فصل دوم

سازمان های بین المللی

گفتار اول: تاریخچه سازمان های بین المللی                                                            ۱۵

گفتار دوم: مفهوم سازمان های بین المللی                                                              ۱۷

گفتار سوم: ویژگی ها و خصوصیات کلی سازمان های بین المللی                                   ۲۰

گفتار چهارم: عضویت در سازمان های بین المللی                                                     ۲۳

گفتار پنجم: مصونیت های سازمان های بین المللی                                                    ۲۴

گفتار ششم: مزایای سازمان های بین المللی                                                            ۲۷

فصل سوم

شورای امنیت

گفتار اول: کلیاتی در مورد شورای امنیت                                                                ۳۰

مبحث اول: ترکیب شورای امنیت                                                                        ۳۰

مبحث دوم: نحوه رأی گیری در شورای امنیت                                                         ۳۲

مبحث سوم : آیین کار شورای امنیت                                                                    ۳۴

مبحث چهارم: دستور کار شورای امنیت                                                                 ۳۶

مبحث پنجم: ریاست شورای امنیت و اداره امور آن                                                    ۳۷

گفتار دوم: وظایف و اختیارات شورای امنیت                                                          ۳۸

شورای امنیت در اجرای وظایف اصلی خود به دو طریق عمل می کند                              ۴۲

گفتار سوم: حق وتو                                                                                       ۴۴

مبحث اول: تعریف حق وتو                                                                              ۴۴

مبحث اول: علل و چگونگی تشکیل و پیدایش حق وتو                                              ۴۶

مبحث دوم: طرفداران حق وتو                                                                           ۴۸

مبحث سوم: مخالفین حق وتو                                                                            ۴۹

گفتار چهارم: آیین کار شورای امنیت                                                                   ۵۰

گفتار پنجم: ایران و شورای امنیت                                                                       ۵۱

مبحث اول: قضیه اشغال ایران توسط نیروی نظامی اتحاد جماهیر شوروی                          ۵۱

مبحث دوم: قضیه ملی کردن صنعت نفت و جزایر سه گانه                                           ۵۲

مبحث سوم: اشغال سفارت آمریکا در تهران                                                            ۵۳

مبحث چهارم: جنگ عراق علیه ایران و کاربرد سلاح های شیمیایی در عراق علیه ایران           ۵۴

فصل چهارم

شورای امنیت و تحول مداخلات بشر دوستانه دوستانه پس از جنگ سرد

گفتار اول: مداخله بشر دوستانه در خقوق بین الملل سنتی                                            ۵۷

مبحث اول: تکوین اصل منع توسل به زور                                                              ۵۸

مبحث دوم: تحول نظام بین الملل و نقش نوین شورای امنیت                                        ۶۰

گفتار دوم: بحران عراق                                                                                   ۶۱

گفتار سوم: بحران بوسنی – هرزگوین                                                                   ۶۵

گفتار چهارم: بحران انسانی در سومالی                                                                  ۶۷

گفتار پنجم: بحران کوزوو                                                                                ۶۹

گفتار ششم: ترتیبات منطقه ای و منشور ملل متحد                                                     ۷۰

گفتار هفتم: ماده ۵۱ منشور ملل متحد و اتحادیه های دفاعی                                          ۷۲

فصل پنجم

شورای امنیت و پرونده هسته ای ایران

گفتار اول: مسئله هسته ای                                                                                ۷۵

گفتار دوم: مروری بر تاریخچه ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت                      ۷۷

گفتار سوم: نگاهی به موضوع هسته ای ایران                                                            ۷۹

گفتار چهارم: مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت در مورد برنامه هسته ای ایران                ۸۴

گفتار پنجم: بررسی حقوقی ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت                          ۸۸

گفتار ششم: چرا پرونده هسته ای ایران باید از شورای امنیت به آژانس بازگردد؟                   ۹۱

گفتار هفتم: پیامدهای احتمالی تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران                     ۹۲

گفتار هشتم: تقابل حاکمیت حقوق بین الملل و صلح بین المللی                                    ۹۷

مبحث اول: ارزیابی موضوع ارجاع پرونده به شورای امنیت                                           ۹۹

مبحث دوم: مبانی قانونی رابطه آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت                     ۱۰۰

مبحث سوم: مشروعیت ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت                               ۱۰۳

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *