مبحث دوم: تحدید‌حدود فضا در نظریات و دکترین ۷۹
گفتارسوم: حاکمیت دولت‌ها درفضا ۸۱
مبحث اوّل: گستره حاکمیت دولت‌ها در قلمرو هوایی ۸۲
مبحث دوم: ضرورت تعیین حاکمیت دولت‌ها درفضا ۸۳
مبحث سوم: رویه دولت‌ها در تعیین قلمرو حاکمیتی ۸۴
مبحث چهارم: چالش‌های اعمال حاکمیت ۸۵
گفتارچهارم: صلاحیت و چالش‌های ناشی از آن. ۸۸
مبحث اوّل: مبانی صلاحیت در نظام‌های حقوقی ۸۸
مبحث دوم: صلاحیت درفضا ۸۹
الف) صلاحیت کیفری ۸۹
ب) صلاحیت مدنی ۹۴
بحث سوم: چالش‌های اعمال صلاحیت.۹۵
گفتارپنجم : نظامی سازی فضا.۹۹
‏مبحث اوّل: اصل استفاده مسالمت آمیز از فضا ۹۹
‏مبحث دوم: گسترش تسلیحات به فضا در اسناد حقوقی ۱۰۲
مبحث سوم: مشروعیت کاربرد انواع تسلیحات فضاپایه. ۱۰۳
مبحث چهارم: چالش‌های حقوقی ناشی از تسلیحات فضایی ۱۰۶
بخش دوم: حقوق اشتقاقی حاکم برفضا و چالش‌های مؤخر برمعاهدات فضایی. ۱۱۱
فصل اول: حقوق اشتقاقی از معاهده فضا و نارسایی‌های آن. ۱۱۲
گفتار اوّل : فضانوردان و اشیای فضایی. ۱۱۲
مبحث اوّل: چارچوب مفهومی از فضانورد و گزینش آنان. ۱۱۳
الف) طبقه‌بندی ونحوهگزینش فضانوردان. ۱۱۳
ب) مقررات حاکم بر‌گزینش فضانوردان. ۱۱۲
مبحث دوم: آثارحقوقی شناسایی فضانوردان به‌عنوان «نمایندگان بشریّت» ۱۱۳
مبحث سوم: وجه تمایز فضانوردان از گردشگران فضایی ۱۱۶
مبحث چهارم: چالش‌های موافقتنامه نجات ۱۱۸
گفتاردوم: نظام مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال فعالیت‌های فضایی. ۱۲۳
مبحث اوّل: نظام مسئولیت بین‌المللی درفضا ۱۲۴
مبحث دوم: انواع مسئولیت درفضا ۱۲۵
الف) مسئولیت برای «اعمال ممنوعه» و مسئولیت «اعمال منع نشده» ۱۲۶
ب) مسئولیت ناشی از عدم «سعی و کوشش کافی» ۱۲۶
ج) مسئولیت ناشی از «فعالیت‌های فوق العاده خطرناک» ۱۲۷
مبحث سوم: حل اختلافات درکنواسیون مسئولیت ۱۲۸
الف) طرح دعوی و مهلت زمان آن. ۱۲۸
ب) ایجاد کمیسیون دعاوی ۱۳۰
مبحث چهارم: چالش‌های کنوانسیون مسئولیت ۱۳۱
الف) چالش تعاریف و مفاهیم. ۱۳۱
ب) نقص‌های کنوانسیون مسئولیت ۱۴۵
گفتارسوم: ثبت اشیای فضایی و مشکلات حقوقی آن. ۱۴۸
مبحث اوّل: انواع ثبت ۱۴۸
الف) ثبت ملی ۱۴۹
ب) ثبت بین‌المللی ۱۵۰
مبحث دوم: جمع آوری، ثبت و انتشار اطلاعات مربوط به اشیای فضایی ۱۵۱
مبحث سوم: چالش‌های کنوانسیون ثبت ۱۵۲
گفتارچهارم: کالبد شکافی موافقتنامه ماه و آسیب­های فرا روی آن. ۱۵۷
مبحث اوّل: پیدایش موافقتنامه ماه و سایر اجرام آسمانی ۱۵۷
مبحث دوم: چالش‌های حقوقی ناشی از موافقتنامه ماه و سایر اجرام آسمانی ۱۵۹
مبحث سوم: مالکیت و انتقال منابع استحصالی از ماه : تقابل با «میراث مشترک بشریت»؟. ۱۶۴
فصل دوم: چالش‌های مؤخر بر معاهدات حقوق فضا ۱۶۹
گفتار اول: حقوق مالکیت درفضا ۱۷۰
مبحث اوّل: ممنوعیت تملیک فضا و اجرام سماوی ۱۷۰
مبحث دوم: چالش‌های حقوق مالکیت در فضا ۱۷۱
گفتار دوم: همکاری‌های بین‌المللی. ۱۷۴
مبحث اوّل: عرصه‌های مختلف همکاری‌ ۱۷۴
مبحث دوم: حوزه‌های مختلف همکاری ۱۷۷
گفتارسوم: مشکل محیط زیست فضا و زباله های فضایی ۱۸۱
مبحث اوّل: محیط زیست فضا و پیامدهای حقوقی آن. ۱۸۱
مبحث دوم : معضل زباله‌های فضایی ۱۸۷
مبحث سوم: اقدامات نهادهای فضایی در حفاظت ازمحیط زیست ۱۹۴
گفتارچهارم: توسعه فناوری‌های فضایی ۱۹۷
مبحث اوّل: ماهواره‌ها ۱۹۸
مبحث دوم: پرتابگرها و پایگاه ها و ایستگاه‌های فضایی ۲۰۴
الف) پرتابگرها و پایگاه های پرتاب ۲۰۴
ب) ایستگاه‌های فضایی ۲۰۶
ج) حقوق حاکم بر ایستگاه‌های فضایی ۲۱۰
د) چالش‌های حقوقی ایستگاه‌های فضایی ۲۱۲
مبحث سوم: وسایل و تجهیزات جدید فضایی ۲۱۲
مبحث چهارم:  فضاپیماها و ویژگی‌های آنها ۲۱۶
مبحث پنجم: حقوق حاکم بروسایل حمل و نقل فضایی ۲۲۱
الف) انتخاب قانون حاکم. ۲۲۱
ب) مقررات مربوط به ثبت و صلاحیت ۲۲۲
ج) مقررات مربوط به «پروازهای فضایی بین‌المللی» ۲۲۳
بخش سوم: ایجاد نظام حقوقی مطلوب برای فضا ۲۲۵
فصل اول: بهره برداری­های عمومی یا خصوصی از فضا ۲۲۶
گفتار اوّل: فضا به‌عنوان قلمرو عمومی. ۲۲۶
مبحث اوّل: اصول حقوقی حاکم بر اموال عمومی ۲۲۸
الف) محدودیت‌های بهره‌برداری از مشترکات عمومی ۲۳۰
ب) بهره‌برداری از مشترکات عمومی در رویۀ دولت‌های فضایی ۲۳۱
مبحث دوم: پیدایش حقوق مالکیت درمشترکات عمومی ۲۳۱
الف) تحدید مشترکات عمومی ۲۳۳
ب) وجوه تمایز «شیء مشترک» با «شیء بلاصاحب» ۲۳۳
گفتار دوم: فضا به‌عنوان قلمرو خصوصی و تجاری ۲۳۵
مبحث اوّل: سیر تکاملی فعالیت‌های خصوصی ۲۳۵
مبحث دوم: حوزه‌های مشارکت بخش‌خصوصی در فعالیت‌های فضایی ۲۳۷
الف) خدمات ارتباطات راه دور. ۲۳۷
ب) فعالیت‌های پرتابی ۲۳۹
ج) سنجش از دور. ۲۳۹
د) پخش مستقیم ماهواره‌ای ۲۴۰
گفتار سوم: سرمایه‌گذاری در فضا ۲۴۵
مبحث اوّل: راه های تشویق سرمایه‌گذاری ۲۴۵
مبحث دوم: فعالیت‌های فضایی تجاری نهادهای غیردولتی ۲۴۷
گفتار چهارم: فعالیت‌های تجاری و مسئولیت بین‌المللی ۲۴۸
مبحث اوّل: مسئولیت بین‌المللی بخش‌خصوصی ۲۴۸
مبحث دوم: سازوکار حل اختلافات فضایی بخش‌خصوصی ۲۵۲
مبحث سوم: مسائل جدید پیش روی شرکت‌های فضایی ۲۵۳
فصل دوم: پدیده‌های حقوقی نوظهور. ۱۵۹
گفتار اوّل: گردشگری و روادید فضایی ۲۵۹
مبحث اول: گردشگری فضایی. ۲۶۰
مبحث دوم: روادید فضایی. ۲۶۴
گفتاردوم: بیمه فضایی ۲۶۵
مبحث اول: گستره پوشش بیمه فضایی. ۲۶۶
مبحث دوم: بیمه اشخاص ثالث ۲۶۷
گفتار سوم: پرچم مصلحتی درفضا ۲۷۰
مبحث اول: مفهوم پرچم مصلحتی. ۲۷۱
مبحث دوم: پرچم مصلحتی راهی برای فرار از ثبت اشیای فضایی. ۲۷۱
گفتار چهارم: حقوق مالکیت معنوی ۲۷۳
مبحث اول: مفهوم حقوق مالکیت معنوی ۲۷۳
مبحث دوم: حقوق مالکیت معنوی درمقابل اصل منع تخصیص ۲۷۴
گفتار پنجم: مدیریت تردد فضایی ۲۷۵
مبحث اول: حوزه‌های مدیریت تردد فضایی. ۲۷۶
مبحث دوم: لزوم تدوین چارچوب حقوقی. ۲۷۷
گفتارششم: فناوریهای فضایی با کاربرد دوگانه. ۲۷۸
مبحث اول: ضرورت تفکیک فناوریها ۲۷۹
مبحث دوم: مقررات کنترل انتقال فناوری ۲۷۹
فصل سوم: طراحی نظام حل وفصل اختلافات فضایی. ۲۸۳
گفتار اوّل: سازوکارهای حل و فصل اختلافات فضایی. ۲۸۳
مبحث اوّل: استفاده از سازوکارهای معاهداتی ۲۸۴
مبحث دوم: استفاده از آئین‌کار نهادهای تجاری بین‌المللی ۲۸۶
گفتار دوم: ضرورت ایجاد ساز وکار تخصصی حل اختلافات ۲۸۷
مبحث اوّل: ویژگی‌های ساز‌وکار حل اختلافات ۲۸۷
مبحث دوم: طراحی سازوکار مناسب: مرجع تخصصی حل اختلافات ۲۸۷
فصل چهارم: بسوی ایجاد یک نظام حقوقی مطلوب. ۲۹۰
گفتار اوّل: ویژگی‌ها و بایسته های یک نظام حقوقی مطلوب ۲۹۱
مبحث اول: ویژگی های نظام حقوقی مطلوب ۲۹۱
مبحث دوم: بایسته‌ها و الزامات تدوین نظام حقوقی مطلوب ۲۹۲
مبحث سوم: شاخص های نظام جدید حقوق فضا ۲۹۴
گفتار دوم: بازنگری و تجدیدنظر در اسناد حقوق فضا ۲۹۸
مبحث اول: اقدامات مجمع عمومی و کوپیوس در بازنگری معاهدات ۲۹۸
مبحث دوم: توسعه حقوق فضا از طریق اصلاح اسناد حقوقی ۳۰۱
مبحث سوم: استفاده از رهیافت‌های کنفرانس سوم حقوق فضا ۳۰۳
گفتارسوم: گامهای اساسی برای طراحی نظام حقوقی مطلوب ۳۰۶
مبحث اول: شناخت رفتار بازیگران جدید در عرصه فضا ۳۰۶
مبحث دوم: شناخت نقاط ضعف معاهدات فضایی ۳۰۸
مبحث سوم: استفاده از حقوق قوام نیافته. ۳۰۹
مبحث چهارم: گزینش و تجمیع مقررات معاهداتی در یک سند واحد. ۳۱۱
گفتارچهارم: قرینه‌سازی نظام حقوق فضا با سایر نظام‌های حقوقی. ۳۱۳
مبحث اول: قرینه‌سازی حقوق فضا با نظام حقوقی حاکم بر قطب جنوب ۳۱۳
مبحث دوم: استفاده از حقوق بین‌الملل هوایی در فضای ماوراء جو۳۱۵
مبحث سوم: تعمیم نظام حقوقی حاکم بر دریاها به فضای ماوراء جو. ۳۱۶
گفتارپنجم: ایجاد ساختار و طراحی الگوی نظام مطلوب حقوق فضا ۳۲۵
مبحث اول: ایجاد نهاد ناظر بین‌المللی بر فعالیت‌های فضایی. ۳۲۵
مبحث دوم: طراحی الگوی مطلوب نظام حقوق فضا ۳۲۷
نتیجه‌گیری ۳۲۹
منابع . ۳۳۸
واژگان و اصطلاحات ۳۵۲
جداول و نمودارها (ضمیمه ۱و۲) ۳۵۴
اسناد حقوق فضا (ضمیمه ۳) ۳۶۹
اختصارات:
AASL: Annals of Air and Space Law
AEB: Agencia Espacial Brasileira
AIAA: The American Institute of Aeronautics and Astronautics
AJIL: American Journal of International Law
APSCO: Asia Pacific Space Cooperation Organization
ASAT: Anti-Satellite Weapons
BNSC: British National Space Centre
BYIL: British Year Book of International Law
COPUOS: Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
COSPAR: The committee on Space Research
CSA: Canadian Space Agency
DBS: Direct Broadcasting Satelitte
ECSL: European Centre for Space Law
EPC: Environment Protection Committee.
ESA: Europe Space Agency
EUTELSAT : The European Telecommunications Satellite Organization
FAA: Federal Aiviation Agency
FCC: Federal Communications Commission
GEO: Geostationary Earth Orbit
GLONASS: Global Navigation Satellite System
GPS: Global Positioning System
HCOC: the Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation
IAA : International Academy of Astronautics
IADC: The Inter-Agency Space Debris Coordination Committee
IAF: International Astronautical Federation.
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICSC: Interim Communications Satellite Committee,
ICSID: International Centre for Settlement of Investment Disputes.

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *