الف)  مفهوم عفت و اخلاق ۱۶

ب) ضابطه تشخیص اعمال منافی عفت ۱۷

مبحث دوم: زمینه های پیدایش جرایم رایانه ای و جرایم علیه عفاف در تاریخ ۲۰

گفتار اول : پیشینه جرایم رایانه ای ۲۰

گفتار دوم : سیر تولد و قانونگذاری جرایم علیه عفاف ۲۴

فصل دوم : بستر سازی فضای مجازی برای تحقق جرایم علیه عفت و اخلاق ۲۹

مبحث اول : ماهیت جرم در فضای مجازی ۲۹

گفتار اول : ویژگی جرایم رایانه ای ۲۹

الف) تخصصی و علمی بودن ۳۲

ب) دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن ۳۳

ج) پیچیدگی خاص ۳۴

د) دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری ۳۴

ه) جهانی بودن ۳۵

و) دشوار بودن کشف بزهکار ۳۵

گفتار دوم : طبقه بندی جرایم رایانه ای ۳۵

مبحث دوم : جرایم عفت و اخلاق در فضای مجازی ۴۰

گفتار اول : موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق ۴۱

گفتار دوم : مصادیق جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق ۴۵

الف ) هرزه نگاری ۴۵

ب ) توریسم جنسی ۴۷

ج ) قوادی ۴۷

د ) روابط نامشروع ۴۸

نتیجه گیری بخش اول ۵۰

بخش دوم : تحلیل ماهوی مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق ناشی از فناوری نوین ۵۱

فصل اول : نقش مستقیم فضای مجازی در شکل گیری هرزه نگاری ۵۲

مبحث اول : بررسی فقهی و حقوقی جرم هرزه نگاری ۵۳

گفتار اول : دیدگاه فقه نسبت به جرم هرزه نگاری ۵۳

گفتار دوم : تشریح ارکان تشکیل دهنده جرم هرزه نگاری ۵۶

الف) عنصر قانونی : ۵۶

ب) عنصر مادی : ۵۸

ج) عنصر روانی : ۶۱

مبحث دوم : بزه دیدگان جرم هرزه نگاری ۶۲

گفتار اول : هرزه نگاری افراد بزرگسال ۶۲

گفتار دوم : هرزه نگاری کودکان و نوجوانان ۶۷

فصل دوم : نقش رایانه در تحقق جرم قیادت به عنوان وسیله ارتکاب جرم ۷۱

مبحث اول : قیادت در حقوق جزای اسلامی ۷۲

گفتار اول : قوادی از نگاه اسلام ۷۳

گفتار دوم : ارکان تشکیل دهنده جرم قیادت ۷۶

الف) عنصر قانونی : ۷۶

ب) عنصر مادی : ۷۷

ج) عنصر روانی : ۸۰

مبحث دوم : تحقق جرم قیادت در فضای مجازی ۸۰

گفتار اول : ارکان تشکیل دهنده جرم قوادی رایانه ای ۸۱

الف) عنصر قانونی : ۸۱

ب) عنصر مادی : ۸۴

ج) عنصر روانی : ۸۵

گفتار دوم : بررسی آسیب های وارده جرم قوادی بر بزه دیده، مجرم و جامعه ۸۶

الف) آسیب های وارده بر بزه دیده ۸۶

ب) آسیب های وارد بر مجرم و جامعه ۸۹

نتیجه گیری ۹۲

پیشنهادات ۹۴

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *