۳-۷- خلاصه فصل ۴۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه. ۴۱
۴-۲-  یافته­ های توصیفی. ۴۲
۴-۲-۱-  توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه. ۴۲
۴-۲-۲-  توزیع فراوانی متغیر وضعیت تاهل پاسخ‌دهندگان در نمونه ۴۲
۴-۲-۳- توزیع فراوانی متغیر سن پاسخ‌دهندگان در نمونه. ۴۲
۴-۲-۴-  توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات در نمونه ۴۳
۴-۳- یافته های مبتنی بر پرسش های پژوهش ۴۳
۴-۳-۱- یافته های مبتنی بر پرسش اول ۴۳
۴-۳-۲- یافته های مبتنی بر پرسش دوم ۴۴
۴-۳-۳-  یافته های مبتنی بر پرسش سوم. ۴۵
۴-۳-۴-  یافته های مبتنی بر پرسش چهارم ۴۵
۴-۳-۵-  یافته های مبتنی بر پرسش پنجم ۴۶
۴-۳-۶-  یافته های مبتنی بر پرسش ششم ۴۸
۴-۳-۷-  یافته های مبتنی بر پرسش هفتم ۵۲
۴-۳-۸-  یافته های مبتنی بر پرسش هشتم ۵۶
۴-۳-۹-  یافته های مبتنی بر پرسش نهم ۵۹
۴-۳-۱۰-  یافته های مبتنی بر پرسش دهم. ۶۳
۴-۳-۱۱-  یافته های مبتنی بر پرسش یازدهم. ۶۷
۴-۳-۱۲-  یافته های مبتنی بر پرسش دوازدهم. ۷۰
۴-۴-  یافته های جانبی پژوهش ۷۴
۵-۴- خلاصه فصل ۷۵
 
 
 
عنوان                                                                                                                          صفحه
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد ها
۵-۱- مقدمه ۷۶
۵-۲- خلاصه فصول ۷۷
۵-۳- تحلیل یافته های پژوهش ۷۷
۵-۳-۱-تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش اول تا پنجم ۷۷
۵-۳-۲-تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش ششم ۷۷
۵-۳-۳- تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش هفتم. ۷۸
۵-۳-۴- تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش هشتم ۷۹
۵-۳-۵- تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش نهم ۸۰
۵-۳-۶- تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش دهم. ۸۰
۵-۳-۷- تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش یازدهم. ۸۱
۵-۳-۸- تحلیل یافته های مبتنی بر پرسش دوازدهم. ۸۲
۵-۴- محدودیت های پژوهش ۸۲
۵-۵- پیشنهادهای کاربردی پژوهش. ۸۳
۵-۶- پیشنهادات به پژوهشگران آتی. ۸۴
۵-۷- خلاصه پژوهش. ۸۵
پیوست : پرسشنامه. ۸۶
منابع ۹۰

فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                                          صفحه
شکل ۲-۱- وابستگی درونی میان عوامل SWOT 14
شکل ۲-۲: اجزاء اصلی قابلیت های پویا. ۲۲
شکل ۴-۱: الگوریتم پیشنهادی ۴۸
شکل ۴-۲: تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین ابعاد برای چهار استراتژی اصلی ۵۱
شکل ۴-۳: تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین ابعاد برای دو استراتژی SO و WO بصورت ترسیمی ۵۵
شکل ۴-۴ : تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین ابعاد برای دو استراتژی SO و ST بصورت ترسیمی ۵۸
شکل ۴-۵: میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین شاخص ­های دو استراتژی  SO و  WT 62
شکل ۴-۶: نمودار اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری برای دو استراتژی WO و ST 66
شکل ۴-۷: میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری برای دو استراتژی WO و WT 69
شکل ۴-۶: میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری برای دو استراتژی ST  و WT. 73
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                                          صفحه
جدول ۱-۱: توسعه در شهرستان‌ های رستم و ممسنی و رتبه آن‌ در استان ۳
جدول ۲-۱: تعییر پارادایم سیاست ناحیه ای. ۱۲
جدول ۲-۲: تعاریف قابلیت پویا. ۱۶
جدول ۲-۳: تحقیقات مرتبط با شناسایی قابلیت پویا در سازمان. ۱۶
جدول ۲-۴: متغیرهای اصلی قابلیت پویا. ۱۸
جدول ۲-۵: مزایای همکاری استراتژیک و زیرمجموعه ها. ۲۴
جدول ۲-۵: مزایای همکاری استراتژیک و زیرمجموعه ها. ۲۴
جدول ۳-۱: معادل گزینه های زبانی. ۳۴
جدول ۴-۲: توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه ۴۲
جدول ۴-۲: توزیع فراوانی متغیر وضعیت تاهل پاسخ دهندگان در نمونه ۴۲
جدول ۴-۳: توزیع فراوانی متغیر سن پاسخ دهندگان در نمونه ۴۲
جدول۴ -۴:  توزیع فراوانی متغیر سطح تحصیلات در نمونه ۴۳
جدول۴-۵: معیارها و شاخص های مربوط به هر معیار. ۴۷
جدول ۴-۶: مقیاس های زبانی فازی. ۴۹
جدول ۴-۷: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای چهار استراتژی اصلی. ۴۹
جدول ۴-۸: نرمال شده ی ماتریس تاثیر مستقیم فازی برای چهار استراتژی اصلی ۴۹
جدول ۴-۹: ماتریس تاثیر کل فازی برای چهار استراتژی اصلی. ۵۰
جدول ۴-۱۰: ماتریس دیفازی شده (اعداد قطعی) برای چهار استراتژی اصلی. ۵۰
جدول۴- ۱۱: اهمیت و تأثیرگذاری ابعاد (اعداد قطعی) برای چهار استراتژی اصلی ۵۱
جدول ۴-۱۲ : ابعاد تاثیرگذار و تاثیرپذیر برای چهار استراتژی اصلی. ۵۲
جدول ۴-۱۳: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی SO و WO. 52
جدول ۴-۱۴ : حالت نرمال شده ی ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی SO و WO 53
جدول ۴-۱۵ : ماتریس تاثیر کل فازی برای دو استراتژی SO و WO 53
جدول ۴-۱۶ : ماتریس دی فازی شده به مقادیر  قطعی برای دو استراتژی  SO و WO 53
جدول ۴-۱۷: اهمیت و تأثیرگذاری ابعاد (اعداد قطعی) ۵۴
جدول ۴-۱۸: ابعاد تاثیرگذار و تاثیر پذیر برای دو استراتژی SO و WO. 55
جدول ۴-۱۹: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی  SO و ST. 56
جدول ۴-۲۰: نرمال شده ی ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی SO و ST. 56
جدول ۴-۲۱: ماتریس تاثیر کل فازی برای دو استراتژی SO و ST 57
 
 
عنوان                                                                                                                          صفحه
جدول ۴-۲۲: ماتریس دی فازی شده به مقادیر  قطعی برای دو استراتژی SO و ST 57
جدول ۴-۲۳: اهمیت و تأثیرگذاری ابعاد (اعداد قطعی) ۵۸
جدول ۴-۲۴: ابعاد تاثیرگذار و تاثیر پذیر. ۵۹
جدول ۴-۲۵: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی SO  و  WT. 60
جدول ۴-۲۶: نرمال شده ی ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی  SO و  WT 60
جدول ۴-۲۷: ماتریس تاثیر کل فازی برای دو استراتژی  SO و  WT. 60
جدول ۴-۲۸: ماتریس دی فازی شده به مقادیر  قطعی برای دو استراتژی  SO و  WT. 61
جدول ۴-۲۹: میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین ابعاد برای دو استراتژی  SO و  WT 62
جدول ۴-۳۰: ابعاد تاثیرگذار و تاثیر پذیر برای دو استراتژی  SO و  WT. 63
جدول ۴-۳۱: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی WO و ST 64
جدول ۴-۳۲: حالت نرمال شده ی ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی WO و ST 64
جدول ۴-۳۳: ماتریس تاثیر کل فازی برای دو استراتژی WO و ST 64
جدول ۴-۳۴: ماتریس دی فازی شده به مقادیر  قطعی برای دو استراتژی WO و ST 65
جدول ۴-۳۵: میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری برای دو استراتژی WO و ST 65
جدول ۴-۳۶: ابعاد تاثیرگذار و تاثیر پذیر برای دو استراتژی WO و ST 66
جدول ۴-۳۷: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی WO  و WT  . ۶۷
جدول ۴-۳۸: حالت نرمال شده ی ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی WO  و WT 67
جدول ۴-۳۹: ماتریس تاثیر کل فازی برای دو استراتژی WO  و WT  . ۶۸
جدول ۴-۴۰: ماتریس دی فازی شده به مقادیر  قطعی برای دو استراتژی WO  و WT 68
جدول ۴-۴۱: میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین ابعاد برای دو استراتژی WO  و WT   ۶۹
جدول ۴-۴۲ ابعاد تاثیرگذار و تاثیر پذیر برای دو استراتژی WO  و WT. 70
جدول ۴-۴۳: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی ST و WT. 71
جدول ۴-۴۴: حالت نرمال شده ی ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی ST و WT. 71
جدول ۴-۴۵: ماتریس تاثیر کل فازی منتج از  ماتریس تاثیر مستقیم فازی برای ST و WT. 71
جدول ۴-۴۶: ماتریس دی فازی شده به مقادیر  قطعی برای دو استراتژی ST و WT 72
جدول ۴-۴۷: میزان اهمیت، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین ابعاد برای دو استراتژی ST و WT. 72
جدول ۴-۴۸: ابعاد تاثیرگذار و تاثیر پذیر برای دو استراتژی ST  و WT  . ۷۳
جدول ۴-۴۹: اولویت استراتژی ها جهت اجرا از لحاظ اهمیت ۷۵

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 
 
 
 
 
 
 
۱-۱- مقدمه
امروزه توجه به مدیریت استراتژیک در دستیابی هر سازمان به اهداف خویش نقش مهمی دارد. تدوین استراتژی به عنوان زیربنای مدیریت استراتژیک زمینه ساز توجه سازمان به شرایطی است که در آن قرار دارد. البته با توجه به اینکه تحلیل های صورت گرفته بر مبنای ابزارهایی مانند SWOT جهت تدوین استراتژی دارای نقص هایی می باشد، پژوهش حاضر با در پیش گرفتن رویکردی جدید جهت برطرف کردن این کاستی ها گام برداشته است.  در این پژوهش به تدوین و تلفیق استراتژی های سازمانی توسعه ی منطقه ای، با رویکرد قابلیت های پویا و همکاری استراتژیک پرداخته می شود. در این فصل، شرح و بیان مساله پژوهش، اهمیت، اهداف و سوالات، کاربرد و قلمرو پژوهش و اصطلاحات پژوهش و واژه های  عملیاتی آن تشریح می گردند.
 
 
 
 
 
 
 
 
۱-۲- شرح و بیان مساله پژوهش
فقدان نظام برنامه ریزی بخشی – منطقه ای در کشور موجب شده است که برخی از مناطق رشد و توسعه شتابان داشته باشند و برخی دیگر از مناطق همچنان سیر قهقرایی را در مسیر توسعه طی کنند و اختلاف بین سطح توسعه یافتگی مناطق تشدید شود (سیف  الدینی و همکاران، ۱۳۸۹: ۹۱). اصولاً نابرابری‌های منطقه‌ای از دو زمینه اصلی نشأت میگیرد: نخست شرایط طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر منطقه و دوم تصمیمات سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی. نکته قابل توجه آن است که با پیشرفت تکنولوژی، اهمیت عامل اول کمتر  شده و بر اهمیت عامل دوم اضافه می شود. بنابراین در دنیای امروزی که پیشرفت تکنولوژی سریع و بالا می‌باشد، تصمیمات سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در ایجاد نابرابری‌های منطقه‌ای تأثیرگذار است (پریزادی  و همکاران، ۱۶:۱۳۹۱).
از طرفی علیرغم قابلیت های مهم و برجسته شهرستان های رستم و ممسنی مانند: نیروهای فراوان تحصیل‌کرده از جمله۸۰۰ مقام و مدیر عالیرتبه و ۴۴۹۲ متخصص و تکنسین (سالنامه آماری استان فارس، ۱۳۸۶)، دارا بودن سوابق تاریخی پربار، موقعیت راهبردی مناسب به جهت قرار گرفتن در شاهراه های ارتباطی چندین استان بزرگ کشور و نزدیکی به مرزهای سه استان و خلیج فارس، برخوداری از خاک و شرایط اقلیمی بسیار مساعد جهت بهره برداری صنعتی و کشاورزی، عبور رودخانه فهلیان از مرکز شهرستان و آثار و ابنیه‌های فرآوان تاریخی و گردشگری مانند شهر هخامنشی لیدوما، آتشکده میل اژدها، تفرجگاه بوان و غیره،  هنوز نتوانسته است به جایگاه مساعدی از لحاظ معیارهای توسعه و پیشرفت دست یابند و همین امر باعث مهاجرت افراد و نیروهای تحصیلکرده به خارج از شهرستان شده است. رضایی و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی به بررسی وضعیت شاخص های توسعه شهرستان های رستم و ممسنی در مقایسه با دیگر شهرستان‌های استان فارس با بهره گرفتن از شاخص HDI[1] پرداخته اند. نتایج این پژوهش را می‌توان در جدول ۱-۱ ملاحظه کرد.
جدول (۱-۱): شاخص‌های توسعه در شهرستان های رستم و‌ ممسنی و رتبه آن‌ در استان (رضایی و همکاران، ۱۳۹۰: ۱۲ – ۶)

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شهرستان درصد توسعه رتبه در استان وضعیت
شاخص توسعه اقتصادی رستم ۱۵/۰ ۲۶ توسعه نیافته
ممسنی ۱۶/۰ ۲۵ توسعه نیافته
شاخص توسعه خدماتی رستم ۱۱/۰ ۲۶ توسعه نیافته
ممسنی ۱۸/۰ ۲۱ توسعه نیافته
شاخص توسعه بهداشتی رستم ۳۷/۰ ۱۹ توسعه نیافته
ممسنی ۵۶/۰ ۷ نیمه توسعه یافته
شاخص توسعه آموزشی رستم ۸۳/۰ ۱ توسعه یافته
ممسنی ۶۵/۰ ۹ نیمه توسعه یافته
مجموع شاخص ها رستم توسعه نیافته
ممسنی