۳-۱ ضرورت انجام تحقیق ۶

۴-۱ اهداف تحقیق ۷

۵-۱ استفاده کنندگان از نتایج تحقیق ۸

۶-۱ جنبه نوآوری طرح ۹

۷-۱ تعاریف مفهومی واژه های تحقیق ۹

۸-۱ خلاصه فصل ۱ ۱۰

فصل دوم : ادبیات موضوع و مبانی نظری تحقیق

۱-۲ مقدمه ۱۲

۲-۲ هوش سازمانی ۱۳

۳-۲ هوش عاطفی ۱۶

۱-۳-۲ تعریف هوش عاطفی ۱۶

۲-۳-۲ مدل توانمندی های هوش عاطفی گلمن ۱۷

۳-۳-۲ ابعاد هوش عاطفی ۱۸

۴-۳-۲ نقش هوش عاطفی در سازمان ۱۹

۴-۲ هوش فرهنگی ۲۲

۱-۴-۲ تعریف هوش فرهنگی ۲۳

۲-۴-۲ ابعاد هوش فرهنگی ۲۵

۳-۴-۲ نقش هوش فرهنگی در سازمان ۲۷

۵-۲ هوش معنوی ۲۹

۱-۵-۲ تعریف هوش معنوی ۳۰

۲-۵-۲ ابعاد هوش معنوی ۳۲

۶-۲ رفتار شهروندی سازمانی ۳۴

۱-۶-۲ تعریف رفتار شهروندی سازمانی ۳۵

۲-۶-۲ تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمان ۳۶

۳-۶-۲ ابعاد رفتار شهروندی سازمانی ۳۷

۷-۲ مبادلات اجتماعی رهبر-پیرو ۳۹
۱-۷-۲ تعریف مبادلات اجتماعی رهبر- پیرو ۴۰

۲-۷-۲ سطوح مبادلات اجتماعی رهبر- پیرو ۴۲

۳-۷-۲ نقش مبادلات اجتماعی رهبر- پیرو در سازمان ۴۴

۴-۷-۲ ابعاد مبادلات اجتماعی رهبر- پیرو ۴۵

۸-۲ کیفیت خدمات ۴۵

۱-۸-۲ تعریف کیفیت خدمات ۴۶

۲-۸-۲ اهمیت کیفیت خدمات در سازمان ۴۷

۳-۸-۲ ابعاد کیفیت خدمات ۴۸

۹-۲ پیشینه تحقیق ۴۹
۱۰-۲ خلاصه فصل ۲ ۵۴

فصل سوم: روش تحقیق

۱-۳ مقدمه ۵۶

۲-۳ چارچوب نظری تحقیق ۵۶

۳-۳ نوع متغیرهای تحقیق ۵۷

۴-۳ فرضیات تحقیق ۵۷

۵-۳ روش تحقیق ۵۸
۶-۳ روش جمع آوری داده ها و ابزار سنجش سازه های تحقیق ۵۹

۷-۳ تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش ۶۲

۸-۳ قلمرو تحقیق ۶۳

۱-۸-۳ قلمرو موضوعی تحقیق ۶۳

۲-۸-۳ قلمرو زمانی تحقیق ۶۳

۳-۸-۳ قلمرو مکانی تحقیق ۶۳

۹-۳ جامعه و نمونه آماری ۶۴

۱۰-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های آماری ۶۴

۱-۱۰-۳ آمار توصیفی و استنباطی ۶۴
۲-۱۰-۳ مدل سازی معادله ساختاری در Amos Graphics 65

۳-۱۰-۳ شاخص های برازش مدل ۶۶

۱۱-۳ خلاصه فصل ۳ ۶۷

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴ مقدمه ۷۰

۲-۴ آمار توصیفی ۷۰

۳-۴ تحلیل عاملی اکتشافی برای سازه کیفیت خدمات ۷۱

۴-۴ میانگین، انحراف معیار و آلفای کرونباخ هر یک از سازه های تحقیق ۷۳

۵-۴ آزمون میانگین تک نمونه ای شاخص های تحقیق ۷۴
۶-۴ همبستگی بین سازه های تحقیق ۷۶

۷-۴ آزمون فرضیه ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون ۷۷

۸-۴ ارزیابی مدل مفهومی تحقیق از طریق مدلسازی معادله ساختاری ۷۸

۱-۸-۴ مدل اندازه گیری هوش عاطفی ۷۹

۲-۸-۴ مدل اندازه گیری هوش فرهنگی ۸۰

۳-۸-۴ مدل اندازه گیری هوش معنوی ۸۱

۴-۸-۴ مدل اندازه گیری کیفیت خدمات ۸۲

۵-۸-۴ شاخص های برازش مدل های اندازه گیری ۸۳

۶-۸-۴ برآورد مدل ساختاری ۸۴
۷-۸-۴ شاخص های برازش مدل کلی تحقیق ۸۵

۹-۴ بررسی مقایسه ای متغیرهای مدل تحقیق به تفکیک گروه های جنسیت و سن ۸۶

۱۰-۴ خلاصه فصل ۴ ۸۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۸۹

۲-۵ نتایج توصیفی تحقیق ۸۹

۳-۵ نتایج حاصل از برآورد و ارزیابی مدل تحقیق به روش مدل سازی معادله ساختاری ۹۰

۱-۳-۵ مدل اندازه گیری هوش عاطفی ۹۰

۲-۳-۵ مدل اندازه گیری هوش فرهنگی ۹۲
۳-۳-۵ مدل اندازه گیری هوش معنوی ۹۳

۴-۳-۵ مدل اندازه گیری کیفیت خدمات ۹۴

۵-۳-۵ نتایج حاصل از برآورد و ارزیابی مدل کامل ۹۵

۴-۵ نتایج حاصل از میانگین متغیرهای تحقیق ۹۷

۵-۵ نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها ۹۹

۶-۵ نتایج حاصل از بررسی مقایسه ای متغیرهای تحقیق ۱۰۰

۱-۶-۵ نتایج حاصل از مقایسه متغیرها در بین گروه های مرد و زن ۱۰۰

۲-۶-۵ نتایج حاصل از مقایسه متغیرها در بین گروه های سنی ۱۰۰

۷-۵ بحث و بررسی ۱۰۲
۱-۷-۵ پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق ۱۰۳

۲-۷-۵ پیشنهادات به محققین آینده ۱۰۶

۸-۵ محدودیت های تحقیق ۱۰۷

۹-۵ خلاصه فصل ۵ ۱۰۸

منابع و مواخذ ۱۱۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نگاره ها

نگاره۱-۲ : مدل توانمندی های هوش عاطفی گلمن ۱۷

نگاره۲-۲ : ابعاد هوش عاطفی از دیدگاه سالووی و مایر ۱۹

نگاره۳-۲ : ابعاد هوش فرهنگی از دیدگاه ارلی و انگ ۲۴

نگاره۴-۲ : ابعاد هوش معنوی از دیدگاه کینگ ۳۳

نگاره ۱-۳  : مدل مفهومی تحقیق ۵۶

نگاره۲-۳ : مدل مفهومی توسعه یافته تحقیق ۵۷

نگاره۳-۳ : منبع سوالات پرسشنامه ۶۱

نگاره۱-۴ : آمار توصیفی پاسخ دهندگان ۷۰

نگاره۲-۴ : آزمون بارتلت و KMO 71

نگاره۳-۴ : مقادیر اولیه و مقادیر استخراجی گویه های کیفیت خدمات ۷۱

نگاره۴-۴ : کل واریانس تبیین شده توسط دو عامل استخراجی کیفیت خدمات ۷۲

نگاره۵-۴ : نتایج حاصل از محاسبه میانگین، انحراف معیار و آلفای کرونباخ سازه های تحقیق ۷۳

نگاره۶-۴ : نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ای ۷۴

نگاره۷-۴ : ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق ۷۶

نگاره۸-۴ : بررسی تایید یا عدم تایید فرضیه های تحقیق ۷۷

نگاره۹-۴ : ضرایب غیر استاندارد مسیرها در مدل اندازه گیری هوش عاطفی ۷۹

نگاره۱۰-۴ : ضرایب استاندارد مسیرها در مدل اندازه گیری هوش عاطفی ۷۹

نگاره۱۱-۴ : ضرایب غیر استاندارد مسیرها در مدل اندازه گیری هوش فرهنگی ۸۰

نگاره۱۲-۴ : ضرایب استاندارد مسیرها در مدل اندازه گیری هوش فرهنگی ۸۰

نگاره۱۳-۴ : ضرایب غیراستاندارد مسیرها در مدل اندازه گیری هوش معنوی ۸۱

نگاره۱۴-۴ : ضرایب استاندارد مسیرها در مدل اندازه گیری هوش معنوی ۸۱

نگاره۱۵-۴ : ضرایب غیر استاندارد مسیرها در مدل اندازه گیری کیفیت خدمات ۸۲

نگاره۱۶-۴ : ضرایب استاندارد مسیرها در مدل اندازه گیری کیفیت خدمات ۸۲

نگاره۱۷-۴ : شاخص های برازش مدل های اندازه گیری ۸۳

نگاره۱۸-۴ : پارامتر های برآورد شده ی غیر استاندارد مدل مفهومی تحقیق ۸۴

نگاره۱۹-۴ : شاخص های برازش مدل کلی تحقیق ۸۵

نگاره۲۰-۴ : ضرایب استاندارد مسیرهای مدل ساختاری تحقیق ۸۵

نگاره۲۱-۴ : بررسی مقایسه ای سازه های تحقیق بین گروه های مرد و زن ۸۶

نگاره۲۲-۴ : بررسی مقایسه ای سازه های تحقیق بین گروه های سنی ۸۶

نگاره ۱-۵ : برآوردهای استاندارد ضرایب اثر در مدل ساختاری تحقیق ۹۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *