بند دوم:نحوه اتخاذ تصمیم در مورد اساسنامه تعاونی .۴۴
بند سوم:تنظیم اولین صورتجلسه مجمع عمومی موسس ۴۴
بند چهارم:قبولی اعضای هیات مدیره و بازرسان ۴۴
بند پنجم:اولین صورتجلسه هیات مدیره .۴۵
بند ششم:خروج اعضا از شرکت تعاونی در صورت عدم پذیرش اساسنامه .۴۵
گفتار پنجم:اساسنامه ۴۵
بند اول:نکات الزامی اساسنامه شرکت تعاونی ۴۶
گفتار ششم:عضو ۴۷
بند اول:شرایط عضویت در شرکت های تعاونی .۴۸
بند دوم:عده اعضا در شرکت های تعاونی .۴۸
بند سوم:الزامات و حقوق اعضا در شرکت های تعاونی ۴۸
بند چهارم:الغای عضویت .۴۹
گفتار هفتم:سرمایه ۵۰
بند اول:صور مختلف سرمایه در شرکت های تعاونی .۵۰
الف:سرمایه در بدو تشکیل ۵۰
ب:سرمایه بعد از تشکیل ۵۰
بند دوم:سهام .۵۱
بند سوم:تامین سرمایه شرکت تعاونی .۵۱
الف: به وسیله اعضا .۵۱
ب: به وسیله اشخاص حقوقی حقوق عمومی ۵۱
بند چهارم:تامین حداقل یک سوم سرمایه توسط اعضا .۵۲
بند پنجم: افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی .۵۲
گفتار هشتم:اقدامات هیات مدیره برای ثبت شرکت های تعاونی .۵۳
بند اول: اسناد و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی ۵۳
الف:شرکت نامه .۵۴
ب:تقاضانامه .۵۵
بند دوم:عدم ثبت شرکت تعاونی ۵۵
مبحث دوم:نحوه تشکیل شرکت های تعاونی در لایحه ۹۰ .۵۶
گفتار اول:تشکیل شرکت ۵۷
بند اول:اظهار نامه ۵۷
بند دوم:اساسنامه ۵۹
گفتار دوم:تشکیل و مقررات آن در شرکت تعاونی های جدید .۶۱
بند اول:شرکت تعاونی سهامی عام ۶۱
بند دوم:شرکت تعاونی سهامی خاص .۶۲
بند سوم:شرکت تعاونی غیر سهامی .۶۳
گفتار سوم:نحوه ثبت شرکت تعاونی .۶۵
مبحث سوم:مقایسه تشکیل شرکت تعاونی در دو قانون ۶۶
گفتار اول:نقاط اشتراک ۶۶
گفتار دوم:نقاط افتراق ۷۳
فصل سوم:اداره و ارکان شرکت های تعاونی .۸۶
مبحث اول:نحوه اداره و ارکان شرکت های تعاونی در قوانین فعلی ۸۷
گفتار اول:مجامع عمومی ۸۷
بند اول:اشخاص مجاز به دعوت مجمع عمومی به تشکیل جلسه ۸۷
بنددوم:نحوه دعوت مجامع عمومی ۸۸
بند سوم:مجمع عمومی نخستین(بدوی)/مجمع عمومی دومین ۸۸
بند چهارم:حد فاصل بین انتشار آگهی دعوت و تشکیل مجمع ۸۹
بند پنجم:مجمع عمومی موسس .۸۹
بند ششم:مجمع عمومی عادی سالانه/عادی به طور فوق العاده ۹۰
الف:صلاحیت مجمع عمومی عادی در طرح و بررسی موضوعات شرکت .۹۱
ب:حد نصاب جهت تشکیل مجمع عمومی عادی ۹۲
پ:نحوه اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادی ۹۲
بند هفتم:مجمع عمومی فوق العاده .۹۳
الف:زمان تشکیل و اشخاصی که می توانند مجمع را دعوت کنند .۹۴
ب:حد نصاب جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ۹۴
پ:نحوه اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده ۹۵
گفتار دوم:هیات مدیره .۹۵
بند اول:نحوه اتخاذ تصمیم در جلسات هیات مدیره .۹۶
بند دوم:شرایط عضویت در هیات مدیره .۹۷
بند سوم:نحوه عزل یا قبول استعفای هیات مدیره .۹۷
بند چهارم:دعوت مجمع عمومی برای تکمیل اعضای هیات مدیره .۹۸
بند پنجم:ادامه وظایف هیات مدیره پس از انقضای مدت ماموریت ۹۹
گفتار سوم:مدیر عامل ۹۹
گفتار چهارم:بازرسان ۹۹
بند اول:وظایف بازرسان ۱۰۰
بند دوم:درخواست رفع تخلف از هیات مدیره و اعلام جرم علیه هیات مدیره.۱۰۱
بند سوم:رسیدگی به شکایت اعضا و اراﺋه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط ۱۰۱
بند چهارم:حدود ﻣﺳﺋولیت بازرسان .۱۰۲
مبحث دوم:نحوه اداره و ارکان شرکت های تعاونی در لایحه جدید مصوب ۹۰۱۰۲
گفتار اول:مجامع عمومی ۱۰۵
بند اول:مجمع عمومی موسس ۱۰۵
بند دوم:مجمع عمومی عادی ۱۰۷
بند سوم:مجمع عمومی فوق العاده .۱۰۸
گفتار دوم:هیات مدیره ۱۰۹
بند اول:مدیر عامل ۱۱۱
گفتار سوم:بازرسان ۱۱۲
مبحث سوم:مقایسه نحوه اداره و ارکان شرکت های تعاونی در دو قانون ۱۱۴
گفتار اول:نقاط اشتراک ۱۱۵
گفتار دوم:وجوه افتراق ۱۲۵
فصل چهارم:ادغام،انحلال و تصفیه شرکت های تعاونی و مجازات های مقرر درآن.۱۳۹
مبحث اول:نحوه ادغام،انحلال،تصفیه و مجازات های مقرر در شرکت های تعاونی در قوانین فعلی ۱۳۷
گفتار اول:ادغام .۱۳۷
بند اول:مفهوم ادغام ۱۳۷
بند دوم:تاریخچه ادغام در تعاونی ها ۱۳۸
بند سوم:شرایط شرکت های تعاونی برای ادغام ۱۴۰
بند چهارم:دریافت مجوز از وزارت تعاون جهت ادغام .۱۴۰
بند پنجم:مجمع عمومی شرکت هایی که قصد ادغام با یکدیگر رادارند ۱۴۱
بند ششم:مدارک لازم برای ثبت شرکت های تعاونی ادغام شده .۱۴۲
بند هفتم:آگاه نمودن کلیه اعضا و بستانکاران نسبت به ادغام .۱۴۳
گفتار دوم:انحلال و تصفیه ۱۴۳
بند اول:مفهوم انحلال .۱۴۳
بند دوم:موارد انحلال شرکت های تعاونی .۱۴۴
الف:انحلال توسط مجمع عمومی فوق العاده .۱۴۵
ب:انحلال شرکت توسط  وزارت تعاون ۱۴۵
بند سوم:تشریفات مربوط به انحلال .۱۴۵
الف:هیات تصفیه .۱۴۶
ب:حدود اختیارات و وظایف هیات تصفیه ۱۴۶
پ:وضعیت مالیات شرکت های تعاونی ۱۴۷
ت:مدت تصفیه و دعوت مجمع عمومی جهت تمدید آن ۱۴۷
ث:فوت،استعفا و ممنوعیت قانونی در صورت سلب شرایط قانونی هیات تصفیه.۱۴۸
ج:تقدم پرداخت توسط شرکت تعاونی در حال تصفیه ۱۴۹
چ:پایان تصفیه .۱۵۰
گفتار سوم:مجازات های مقرر در شرکت های تعاونی ۱۵۰
بند اول:اعمال خلاف قانون هیات مدیره و بازرسان .۱۵۰
الف:تخطی هیات مدیره و بازرسان از مقررات و اساسنامه شرکت ۱۵۱
ب:گزارش خلاف واقع هیات مدیره و بازرسان به مجمع عمومی ۱۵۱
ج:خیانت در امانت .۱۵۲
مبحث دوم:نحوه ادغام،انحلال و تصفیه وتبدیل و مجازات های مقرر در شرکت های تعاونی در لایحه جدید مصوب ۹۰  ۱۵۲
گفتار اول:ادغام یا تجزیه ۱۵۳
گفتار دوم:تبدیل ۱۵۵
گفتار سوم:انحلال و تصفیه شرکت ۱۵۵
بند اول:اداره کنندگان امور شرکت منحل شده .۱۵۶
بند دوم:اداره امور شرکت منحل شده .۱۵۷
گفتار چهارم:مقررات جزایی .۱۵۸
بند اول:جرایم مربوط به تشکیل شرکت ۱۵۸
بند دوم:جرایم مربوط به مدیر و مدیرعامل شرکت ۱۵۹

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *