۱-۶-۸. ورزش فزاینده : ۷

۱-۶-۹. دختران فعال : ۷

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۸

۲-۱. مقدمه: ۹

۲-۲. مبانی نظری : ۹

۲-۲-۱. دستگاه ایمنی: ۹

۲-۲-۲. سایتوکاین ها : ۱۰

۲-۲-۳. ویژگی های سایتو کاین ها : ۱۰

۲-۲-۴. سایتو کاین ها و ورزش : ۱۱

۲-۲-۵. اینترلوکین ۶ (IL-6) : 12

۲-۲-۵-۱. اولین میوکاین: IL-6 : 12

۲-۲-۵-۲. فعالیتهای (IL-6) : 13

۲-۲-۵-۳. اثرات زیست شناختی IL-6: 13

۲-۲-۵-۴. اثرات متابولیکیIL-6 : 14

۲-۲-۵-۵. اثرات بیولوژیکی IL-6: 14

۳- تحریک تولید کورتیزول ۱۵

۲-۲-۵-۶. اثرات تنظیم کننده ایمنی از IL-6 : 15

۲-۲-۵-۷. IL-6 و گلیکوژن : ۱۵

۲-۲-۵-۸. IL-6 و متابولیسم چربی : ۱۶

۲-۲-۵-۹. اثر ورزش بر IL-6: 16

۲-۲-۵-۱۰. سر چشمه اولیه IL-6 در هنگام ورزش : ۱۷

۲-۲-۶. عامل نکروز توموز آلفا(TNF-α) ۱۷

۲-۲-۶-۱. اعمال TNF–α : ۱۸

۲-۲-۶-۲. اثرات متابولیکی TNF-α ۱۸

۲-۲-۶-۳. تاثیر ورزش بر TNF-α ۱۹

۲-۲-۶-۴. بیماری و TNF_α ۱۹

۲-۲-۷. پروتئین واکنشی C ( CRP ): 19

۲-۲-۷-۱. اعمال CRP : 21

۲-۲-۷-۲. بیماری ها و پروتئین واکنشگر C 21

۲-۲-۷-۳. اثرات التهابی CRP : 22

۲-۲-۷-۴. تاثیر ورزش بر CRP : 22

۲-۲-۸. کورتیزول : ۲۳

۲-۲-۸-۱. تنظیم ترشح کورتیزول: ۲۴

۲-۲-۸-۲. سازوکار سلولی اثر کورتیزول ۲۶

۲-۲-۸-۳. اثرات فشار جسمانی و روانی بر ترشح کورتیزول : ۲۶

۲-۲-۸-۴. اعمال کورتیزول : ۲۷

۲-۲-۸-۵. اثرات کورتیزول بر متابولیسم کربوهیدرات ۲۷

۲-۲-۸-۶. اثرات کورتیزول بر متابولیسم پروتئینها ۲۷

۲-۲-۸-۷. اثرات کورتیزول بر متابولیسم چربی ۲۷

۲-۲-۸-۸. اثرات ایمونولوژیک کورتیزول: ۲۷

۲-۲-۸-۹. اثرات کورتیزول بر روند التهاب : ۲۸

۲-۲-۸-۱۰. اثرات ضد التهابی کورتیزول: ۲۸

۲-۲-۸-۱۱. عوامل موثر بر آزادسازی کورتیزول ۲۸

۲-۲-۸-۱۲. پاسخ کورتیزول به ورزش : ۲۸

۲-۲-۹. لیپید ها ۳۰

۲-۲-۹-۱. اسید های چرب اشباع SFA و اسید های چرب مونو غیر اشباع MUFA و اسید های چرب چند غیر اشباع PUFA و ترانس ۳۰

۲-۲-۹-۲. چربی ها: ۳۲

۲-۲-۱۰. روغن زیتون: ۳۲

۲-۲-۱۰-۱. ترکیبات روغن زیتون ۳۴

۲-۲-۱۰-۲. ضد اکسید کننده های روغن زیتون عبارتند از : ۳۴

۲-۲-۱۰-۳. خواص فیزیکی روغن زیتون ۳۴

۲-۲-۱۰-۴. شرایط نگهداری روغن زیتون ۳۵

۲-۲-۱۰-۱۱. التهاب، مصرف آجیل و روغن زیتون ۳۵

۲-۲-۱۲. نقش رژیم غذایی در التهابات نوسانی ۳۵

۲-۲-۱۳. ورزش و فعالیت بدنی ۳۶

۲-۲-۱۳-۱. تعیین منابع التهاب توسط ورزش ۳۹

۲-۲-۱۳-۲. تاثیرات ضد التهابی تمرینات شدید ۴۱

۲-۲-۱۳-۳. تاثیرات ضد التهابی تمرینات منظم ۴۱

۲-۲-۱۳-۴. مکانیزم های مرتبط با واکنش ضد التهابی تمرینات شدید ۴۲

۲-۳. تاثیر تمرین استقامتی بر IL-6: 44

۲-۳-۱. تاثیر ورزش برونگرا بر روی IL-6: 46

۲-۳-۲تاثیر ورزش درونگرا بر IL-6 : 48

۲-۳-۳. تاثیر تمرین استقامتی بر میزان TNF–α: ۴۸

۲-۳-۴. تاثیر تمرین قدرتی بر میزان TNF-α : ۵۰

۲-۳-۵. تاثیر تمرین موازی بر میزان TNF–α : ۵۰

۲-۳-۶. تاثیر تمرین استقامتی بر میزان CRP: 51

۲-۳-۷. تاثیر ورزش برونگرا بر میزان CRP : 54

۲-۳-۸. تاثیر تمرینات شدید بر میزان CRP: 55

۲-۳-۹. تاثیر تمرین استقامتی بر میزان کورتیزول : ۵۷

۲-۳-۱۰. تاثیر تمرین قدرتی بر میزان کورتیزول : ۵۸

۲-۳-۱۱. تغییرات کورتیزول در ورزش های شدید کوتاه مدت ۵۸

۲-۳-۱۲. تاثیر تمرینات موازی بر میزان کورتیزول : ۶۰

۲-۳-۱۳. تاثیر تمرینات شدید بر میزان کورتیزول ۶۰

۲-۳-۱۴. تاثیر ورزش و مکمل بر میزان سایتوکاین ها: ۶۳

۲-۳-۱۵. تاثیر ورزش و مکمل چربی بر میزان سایتوکاین ها: ۶۸

۲-۳-۱۶. تاثیر مکمل بر میزان هورمون کورتیزول : ۷۳

نتیجه گیری: ۷۵

فصل سوم: روش تحقیق ۷۶

۳-۱. مقدمه ۷۷

۳-۲. جامعه آماری و نمونه های آماری ۷۷

۳-۳. نمونه گیری ۷۷

۳-۴. روش تحقیق ۷۷

۳-۵. متغیرهای تحقیق ۷۷

۳-۵-۱. متغیر مستقل: ۷۷

۳-۵-۲. متغیر وابسته: ۷۷

۳-۵-۳. متغیرهای زمینه ای: ۷۸

۳-۶. محدودیت های تحقیق : ۷۸

۳-۶-۱. محدودیت های تحت کنترل : ۷۸

۳-۶-۲. محدودیت های خارج از کنترل ۷۸

۳-۶. شیوه و ابزارگردآوری داده ها: ۷۸

۳-۷. برنامه تمرینی : ۸۰

۳-۸. روش آماری : ۸۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق ۸۱

۴-۱. مقدمه ۸۲

۴-۲. یافته های تحقیق ۸۲

۴-۳ یافته های توصیفی ۸۲

۴-۴. یافته های استنباطی ۸۲

نمودار mean plot شماره۴-۴: برای هورمون استرسی کورتیزول (mg/dl)بر حسب دو گروه ۹۰

نمودار میله ای شماره ۴-۸: خطای شاخص التهابی اینتر لوکین ۶ (IL-6 )در گروه کنترل ۱۰۱

برای چهار مرحله خونگیری ۱۰۱

فصل پنجم:  جمع‌بندی یافته‌ها و بحث و نتیجه‌گیری ۱۱۰

۵-۱. مقدمه ۱۱۱

۵-۲. خلاصه پژوهش ۱۱۱

۵-۳. بحث و نتیجه گیری ۱۱۲

نتیجه گیری: ۱۱۷

۵-۵. پیشنهادات پژوهشی ۱۱۸

منابع ۱۱۹

پیوست ها ۱۳۸

چکیده انگلیسی ۱۴۱

مقدمه :

عملکرد دستگاه های مختلف بدن از جمله دستگاه ایمنی۱ از طریق روش های تمرینی مختلف دستخوش تغییرات می شود. فرض بر این است که تمرین با شدت و مدت متوسط موجب بهبود عملکرد ایمنی و تمرین شدید و طولانی موجب سرکوب آن میشود (۶۲،۲۳۱)متغیرهایی همانند شدت، مدت و نوع تمرین، شرایط محیطی و نیز مصرف انواع مکمل ها در افراد سالم و ورزشکار دررده های سنی مختلف در مردان و زنان در زمره ی پژوهش های ایمنولوژی ورزشی قرار دارد(۱). سایتو کاین ها پلی پپتیدهایی هستند که در ارتباط متقابل با دستگاه ایمنی هستند و توسط انواع متفاوتی از سلول های ایمنی و غیر ایمنی تولید می شوند۱۱)،(۲۱۸. به چند دسته عوامل رشدی[۱] (CSFs) اینترفرون ها[۲] (IFN2) سایتوتوکسین ها[۳] و اینترلوکین ها [۴](ILs) تقسیم میشوند(۶). سایتوکاینها را به دو دسته ی پیش التهابی و ضدالتهابی تقسیم کرده اند. سایتوکاین های پیش التهابی مانند IL-1،TNF-α،IL-6،IL-17،IL-18،IL-22،IL-23 و سایتوکاین های ضدالتهابی مانند IL-4،IL-10، IL-1R،IL-13می باشند(۸۰). شواهدی متناقض مبنی بر تحریک تولید نشانگرهای التهابی در طول و پس از انجام ورزش وجود دارد،منابع احتمالی شامل عضلات اسکلتی، سلولهای تک هسته ای حرکتی، و یا دیگر بافت های بدن است(۳۰۸). سایتوکاین التهابی IL-6 به طور مستقیم در عضله اسکلتی در پی حرکت ورزشی شدید تولید شده است(۴۴,۲۵۱). عضله اسکلتی تحت تأثیر یک حرکت ورزشی در نتیجه سیتوکینز موضعی به همراه IL-6، TNF-α، IL-1β قرار می گیرد. این پاسخ التهاب موضعی در نتیجه یک واکنش منظم توسط افزایش تولید IL-6 از کبد و آغاز پاسخ مرحله حاد توسط محرک تولید CRP صورت می گیرد(۴۶,۲۱۹). مطالعات درمانگاهی پیشنهاد می‌کنند که برخی از فاکتورهای رژیم غذایی همانند کربوهیدرات ها، پزوتئین ها واسیدهای چربی اشباع نشده n-3، ویتامین های آنتی اکسیدان، فیبرهای رژیم غذایی،L آرژنین و منیزیم ممکن است نقش مهمی را در تعدیل التهاب بازی کنند. رابطه مشاهده شده بین مصرف مکرر آجیل و کاهش خطر مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی عروقی و دیابت نوع ۲ نشان می‌دهد که آجیل های غنی از مواد غذایی تعدیل کننده هستند. در حقیقت مصرف مکرر روغن زیتون و آجیل با غلظتهای کمتری از برخی از نشانه‌های التهابی محیطی در مطالعات متقاطع – بخش بخش مرتبط بوده است. همچنین مصرف آن کاهش‌هایی را درCRP و IL-6 و نشانه‌های اندوتلیال در آزمایشهای درمانگاهی اخیر نشان داده شده است. (۱۵۳)

۱-۲. بیان مسئله :

ورزش می تواند هم اثرات مثبت و منفی بر روی سیستم ایمنی داشته باشد. تمرین ملایم منظم به نظر می رسد انتشار عفونت را کاهش می دهد در حالیکه تمرین بلند مدت شدید علت های یک فرونشانی آنی از تعداد زیادی از پارامترهای ایمنی با توجه به شدت و مدت ورزش باشد. (۱۳) معتقدند که ورزش علل الخصوص ورزش شدید و مزمن القاء یا آسیب عضله منتج شده در آزاد کردن ماده های گوناگون مانند پروتئین های درون سلولی، سایتوکاین ها و کموکنیس ها، بطور نهایی نتایجی در پاسخ التهابی را تحریک می کند۲۶۶)،۹۱) فعالیت فیزیکی ممکن است باعث تغییراتی خاصی مانند روانی پاسخ های مرحله حاد، فعالیت و بسیج لکوسیت ها، رهایش میانجی های التهاب (سایتوکاین ها) آسیب بافتی، نفوذ سلولی،تولید رادیکالهای آزاد،کامل کردن فعالیت،لختگی و آبشارهای فیبرینوتیکی را شامل میشوند(۲۵۳). درجریان التهاب، میانجی­های مختلفی توسط سلول­های سیستم ایمنی غیراختصاصی و اختصاصی ترشح می­ شود که باعث تشدید پاسخ ایمنی می­گردد(۲۰). برخی از سایتوکاین ها،به ویژه سایتوکاین های پیش التهابی مانند TNFو IL-6هنگام فعالیت ورزشی آزاد می شوند(۲۷۲,۲۷۴). IL-6 اصولا اثرات ضد التهابی دارد که تزریق آن به انسان باعث تب می شود. که با سایتوکاین های پیش التهابی مشاهده شده است،که بنظر می رسد باعث رهائی پروتئین های مرحله ی حاد از سلول های کبدی می شودIL-6 بطور مستقیم بیان α-TNF را صادر میکند(۲۱). محققان بیان کرده اند که با انجام فعالیت IL-6 تولید TNF-αرا مهار میکند (۲۶۸) در انسان تزریق rhIL-6،گیرنده محلول TNF-α،CRP را افزایش می دهد(۳۲۵) تحقیقات نشان داده اند که سطوح TNF-α بطور معنی داری بعد از ورزش شدید در افراد سالم افزایش یافته است((۲۲۹,۲۵۱ تزریق rhIL-6 باعث افزایش IL-6 پلاسمایی می شود و در انسان باعث جلوگیری از افزایش TNF-αپلاسمایی ناشی از ایندوتوکسین میشود(۳۲۵)و تمرینات باعث نابودی TNF-αمی شود. همچنین ازطریق مسیرهای مستقلIL-6،شاهدافزایش ملایم TNF-αبعدازتمرینات درموشها هستیم(۱۶۳). اتینسبرگ و همکاران[۵] دریافتند ۱۸۰ دقیقه تمرین باز کردن دو پا موجب افزایش معنادارIL-6 در طول تمرین می شود اما TNF-α افزایش معناداری نمی یابد. (۳۲۳)جفری و همکاران[۶] اثر ۳ ماه تمرین قدرتی بر میزانTNF-α به عنوان یک سایتوکاین کاتابولیکی و سطوح پروتئینی مردان مسن دریافتند این ۳ ماه موجب کاهش TNF–αmRNA می شود(۱۴۴). محققان افزایش معنی داری را پس از تمرینات قدرتی و استقامتی در TNF-α مشاهده کردند(۱۳۸). سایتوکاین التهابی IL-6 به طور مستقیم در عضله اسکلتی در پی حرکت ورزشی شدید تولید شده است(۴۶,۲۵۱). عضله اسکلتی تحت تأثیر یک حرکت ورزشی در نتیجه سیتوکینز موضعی به همراه IL-6، TNF-α، IL-1β قرار می گیرد. این پاسخ التهاب موضعی در نتیجه یک واکنش منظم توسط افزایش تولید IL-6 از کبد و آغاز پاسخ مرحله حاد توسط محرک تولید CRP صورت میگیرد(۴۶,۲۱۹). محققان بیان کرده اند IL-6 پس از ورزش های استقامتی افزایش یافته است(۲۴۸). یافته ها در دو تحقیق طولی نشان داده است که تمرینات منظم باعث کاهش سطحCPR می شود(۸۴,۲۰۸). از طرفی افزایش معنی داری را پس از تمرینات استقامتی در CRP مشاهده کردند(۱۸۷). آنها پیشنهاد می کنند که تمرین برون گرا باعث پاسخ آسیب مرحله حاد شده و تفاوت معنادار بین گروهی برای IL-6 وCRP بوجود می آورد (۲۷۹). داده ها افزایش معنی داری را پس از اجرای پروتکل بروس بر روی سطوح پلاسماییCRP نشان داده اند(۳۳۸). از طرفی مکملهای غذایی محصولاتی هستند که برای تکمیل رژیم غذایی تولید میشوند که میتواند شامل انواع: ویتامینها،مواد معدنی،اسیدهای آمینه انواع گیاه میشوند،متابولیت،عصاره و یا ترکیبی از هریک از مواد مذکور باشد که میتواند به شکل مایع، ژل،پودر،کپسول باشد. مواد کمک غذایی نیروزا و مکملها را میتوان به شیوه های مختلف طبقه بندی کرده:

۱-افزایش به کارگیری انرژی در عضله(مکمل کراتین)

۲-افزایش فرایندهای سوخت و سازی آزادسازی انرژی در عضلات(مکمل ال-کارنیتین)

۳-افزایش اکسیژن رسانی به عضلات(مکمل آهن)

۴-افزایش بکارگیری اکسیژن در عضلات(مکمل کوآنزیم- یوبی کینون یا یوبی کویئنون)

۵-کاهش تولید تجمع مواد متابولیت بوجود آورنده خستگی در عضلات (مکمل بیکربنات سدیم)

۶-بهبود کنترل عصبی انقباضات عضلانی( مکمل کولین)

به هنگام و پس از فعالیتهای بدنی سطوح سرمی و پلاسمایی و بزاقی هورمون کورتیزول افزایش می یابد(۱۹۱). ورزش شدید باعث افزایش محتوای کورتیزول سرم و بزاق ورزشکاران می شود، که این افزایش برای مدت طولانی تری پس از توقف نیز باقی می ماند (۲۳۱،۲۸۰،۲۹۶ ). بسیاری از تحقیقات به اهمیت کورتیزول به عنوان هورمونی که تنظیم کننده پاسخ ایمنی[۷]و مسئول تغییرات دستگاه ایمنی پس از فعالیت بدنی است اشاره داشته اند(۹۶،۱۶۵،۱۹۹،۲۹۶،۲۸۰،(۲۴۱. اغلب مطالعات انجام گرفته اثر کوتاه مدت تمرینات بر عملکرد ایمنی را مورد بررسی قرار داده اند. یافته های پژوهش های موجود نشان دهنده طبیعت دوگانه ی پاسخ ایمنی نسبت به ورزش است. می توان علت این موضوع را با گستردگی انواع فعالیت های ورزشی از نظر شدت، مدت، درگیر بودن سایر عوامل فیزیولوژیک مانند نقش هورمون ها و نیز عوامل روانشناختی و تاثیر عوامل محیطی مرتبط دانست۵)، (۲. در بسیاری از تحقیقات و رژیم های غذائی روغن زیتون به عنوان فاکتور اصلی قرار گرفته است. یکی از برتری این روغن در بالا بودن محتویات اسید اولئیک و پایین بودن اسید لینولنیک است (۸). تعیین کرده اند که روغن زیتون با محتویات فنولیک بالا اثرات حمایتی در مقابل التهاب را نشان داده است(۲۰۳). در اکثر تحقیقات روغن زیتون تنها به عنوان ماده ای برای رژیم های غذائی و یا دارونما در کنار دیگر مکمل ها مانند روغن ماهی مورد استفاده قرار گرفته است. در برخی از تحقیقات بیشتر خواص داروئی روغن زیتون برای کاهش دادن فاکتورهای خطر قلبی و عروقی مورد استفاده قرار گرفته است. این تحقیق بر روی دانشجویان رشته تربیت بدنی انجام گرفته است که در طول چند سال بطور متوسط ۳ روز در هفته تمرینات ورزشی خود را اعم از ایروبیک، هندبال، بسکتبال و. . . را انجام می دهند و بصورت داوطلب ما را یاری کرده اند.

۱-۳. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

بررسی پاسخ سایتوکاین ها و هورمون کورتیزول در هنگام ورزش های وامانده ساز نسبت به ورزش های بلند مدت کمتر مورد توجه قرار گرفته است، احتمالا دلیل این کم توجهی، ملاحظات تکنیکی مربوط به اندازه گیری سایتوکاین ها،مانند غلظت بسیار کم این مواد در افراد سالم و حذف سریع آن از خون و سایر قسمت های بدن می باشد. از طرفی بررسی پاسخ سایتوکاین ها به مکمل روغن زیتون به عنوان مکمل اصلی نسبت به دیگر مکمل ها و روغن ها مانند روغن ماهی در هیچ تحقیقی صورت نگرفته است، با توجه به اینکه یکی از برتری این روغن در بالا بودن محتویات اسید اولئیک و پایین بودن اسید لینولنیک است (۸)، روغن زیتون با محتویات فنولیک بالا اثرات حمایتی در مقابل التهاب را نشان داده است(۲۰۳) چندین فنولیک مرکب همانند ترکیبات ضد التهابی شناخته شده اند ؛ هرچند ترکیبات فنولیک بکار برده شده در روغن زیتون اثرات ضد التهابی متفاوتی را در کشت میکروبی خون انسان نشان داده است(۲۱۱). روغن زیتون غنی از منابع MUFA و دارا بودن همه ترکیبات چربی دوست از میوه زیتون بخصوص ترکیبات فنولیک با اجزاء ضد التهابی و آنتی اکسیدانی قوی می باشد(۹۳,۲۷۸). نتایج پژوهش حاضر می تواند در آگاهی از رابطه بین آسیب های عضلانی وافزایش هورمون کورتیزول و مکمل روغن زیتون موثر باشد.

۱-۴. اهداف تحقیق :

۱-۴-۱. هدف کلی :

تاثیر مکمل روغن زیتون بر پاسخ های التهابی و کورتیزول به دنبال یک جلسه فعالیت هوازی فزاینده در دختران فعال

۱-۴-۲. اهداف جزئی :

۱-بررسی اثر مکمل روغن زیتون بر مقادیر اینترلوکین–۶ بعد از یک جلسه ورزش فزاینده در دختران فعال

۲-بررسی اثر مکمل روغن زیتون بر مقادیر عامل نکروز توموری – آلفا بعد از یک جلسه ورزش فزاینده در دختران فعال

۳-بررسی اثر مکمل روغن زیتون بر مقادیر پروتئین واکنشگر–C بعد از یک جلسه ورزش فزاینده در دختران فعال

۴-بررسی اثر مکمل روغن زیتون بر مقادیر هورمون استرسی کورتیزول بعد از یک جلسه ورزش فزاینده در دختران فعال

۵- بررسی تغییرات بین متغیرهای پژوهشی در دو گروه مکمل و کنترل

۱-۵. فرضیه های تحقیق

فرضیه های تحقیق عبارتند از :

۱- مکمل روغن زیتون بر شاخص التهابی اینترلوکین–۶ دختران فعال بعد از یک جلسه ورزش فزاینده تاثیر دارد.

۲- مکمل روغن زیتون بر شاخص التهابی عامل نکروز توموری – آلفا دختران فعال بعد از یک جلسه ورزش فزاینده تاثیر دارد.

۳- مکمل روغن زیتون بر شاخص التهابی پروتئین واکنشگر C دختران فعال بعد از یک جلسه ورزش فزاینده تاثیر دارد.

۴- مکمل روغن بر هورمون استرسی کورتیزول دختران فعال بعد از یک جلسه ورزش فزاینده تاثیر دارد.

۵- تغییرات بین متغیرهای پژوهشی در دو گروه مکمل و کنترل تفاوت وجود دارد.

۱-۶. واژه شناسی و اصطلاحات تحقیق

۱-۶-۱. ایمنی :

سیستم ایمنی مهم ترین سیستم فیزیولوژیکی می باشد که پاسخ ها و مقاومت بدن به عوامل خارجی خطرناک، عوامل آندوژنی و پاتوژنی را میانجیگری می کند.

۱-۶-۲. سایتوکاین ها :

واژه ای کلی برای مولکولهای پیامبر بین سلولی محلول میباشد که شامل اینترلوکینها، اینترفرون ها، سایتوتوکسین ها و عوامل رشدی میباشد پلی پپتیدهایی هستند که در ارتباط بین سلولی لنفوئیدی و غیر لنفوئیدی دخالت می کنند، که در درجه اول عوامل تنظیم کننده ی رشد هستند ولی در اعمال ایمنی نیز نقش مهمی دارند(۱۳).

۱-۶-۳. اینترلوکین [۸]:

به مولکول هایی گفته می شود که ارتباط متقابل لکوسیت ها را فراهم می کنند و بر مبنای زمان کشف نامگذاری شده اند. از آن جائیکه این تعریف محدودیت چندانی ندارد به مجموعه بسیاری ناهمگونی از پروتئین ها را تشکیل می دهند که اشتراک آنها عمدتا در نام آن هاست. در پژوهش حاضر سایتوکاین TNF–α، اینترلوکین– ۶ و پروتئین واکنشگر C مورد مطالعه قرار گرفته اند.

۱-۶-۴. اینترلوکین -۶ (IL-6)[9]:

یک پروتئین گلیکوزیله با وزن مولکولی ۲۲ تا ۲۷ کیلو دالتون است که از ۲۱۲ اسید آمینه با یک توالی ۲۸ اسید آمینه ای ساخته شده به منبع سلولی و تغییرات پس از قند دار شدن وابسته می باشد (۱۱۷).

۱-۶-۵. عامل نکروز تومور آافا(TNF–α)[۱۰] :

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *