۲-۱-۶- تقسیم بندی فرسودگی شغلی ۱۷

۲-۱-۷- مراحل فرسودگی شغلی ۱۷

۲-۱-۸- گروه های در معرض ابتلاء به فرسودگی شغلی ۱۸

۲-۱-۹- مشاغل در معرض تهدید. ۱۹

۲-۱-۱۰- نظریه های فرسودگی شغلی ۱۹

۲-۱-۱۱- فرسودگی شغلی و مدیریت زمان. ۲۰

۲-۱-۱۲- روش های پیشگیری و درمان فرسودگی شغلی ۲۰

۲-۱-۱۳- سنجش فرسودگی شغلی ۲۱

۲-۲- تنیدگی شغلی ۲۲

۲-۲-۱- تنیدگی چیست؟. ۲۲

۲-۲-۳- نشانگان سازگاری عمومی ۲۳

۲-۲-۴- تعاریف. ۲۳

۲-۲-۵- تاثیرهای تنیدگی (استرس) ۲۵

۲-۲-۶- تنیدگی ناشی از شغل. ۲۶

۲-۲-۷- متغیرهای تشدید کننده تنیدگی ۲۷

۲-۲-۸- تنیدگی شغلی معلمان. ۲۷

۲-۲-۹- منابع شایع تنیدگی در معلمان. ۲۸

۲-۲-۱۰- نشانه های رایج تنیدگی ۲۹

۲-۲-۱۱- عواملی که موجب تنیدگی شغلی می شوند. ۳۰

۲-۲-۱۲- چه چیز آغازگر تنیدگی است؟. ۳۱

۲-۳- سرسختی روانشناختی ۳۳

۲-۳-۱- تعریف سرسختی روانشناختی ۳۳

۲-۳-۲ – مؤلفه های سرسختی روانشناختی ۳۴

۲-۳-۳- نظریه های زیربنایی سرسختی روان شناختی ۳۵

۲-۳-۴- همبسته های سرسختی روانشناختی ۳۵

۲-۳-۵- سرسختی روان شناختی و خود شکوفایی ۳۷

۲-۳-۶- ویژگی های افراد سرسخت ۳۷

۲-۳-۷-  اهمیت سرسختی روان شناختی ۳۸

۲-۴- خودکارآمدی ۳۹

۲-۴-۱- تعریف خودکارآمدی ۳۹

۲-۴-۲-ابعاد باورهای خودکارآمدی ادراک شده : ۴۰

۲-۴-۳- منابع باورهای خودکارآمدی ۴۱

۲-۴-۴- ارتقای باورهای خود کارآمدی ۴۲

۲-۴-۵- فرایندهای واسطه خودکارآمدی ۴۳

۲-۴-۶- باورهای خودکارآمدی از طریق این تعیین کننده های زیر بر رفتار انسان اثر می گذارد : ۴۶

۲-۴-۷- کاربرد نظریه خودکارآمدی شغلی در رفتار شغلی ۴۸

۲-۴-۸-  بهبود خودکارآمدی ۴۹

۲-۵- پیشینه پژوهش. ۴۹

۲-۵-۱- پیشینه داخلی : ۴۹

۲-۵-۲-پیشینه خارجی ۵۳

فصل سوم : روش پژوهش

۱-۳ روش پژوهش :۵۷

۲-۳معرفی متغیرها:۵۷

۳-۳ جامعه آماری:۵۷

۴-۳  نمونه و روش نمونه گیری: ۵۷

۳-۵-ابزار پژوهش : ۵۸

۳-۶-روش اجرای پژوهش : ۶۱

۳-۷-  روش تجربه و تحلیل داده ها: ۶۱

 

فصل چهارم : یافته های پژوهش

الف) یافته های توصیفی ۶۳

ب) یافته های استنباطی .۶۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- بحث و نتیجه گیری ۷۳

۵-۲- محدودیت ها ۷۶

۵-۳- پیشنهادات ۷۷

۵-۳-۱- پیشنهادهای پژوهشی ۷۷

۵-۳-۲- پیشنهادهای کاربردی ۷۷

فهرست منابع. ۷۸

پیوست ۹۱

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                  شماره صفحه

جدول ۲-۱- نشانه های رایج فشار روانی در کار ۳۰

جدول ۳-۱- محاسبه آلفای کرونباخ پرسشنامه سرسختی و خرده مقیاس ها به تفکیک جنسیت .۵۹

جدول ۳-۲ پایایی مقیاس خودکارآمدی معلم (اسچانن، موران و وولفولک ، ۲۰۰۱) .۶۰

جدول۴- ۱- میانگین و انحراف معیار سن آزمودنی ها ۶۳

جدول۴- ۲- میانگین و انحراف معیار خودکارآمدی و مولفه های آن در آزمودنی‫ها ۶۳

جدول ۴-۳- وضعیت تحصیلات ۶۴

جدول ۴-۴- میانگین و انحراف معیار فرسودگی شغلی و مولفه های آن (مسخ شخصیت،کفایت شخصی،خستگی)در آزمودنی ها ۶۴

جدول ۴-۵- میانگین و انحراف معیار تنیدگی شغلی ومولفه های آن( روابط بین فردی ، شرایط فیزیکی و علاقه به کار)درآزمودنی ها ۶۵

جدول۴- ۶- وضعیت تاهل. ۶۵

جدول ۴-۷- میانگین و انحراف معیار متغیر سرسختی روانشناختی ومولفه های آن( مبارزه طلبی، تعهد، کنترل) ۶۶

جدول ۴- ۸ همبستگی  بین  تنیدگی شغلی و مولفه های آن (روابط بین فردی، شرایط فیزیکی و علاقمندی به کار) با فرسودگی شغلی( مسخ شخصیت، کفایت شخصی، خستگی) ۶۷

جدول ۴-۹  همبستگی بین سر سختی روانشناختی و مولفه های آن (مبارزه طلبی ، تعهد و کنترل) با فرسودگی شغلی( مسخ شخصیت، کفایت اجتماعی، خستگی) ۶۸

جدول ۴-۱۰ همبستگی بین خودکارآمدی( درگیر کردن فراگیر، روش های تدریس و مدیریت کلاس)  و فرسودگی شغلی(مسخ شخصیت، کفایت شخصی، خستگی) ۶۹

جدول ۴-۱۱ خلاصه نتایج رگرسیون به شیوه همزمان برای بررسی  پیش بینی بینی فرسودگی شغلی توسط متغیرهای استرس شغلی، سرسختی و خودکارآمدی ۷۰

جدول ۴-۱۲  جدول ضرایب متغیرها ۷۱

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست  اشکال

عنوان                                                                                                                                  شماره صفحه

شکل ۲-۱ نشانگان سازگاری عمومی۲۳

شکل ۲-۲- مراحل تنیدگی شغلی ۳۱

شکل ۲-۳ یک مدل از تنیدگی شغلی معلم ۳۲

شکل ۲-۴ مدل برانگیزاننده های شناختی براساس اهداف، انتظارات و اسناد ۴۴

 

 

 

 

چکیده

هدف پژوهش حاضربررسی رابطه بین تنیدگی شغلی،سرسختی روانشناختی و خودکارآمدی با فرسودگی شغلی در معلمان می باشد.این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و شیوه اجرای آن همبستگی است.جامعه آماری پژوهش حاضر راکلیه معلمان زن آموزش و پرورش شهر کرمانشاه در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ تشکیل می دهد ونمونه شامل ۲۰۰ نفر از معلمان زن پایه ابتدایی آموزش و پرورش شهر کرمانشاه  می باشد که با بهره گرفتن از نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده اند.پرسشنامه های استفاده شده در این پژوهش عبارتند از:پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش،سرسختی روانشناختی کوباسا،خودکارآمدی معلم اسچانن – موران و استرس شغلی فیلیپ ال-رایس.فرضیه ها با کمک نرم افزارآماری spss و با استفاره از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به صورت همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته ها نشانگر این است که با افزایش تنیدگی شغلی،فرسودگی شغلی افزایش یافته و بالعکس و همچنین با افزایش سرسختی روانشناختی و خودکارآمدی، فرسودگی کاهش یافته و بالعکس.پس می توان چنین نتیجه گرفت که بین هر سه متغیرتنیدگی شغلی،سرسختی روانشناختی و خودکارآمدی با فرسودگی شغلی در معلمان رابطه معنا دار وجود دارد.

 

 

 

واژگان کلیدی : تنیدگی شغلی،سرسختی روانشناختی،خودکارآمدی،فرسودگی شغلی،معلمان

 

 

فصل یکم:

مقدمه پژوهش

 

۱-۱-        بیان مسئله

در تمام سنین و در فرهنگ های مختلف، رابطه بین زندگی شغلی و رشد شناختی دو طرفه است. شغل تحریک‌کننده و پیچیده و تفکر انعطاف پذیر، انتزاعی، و خود مختار به یکدیگر کمک می کنند (برک[۱]، ۲۰۰۷؛ ترجمه سید محمدی،۱۳۸۹).اشتغال برای ادامه زندگی و بقای جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. زندگی هر فرد از طریق کار کردن تامین می شود و خود کفایی هر کشور به میزان و نوع عملکرد شاغلین آن بستگی دارد. تحقیقات متعدد موید این واقعیت هستند که اولا با افزایش بیکاری، فساد شدت می یابد، و ثانیاً اشتغال مناسب و رضایت شغلی موجب نشاط و شادابی انسان می گردد (شفیع آبادی، ۱۳۹۰).

در واقع در حیطه شغلی پدیده استرس اجتناب ناپذیر است که به نوبه خود در برخی از مشاغل به دلیل نوع وظایف و مسئولیت های خاص، با استرس های زیادی همراه است. دیک معتقد است که وقتی فرد در معرض فشار روانی و طولانی مدت و مداوم قرار گیرد و قادر به تطبیق خود نباشد، دچار فرسودگی شغلی[۲] می شود (دیک[۳]، ۱۹۷۹؛ به نقل از پاکی، ۱۳۸۰؛ به نقل از نریمانی،عباسی، ۱۳۸۸)فرسودگی شغلی (خستگی  عاطفی ناشی از کار )واکنش ممتد به محرک های تنش زای مزمن عاطفی و بین فردی در کار می باشد که به کمک سه بعد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی (حس ناکارآمدی) توصیف می شود و فشار مزمنی را ایجاد می کند که ناشی از ناهماهنگی یا عدم تماس میان کارگر و شغل می‌شود (مسلش[۴]، ۲۰۰۳).

سندرم فرسودگی شغلی از سه جزء تشکیل شده که عبارتند از :خستگی احساسی یا هیجانی، مسخ شخصیت و کاهش احساس کفایت شخصی. فرسودگی شغلی حالتی از فرسودگی جسمی، هیجانی و روانی است که از قرار گرفتن افراد در موقعیت های هیجانی طاقت فرسا ناشی می گردد (پی ترز[۵]، ۲۰۰۱).

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *