۲-۲ تعریف هدف ۱۳

۲-۳ مدل کارت امتیازی متوازن BSC 1414

۲-۴- تعریف مسوؤلیت اجتماعی شرکتها ۱۵

۲-۴-۱-مفهوم مسوؤلیت اجتماعی ۲۰

۲-۴–۲ مبانی فلسفی دیدگاه های مسوؤلیت اجتماعی ۲۳

۲-۴-۲-۱ دیدگاه کلاسیک ۲۳


صفحه                                                                                                                               
    عنوان۲-۴-۲-۲ دیدگاه عمومی ۲۵

۲-۴-۲-۳ دیدگاه اسلامی ۲۵                                                            

۲-۴-۳- ابعاد مسوؤلیت اجتماعی ۲۶

۲-۴-۳-۱-بعد اقتصادی ۲۶

۲-۴-۳-۲-بعد قانونی ۲۶

۲-۴-۳-۳-بعد اخلاقی ۲۶

۲-۴-۳-۴- بعد عمومی و ملی ۲۷

۲-۴-۴ – رهیافت های مسوؤلیت اجتماعی ۲۷

۲-۴-۵- مسوؤلیت پذیری اجتماعی در قالب فعالیتهای بشر دوستانه ۰۳

۲-۴-۶- دلایل مخالفان و موافقان مسوؤلیت اجتماعی ۳۱

۲-۴-۷ سازمان های بین المللی فعال در ترویج مسوؤلیت اجتماعی ۳۳

۲-۴-۸ رایج ترین مدل ها از مسوؤلیت اجتماعی شرکت در کشورهای در حال توسعه ۳۷

۲-۴-۸-۱ مدل مسوؤلیت اجتماعی کارول ۳۹

۲-۴-۸- ۲ مدل مسوؤلیت اجتماعی لانتوس ۴۱

۲-۴-۹ مزایای اجرای مسوؤلیت اجتماعی برای شرکتها ۴۲

۲-۴-۱۰ مزایای اجرای مسوؤلیت اجتماعی برای ارتقاء کیفیت زندگی نیازمندان ۴۳

۲-۴-۱۱ موانع و محدودیت ها ی موجود در اجرای مسوؤلیت اجتماعی ۴۳

۲-۴-۱۲ نقش دولت در اجرای مسوؤلیت اجتماعی شرکت ها ۴۵

۲-۴-۱۳ نقش بخش خصوصی در اجرای مسوؤلیت اجتماعی وکاهش فقر ۵۰

۲۴-۱۳-۱ مدل تجاری بازرگانی ۵۱

۲-۴-۱۳-۲ مدل انتهای هرم ۵۲

عنوان                                                                                                                                    صفحه

۲-۴-۱۳-۳ مدل تجاری اجتماعی ۵۳

۲-۵ – تعریف سازمان بهزیستی ۵۴

۲-۵-۱چشم انداز سازمان بهزیستی ۵۴

۲-۵-۲-تاریخچه سازمان بهزیستی کشور ۵۴

۲-۵-۳-ارزش‌های حاکم بر سازمان بهزیستی ۵۷

۲-۵-۳-۲ ارزش‌های خاص سازمانی : ۵۷

۲-۵-۴ اهداف  راهبردی سازمان بهزیستی کشور ۵۸

۲-۶-پیشینه پژوهش ۵۹

۲-۶۱ مطالعات داخلی ۵۹

۲-۶-۲ مطالعات خارجی ۶۲

۲-۷ خلاصه مطالب فصل ۶۵

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱ مقدمه ۶۶

۳-۲متغیر ها ، مدل مفهومی و الگوی پژوهش۶۷

۳-۳ روش پژوهش ۶۸

۳-۴ مکان پژوهش ۶۹

۳-۵ جامعه آماری ۷۰

۳-۶ روش های گردآوری اطلاعات، شیوه نمونه گیری و حجم نمونه ۷۰

عنوان                                                                                                                                    صفحه

۳-۶-۱ پرسشنامه ۷۱

۳-۶-۱-۱ اجزای پرسشنامه ۷۲

۳-۶-۱-۲ پرسشنامه اول ۷۲

۳-۶-۱-۳ پرسشنامه دوم ۷۳

۳-۷ روایی و پایایی پرسشنامه. ۷۵

۳-۷-۱ روایی ۷۴

۳-۷-۲- پایایی ۷۶

۳-۸ روش های تجزیه و تحلیل و نرم افزارهای مورد استفاده ۷۸

۳-۹ خلاصه ۷۹

فصل چهارم: تحلیل یافته ها ی پژوهش

۴-۱مقدمه ۸۰

۴-۲  تحلیل یافته های توصیفی ۸۱

۴-۲-۱ ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ۸۱

۴-۲-۲ میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مورد مطالعه ۸۴

۴-۲-۳ توزیع فراوانی متغیرهای مورد مطالعه ۸۵

۴-۳ تحلیل یافته های استنباطی ۸۷

۴-۳-۱ تحلیل همبستگی مسوؤلیت اجتماعی و اهداف سازمانی ۸۷

۴-۳-۱-۱ بررسی روابط دو متغیری میان متغیر مسوؤلیت اجتماعی با متغیر اهداف سازمان بهزیستی ۸۷

۴-۳-۱-۲ بررسی رابطه دو متغیری میان اهداف سازمان بهزیستی و ابعاد مسوؤلیت اجتماعی ۸۷

۴-۳-۱-۳ بررسی رابطه دو متغیره میان مؤلفه های اهداف سازمان بهزیستی با متغیر مسوؤلیت اجتماعی ۸۸

عنوان                                                                                                                                    صفحه

۴-۳-۱-۴ بررسی رابطه دو متغیره میان مؤلفه های اهداف سازمانی و ابعاد مسوؤلیت اجتماعی ۹۰

۴-۳-۲ تعیین سهم ابعاد مسوؤلیت‌ اجتماعی در تبیین واریانس اهداف مالی ۹۲

۴-۳-۳ تعیین سهم ابعاد مسوؤلیت‌ اجتماعی در تبیین واریانس اهداف مربوط به ارباب رجوع ۹۲

۴-۳-۴ تعیین سهم ابعاد مسوؤلیت اجتماعی در تبیین واریانس اهداف مربوط به فرایندها ۹۳

۴-۳-۵ تعیین سهم ابعاد مسوؤلیت‌ اجتماعی در تبیین واریانس اهداف مربوط به رشد و یادگیری ۹۴

۴-۴ سایر یافته های پژوهش بر اساس عوامل جمعیت شناختی ۹۴

۴-۴ -۱ مقایسه زنان و مردان از نظر مسوؤلیت‌پذیری اجتماعی ۹۴

۴-۴-۲  مقایسه زنان و مردان از نظر اهداف راهبردی ۹۶

۴-۴-۳ مقایسه مدیران و کارشناسان از نظر مسوؤلیت‌پذیری اجتماعی ۹۶

۴-۴-۴-مقایسه مدیران و کارشناسان از نظر اهداف راهبردی سازمان ۹۸

۴-۴-۵ مقایسه سطوح مختلف تحصیلی از نظر مسوؤلیت‌پذیری اجتماعی ۱۰۰

۴-۴-۶ مقایسه سطوح مختلف تحصیلی از نظر اهداف راهبردی ۱۰۰

۴-۵ خلاصه ۱۰۱

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه ۱۰۲

۵-۲ خلاصه پژوهش ۱۰۲

۵-۳ –نتایج پژوهش ۱۰۵

۵۳ -۱ یافته های اصلی پژوهش ۱۰۵

۵۳ -۲ سایر یافته های پژوهش ۱۰۸

۵-۴- محدودیت های پژوهش ۱۱۰

عنوان                                                                                                                                    صفحه

۵-۴- ۱ محدودیت های پژوهشگر ۱۱۰

۵-۴- ۲ محدودیت های پژوهش ۱۱۰

۵-۵-پیشنهادهای پژوهش ۱۱۲

۵-۵- ۱پیشنهادهای کاربردی ۱۱۲

۵- ۵- ۲پیشنهاد های  پژوهشی آینده ۱۱۴

پیوست شماره ۱ پرسشنامه مسوؤلیت اجتماعی ۱۱۷

پیوست شماره ۲ پرسشنامه اهداف سازمان بهزیستی کشور ۱۲۰

منابع و ماخذ ۱۲۱

مقدمه       

در طول دو دهه اخیر، شرکت های مختلف، به ویژه آن دسته از شرکت ها که در کشورهای توسعه یافته مستقر هستند، به طور روزافزون و اغلب از سوی نهادهای غیردولتی عملگرا تحت فشار قراردارند تا تعهدات ویژه ای را در قبال جامعه خود بر عهده بگیرند؛ تعهداتی که تحت عنوان مسوؤلیت اجتماعی شرکتها به آن اشاره می شود. همچنین در یک دهه اخیر، با رواج نگاه علمی به مفهومCSR[1] ، بررسی این موضوع به پای ثابتی در دانشکده های مدیریت برجسته دنیا تبدیل شده است.

همچنین از آنجا که در سرتاسر دنیا، دولتها با چالش های زیادی در مورد منابع جهت فراهم نمودن خدمات عمومی با کیفیت برای جوامع مواجه هستند در نتیجه به طور فزاینده ای به سمت مشارکت با بخش خصوصی و استفاده از مسوؤلیت اجتماعی  جهت فراهم نمودن خدمات عمومی ای که مکلف به ارائه آنها هستند، پیش می روند. شرکتها  نیز مسوؤلیت اجتماعی را به عنوان فرصتی برای تقویت کسب و کار خود می دانند.

با این وجود، اینکه چنین تعهداتی از شرکت ها مطالبه می شوند و گهگاه نیز تصدیق می شوند، عقلانی بودن آنها

را اثبات نمی کند یا در مورد شیوه های برعهده گرفتن آنها  چیزی نمی گوید. ضمن آنکه همچنان  پرسشهایی در مورد مفهوم “مسوؤلیت اجتماعی شرکتها ” مطرح است : آیا شهروندان و نیز سازمان های غیردولتی و یا دولت محق هستند که شرکت ها را برای اجرای برنامه های نوعدوستانه و دارای اهداف اجتماعی تحت فشار قرار دهند؟ آیا  رونق اجرای چنین برنامه هایی از سوی شرکت ها، می تواند کارآمدی مناسبی در راه دستیابی به اهداف اجتماعی داشته باشد؟آیا ابعاد مختلف اقتصادی، قانونی، بشردوستانه و اخلاقی مسوؤلیت اجتماعی می تواند بر اهداف سازمانی بخش های اجتماعی و حمایتی دولتها  تاثیر گذار باشد؟ و بالاخره اینکه آیا افزایش اجرای برنامه های متنوع دارای اهداف بشردوستانه از سوی یک شرکت، می تواند منافع غیرمستقیمی در رونق کسب و کار خود شرکت داشته باشد؟

در این فصل ابتدا مسأله پژوهشی بیان می شود، سپس به  بررسی ضرورت و اهمیت پژوهش همچین  بحث درباره روش تحقیق، متغیرها، جامعه و نمونه آماری پرداخته می شود.

۱-۲- بیان مسأله پژوهشی

موضوع مسوؤلیت اجتماعی شرکت در اقتصاد مدرن و در مباحث مدیریتی، یکی از برجسته ترین مسائلی است که در ۲۰ سال گذشته وجود داشته است (میسانی[۲]،۲۰۰۹ ).به طوریکه مفهوم مسوؤلیت اجتماعی شرکتها در دهه اخیر به پاردایم غالب و مسلط حوزه اداره شرکتها تبدیل شده است. و شرکت های بزرگ و معتبر جهانی مسوؤلیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را جزیی از استراتژی شرکتی خود می بینند. این مفهوم، موضوعی است که هم اکنون درکشورهای توسعه یافته وکشورهایی با اقتصاد باز به شدت از سوی تمامی بازیگران چون، حکومتها، شرکتها، جامعه مدنی، سازمان های بین المللی و مراکز علمی دنبال می گردد.(امیدوار،۱۷:۱۳۸۴)

مسوؤلیت اجتماعی شرکت ها معانی مختلفی دارد و برای همه یکسان نمی باشد. حکومتها به مسوؤلیت اجتماعی شرکتها از منظر تقسیم وظایف و مسوؤلیتها و حرکت در جهت توسعه پایدار نگاه می کنند؛ شرکتها مسوؤلیت اجتماعی شرکتی را نوعی استراتژی تجاری می بینند که باعث می گردد در فضای به شدت رقابتی، بر اعتبارشان افزوده گردد و سهمشان در بازار فزونی گیرد؛ جامعه مدنی و سازمان های غیردولتی، مسوؤلیت اجتماعی را از شرکتها می خواهند چون که به رسوایی های مالی و فجایع حاصل از عملکرد شرکتها آگاهی و اشراف دارند؛ سازمان های بین المللی نیز با توجه به اینکه تاثیرگذاری شرکتها در دنیای امروز بسیار بیشتر از حکومتها می باشد، حل چالشهای جهانی را بدون مشارکت شرکتها غیر ممکن می دانند زیرا، بسیاری از سیاستمداران، به نوعی مدیران شرکتها نیز هستند و مسوؤلیت اجتماعی را از شرکتها خواهانند؛ مراکز علمی و دانشگاهیان نیز به مسوؤلیت اجتماعی شرکتها، از زاویه نقش شرکتها در توسعه یک کشور و حتی توسعه  دموکراسی، تداخل وظایف، مسوؤلیتهای یک شرکت با حکومت و همپوشانیهای حاصل ازآن می نگرند.(والیس[۳]،۲۰۰۳ ) به همین دلیل است که امروزه در جهان رقابت، موضوع مسوؤلیت اجتماعی شرکتها به پارادایمی غالب در حوزه اداره شرکتها تبدیل شده و مسوؤلیت اجتماعی دارای چهار بعد است .بعد اقتصادی، بعد قانونی، بعداخلاقی و بعد عمومی وملی .)بزرگی،۱۳۸۳ )

در ایران نیز مسوؤلیت اجتماعی شرکتها، در مفهوم سنتی خود در قالب مفاهیمی چون وقف و وامهای قرض الحسنه و . نمود یافته است، البته وقف به عنوان سنت اسلامی ملی ، عمدتا محدود به ساخت مدرسه و یا مسجد می شده است و تجاروصاحبان صنایع در ساخت و تامین هزینه های این اماکن مشارکت داشته اند .بسیاری از صاحبان سرمایه در راستای این مفهوم، کمک در زمان بیماری، ازدواج و تهیه مسکن را بر اساس باورهای مذهبی و اخلاقی عمدتا به عنوان مسوؤلیت و نقش اجتماعی خویش درقالبهای نیکوکارانه و مذهبی ایفا می کردند.(امیدوار،۱۳۸۴ :۲۸)

اما مفهوم نوین و مدیریتی مسوؤلیت اجتماعی شرکتها در ایران در سالهای اخیر توسط صاحبان صنایع و بخش خصوصی، سازمان های غیر دولتی و روشنفکران و دانشگاهیان مطرح گردیده است. و از طرف دیگر با شدت یافتن فضای رقابتی برای برخی صاحبان صنایع باعث گردید که بسیاری از شرکتهای برتر ایرانی به این مفهوم در فرایندهای مدیریتی خود توجه کنند .(حبیبی،۴۹:۱۳۸۳) با مطرح شدن و به اعتقاد برخی کارشناسان، مد شدن گواهی نامه های کیفیت زیست محیطی ، گواهینامه های تعالی سازمانی[۴] و سرآمدی مفهوم مسوؤلیت اجتماعی شرکتها در فرایندهای مدیریتی شرکتها جای گرفت. دریافت این گواهینامه ها علاوه بر اینکه شرکتها را به سمت بهره وری بیشتر سوق می دهد، برای شرکتها مزیت رقابتی نیز ایجاد می کند. شاید نیاز صنعتگران ایرانی به پیدا کردن شریک خارجی یکی از دلایل عمده حرکت صنایع به سمت مفهوم امروزی و مدرن مسوؤلیت اجتماعی شرکتها باشد که می توان آن را در قالب گواهینامه ها و تعالی سازمانی دید.

بنابراین  شرکتها موفقیت وتداوم حیات خود را در گرو مسوؤلیت در برابر محیط اجتماعی می بینند در این صورت با رویکردی آینده نگر مسوؤلیت اجتماعی نه تنها سیاستی هزینه بر تلقی نخواهد شد، بلکه نوعی سرمایه گذاری انسانی و اجتماعی تلقی می شود. دراینجاست که کارایی اقتصادی، تنها مسئولیت شرکت تلقی نمی شود.)کلارکسون[۵] ،۱۹۹۵)

بدین ترتیب در طول چندین سال گذشته  شاهد آن هستیم که ، جامعه تجاری توجه زیادی را به مسوؤلیت شرکت ها معطوف نموده است، که این امر ورود روح نوآوری و مشارکت را در حل و فصل نمودن مسائل اجتماعی و زیست محیطی مهم به گونه ای که هم برای کسب و کار هم برای جامعه دارای ارزش باشد، را به دنبال داشته است .لذا از طرفی هم  در سرتاسر دنیا ، دولتها با چالش های زیادی در مورد منابع جهت فراهم نمودن خدمت عمومی با کیفیت برای جوامع مواجه هستند . در نتیجه جهت فراهم نمودن خدمات عمومی ای که مکلف به ارائه آنها هستند به طور فزاینده ای به سمت مشارکت با بخش خصوصی و استفاده از  مسوؤلیت اجتماعی  ، پیش می روند. و از سوی دیگر شرکتها مسوؤلیت اجتماعی را به عنوان فرصتی برای تقویت کسب و کار خود می دانند و اینکه تنها از طریق یک جامعه سالم است که یک کسب و کار سالم و پایدار می تواند به حیات خود ادامه دهد .در عین حال با چالش بزرگ چگونگی اجرای آن مواجه هستند . بنابراین مشارکت هوشمندانه راه حلی است کارآمد برای رسیدن به اهداف مسوؤلیت اجتماعی و چنین گردش تمرکزی، فرصت های بیشماری را برای مشارکت به همراه خود به دنبال دارد، اولاً این مسأله همپوشانی بارزی را میان علایق بخش خصوصی و بخش عمومی و دولتی آشکار می نماید. و ثانیاً ، به دلیل اینکه بخش خصوصی به تنهایی دارای قابلیت‌ها، دانش، ارتباطات یا اختیار برای انجام چنین سرمایه گذاری های استراتژیکی نیست. بایستی به سمت مشارکت و همکاری با بخش عمومی، دولتی و جامعه مدنی حرکت کند.

از آنجا که سازمان بهزیستی کشور به عنوان سازمانی تخصصی و معتبر در ارائه خدمات پیشگیری، اجتماعی و توانبخشی به  افراد در معرض آسیب، آسیب دیدگان اجتماعی و معلولین و در راستای توانمندسازی، ارتقای سلامت و کیفیت زندگی آحاد جامعه با توجه ویژه به کودکان، زنان و سالمندان نقشی موثر را در پیشرفت اجتماعی کشور ایفا می کند و به عنوان تنها متولی دولتی در بخش حمایتی در کشورمان با چالش جدی کمبود منابع جهت دستیابی به اهداف خود روبرو بوده است و در راستای رفع این معضل  اقدامات پراکنده و فعالیتها و سرمایه گذاری های بسیاری را در زمینه آگاه سازی و جلب مشارکتهای شرکتهای دولتی و نیمه دولتی و در برخی موارد شرکتهای خصوصی به انجام رسانده است که ظاهرا بازخورد مناسبی متناسب با سرمایه گذاریهای انجام شده دریافت نکرده است. .لذا این پژوهش در صدد آن است که  نقش مسوؤلیت اجتماعی شرکتها و تاثیر چهار بعد: اقتصادی، قانونی، اخلاقی و عمومی و ملی مسوؤلیت های اجتماعی، بر پیشبرد اهداف سازمان بهزیستی را بررسی نموده و به این سوال پاسخ دهد که آیا درک و اجرای مسوؤلیت اجتماعی و نیز تشویق و ترغیب شرکتها و سازمانها به رعایت مسوؤ لیت اجتماعی در پیشبرد اهداف سازمانی می تواند مؤثر باشد ویا تحلیل  وارزیابی مسوؤلیت اجتماعی شرکتها برای سازمان های خدماتی در تحقق اهداف و مأموریت هایشان فرصتهایی را فراهم خواهد ساخت ؟

لازم به ذکر است انتخاب این سازمان از میان انواع سازمان های مختلف به دلیل  این است که سازمان بهزیستی کشور سازمانی است خلاق، هوشمند، دانش محور و پاسخگو که با ایجاد فرصتهای برابر برای تمامی گروه های هدف در دستیابی به خدمات مطلوب زمینه ارتقای توانمندی، بهبود سلامت و افزایش کیفیت زندگی جامعه را فراهم می آورد وهمچنین ارتباط بسیار نزدیکی است که مأموریت های این سازمان با آسیب ها و مسائل اجتماعی دارد و به نوعی با مسوؤلیت اجتماعی و اهداف آن گره خورده است .

۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش

ارزشگذاری یک کار پژوهشی از دو منظر قابل ارزیابی است .بخشی از آن نیازهای شخصی یک دانشجو است که نوع نگاه خود به مسائل را به خواننده مطالب پژوهش ارائه می دهد و به نوعی نشان می دهد که ذهن او در دوران کسب علم و دانش مدیریت چگونه و با چه شاخص هایی شکل گرفته است و همچنین چه موضوعات و مطالبی دغدغه اصلی ذهن او را معطوف به خود داشته و از چه دیدگاهی به مسائل مورد علاقه خود می نگرد.بخشی دیگر با پیروی از دیدگاه های روشنگرانه است که اعتقاد دارد  فعالیت علمی و پژوهشی می بایست هدفی غایی و ارزشمند را نیز که نفع عمومی و علمی داشته باشد را مد نظر قرار دهد .از آنجایکه مسوؤلیت اجتماعی شرکت به عنوان دستورالعملی برای کسب وکار اخلاقی در طی سال های اخیر رشد فزاینده ای داشته است وسعت این مفهوم و حرکت آن را می توان از تعداد کثیرانتشارات،کنفرانس ها و سازمان های فعال در این زمینه دریافت. ( دوان [۶]،۲۰۰۵: ۲۱۶) درگذشته به سختی ارتباطی میان مسوؤلیت اجتماعی شرکت و استراتژی دیده می شد و این دو به طور جداگانه مطرح می شدند، اما امروزه موفقیت هر سازمانی ترکیبی از ارتباط میان این دو است.  (کارینا و سوفیا [۷]،۲۰۰۸ : ۲۳ )

لذا این پژوهش ضمن آنکه به چارچوبهای نظری در رابطه با مسوؤلیت اجتماعی شرکتها و نقش آن در پیشبرد اهداف سازمان های خدماتی، حمایتی و رفاهی می پردازد الگویی کاربردی  برای سازمان بهزیستی کشور درجلب مشارکت بخش های خصوصی و همچنین  برای بنگاه های اقتصادی در جهت اجرا و بهره برداری از مسوؤلیت اجتماعی خواهد بود.

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *