روش های جسمانی «رفتاری» ۵۶
بازخورد زیستی ۵۶
آرامش پیش رونده ۵۷
آرامش بدون تنش. ۵۸
برنامه ریزی فعالیت. ۵۸
ایفای نقش. ۵۹
مواجهه تدریجی ، حساسیت زدایی منظم. ۵۹
تکنیک های شناختی ۵۹
پذیرش یا تفکر منطقی ۵۹
روش پیکان نزولی ۶۰
مقیاس فاجعه ۶۰
روش استفاده از آیینه. ۶۱
روش وسوسه شیطان. ۶۱
هدف گزینی ۶۱
متوقف ساختن فکر. ۶۲
اعتماد به نفس. ۶۲
مروری بر تحقیقات مرتبط با پژوهش. ۶۲
پژوهش های خارجی ۶۳
پژوهش های داخلی ۶۵
فصل سوم:روش پژوهش
مقدمه. ۶۹
روش تحقیق و طرح پژوهش. ۶۹
متغیر های مورد مطالعه. ۷۰
جامعه آماری ۷۰
نمونه و روش نمونه گیری ۷۰
ابزار پژوهش. ۷۱
روش ارزیابی و نمره گذاری ۷۱
نحوه ی اجرای پژوهش. ۷۲
چگونگی و ساختار جلسات آموزش. ۷۳
جلسه اول : جلسه توجیهی ۷۳
اهداف ۷۳
جلسه دوم : معرفی استرس و نشانه های آن. ۷۳
اهداف : ۷۳
جلسه سوم : تن آرامی پیش رونده. ۷۴
اهداف : ۷۴
جلسه چهارم : تکرار تمرین تن آرامی پیشرونده. ۷۴
اهداف : ۷۴
جلسه پنجم : تن آرامی بدون انقباض عضلانی ۷۴
اهداف : ۷۴
جلسه ششم : درمان منطقی – هیجانی  الیس. ۷۴
اهداف : ۷۴
جلسه هفتم : ادامه درمان منطقی هیجانی الیس. ۷۵
اهداف : ۷۵
جلسه هشتم : ادامه درمان منطقی –هیجانی الیس. ۷۵
اهداف : ۷۵
جلسه سوم : مرورکلی بر کلیه جلسات. ۷۵
اهداف : ۷۵
جلسه دهم : پس آزمون با پرسشنامه نشانه های فشار روانی کوپر. ۷۵
اهداف ۷۵
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
یافته های توصیفی پژوهش. ۷۸
یافته های استنباطی پژوهش. ۷۹
بررسی فرضیه های پژوهش. ۸۰
فصل پنجم:نتیجه گیری و بحث
بحث و نتیجه گیری ۸۳
بحث و نتیجه گیری فرضیه اصلی ۸۳
بحث و  نتیجه گیری فرضیه اصلی ۸۹
محدودیت های پژوهش. ۸۹
پیشنهادات پژوهش. ۸۹
منابع و مآخذ. ۹۰
منابع فارسی ۹۰
منابع لاتین ۹۵
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                            صفحه
جدول ۲-۱ : فهرست هولمز – راهه برای اندازه گیری شدت استرس .۱۹
جدول ۲-۲: تغییرات فیزیولوژیکی ، روان شناختی و رفتاری افراد .۳۶
جدول ۳-۱ : پژوهش پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش.۷۰
جدول ۴-۱ : توزیع فراوانی بر اساس گروه.۷۸
جدول ۴-۲ : میانگین و انحراف استاندارد پس تست قبل و بعد از کنترل متغیر پیش تست .۷۸
جدول ۴-۳ : تحلیل کواریانس گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون با بررسی تاثیر پیش آزمون نمرات استرس۸۰
جدول ۴-۴ : مقایسه سطح معنادار بودن نمرات گروه کنترل در پیش تست و پس تست .۸۱
جدول ۴-۵ : مقایسه سطح معنادار بودن نمرات گروه آزمایش در پیش تست و پس تست استرس .۸۱
 
فهرست نمودار و شکل ها 
عنوان                                                                                                            صفحه
 
شکل ۲-۱ : پاسخ فیزیولوژیابی به استرس ۲۳
نمودار ۴-۱ : مقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون در گروه کنترل و آزمایش ۷۹

چکیده

استرس همواره به عنوان یکی از مهم ترین عوامل پیدایش شکل گیری بیماری های مختلف جسم و روان و مرگ و میر افراد است . افراد تحت استرس ، اشتغال زایی پیدا کرده و اغلب دارای احساسات و افکار مداخله گر و خود شکن هستند . هدف از این پژوهش ارزیابی میزان تاثیر گروه درمانی شناختی – رفتاری در میزان استرس ورزشکاران رزمی کار بوده است . گروه نمونه این پژوهش را ۲۴ نفر از ورزشکاران رزمی کار که استرس بیشتری داشته اند تشکیل می دهند . روش نمونه گیری در دسترس و با مراجعه به سازمان تربیت بدنی شهرستان گیلانغرب بوده است . آزمودنی به طور تصادف در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفته اند . پیش از مداخله درمانی هر دو با تست فشار های روانی کوپر مورد ارزیابی قرار گرفتند . گروه آزمایش در ده جلسه گروه درمانی شناختی –رفتاری در هر هفته یک جلسه و جلسه ای ۵/۱ ساعت به مدت ۵/۲ ماه در مرکز تربیت بدنی گیلانغرب شرکت نمودند و در گروه کنترل هیچ گونه مداخله روانشناختی انجام نشد . در پایان مداخله درمانی هر دو گروه ، بار دیگر با آزمون یاد شده یاد شده مورد ارزیابی قرار گرفتند . داده های بدست آمده با بهره گرفتن از روش تحلیل کواریانس و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . یافته ها نشان داد گروه درمانی شناختی – رفتاری به طور معنی داری در کاهش استرس ورزشکاران رزمی کار موثر بوده است . به بیان دیگر این پژوهش نشان داد که گروه درمانی شناختی – رفتاری در زمینه کاهش استرس ورزشکاران رزمی کار موثر بوده است . در پایان به برخی از پیشنهادات و محدودیت های پژوهش اشاره شده است .
کلیدواژه ها : گروه درمانی شناختی – رفتاری ، استرس ، ورزش کاران رزمی کار

فصل اول

کلیات تحقیق

 

۱-۱-مقدمه

فشار های روانی بیش از هر عامل دیگر به تحلیل انرژی جسمی ورزشکاران و کاهش لذت بردن آنها از ورزش و شکست منجر می شود . در صورتی که ورزشکاران به این اعتقاد برسند که آنها لیاقت ندارند ، این فشار می تواند باعث فرو ریختن اعتماد به نفس گردد و ورشکاران را از لذت به نمایش گذاردن مهارت های که بر اثر ساعت های بیشمار تمرین در آن تبحر پیدا کرده اند ، محروم سازد و آنها را از شعف زاید الوصفی که از انجام روان مهارت ها به آنها دست می دهد دور سازد و فشار های روانی سبب تعارض میان فردی ، افزایش صدمات بدنی و هدایت ورزشکار به بازنشستگی زود رس می شود . فشار روانی ، مرضی است موذی و اگر ادامه پیدا کند ، ورزشکار درحالت تحلیل رفتگی ظاهر می شود ، نه تنها ورزشکاران به آن مبتلا می شوند، بلکه مربیان نیز از این مرض مصون نیستند (مارتنر ، دینر ، ۱۹۴۲ ؛ ترجمه خیبری ، ۱۳۸۶ ).
در زندگی امروزی افرادی که سطح بالایی از استرس را نشان می دهند ، تمایل زیادی برای انجام رفتار هایی دارند که امکان بیمار شدن و آسیب دیدن آنها را افزایش می دهد . به عنوان مثال استرس باعث افزایش سیگار کشیدن در مقابل کاهش انجام تمرینات ورزشی و آثار زیان بار بر رژیم غذایی می شود . (سارافینو ، ۲۰۰۲ ) ، ترجمه میرزایی (۱۳۸۴) .
استرس همواره به عنوان یکی از مهم ترین عوامل پیدایش شکل گیری بیماری های جسم و روان و مرگ و میر افراد است . افراد دارای استرس اشتغال ذهنی پیدا کرده  و اغلب دارای احساسات و افکار مداخله گر و خود شکن هستند .
اشتغال ذهنی فرد با چنین احساسات و افکاری احتمالا سطح عملکرد بهینه او را پایین می آورد و احتمال آسیب پذیری و ابتلا به اختلالات رفتاری و هیجانی را افزایش می دهد (ساراسون و ساراسون ۱۹۸۷ ؛ ترجمه نجاریان ، ۱۳۷۱ ) .
البته استرس به مقدار کم برای انسان مفید است ، چرا که یادگیری را پایدار تر و حافظه را نیرومند تر و عملکرد را بهتر می کند . در حقیقت استرس مثبت تا زمانی که در فرد احساس کنترل وجود داشته باشد نیروی محرک لازم را برای رعایت تقدم و تاخیر فعالیت ها یا اتمام به موقع کارها فراهم می آورد . مهم ترین نکته در امر استرس مدیریت استرس است که لازم است به عدم مواجهه با عوامل استرس زا توجه نموده و در صورت برخورد با آن ، قدرت مقابله با استرس مورد توجه قرار گیرد . اگر چه هدف این نیست که از موقعیت های استرس زای زندگی اجتناب کنیم ، بلکه هدف این است که با این عوامل استرس زا برخورد بهتری داشته باشیم (سیمونتون و همکاران ، ۱۹۹۱ ؛ ترجمه عزیزی ، ۱۳۸۳ ) .
یکی از روش های درمانی که می تواند در این زمینه مورد توجه قرار گیرد روش درمان شناختی – رفتاری به صورت گروهی است . در زمینه روان درمانی با رویکرد شناختی – رفتاری (CBT ) به دو شکل فردی و گروهی مورد استفاده قرار می گیرد اما با توجه به محدودیت های روان درمانی فردی از جمله بالا بودن هزینه آن و کمبود درمانگر با کفایت و آموزش دیده در مقایسه با شیوع اختلالات روانی (فری ، ۱۳۸۲) و با در نظر گرفتن مزیت های روان درمانی  گروهی مثل پیوستگی گروهی ، عمومیت به معنای داشتن درد مشترک ، امید به درمان ، یاد گیری مشاهده ای ، تسهیل تخلیه هیجانی و خود افشاگری (بلاچ ، ۱۳۷۴) درمانگران رفته رفته علاقه مند شدند که رویکرد درمانی خاص خود را به صورت گروهی در مورد مراجعان به کار گیرند . (صاحبی ، ۱۳۸۱) .
هدف کلی گروه درمانی افزایش آگاهی افراد ازخودشان و دیگران و کمک به آنها در جهت روشن ساختن تغییراتی است که در زندگی مایل اند بدانها دست یابند و فراهم ساختن ابزار های لازم برای انجام این تغییرات ، همچنین کمک کردن به مراجعان است تا بتوانند احساس هایی را که دارند شناسایی و تجربه کنند (تخلیه هیجانی) ، شیوه تاثیر پیش فرض هایشان بر نحوه احساس و رفتار هایشان را درک نمایند روش های شناختی و طرق رفتاری جایگزین دیگری را تجربه کنند . (کوری – کوری ، ۱۳۸۲ ) .

۱-۲-بیان مسئله

دوران ما دوران استرس است چه بخواهیم چه نخواهیم باید باید این واقعیت را بپذیریم که استرس عصر ما را تصاحب کرده است و با آنکه هر روز ، هر ساعت و هر لحظه و در هر جای دنیا کشف و اختراع جدیدی به منظور رفاه انسان ها می شود تا در آسایش بیشتری زندگی کنند ، اما می بینیم استرس در زندگی بشر امروزی بیش از هر زمان دیگر مطرح است (شهنی، ۱۳۸۳ ) .
امروزه استرس به عنوان بخش جدایی ناپذیر در زندگی انسان ها مطرح است و افراد باید دائما روش های مقابله جدیدی برای برطرف کردن آن اتخاذ کنند نیاز های اقتصادی ، درگیری های خانوادگی ، آلودگی های زیست محیطی و درگیری های روزمره همه باعث افزایش استرس در افراد شده است تخمین زده  شده که عامل ۵۰ تا ۸۰ درصد بیماری ها استرس است (فیس و وودز ، ترجمه نام آور ، ۱۳۷۴ ) .

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *