۱.۵.۶.روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۱

۱.۶.اصطلاحات و واژگان تحقیق ۱۱

۱.۶.۱.مدیریت استراتژیک ۱۱

۱.۶.۲.اجرای استراتژی ۱۱

۱.۶.۳.بخش بالادستی صنعت نفت ۱۱

۱.۶.۴.فرایند تحلیل سلسله مراتبی ۱۲

فصل دوم: پیشینه تحقیق ۱۳

۲.۱.استراتژی و پیاده‌سازی استراتژی ۱۴

۲.۲.بررسی ادبیات ۱۸

۲.۲.۱.زمینه‌های تحقیقاتی ۱۸

۲.۲.۱.۱.سطوح سازمانی ۱۸

۲.۲.۱.۲.انواع سازمانی ۲۰

۲.۲.۲.مطالعاتی که بر روی عوامل اختصاصی تمرکز می‌کنند ۲۲

۲.۲.۲.۱.تدوین استراتژی ۲۲

۲.۲.۲.۲.ارتباط میان واحدها / بخش‌های مختلف و سطوح مختلف استراتژی ۲۳

۲.۲.۲.۳.مجریان ۲۵

۲.۲.۲.۳.۱.مدیریت ارشد ۲۵

۲.۲.۲.۳.۲.مدیریت میانی ۲۶

۲.۲.۲.۳.۳.مدیران سطوح پایین و غیر مدیران ۲۹

۲.۲.۲.۴.ارتباط ۲۹

۲.۲.۲.۵.تاکتیک‌های پیاده‌سازی ۳۱

۲.۲.۲.۶.اجماع ۳۴

۲.۲.۲.۷.تعهد ۳۶

۲.۲.۲.۸.ساختار سازمانی ۳۷

۲.۲.۲.۹.سیستم‌های اداری ۳۸

۲.۲.۳.مطالعات با تمرکز بر روی عوامل مرتبط متعدد ۴۰

۲.۳.روش‌های تحلیل و پژوهش ۴۵

۲.۳.۱.تکنیک‌های تحلیلی ۴۵

۲.۴.آشنایی با بخش بالادستی صنعت نفت ۴۷

۲.۴.۱.اکتشاف ۴۷

۲.۴.۲.مخزن ۴۸

۲.۴.۳.حفاری ۴۸

۲.۴.۴.تولید ۴۹

۲.۴.۵.روش‌های بهبود برداشت نفت ۴۹

۲.۵.استراتژی‌های تدوین شده برای بخش بالادستی صنعت نفت ۵۰

۲.۵.۱.چشم‌انداز شرکت ملی نفت ایران (Vision) 50

۲.۵.۲.مأموریت/ رسالت شرکت ملی نفت ایران (Mission) 51

۲.۵.۳.اهداف کیفـی در بخش بالادستی صنعت نفت برنامه پنج ساله پنجم توسعه ۵۱

۲.۵.۴.خط مشی‌های اساسـی در بخش بالادستی صنعت نفت برنامه پنج ساله پنجم توسعه ۵۱

۲.۵.۴.۱.اکتشاف و توسعه ۵۱

۲.۵.۴.۲.تولید و بهره‌برداری ۵۲

۲.۵.۴.۳.صادرات ۵۳

۲.۵.۴.۴.مدیریت منابع انسانی ۵۳

۲.۵.۴.۵.ساختار سازمانی ۵۳

۲.۵.۴.۶.سیاست‌های مالی ۵۴

۲.۵.۴.۷.تحقیق و توسعه ۵۴

۲.۵.۴.۸.بهره‌وری ۵۵

۲.۵.۴.۹.فناوری اطلاعات ۵۵

۲.۵.۵.سیاست‌های کلی نفت و گاز در بخش بالادستی صنعت نفت برنامه پنج ساله پنجم توسعه ۵۵

۲.۵.۶.راهکارهای اجرایی ۵۷

۲.۵.۷.مواد مربوط به بخش بالادستی صنعت نفت در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۶۰

۲.۶.چارچوب مفهومی تحقیق ۶۲

۲.۶.۱.سطح بندی اجرای استراتژی ۶۴

۲.۶.۶.تجزیه و تحلیل سطوح مختلف اجرای استراتژی ۶۴

۲.۶.۳.تجزیه و تحلیل عوامل عام اجرای استراتژی در بخش بالادستی صنعت نفت ۶۶

۲.۶.۴.اجرای استراتژی در بخش بالادستی صنعت نفت ۶۷

فصل سوم: روش تحقیق ۶۹

۳.۱.مقدمه ۷۰

۳.۲.روش تحقیق ۷۰

۳.۲.۱.دسته بندی روش‌های تحقیق بر اساس هدف ۷۰

۳.۲.۲.دسته بندی روش‌های تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها ۷۱

۳.۲.۲.۱.تحقیق پیمایشی ۷۱

۳.۲.۲.۲.تحقیق همبستگی ۷۲

۳.۲.۲.۳.تحقیق پس رویدادی ۷۲

۳.۲.۳.جامعه آماری ۷۳

۳.۲.۳.۱.معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت ۷۳

۳.۲.۴.تعیین حجم نمونه ۷۵

۳.۳.منابع گردآوری داده‌ها ۷۶

۳.۳.۱.روایی و پایایی پرسشنامه ۷۶

۳.۴.روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۷

۳.۴.۱.فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 77

۳.۴.۲.نرم افزار Expert Choice 81

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ۸۳

۴.۱.مقدمه ۸۴

۴.۲.داده‌های جمع آوری شده ۸۴

۴.۳.تجزیه و تحلیل داده‌ها ۸۴

فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادها ۹۲

۵.۱.مقدمه ۹۳

۵.۲.نتیجه گیری ۹۳

۵.۳.پیشنهادات مبتنی بر یافته‌های پژوهش ۹۵

۵.۴.پیشنهاد برای پژوهش‌های بعدی ۹۵

۵.۵.محدودیت‌های پژوهش ۹۶

پیوست‌ها: ۱۰۳

پرسشنامه تحقیق ۱۰۳

پیشگفتار:

اگر چه تدوین یک استراتژی منسجم وظیفه‌ای دشوار برای هر تیم مدیریت است، پیاده‌سازی استراتژی تدوین شده، از طریق سازمان کاری به مراتب سخت‌تر است(هربینیاک، ۲۰۰۶). بسیاری از عوامل به طور بالقوه می‌توانند بر روی روندی که توسط آن برنامه‌های استراتژیک به عملکرد سازمانی تبدیل می‌شوند، اثر بگذارند. بر خلاف تدوین استراتژی، پیاده‌سازی استراتژی اغلب به عنوان هنر و نه یک علم دیده می‌شود و پیشینه تحقیق درباره آن به صورت پراکنده توصیف شده است (نوبل، ۱۹۹۹). در نتیجه تعجب آور نخواهد بود که بعد از تدوین یک استراتژی جامع و یا اخذ یک تصمیم استراتژیک، مشکلات قابل توجهی در طی روند پیاده‌سازی بعدی به وجود آید. همان‌گونه که نوبل (۱۹۹۹) اشاره می‌کند، بهترین استراتژی‌های تدوین شده، در صورتی که با موفقیت پیاده‌سازی نشوند، برای شرکت عملکرد برتر ایجاد نخواهند کرد. نتایج بررسی‌های مختلف این دیدگاه را تایید کرده‌اند به عنوان مثال: بر اساس یک نظرسنجی از ۲۷۶ مدیر ارشد در سال ۲۰۰۴ توسط نشریه اکونومیست مشخص شده است که ۵۷ درصد از شرکت‌ها در پیاده‌سازی طرح‌های استراتژیک ناموفق بوده‌اند (آلیو، ۲۰۰۵). به نظر می‌رسد پیاده‌سازی استراتژی مهم‌ترین چالشی باشد که مدیریت همه شرکت‌ها در حال حاضر با آن روبرو هستند.

بنابراین واضح است که پیاده‌سازی استراتژی یک چالش کلیدی برای سازمان‌های امروز است. بسیاری از عوامل بر موفقیت پیاده‌سازی استراتژی موثرند، اعم از افرادی که استراتژی را پیاده‌سازی می‌کنند یا سیستم‌ها و مکانیزم‌هایی که برای هماهنگی و کنترل وجود دارد. چگونه می‌توانیم این مسائل و تأثیر آن‌ ها  بر پیاده‌سازی موفق استراتژی را بهتر درک کنیم؟ در این پایان نامه سعی شده است به این سؤال با تجزیه و تحلیل پژوهش‌های موجود در زمینه پیاده‌سازی استراتژی پاسخ داده شود.

در فصل اول کلیات و چارچوب اصلی پایان نامه توضیح داده شده است. در فصل دوم تعاریف موجود از پیاده‌سازی استراتژی تجزیه و تحلیل گردیده است و این تعاریف با دیگر واژه‌های مترادف و مرتبط با آن مقایسه می‌شود(فصل دوم). در این فصل علاوه بر بررسی ادبیات و نتایج اصلی مطالعات قبلی، بر عوامل عمده‌ای که بر پیاده‌سازی استراتژی موثرند، تمرکز می‌کنیم و به معرفی بخش بالادستی صنعت نفت و اهداف تدوین شده این صنعت می‌پردازیم. در بخش پایانی فصل دوم چارچوب مفهومی مورد نظر این پایان نامه ارائه شده است.

در فصل سوم، به مباحث مربوط به روش تحقیق پرداخته شده است. سؤال اصلی پایان نامه ، فرضیه‌ها و روش تحلیلی مورد استفاده در این فصل بررسی گردیده است.

فصل چهارم پایان نامه به داده‌های جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل این داده‌ها اختصاص یافته است. در فصل پنجم درباره یافته‌های پایان نامه و همچنین محدودیت‌های آن‌ ها بحث می‌کنیم و برای تحقیقات آینده در حوزه پیاده‌سازی استراتژی پیشنهاداتی ارائه می‌شود.

۱.۱.                معرفی

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *