گفتار اول:ماهیت شرکت در قانون بازار و اوراق بهادار                                                   ۴۴
بنداول:اقدامات اولیه موسسان                                                                                     ۴۵
بند دوم:مدارک لازم جهت بررسی تقاضای تأسیس شرکت توسط  سازمان بورس                       ۴۷
بند سوم:نحوه بررسی مدارک در سازمان بورس و اوراق بهادار                                             ۴۸
بند چهارم:مسولیت سازمان بورس واوراق بهادار در صدور مجوز                                          ۵۰
بند پنجم:مهلت بررسی مدارک در سازمان بورس و اوراق بهادار                                            ۵۲
بند ششم:معافیت از ثبت                                                                                           ۵۳
گفتار دوم:پذیره نویسی و عرضه اوراق بهادار به عموم                                                  ۵۳
بند اول:ماهیت حقوقی پذیره نویسی در قانون بازار و اوراق بهادار                                      ۵۳
بند دوم:مدت پذیره نویسی                                                                                   ۵۵
بند سوم:وضعیت تشکیل شرکت در صورت عدم مطابقت سرمایه جمع آوری شده با سرمایه پیش بینی شده     ۵۶
گفتار سوم:تشریفات نهایی تشکیل پس از پذیره نویسی                                                 ۵۸
بند اول:تعیین و اعلام نتایج عرضه اوراق بهادار به سازمان بورس و اوراق بهادار                      ۵۸
بند دوم:تشکیل مجمع عمومی موسس                                                                      ۶۰
بند سوم:وضعیت شرکت پس از انجام تشریفات ثبت                                                          ۶۲
مبحث سوم:تشکیل شرکت سهامی خاص                                                                  ۶۴
گفتار اول:تأسیس شرکت                                                                                      ۶۴
بند اول:امضای اساسنامه                                                                                     ۶۴
بند دوم:تعهد سرمایه                                                                                         ۶۴
بند سوم:انتخاب مدیران                                                                                      ۶۵
گفتار دوم:ثبت شرکت                                                                                          ۶۵
مبحث چهارم:تشکیل شرکت سهامی در لایحه جدید قانون تجارت                                  ۶۷
گفتار اول:تشکیل شرکت سهامی خاص در لایحه جدید قانون تجارت                               ۶۷
بند اول:ارائه مدارک لازم به مرجع ثبت شرکتها                                                            ۶۷
بند دوم:بررسی مدارک در مرجع ثبت شرکتها و ثبت شرکت در آن مرجع                               ۶۹
گفتار دوم:تشکیل شرکت سهامی عام در لایحه جدید قانون تجارت                                 ۷۰        بند اول:اقدامات اولیه تا ختم پذیره نویسی                                                                     ۷۰
بنددوم:تسلیم مدارک به سازمان بورس و اوراق بهادار                                                   ۷۳
بند سوم:پذیره نویسی توسط عموم و تعیین تعدادسهام                                                       ۷۴
گفتارسوم:تحولات تقنینی تشکیل شرکتهای سهامی درلایحه۱۳۴۷ولایحه ۱۳۹۱                ۷۶         
فصل سوم:انحلال شرکت های سهامی                                                    ۸۳
مبحث اول:انحلال شرکتهای سهامی در لایحه قانونی مصوب ۱۳۴۷                                  ۸۴
گفتار اول:علل انحلال شرکت                                                                                 ۸۴
بنداول:انحلال قهری                                                                                         ۸۴
بند دوم:انحلال ارادی                                                                                        ۸۵
بند سوم:انحلال به حکم دادگاه                                                                              ۸۶
گفتار دوم:نتایج انحلال شرکت                                                                               ۸۸
بنداول:تصفیه                                                                                                        ۸۸
۱-۱وضعیت حقوقی شرکت درحال تصفیه                                                                    ۸۸
الف)بقای شخصیت حقوقی شرکت درحال تصفیه                                                       ۸۹
ب)نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت                                                                  ۸۹
۲-۱طرق تصفیه                                                                                                ۹۰
الف) مدیر تصفیه                                                                                             ۹۰
ب)نظارت بر امر تصفیه                                                                                      ۹۵
۳-۱ ختم تصفیه                                                                                                   ۹۶
بنددوم:تقسیم دارایی شرکت                                                                                      ۹۷
مبحث دوم:انحلال شرکت سهامی در لایحه جدید قانون تجارت                                     ۹۹                            گفتار اول:قواعد مشترک انحلال شرکت ها                                                         ۱۰۰
بند اول:موارد انحلال                                                                                       ۱۰۰
بند دوم:اداره کنندگان امور شرکت منحل شده                                                           ۱۰۱

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *