

۲-۹-۵- عوامل موثر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان ۵۴

۲-۱۰-  گروه درمانی ۵۶

۲-۱۱- درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی. ۵۹

۲ -۱۱-۱- تعریف و شرح ذهن آگاهی . ۶۰

۲- ۱۱-۲- بنیان و شالوده نگرش در تمرین ذهن آگاهی. ۶۲

۲-۱۱-۳- درمانهای مبتنی بر ذهن آگاهی. ۶۵

۲-۱۱-۳-۱-  شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT).     ۶۶

۲-۱۱-۳-۲- درمان رفتاری دیالکتیکی (DBT) 68

۲-۱۱-۳-۳- درمان پذیرش و تعهد (ACT) 69

۲ -۱۱-۳-۴- درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR)  ۷۰

۲-۱۲-  پیشینه پژوهش. ۷۹

۲-۱۲-۱-  یافته های داخلی ۷۹

۲-۱۲-۲- یافته های خارجی ۸۰

۲-۱۳- خلاصه فصل ۸۴

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱- طرح پژوهش. ۸۶

۳-۲- جامعه آماری پژوهش ۸۷

۳-۳- نمونه پژوهش. ۸۷

۳-۳-۱- ملاک های ورود ۸۷

۳-۳-۲- ملاکهای خروج ۸۸

۳-۴- ابزار پژوهش و جمع آوری اطلاعات۸۸

۳-۴-۱- مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلالات محور II و I (DSM-IV88

۳-۴-۲- پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناسی ۸۹

۳-۴-۳- فرم کوتاه مقیاسهای افسردگی ، اضطراب، استرس(DASS) 90

۳-۴-۴- پرسشنامه کیفیت زندگی ۹۱

۳-۴-۴-۱- پرسشنامه کیفیت زندگی عمومی در بیماران مبتلا به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است). ۹۱

۳-۴-۴-۲- پرسشنامه کیفیت زندگی اختصاصی  در بیماران مبتلا به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) ۹۴

۳-۳-۵- درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی ((MBSR. 96

۳-۶- روش اجرای پژوهش. ۹۷

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها. ۹۷

۳-۸- ملاحظات اخلاقی ۹۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و بیان نتایج حاصل از تحقیق

۴-۱-  بررسی توصیفی داده ها ۱۰۰

۴-۲- یافته های استنباطی ۱۰۳

 

۴-۲-۱- فرضیه اول پژوهش ۱۰۳

۴-۲-۲- فرضیه دوم پژوهش ۱۰۹

۴-۲-۳- فرضیه سوم پژوهش ۱۱۲

۴-۲-۴- فرضیه چهارم پژوهش ۱۱۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- بحث و نتیجه گیری . ۱۱۹

۵-۱-۱- بررسی نتایج فرضیه نخست پژوهش  ۱۱۹

۵-۱-۱- بررسی نتایج فرضیه دوم پژوهش. ۱۲۱

۵-۱-۱- بررسی نتایج فرضیه سوم پژوهش. ۱۲۲

۵-۱-۱- بررسی نتایج فرضیه چهارم پژوهش. ۱۲۳

محدودیت های پژوهش. ۱۲۴

پیشنهادات. ۱۲۵

پیشنهادات کاربردی. ۱۲۶

فهرست منابع

فهرست منابع فارسی. ۱۲۷

فهرست منابع لاتین ۱۳۳

پیوست‌ها

پیوست۱: پرسشنامه افسردگی،  اضطراب،  استرس(DASS-21)

پیوست ۲: پرسشنامه کیفیت زندگی عمومی مبتلایان به سرطان

پیوست ۳ :پرسشنامه کیفیت زندگی اختصاصی زنان مبتلا به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)

پیوست چهار: پروتکل درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

چکیده :

مقدمه: هدف مطالعه حاضر بررسی اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی به شکل گروهی برافسردگی،  استرس،  اضطراب و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) بود.

روش کار در یک طرح شبه آزمایشی،  یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی با سنجش در خط پایه ، پس از مداخله و پی گیری با گروه کنترل انجام گرفت.  تعداد۲۴ بیمار با تشخیص سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) از میان بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین شهر تهران به صورت در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی به گروه آزمایش(n=12؛ تحت درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و یوگای هوشیارانه طی ۸ جلسه گروهی یک بار در هفته ) و گروه کنترل  (n=12 ) گماشته شدند. کلیه شرکت کنندگان پرسشنامه محقق ساخته مشخصات فردی،  فرم کوتاه مقیاسهای افسردگی، اضطراب واسترس،  پرسشنامه کیفیت زندگی عمومی و پرسشنامه کیفیت زندگی اختصاصی را در سه مرحله پیش آزمون،  پس آزمون و پی گیری تکمیل کردند.

نتایج: تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر نشان داد که بیماران دریافت کننده درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و یوگای بهشیار در دو مرحله پس از مداخله (دو ماه بعد از سنجش خط پایه ) شدت  پایین تر استرس،  افسردگی،  اضطراب و همینطور افزایش کیفیت زندگی عمومی و اختصاصی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه را گزارش کردند.  اگر چه این یافته ها مقدماتی هستند،  پیشنهاد می کنند که درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی را می توان به عنوان درمان مکمل در کنار سایر درمانها برای بهبود مشکلات روان شناختی بیماران مبتلا به سرطان بکار گرفت.  این یافته دارای دستاوردهای کاربردی برای مسیرهای پژوهشی در آینده و نیز کار بالینی در این زمینه است .

کلید واژگان: سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)،  درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی،  افسردگی،  اضطراب،  استرس،  کیفیت زندگی

  مقدمه:

امروزه با تغییرات اجتماعی و صنعتی،  الگوی ابتلا به بیماری ها تغییر کرده است و در نتیجه بیماری های مزمن،  مهمترین مشکلات سلامتی و روان شناختی جوامع محسوب می شود که خود منابع عمده تنیدگی،  تلقی شده وهزینه های اقتصادی زیادی را بر جامعه تحمیل می کنند.  این بیماری ها انواع متعددی دارند یکی از مهمترین این بیماری ها سرطان است.  بیماری سرطان یکی از معضلات و مسائل اساسی بهداشتی در جهان محسوب می شود که با تهدید سلامتی و زندگی فعال انسان در سنین مختلف،  خسارت های فردی،  خانوادگی و اجتماعی متعددی در ابعاد جسمی،  روانی و معنوی ایجاد می کند(علی پور، ۱۳۹۰).  سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)[۱]یک بیماری شایع،  بدخیم و پیشرونده می باشد و برجنبه های مختلف زندگی فرد تاثیر گذار است(چن وهمکاران[۲]،  ۲۰۰۹).

علی رغم پیشرفت‌های پزشکی،  توسعه درمان های سرطان و افزایش تعداد بازمانده های سرطان این بیماری از لحاظ احساس درماندگی و ترس عمیقی که در فرد ایجاد می‌کند،  بی‌همتاست(لی و وو[۳]،  ۲۰۰۲). در سراسرجهان،  سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) در زنان بار سنگینی بر نظام سلامت وارد می کند و رایجترین سرطان درمیان زنان طبقه بالا و پایین می باشد(تونسر[۴]،  ۲۰۱۰).  و طبق آمارمجله اپیدمیولوژی آمریکا درسال ۲۰۰۹،  تقریبا ۴/۴ میلیون زن جهان به این بیماری مبتلا  بوده اند(چن و همکاران،  ۲۰۰۹) با وجود تشخیص های زودرس و اقدامات درمانی گسترده که باعث افزایش طول عمر بیماران گردیده(میزان بقای ۵ ساله ۸۷%) زنان درطی درمان و متعاقب آن اختلالات جسمی،  روحی متعددی را تجربه می کنند که بر روی کیفیت زندگی[۵] آنها تاثیر گذار است.

PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) یکی از نمادهای زنانگی است،  فکر از دست دادن یک PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) برای بسیاری از زنان غیر قابل تحمل است.  واکنش هر زن نسبت به بیماری مشکوک ویا واقعی ممکن است شامل ترس از بد شکلی واز دست دادن جذابیت و ترس از مرگ باشد.  به عقیده روان شناسان بین PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) و صفت مادری ارتباط نمادین وجود دارد و زمانی که یک PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) برداشته می شود،  این صفت به شدت مورد تهدید قرار می گیرد طبیعی است که سلامت روانی زنان ممکن است به مخاطره بی افتد(صفائی کنشگر و استین ،  ۱۳۸۸).  اگر چه پیشرفت های وسیع درزمینه درمان سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) موجب واکنش بهتر تومور به درمان ها و افزایش طول عمر این بیماران گردیده است اما اغلب این درمان ها با عوارض جانبی بسیاری چون ورم غدد لنفاوی،  ضعف،  درد،  بی حسی،  محدودیت درحرکت مفصل شانه،  احساس سنگینی در دست و اختلالات روانی- اجتماعی همراه بوده‌اند که خود موجب کاهش چشمگیر کیفیت زندگی بیماران می‌شوند. (کیلبرت و رفشاق[۶]،  ۲۰۰۶).  بیماران مبتلا به سرطان،  معمولا درسازگاری با بیماری،  مشکلات جدی دارند هم چنین بلافاصله بعد ازتشخیص بیماری،  ممکن است اضطراب [۷]،  استرس [۸]و دیگر اختلالات خلقی [۹] در فرد به وجود آید که این علائم با گذشت زمان و در پاسخ به تشخیص،  عود[۱۰] و بهبود بیماری و دستخوش تغییر می‌شوند. (دنگ و کاسیلت[۱۱]،  ۲۰۰۵).

انکولوژی[۱۲] نوین،  توجه روز افزونی به حفظ  ویا افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان دارد،  چنان که کار آزمایی های بالینی باید علاوه بر بررسی کارآیی و اثر بخشی دارو،  تغییرات کیفیت زندگی بیماران را گزارش کنند.  با بهبود پیش آگهی درمان سرطان ها،  حفظ و ارتقائ کیفیت زندگی وابسته به سلامت به یک معیار مهم ارزیابی در حین و بعد ازدرمان تبدیل شده است.  بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان،  خصوصا آنهایی که از کیفیت زندگی پایین تری برخوردارند،  در معرض هشداری جدی مورد توجه درمان گران قرار گیرد. (چن و همکاران،  ۲۰۰۹) . بنابراین طراحی و اجرای مداخلات درمانی جهت کاهش اختلالات هیجانی وافزایش کیفیت زندگی این بیماران امری لازم است در بین درمانهای روان شناختی،  الگوهای متنوعی در مورد سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) طراحی و مورد بررسی قرار گرفته است،  درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی[۱۳]می باشد که نخستین  بار توسط کابات- زین[۱۴] (۱۹۹۱) برای دامنه وسیعی  ازافراد مبتلا به اختلالات مرتبط با استرس و سرطان طراحی شده است.  کابات – زین و همکارانش اثرات تمرین آگاهی لحظه به لحظه را بر روی مغز و پردازش هیجانها را بررسی کردند.  بدین خاطر این پژوهش،  می تواند تاثیر آن را بر کاهش یا افزایش برخی از جنبه های روانشناختی مرتبط با  بیماری سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) را مشخص سازد.

بر این اساس طرح حاضر تنظیم شده است تا به تبیین تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی،  اضطراب و استرس و افزایش کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)  بپردازد.

  • بیان مسئله :

سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) شایع ترین وکشنده ترین،  سرطان در میان زنان ۴۰ تا ۵۵ سال در جهان است (اکبری و همکاران ، ۲۰۱۱) و بیش از ۲۳% ازکل سرطان های زنان را به خود اختصاص می دهد.  این سرطان پس از سرطان ریه،  دومین سرطان رایج می باشد و به علت پیش آگهی نسبتا خوب آن،  پنجمین علت مرگ و میر ناشی از سرطان می باشد نسبت مرگ و میر به ابتلای آن برابر با ۳۵% می باشد(تونسر ،  ۲۰۱۰).  اگرچه هنوز سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) در سراسر جهان،  مقامی در ایجاد مرگ ناشی از سرطان دارد،  اما پیش آگهی آن،  به علت  تشخیص سریعتر و درمان های مناسب تر نسبتا خوب است.  در ایران نیز شبیه به سایر کشورهای جهان،  سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) شایع ترین بد خیمی در میان زنان است و دومین سرطان شایع درسال ۱۳۸۶ براساس کل جمعیت مرد و زن در ایران، سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) به میزان ۷/۱۰ % می باشد(ستایشی و همکاران ،  ۱۳۹۰) .

براساس مطالعات و گزارشات موجود از ایران،  سن بروز سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) در زنان ایرانی حداقل یک دهه جوان تر از زنان کشورهای توسعه یافته می باشند.  به این معنا که متوسط سن از ۸/۵۸ به ۱/۴۷ کاهش پیدا کرده است(تونسر، ۲۰۱۰).  در ایران سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) ۲۶/۲۲% از موارد سرطان های زنان را تشکیل می دهد و شایعترین سرطان در میان زنان ایرانی است.  میزان بروز و شیوع سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) به ترتیب ۲۲ و۱۲۰ در ۱۰۰۰۰۰ جمعیت زن بالای ۳۰ سال می‌باشد( منعمی مطلق، ۱۳۹۱).  به نظر می رسد بیماران مبتلا به سرطان علاوه بر مشکلات جسمی در زمینه های متعدد روان شناسی نیز با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند این مساله در مورد بستگان اطرافیان،  مراقبان و تمام افرادی که با بیمار روانی در  ارتباط هستند صدق می نماید.  ۹۴ درصد این بیماران مواجه با این بیماری را یک تروما دانستند و ۱۳ درصد آنان دچار استرس پس از سانحه[۱۵]می شوند(پترسون[۱۶] و همکاران،  ۲۰۰۵).  از جمله ابعاد مهم سلامت که امروزه مورد توجه روان شناسان قرار گرفته سلامت هیجانی است.  سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) می تواند هیجان های عمیق زیادی از جمله افسردگی،  اضطراب و هیجانات همراه اضطراب و افسردگی از جمله احساس بی ارزشی و یا ناامیدی را ایجاد کند واکنش های مانند انکار،  خشم،  احساس گناه  مشاهده می شود و از این طریق بر سلامت عمومی مبتلایان تأثیر منفی بگذارد.  بعضی ازبیماران در پایان درمان پزشکی،  در می یابند که سرطان پیامدهای روانی منفی پایداری برای آنها بر جای گذاشته است اثرات جسمانی ناشی از درمان های دریافتی بر کیفیت زندگی موثر است(واینی[۱۷] وهمکاران،  ۲۰۰۹).  اکثرافرادی که به سرطان مبتلا می شوند یک دوره تنیدگی را تجربه می کنند.  در برخی ازبیماران این تنیدگی به خودی خود از بین می رود و به مشکلات شناختی دیر پا منجر نمی شود و می توان آن را به عنوان یک واکنش سازگاری طبیعی در نظر گرفت.  اما برخی از بیماران مشکلات روانی شدید تری را تجربه می کنند که باعث کاهش کیفیت زندگی و عملکرد روزانه آنهامی شود و این مشکلات شناختی که به لحاظ بالینی شدیدهستند معمولا به عنوان بخشی از یک اختلال انطباقی[۱۸]، اختلال افسردگی[۱۹] یا یک اختلال اضطرابی[۲۰] بروز می کنند(کریک ،  ۲۰۰۰ ترجمه مولودی و فتاحی ، ۱۳۸۹)،  گفته می شود که ۷۵% بیماری های جسمانی با تنیدگی ارتباط دارند ویکی از عوامل موثر در بیماریهای قلبی و سرطان که دوعامل مهم مرگ و میر در جهان شناخته می شوند، می باشند. همچنین تنیدگی به عنوان یک پدیده روان شناختی ازعوامل مهم در بروز و استمرار بسیاری ازاختلالات روانی است.  از این رو درسال های اخیر توجه به منابع تنیدگی وراهبردهای مقابله با آن در گروه های مختلف به ویژه در مبتلایان به بیماری ها و مشکلات روانی و جسمانی گوناکون،  بسیار مورد توجه و بررسی قرار گرفته است و نشان داده شده که به کار گرفتن راهبردهای مقابله موثر،  نقش مهمی در کاهش ایجاد و دوام رویدادهای تنیدگی زا داشته است (چن و چانگ[۲۱]،  ۲۰۱۱).

کنترل و کاهش نشانه های روان شناختی که به دنبال بیماری های جسمی می آیند نه تنها سبب بالا بردن مهارت ها و بالا بردن روحیه جنگیندگی در این بیماران می شود،  بلکه باعث افزایش کارآیی سیستم ایمنی ودر نتیجه کاهش علائم جسمانی و بهبودی می گردد(لبل و همکاران [۲۲]،  ۲۰۰۸ و رودین؛ دانر؛ گاگلیز،  مایکو لانسر و زیمرمن،  ۲۰۰۸).   مشکلات روان شناختی مبتلایان به سرطان بر کیفیت زندگی آنان،  نرخ اقدام به خودکشی وخودکشی موفق،  طولانی شدن مدت بستری و حتی طول عمر آنها اثرمی گذارد (پالمن و فیش[۲۳]،  ۲۰۰۵ ). سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) می تواند باعث ترس زیاد،  نا امیدی و ترومای روانی شود و همه ابعاد درزندگی فرد(ابعاد جسمانی،  هیجانی و معنوی) او را به چالش بکشاند وکیفیت زندگی را که یک ماهیت پویاست تغییر دهد (لیون وابرایت،  ۲۰۰۴) از دو دهه گذشته بحث کیفیت زندگی در حوزه درمان سرطان ها به طور جدی مطرح شد و به سرعت گسترش پیدا کرد.  کیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدی است که سازمان جهانی بهداشت[۲۴]،  آن را درک هر فرد از زندگی،  ارزش ها،  اهداف،  احساس امنیت،  تعارضات هیجانی،  عقاید شخصی،  استانداردها وعلایق فردی تعریف کرده است این موارد بر(احساس خوب بودن یا احساس ناخوشی تاثیردارند) (ضیغمی محمدی وغفاری،  ۱۳۸۷ ).

به خاطر عوارض و مشکلات بسیاری از درمان های سرطان(جراحی،  شیمی درمانی،  پرتودرمانی و هورمون درمانی )این درمان ها در نیمه راه رها می شوند(پری و چانگ[۲۵]، ۲۰۰۷ ).  همچنین سرطان باعث می شود شغل،  وضعیت اقتصادی- اجتماعی و زندگی خانوادگی مختل شود و بخصوص بر جنبه های مختلف کیفیت زندگی بیمار شامل وضعیت روحی،  روانی،  اجتماعی،  اقتصادی وعملکرد جنسی تأثیر دارد(ودتا،  پریهان،  سدف وآند رسون[۲۶]،  ۲۰۰۱) درچنین شرایطی اندازه گیری و سنجش کیفیت زندگی می توانند بسیار موثر و کمک کننده باشد تا از این طریق بتوان درمان بیمار را کامل کرد (دیستفانو[۲۷]و همکاران ، ۲۰۰۸ ).

درحال حاضر بهبود کیفیت زندگی یکی از فاکتورهای اساسی درزندگی است و به عنوان شاخصی برای اندازه گیری وضعیت سلامت فرد شناخته می شود.  لذا مداخلات روان شناختی در این زمینه ضروری به نظرمی رسد.  نه فقط به این خاطرکه ممکن است موفقیت درمان دارویی و پزشکی را افزایش دهد،  بلکه همچنین به منظور افزایش کیفیت زندگی این بیماران که بسیار بیشتراز سایر بیماران ارگانیکی در رنج هستند(ثورن،  ۲۰۰۹).  دیدگاه شناختی- رفتاری بر نقش نگرشها،  انتظارات کارآمدی،  کنترل شخصی و حل مسئله تاکید دارد.  درمانهای شناختی – رفتاری تکنیکهای شناختی(مانند بازسازی شناختی) و رفتاری (یادگیری عامل یا پاسخگر) را با هم یکپارچه می کند.  اگر چه  شواهد منطقی وجود دارد که درمانهای مبتنی برCBT برای اکثراختلالات موثراست،  متخصصان بالینی به جستجوی درمانهای جایگزین دیگری پرداخته اند.  درمانهای مبتنی بر پذیرش مانند درمان  کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی[۲۸] و درمان پذیرش و تعهد ACT))[29]،  درمانهای جایگزین برای درمان شناختی و رفتاری هستند(وی هف[۳۰]وهمکاران،  ۲۰۱۱)

روش های مبتنی برذهن آگاهی نمونه ای ازاین درمانهاست.  این روشها هدفشان کاهش نقش هشیاری محدود شده و برخی از تاثیرات هیجانی و رفتاری پریشان کننده تجارب روانشناختی این بیماران می باشد(بائر [۳۱]وکریتمر[۳۲]، ۲۰۰۶ ).  مداخلات مبتنی برذهن آگاهی بعنوان یکی از درمانهای شناختی – رفتاری نسل سوم[۳۳]یا موج سوم قلمداد می شود.  ذهن آگاهی شکلی از مراقبه است که ریشه در تعالیم وآیین های مذهبی شرقی خصوصا بودا دارد(اوست،  ۲۰۰۸).

کابات _ زین[۳۴]ذهن آکاهی را توجه کردن به شیوه ای خاص،  هدفمند در زمان کنونی و بدون قضاوت و پیشداوری تعریف کرده است(مورن[۳۵]وهمکاران،  ۲۰۰۷).

مارشال لینهان[۳۶](۱۹۹۳) برای اولین بارضرورت گنجاندن ذهن آگاهی بعنوان یکی ازمولفه های اساسی درمانهای روان شناختی تاکید کرد.  ذهن آگاهی به رشد سه کیفیت خودداری از قضاوت،  آگاهی قصدمندانه و تمرکز بر لحظه کنونی در توجه  فرد نیاز دارد که توجه متمرکز بر لحظه کنونی در توجه فرد نیاز دارد که توجه برلحظه حال پردازش تمام جنبه های تجربه بلاواسطه شامل فعالیتهای شناختی،  فیزئولوژیکی یا رفتاری را موجب می شود بواسطه تمرین و تکنیکهای مبتنی بر ذهن آگاهی فرد نسبت به فعالیتهای روزانه خود آگاهی پیدا می کند،  به کارکرد اتوماتیک ذهن در دنیای گذشته و آینده آگاهی می یابد و از طریق گاهی لحظه به  لحظه از افکار و احساسات و حالتهای جسمانی بر آنها کنترل پیدا می کند و از ذهن روزمره،  اتوماتیک متمرکز بر گذشته و آینده رها می شود(سگال[۳۷]وهمکاران،  ۲۰۰۲ ;رای و ساندرسون[۳۸]،  ۲۰۰۴).  اگرچه توجه اندکی به مکانیسم های دخیل در حضور ذهن شده است،  اما بنظرمی رسد حضور ذهن بر روی دو سری از عملیات  شناختی تاثیرگذار می باشد: تعدیل توجه و گزینش نوعی نگرش غیرتقلایی و توام با پذیرش(بیشاب[۳۹]، ۲۰۰۲).

در ذهن آگاهی فرد در لحظه از شیوه ذهنی خود آگاه می شود و پس از آگاهی روی دو شیوه ذهن،  یکی انجام دادن[۴۰] ودیگری بودن[۴۱] ،  یاد می گیرد ذهن را از یک شیوه ای دیگر حرکت دهد که مستلزم آموزش راهبرهای رفتاری،  شناختی و فراشناختی ویژه برای متمرکز کردن فرایند توجه است(سگال وهمکاران ، ۲۰۰۲).  درمانهای مبتنی برذهن آگاهی بواسطه اینکه به هر دو بعدجسمانی و ذهنی می پردازد دارای اثربخشی بالایی برای درمان برخی اختلالات بالینی و بیماریهای جسمانی گزارش شده است.

کابات – زین درمان کاهش استرس بر مبنای ذهن آگاهی را در غرب رواج داه است.  درمان کاهش استرس بر مبنای ذهن آگاهی یکی ازشیوه های پزشکی مکمل است که در بیش از ۲۰۰ بیمارستان امریکایی استفاده شده است و موضوع برخی مطالعات تحقیقی در مرکز ملی طب مکمل و جایگزین می باشد.  کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی یک مداخله رفتاری است که برمبنای توجه وتمرکز به خود استوار می باشد.  تمرینات بصورت تمرکز بر روی افکار و احساسات و ادراک انجام می شود.  این مهارتها از طریق تمرکز بر روی تنفس با تمام فعالیتهای زندگی حاصل می آید. در واقع، در درمان کاهش استرس بر مبنای ذهن آگاهی افراد یاد می گیرند پذیرش و دلسوزی را بجای قضاوت کردن تجربه شان گسترش دهند و هشیاری لحظه حاضر را بجای هدایت خودکار[۴۲]ایجادکنند و شیوه های جدید پاسخ دادن به موقعیتها را یاد بگیرند.  ماهیت خاص مشکلی که شرکت کننده از لحاظ طبی نشان می دهد مستقیما در جلسات بررسی نمی شود(کرین[۴۳]،  ۲۰۰۹).

درنهایت می توان گفت،  صرف نظر از اینکه درمان های پزشکی می توانند به درمان  بیماری سرطان کمکی کند یا نه در کنار مداخلات پزشکی،  مداخلات غیردارویی می تواند به کاهش مشکلات  روان شناختی ایجاد شده مرتبط با سرطان بپردازد.

با توجه به تمهیدات یاد شده،  مساله اساسی پژوهش حاضر اینست که آیا  بکارگیری درمان  کاهش استرس مبتنی برذهن آگاهی به شیوه  گروهی می تواند کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)  را بهبود دهد و میزان استرس،  اضطراب،  افسردگی آنها را کاهش دهد؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت و ضرورت این پژوهش از جهات گوناگون  قابل بررسی و تأمل است.  از سویی ما شاهد شیوع بالای سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) هستیم.  سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) ۱۶درصد کل سرطان زنان را تشکیل می دهد و شایعترین سرطان زنان در جهان می باشد(سازمان بهداشت جهانی،  ۲۰۱۰).  در مطالعه پری و چانگ (۲۰۰۷)گزارش شده بود که تقریبا از هر هشت زن یک نفر مبتلا به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) می باشد(کوکمان وهمکاران،  ۲۰۰۸) براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  میزان ابتلا به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) در زنان ایرانی ۵/۲۷ درهرهزار نفر است(موحدی و همکاران ،  ۲۰۱۰) همچنین سن ابتلا به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)  در ایران ۱۰ سال زودتر از کشورهای پیشرفته است.  گرچه این سرطان،  همه سنین بین ۱۵ تا ۸۵ سال را در گیر می کند اما شایع ترین سن ابتلا در ایران ۵۴-۴۵ سالگی است.  لازم به ذکر است،  به رغم آن که حدود ۸۰ درصد درموارد این بیماری در کشورهای غربی در مرحله یک شناسایی و درمان می شوند،  در ایران ۷۰ درصد این بیماران در مرحله ۲ یا ۳ شناسایی می شوند و همین امر درمان قطعی این بیماران را با مشکل مواجه می کند(مرکزمدیریت بیماری ها،  ۱۳۸۳) از سوی دیگر،  میزان بقای کلی ۷۱٪ است(موحدی و همکاران ، ۲۰۱۰) این مسئله گویای آن است که این افراد نسبت به مبتلایان دیگر سرطان ها،  مدت طولانی تری با بیماری و یا با عوارض کوتاه مدت و بلند مدت و استرس های ناشی از آن به زندگی خود ادامه می دهند که به طبع این امر خود می تواند سلامت روان این گروه را تحت تأثیر قرار دهد(خادمی و سجادی هزاره،  ۱۳۸۸) بنابراین با توجه به شیوع بالای این بیماری در ایران و جهان انجام پژوهش در مورد این بیماری امری لازم به نظر می رسد.

همچنین شیوع اختلالات روانی در زنان مبتلا به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) در مراحل اولیه ۷/۳۶ درصد اختلالات خلقی داشتند که ۶/۹ درصد آن ها افسردگی اساسی و ۱/۲۷ درصد افسردگی جزئی داشتند.  اختلال اضطراب در ۶/۱۴ درصد آنها دیده می شد که در ۶/۸ درصد زنان قبلا در مراحل اولیه و در ۶ درصد زنان در مراحل پیشرفته دیده می شد (به نقل از زنجیر کوچکساری و مصطفوی،  ۱۳۸۵) همچنین بررسی ۱۲۴۹ زن تازه تشخیص داده شده قبلا به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) نشان داد که تا ۸ تا ۳۲ درصد آنها دچار رنج ناشی از استرس بودند(هاک و دکنز، ۲۰۰۳).  اضطراب و افسردگی حتی سالها پس از تشخیص بیماری ودرمان نشانه متداول درخلال سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) می باشد و ازاین لحاظ بر سلامت عمومی مبتلایان و نجات یافتگان تأثیرمی گذارد.  طبق این مرور‌(منبع قبل) فاکتورهای روانی،  کیفیت زندگی بعدی مبتلایان وحتی بیماران نجات یافته از سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) را پیش بینی می کنند.

نتایج یک تحقیق در سال ۲۰۱۰ نشان می دهد که یکی ازهر سه بیمار مبتلا به سرطان به طور معنا داری دیسترس روانی وهیجانی را تجربه می کند(نیکلایچوک[۴۴]وهمکاران،  ۲۰۱۰) و هنوز کمتر از ۱۰ درصد به صورت رسمی در جستجوی مشاوره اند (منبع قبل) حدود نیمی از بیماران سرطانی اختلالات روانی هم دارند.  اکثر این بیماران مبتلا به اختلال انطباق (۶۸ درصد) هستند.  اختلال افسردگی اساسی(۱۳ درصد) و دلیریوم[۴۵] (۸ درصد) تشخیص های شایع بعدی در این بیماری محسوب می‌شود.  تصور می‌شود که اکثر این اختلالات واکنش در مقابل آگاهی در مورد ابتلا به سرطان هستند(سادوک، ۲۰۰۱) وجود برخی از این واکنشها (افسردگی،  ترس واضطراب ) پاسخ طبیعی به استرس بیماری و اقدامات تشخیصی و درمانی آن تلقی می گردد(واتسون و همکاران[۴۶]، ۲۰۰۵) در بسیاری از موارد نیز سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) می تواند بر سلامت عمومی و کیفیت زندگی مبتلایان نیز تأثیر گذار باشد.  پژوهش شاکری و همکاران (۱۳۸۸) نشان از این دارد که ۳/۴۲ درصد از مبتلایان به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) از افسردگی متوسط تا شدید و ۷/۵۷ درصد این جمعیت از میزان افسردگی خفیف برخوردار بودند.  از آنجا که بیماری به خودی خود مشکلات بسیاری را بر بیمار و خانواده اش تحمیل می نماید.  بسیاری از جوانب دیگر بیماری که از درجه دوم اهمیت برخوردار هستند نادیده گرفته می شوند.  در حالیکه می توانند تأثیر عمیقی بر کیفیت زندگی و سلامت روان این گروه داشته باشند.  نگرانی درباره زنده ماندن در کسانی که دارای فرزند نیز هستند،  نگرانی درباره بچه دار شدن،  زنانی که مبتلا به یک بیماری تهدید کننده زندگی هستید.  نگرانی هایی درباره اینکه آیا حاملگی های بعدی باعث افزایش خطرعود می گردد،  نگرانی های مرتبط با مسائل جنسی وعدم اطمینان ازعدد مجدد(آویس،  کراو فورد و مانوئل[۴۷]،  ۲۰۰۵).  بیماران مبتلا به سرطان که خود را ناگزیر می‌بینند تا درکنار بیماری به زندگی ادامه دهند، با مسائل ودشواری های بسیاری از جمله موارد زیر مواجه می‌شدند:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *