۱-۷-۹ تعریف مفهومی انگیزش تحصیلی ۲۰

۱-۷-۱۰ تعریف عملیاتی انگیزش تحصیلی ۲۰

۲-۱ مقدمه ۲۲

۲-۲ شواهد نظری در خصوص بیحوصلگی ۲۴

۲-۲-۱ دیدگاه روانکاوی : ۲۴

۲-۲-۲ رویکرد تحولی : ۲۵

۲-۲-۳ رویکرد اسنادی : ۲۶

۲-۳-۱ سایر نظریه ها و پژوهشهای روانشناختی بیحوصلگی ۲۸

۲-۳-۲ دیدگاه فیزیولوژیکی : ۳۰

۲-۳-۳ رویکرد عوامل صنعتی- انسانی : ۳۲

۲-۳-۴ مدل اجبار- تلاش ۳۶

۲-۳-۵ مدل مقاومت ۳۷

۲-۳-۶ مدل بیحوصلگی به عنوان یک سازه ی اجتماعی ۳۹

۲-۴  اندازه گیری وسنجش آمادگی برای بیحوصلگی : ۴۲

۲-۴-۱ مقیاس آمادگی بیحوصلگی (BPS) 43

۲-۵ پیش بینی کننده های بیحوصلگی : ۴۳

۲-۵-۱ هیجان خواهی : ۴۳

۲-۵-۲ خشم و پرخاشگری: ۴۵

۲-۵-۳ معنا در زندگی : ۴۶

۲-۵-۴ انگیزش تحصیلی ۴۹

۲-۶ پیشینه تجربی ۵۱

۲-۶-۱ تحقیقات انجام شده ساختار عاملی  BPS : 51

۲-۶-۲  تحقیقات انجام شده پیش بینی کننده ها ی آمادگی برای بی حوصلگی   ۵۶

۲-۷ خلاصه فصل دوم : ۵۸

۳-۱ روش ۵۵

۳-۲ جامعه، نمونه و روش نمونه گیری ۵۵

۳-۳-۱ مقیاس هیجان خواهی زاکرمن – فرم پنجم ۵۵

۳-۳-۲  مقیاس پرخاشگری باس و پری ۵۶

۳-۳-۳  مقیاس معنا و هدف زندگی ۵۷

۳-۳-۴  مقیاس انگیزش تحصیلی: ۵۷

۳-۳-۵ مقیاس آمادگی برای بیحوصلگی (BPS): 57

۳-۴ روش جمع آوری داده ها ۵۸

۳-۵ روش های تجزیه و تحلیل داده ها: ۵۸

۴-۱ مقدمه ۶۰

۴-۲ بخش توصیفی ۶۰

۴-۳ بخش استنباطی و پاسخ به سؤالات پژوهشی ۶۱

۴-۳-۲ روایی سازه ۶۷

۵-۱ مقدمه ۸۵

۵-۱-۱ سؤال ۱: مؤلفه های آمادگی برای بی حوصلگی در دانشجویان ایرانی کدامند؟   ۸۵

۵-۱-۲ سؤال ۲: آیا هیجان خواهی، خشم و پرخاشگری، معنا و هدف در زندگی و انگیزش تحصیلی می توانند آمادگی برای بی حوصلگی را در دانشجویان ایرانی پیش بینی کنند؟ ۸۸

۵-۱-۳ سوال۳: آیا ماجراجویی و هیجان زدگی، تجربه جویی، بازداری زدایی و حساسیت نسبت به یکنواختی و ملال می توانند آمادگی برای بیحوصلگی را در دانشجویان ایرانی پیش بینی کنند ۸۹

۵-۱-۴ سؤال۴) آیا پرخاشگری کلامی، پرخاشگری بدنی، خشم و بدگمانی می توانند آمادگی برای بیحوصلگی را دانشجویان ایرانی پیش بینی کنند؟ ۹۰

۵-۱-۵ سوال ۵) آیا انگیزش درونی و بیرونی می توانند آمادگی برای بیحوصلگی را در دانشجویان ایرانی پیش بینی کنند؟ ۹۱

۵-۱-۶ سؤال ۶: آیا میزان آمادگی برای بیحوصلگی در دانشجویان دختر و پسر متفاوت است؟ ۹۲

۵-۱-۷ سؤال ۷: آیا میزان آمادگی برای بیحوصلگی بر حسب مقطع تحصیلی متفاوت است؟ ۹۳

۵-۱-۸ سؤال ۸: آیا میزان آمادگی برای بیحوصلگی بر حسب رشته تحصیلی متفاوت است؟ ۹۳

۵-۲ محدودیتهای این پژوهش : ۹۳

۵-۳ پیشنهادات برای پژوهش آتی :   ۹۴

مقدمه

بی­حوصلگی[۱]، یک حالت روانی است که با فقدان توجه و تمرکز مشخص می­ شود ­(میکلاس و ودانویچ[۲]،۱۹۹۳). پدیده بی حوصلگی بر اساس پنج بعد عاطفی (احساسات ناخوشایند و بیزاری آور)، شناختی (ادراک زمان تغییر و تحریف یافته)، فیزیولوژیکی (برانگیختگی پایین)، ابرازی (تظاهرات چهره ای، بدنی و کلامی)، و انگیزشی (انگیزه تغییر فعالیت و یا ترک موقعیت) تعریف می شود (آلرک[۳]، نت[۴]، توماس[۵]، گوتز[۶]، لیا [۷]و دنیلز[۸]،۲۰۱۰). بی­حوصلگی شامل پردازش­ها و فرایندهای عاطفی، شناختی، فیزیولوژیکی، ابرازی، و انگیزشی ویژه­ای، همراه با پردازش هیجانات همزمان است. با این حال، آن فراتر از یک حالت بی اثر است که فقط به فقدان لذت و علاقه اشاره دارد (پیکرون[۹]، گوتز، دنیلز، استاپ­نیسکی[۱۰]، و پری[۱۱]، ۲۰۱۰).

با ارائه­ توضیح فوق، بهتر است بی­حوصلگی یک هیجان ویژه در نظر گرفته شود، که ممکن است اغلب در افراد  نادیده گرفته شود، زیرا در مقایسه با هیجاناتی مثل خشم و اضطراب چندان مشهود و آشکار نیست (پیکرون و همکاران، ۲۰۱۰).

نگاهی به عرصه های پژوهشی نشان می دهد که بی حوصلگی توسط محققان معاصر مورد بی­توجهی قرار گرفته است؛ چرا که بررسی­های اندکی در رابطه با آن انجام شده است (لوهرمان[۱۲]، ۲۰۰۸). همچنین، بی­حوصلگی معمولاً از حوزه هیجانات حذف شده است (لوییس[۱۳] و هاویلند[۱۴]- جونز[۱۵]، ۲۰۰۰). بدین معنی که بر اساس مطالعات فراتحلیلی مشاهده می شود که درباره استرس امتحان، در حدود ۱۰۰۰ مطالعه به انجام رسیده است، ولی با این حال فقط مطالعات معدودی در مورد بی­حوصلگی در مدرسه و دانشگاه یا بی­حوصلگی اوقات فراغت انجام شده است (پیکرون، گوتز، تیتز، و پری، ۲۰۰۲).

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *