فصل دوم : ادبیات تحقیق  .۱۱

۲-۱-  مقدمه.۱۲

۲-۲-  بخش اول۱۳

۲-۲-۱- تاریخچه و وظایف شرکت پشتیبانی امور دام.۱۳

۲-۳-  بخش دوم۲۳

۲-۳-۱- ساختار صنعت طیور در دنیا ۲۳

۲-۳-۲- تاریخچه صنعت طیوردر ایران ۲۴

۲-۳-۳- شمائی از صنعت مرغداری.۳۰

۲-۳-۳-۱- گله های تجاری.۳۰

۲-۳-۳-۲- گله های مادر.۳۰

۲-۳-۳-۳- گله های اجداد.۳۱

۲-۳-۳-۴- گله های لاین.۳۱

۲-۳-۴- تولید گوشت مرغ در ایران ۳۳

۲-۳-۵- تجارت گوشت مرغ در ایران.۳۶

۲-۳-۶- ارزش غذایی گوشت طیور.۳۶

۲-۳-۷- مصرف گوشت مرغ در ایران ۳۹

۲-۳-۸- مزیت تولید گوشت طیور و تخم مرغ .۴۱

۲-۳-۸-۱- سرعت تولید۴۱

۲-۳-۸-۲- کم بودن افت پس از کشتار.۴۱

۲-۳-۸-۳- سهولت تغذیه۴۲

۲-۳-۸-۴- نیاز به فضای محدود برای پرورش طیور.۴۲

۲-۳-۹- نیازهای صنعت مرغداری۴۲

۲-۳-۹-۱- مواداولیه خوراک۴۲

۲-۳-۹-۲- مواد بیولوژیک ۴۴

۲-۳-۱۱- مشکلات و معظلات صنعت مرغداری۴۵

۲-۳-۱۲- عوامل موثر در قیمت مرغ وتخم مرغ در داخل کشور.۴۷

۲-۳-۱۳- قیمتهای بازار آزاد فرآورده های دام وطیور در کشور(۱۳۹۰-۱۳۸۱).۴۹

۲-۴-  بخش سوم.۶۱

۲-۴-۱- تنظیم بازار .۶۱

۲-۴-۲- مروری بر سیاست تنظیم بازار در کشورهای مختلف.۶۲

۲-۴-۳- نهاده های تنظیم بازار در برخی از کشورها .۶۴

۲-۴-۴- تنظیم بازار نهاده ها و فرآورده ها صنعت طیور۶۵

۲-۴-۵- لزوم دخالت دولت در بازار و تنظیم آن ۶۶

۲-۴-۶- اشکال مختلف دخالت دولت در بازار فرآورده های صنعت طیور.۶۶

۲-۴-۷- قیمتهای بازار آزاد نهاده ها در کشور (۱۳۹۰-۱۳۸۱).۶۸

۲-۵- بخش چهارم ۷۳

۲-۵-۱- سوابق تحقیق۷۳

فصل سوم: روش تحقیق۷۵

۳-۱- مقدمه.۷۶

۳-۲- روش تحقیق .۷۷

۳-۳- جامعه آماری ۷۷

۳-۴-  حجم نمونه و روش نمونه گیری.۷۸

۳-۵- روش گردآوری اطلاعات.۷۹

۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات .۸۰

۳-۶-۱- پرسشنامه .۸۱

۳-۷- روایی و پایایی ابزار تحقیق.۸۲

۳-۷-۱- روایی۸۲

۳-۷-۲- پایایی ۸۷

۳-۸- متغیر های تحقیق۸۸

۳-۹- روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۸۹

فصل چهارم: یافته ها و تجزیه وتحلیل آنها.۹۰

۴-۱-  مقدمه.۹۱

۴-۲- توصیف آماری ویژگی های جمعیت شناختی جامعه ۹۲

۴-۲-۱- سن.۹۲

۴-۲-۲- تحصیلات۹۳

۴-۲-۳- سابقه آشنایی با شرکت .۹۴

۴-۳- تجزیه و تحلیل توصیفی متغیر ها.۹۵

۴-۴- تجزیه و تحلیل داده ها ۹۵

۴-۴-۱- آزمون نرمال بودن توزیع داده ها .۹۶

۴-۴-۲- آزمون سوالات ( فرضیات ) تحقیق بر اساس نتایج آزمون میانگین جامعه .۹۶

۴-۴-۳- رتبه بندی متغیر ها ۱۰۱

۴-۴-۴- آزمون تحلیل واریانس.۱۰۲

۴-۴-۴-۱- آزمون تحلیل واریانس متغیرها۱۰۲

۴-۴-۴-۲- آزمون تحلیل واریانس متغیرها بر اساس فاکتور فاکتور تحصیلات.۱۰۳

۴-۴-۴-۳- آزمون تحلیل واریانس متغیرها بر اساس فاکتورسابقه آشنایی با شرکت۱۰۴

۴-۴-۴-۴- آزمون تحلیل واریانس متغیرها بر اساس فاکتورسن۱۰۵

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری وارائه پیشنهاد ها۱۰۶

۵-۱- مقدمه۱۰۷

۵-۲- خلاصه۱۰۸

۵-۳- تحلیل یافته های توصیفی.۱۰۹

۵-۴- تحلیل یا فته های استنباطی(آزمون فرضیه ها)۱۰۹

۵-۵- محدویتهای تحقیق۱۱۲

۵-۶- پیشنهادها۱۱۳

۵-۶-۱- پیشنهادهایی برای محققان آینده.۱۱۳

۵-۶-۲- پیشنهادهایی به شرکت مورد مطالعه.۱۱۳

۵-۶-۳- پیشنهادهای عمومی۱۱۴

پیوست ها ۱۱۵

پرسشنامه.۱۱۶

فهرست منابع فارسی.۱۱۹       چکیده انگلیسی.۱۲۴

صفحه عنوان انگلیسی۱۲۶

چکیده

با توجه به نوسانات دائمی بازار گوشت مرغ و حسب مصوبه شورای محترم اقتصاد در سال ۱۳۸۱ ، به منظور حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان این محصول دولت مکلف گردید در مقاطع چهار ماهه هر سال، نسبت به محاسبه قیمت تمام شده و تعیین قیمت کف و سقف اقدام نموده و در جهت تنظیم بازار این محصول توسط شرکت پشتیبانی اموردام (خرید تضمینی، ذخیره سازی و توزیع گوشت مرغ وهمچنین با تامین بخشی از نیازهای صنعت مرغداری “نهاده های دام وطیور” بتواند در تولید ، عرضه و تقاضای گوشت مرغ تعادل ایجاد نماید .با عنایت به مطالب فوق ، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر فعالیت های شرکت پشتیبانی امور دام در تنظیم بازار مرغ در استان اصفهان و به تبع آن سنجش تاثیر این فعالیت ها در صنعت مرغداری صورت پذیرفته است . این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و از شاخه میدانی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن نیز به صورت نمونه گیری از جامعه بزرگتر بوسیله تنظیم و تکمیل پرسشنامه تحقیق صورت پذیرفته و با نتیجه پایایی ۸۰/. بدست آمده است. در بخش تحلیل و آزمون‌های آماری این پژوهش به منظور بررسی ویژگی های جمعیت شناختی جامعه آماری ، از آمار توصیفی و بررسی نرمال بودن توزیع جامعه آماری از آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف و تحلیل واریانس سازه ها بر اساس متغیر های جمعیت شناختی بهر ه گیری شده است و برای آزمون فرضیه های پژوهش و وجود روابط بین متغیرهای پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS فرضیه ها معنی دار و مورد تایید قرار گرفته است.

نتیجه این که توزیع گوشت مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام در زمان هایی که تولید ومصرف در تعادل نبوده است بالاترین میانگین رتبه ای با ۶۱/۲ را داشته است .

واژه های کلیدی: سیاستهای تنظیم بازار، قیمت حمایتی، قیمت تضمینی، نهاده یا مواد علوفه ای دام و طیور.

 ۱-۱- مقدمه

با توجه به رشد و افزایش جمعیت در اقصاء نقاط  جهان بالاخص کشورهای در حال توسعه تامین نیازهای غذایی انسانی از بزرگترین دغدغه های جامعه بشری امروز می باشد . در این راستا  بخش  کشاورزی یکی از اصلی ترین محور در تامین  نیاز غذایی جامعه بحساب می آید.امروزه امنیت غذایی از مهمترین شاخص های هر برنامه  توسعه می باشد و جدای از آن  استقلال سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی  فاقد مفهوم  خواهد بود  در این بین نقش پروتئین  حیوانی در سبد غذایی جامعه بشری بیشترین سهم را دروضعیت  اقتصادی و سلامت جامعه ایفا می کند.در حال حاضرآحاد ملت با لحاظ نمودن محصولات طیور به ویژه گوشت مرغ درسبد مصرف خانوار رویکردی  متناسب و همسو با استاندارد های تغذیه ای روز دنیا را بخود اختصاص داده اند.اهمیت صنعت مرغ باعث شده که دولت همواره در بازار این محصول مداخله وطرح تنظیم بازار فرآورده های پروتئینی ونهاده های دام و طیور را به شرکت پشتیبانی امور دام محول نماید.این شرکت با اجرای طرح های مختلف و برنامه ریزی های مناسب در جهت تنظیم بازاراین محصول با اجرای طرح ساماندهی گوشت مرغ گام مؤثری برای حفظ منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان محصولات مذکور برداشته است. از طرفی به منظور تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از مصرف کننده در ایام اوج مصرف نظیر عید نوروز و ماه مبارک رمضان توزیع گوشت مرغ با قیمت حمایتی و همچنین جهت مقابله با آثار خشکسالی وتامین بخشی ازنهاده های مورد نیاز تولید کنندگان،باخرید نهاده ها شامل ذرت دانه ای ،کنجاله سویا وجواز داخل و خارج کشور اقداماتی انجام      داده است

۱-۲- بیان مسئله

تولید مرغ فعالیتی سرشار از مخاطره و ریسک است. مجموعه این مخاطرات محیطی شکننده و آسیب پذیر برای تولیدکنندگان بخش فرآهم آورده که نتیجه نهایی آن تهدید درآمد تولید کنندگان می باشد. و آنها در شرایطی مجبور به اتخاذ تصمیم در زمینه تخصیص منابع و تولید مرغ می شوند  که نسبت به قیمت و عملکرد خود اطمینان کامل ندارند این عدم اطمینان نسبت به قیمت وعملکرد آتی محصول بر روی تصمیمات تولید کننده تاثیر می گذارد عدم ثبات در درآمد تولید کنندگان و متضرر شدن آنها از ناحیه عوامل غیرقابل کنترل ریسکهایی که از طریق روش های مدیریت ریسک قابل کنترل نمی باشد فشارهایی را بر دولتها وارد آورده تا با اتخاذ سیاست ها و برنامه هایی تولید کنندگان را در جهت ثبات در آمد، و کاهش نوسان قیمت و مخاطرات تولید یاری نمایند. در همین رابطه یکی از دلایل اصلی دخالت دولت در تنظیم بازار مرغ ، کاهش ریسک و حفظ و ثبات درآمدهای تولید کنندگان ذکر می شود. به منظور دستیابی به این هدف ، و با توجه به وجود عدم اطمینان نسبت به قیمت ها و عملکرد ، دولت باید تولید کنندگان مرغ را در مدیریت ریسک یاری نمایند. امروزه حمایت از صنعت مرغداری یک موضوع سیاسی و حتی امنیتی است و کشورهای غنی اطلاعات دقیق و روشنی از میزان حمایت ها را ارائه نمی دهند در حالیکه اکثر کشورها به موازت رشد و توسعه ملی دامنه حمایت از صنعت مرغداری را گسترش داده اند . سیاست های حمایتی و ابزارهای اعمال شده در صنعت مرغداری ایران در مقایسه با سایر کشورها در گذشته بسیا رمحدود بوده ، اما در سالهای اخیر اقدامات وسیعی به منظور تنوع بخشیدن به این نوع حمایتها و شفاف سازی بعمل آمده است. که به اجرای سیاست تنظیم بازار ، در بخش طیور می توان اشاره کرد. .

توسعه سیاست های مختلف حمایت مانند خرید تضمینی ، تعیین قیمت کف و سقف و اجرای سیاست تنظیم بازار و غیره از راهکارها و ابزارهای کاهش ریسک است که طیف وسیعی از خطرات را پوشش می دهد. در اکثر کشورها دولت ها براساس منافع و مصالح کشور اقدام به تعیین و کنترل ابزارهای حمایتی می کنند یکی از این ابزار ها تعیین قیمت حمایتی محصولات است. بحث تعیین قیمت حمایتی (کف و سقف) برای محصولات طیور (گوشت مرغ) با توجه به نوسانات دائمی بازار گوشت مرغ و حسب مصوبه شورای محترم اقتصاد در سال ۱۳۸۱ ، به منظور حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان این محصول دولت مکلف گردید در مقاطع چهار ماهه هر سال، نسبت به محاسبه قیمت تمام شده و تعیین قیمت کف و سقف اقدام نموده و در جهت تنظیم بازار این محصول توسط شرکت پشتیبانی اموردام با خرید تضمینی، ذخیره سازی و توزیع گوشت مرغ وهمچنین با تامین بخشی از نیازهای صنعت مرغداری “نهاده های دام وطیور بتواند درحمایت از  تولیدکنندگان وایجاد تعادل در  عرضه و تقاضای گوشت مرغ و نیز حمایت از مصرف کننده فعالیت نماید. (وزارت جهاد کشاورزی،معاونت امور دام). (صمدی،محسن.۱۳۸۵، مقاله سیاست تنظیم بازار مرغ)

باتوجه به آنچه بیان شد این پژوهش با موضوع تاثیر فعالیتهای شرکت پشتیبانی امور دام در تنظیم بازار گوشت مرغ در استان اصفهان مورد بررسی قرار می گیرد.

 

۱-۳- ضرورت واهمیت انجام تحقیق

در برنامه های توسعه بخش کشاورزی ، دولت به منظور تامین پروتئین مورد نیاز کشور و دستیابی به سطوح استانداردهای مطلوب غذایی اقدامات موثری را در جهت حمایت ازاین بخش و ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت طیور به عمل آورده است. تامین نیاز غذایی جامعه اهمیت و ضرورت بسیار زیادی در برنامه ریزی های کلان جوامع دارد و همواره بخش کشاورزی به عنوان مهمترین و اصلی ترین منبع برای تحقق برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت مد نظر قرار داشته است.محصولات پروتئینی دام و طیور در تغذیه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و تولید آن در ایران علیرغم وجود برخی مشکلات ، با رشد قابل توجهی روبرور بوده لیکن در برخی مواقع در عرضه و تقاضای این محصولات نوساناتی در بازار داخل کشور مشاهده گردیده ، به طوری که به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های مردم و مسئولین محسوب شده است. گوشت مرغ از جمله فرآورده های پروتئینی دام وطیور بوده که با توجه به وضعیت تولید آن و قیمت و نحوه عرضه آن در کشور همیشه جزء اصلی ترین موضوعات و مباحث تنظیم بازاری در کشور مطرح و به عنوان یکی از موضوعات مهم کارشناسان اقتصادی مورد بررسی و ارزیابی قرار داشته است.استان اصفهان با توجه به گسترش جغرافیایی و وضعیت تولید و مصرف محصولات کشاورزی دارای درجه اهمیت خاص و بالائی بوده ، لذا بررسی وضعیت تنظیم بازار مرغ در استان اصفهان به دلیل فراگیر بودن موضوع و امکان تعمیم آن به کل کشور مد نظر قرار گرفته است از طرف دیگر فعالیت  شرکت پشتیبانی امور دام در این استان نقش به سزائی در برنامه های تنظیم بازار کشور ایفا نموده است و نتایج بدست آمده از این پژوهش ، در تهیه و ارائه برنامه های تنظیم بازار مرغ در کشور تاثیر مستقیم و قابل توجهی را ایفا می نماید .

۱-۴- سئوال های تحقیق

آیا شرکت پشتیبانی اموردام با خرید تضمینی و ذخیره سازی گوشت مرغ در تنظیم بازار مرغ تاثیر داشته است یا خیر؟

آیا شرکت پشتیبانی اموردام با توزیع گوشت مرغ در تنظیم بازار مرغ تاثیر داشته است یا خیر؟

آیا شرکت پشتیبانی اموردام با خرید تضمینی و ذخیره سازی نهاده ها در تنظیم بازار مرغ تاثیر داشته  است یا خیر

آیا شرکت پشتیبانی اموردام با توزیع نهاده ها در تنظیم بازار مرغ تاثیر داشته است یا خیر؟

۱-۵- اهداف تحقیق

۱- تعیین و شناخت ارتباط بین خرید تضمینی و ذخیره سازی گوشت مرغ توسط شرکت پشتیبانی اموردام با تنظیم بازار مرغ

۲- تعیین و شناخت ارتباط بین توزیع گوشت مرغ توسط شرکت پشتیبانی اموردام با تنظیم بازار مرغ

 

۳- تعیین و شناخت ارتباط بین خرید و ذخیره سازی نهاده ها توسط شرکت پشتیبانی اموردام با تنظیم بازار مرغ

۴- تعیین و شناخت ارتباط بین توزیع نهاده ها توسط شرکت پشتیبانی اموردام با تنظیم بازار مرغ

۱-۶- فرضیه های تحقیق

فرضیه ها بر اساس وظایفی که در اساسنامه شرکت مشخص شده و از نظرات کارشناسان ،صاحب نظران و افرادی که در این بخش فعال هستند استفاده شده است.

در این تحقیق فرضیه های مورد آزمون عبارتند از:

  • خرید تضمینی و ذخیره سازی گوشت مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام منجر به تنظیم بازار مرغ شده است
  • توزیع گوشت مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام در زمان هایی که تولید و مصرف در تعادل نبوده است منجر به تنظیم بازار مرغ شده است
  • خرید و ذخیره سازی نهاده ها توسط شرکت پشتیبانی امور دام منجر به تنظیم بازار مرغ شده است
  • توزیع نهاده ها توسط شرکت پشتیبانی امور دام منجر به تنظیم بازار مرغ شده است

۱-۷- متغیرهای تحقیق

الف) متغیر مستقل: فعالیتهای شرکت پشتیبانی امور دام که شامل خرید تضمینی و ذخیره سازی، توزیع گوشت مرغ، خرید و ذخیره سازی، توزیع نهاده ها می باشد.

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *