• دكتر سید باقر میرعباسی
 •                         هیأت داوران:                        2. دكتر ابومحمد عسگرخانی

  1.          دکتر مریم مرادی    

   

   

  زمستان 1393

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   تقدیم به:

  خانواده عزیزم…

  خصوصاً برادرم محمود که همواره و در همه مراحل حامی

  من بود

   

   

   

   

   

   

   

  سپاسگذاری:

  از استاد فرهیختـه و بـزرگوارم جنـاب آقای دکتر سیـد باقر

  میرعباسی که به عنوان استـاد راهنما با مطالعه و رهنمودهای

  حکیـمانه خویـش در کلیـه مراحل این تحقیــق اینجانب را

  یاری نمودند، نهایت تقدیر و سپاس را دارم.

  در پایان از عزیزان واحد پژوهش و همه دستهایی که دستان

  مرا یاری کردند تشکر و قدردانی می‌کنم.

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                             صفحه

   

  چکیده…………………………………………………. 1

   

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه…………………………………………………. 3

  1-2- بیان مسأله…………………………………………………. 5

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………. 6

  1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………. 7

  1-4-1- هدف كلی تحقیق…………………………………………………. 7

  1-4-2- اهداف فرعی…………………………………………………. 7

  1-5- سؤالات تحقیق…………………………………………………. 8

  1-5-1- سؤال اصلی…………………………………………………. 8

  1-5-2- سؤالات فرعی…………………………………………………. 8

  1-6- فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………. 8

  1-6-1- فرضیه اصلی…………………………………………………. 8

  1-6-2- فرضیه فرعی…………………………………………………. 8

   

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  2-1- مقدمه…………………………………………………. 10

  2-2- مبانی نظری پژوهش…………………………………………………. 10

  2-2-1- مفهوم شناسی…………………………………………………. 10

  2-2-1-1- فمنیسم…………………………………………………. 10

  2-2-1-2- رادیکال…………………………………………………. 11

  2-2-1-3- تعریف اسناد بین المللی…………………………………………………. 11

  2-2-2- تاریخچه فمینیسم…………………………………………………. 12

  2-2-2-1- موج های فمینیستی…………………………………………………. 12

  2-2-2-1-1- موج اول فمینیسم…………………………………………………. 13

  2-2-2-1-2- موج دوم فمینیسم…………………………………………………. 13

  2-2-2-1-3- موج سوم فمینیسم…………………………………………………. 13

  عنوان                                                                                                             صفحه

   

  2-2-2-1-4- موج چهارم فمینیسم (موج آرام)…………………………………………………. 14

  2-2-3- تفسیر زمینه های ظهور فمینیسم در غرب…………………………………………………. 14

  2-2-3-1- نظام اقتصادی سرمایه داری و تأثیر آن بر موقعیت زنان…………………………………………………. 16

  2-2-3-2- دولت مدرن لیبرال و حقوق زنان…………………………………………………. 16

  2-2-4-4- فلسفه و معرفت شناسی…………………………………………………. 18

  2-2-4-5- فلسفه سیاسی…………………………………………………. 18

  2-2-5- تجدد و زمینه سازی فكری برای جنبش زنان…………………………………………………. 21

  2-2-5-1- جنبش های اجتماعی زنان در غرب (نخستین جنبش اجتماعی زنان در غرب)…………………………………………………. 21

  2-2-5-2- زنان و جنبش صلح خواهی (دومین جنبش اجتماعی فمینیسم)…………………………………………………. 22

  2-2-5-3- تلاش برای کسب حق رای (سومین جنبش اجتماعی فمینیسم)…………………………………………………. 22

  2-2-5-4- رکود جنبش فمنیسم پس از کسب حق رای…………………………………………………. 23

  2-2-5-5- جنبش برابری طلبان فمینیسم…………………………………………………. 23

  2-2-6- بررسی مبانی نظری اندیشه فمینیستی (اقسام نظریه ها و نگرش های فمینیستی)…………………………………………………. 24

  2-2-6-1- فمینیست های لیبرال…………………………………………………. 24

  2-2-6-2- فمینیست های مارکسیست…………………………………………………. 24

  2-2-6-3- فمینیست های رادیکال…………………………………………………. 25

  2-2-6-4- سوسیال فمینیسم…………………………………………………. 25

  2-2-6-5- فمینیست های پست مدرن…………………………………………………. 25

  2-2-6-6- فمینیسم اسلامی…………………………………………………. 25

  2-2-6-7- معرفت شناسی دیدگاه فمینیستی…………………………………………………. 26

  2-2-6-8- تزلزل در دیدگاه های فمینیستی…………………………………………………. 28

  2-2-7- آثار موج اول و دوم…………………………………………………. 29

  2-2-7-1- خشونت متقابل و فمینیسم انقلابی…………………………………………………. 29

  2-2-7-2- فمینیست های نئو کلاسیک و احیای جریان صلح طلبی…………………………………………………. 30

  2-2-7-3- فمینیسم لیبرال (اصلاح طلب) و فمینیسم رادیکال (رهائی بخش)…………………………………………………. 30

  2-2-7-4- دوره­ رکود…………………………………………………. 31

  2-2-8- فمینیسم پسا مدرن (آثار موج سوم)…………………………………………………. 31

  2-2-9- تفسیر موج نخست جنبش زنان(1920-1848)  و دستاورهای آن…………………………………………………. 32

  2-2-9-1- تعلیق جنبش زنان: 1960-1920…………………………………………………. 34

  عنوان                                                                                                             صفحه

   

  2-2-9-2- «افول» جنبش اعتراضی: حركت از فعالیت های غیرنهادینه به سیاست نهادینه…………………………………………………. 34

  2-2-9-3- زمینه های افول فمینیسم و جنبش زنان…………………………………………………. 35

  2-2-9-4- ابهام گفتاری جنبش حق رأی: فمینیسم «تفاوت در مقابل فمینیسم «برابری»…………………………………………………. 35

  2-2-9-5- رشد تفاوت در میان زنان…………………………………………………. 36

  2-2-9-6- هژمونیک درباره جایگاه زنان…………………………………………………. 36

  2-2-10- تفسیر موج دوم زمینه ظهور موج دوم جنبش زنان…………………………………………………. 37

  2-2-10-1- تحولات سرمایه داری و تأثیرات آن بر موقعیت زنان…………………………………………………. 37

  2-2-10-2- دولت رفاهی و موقعیت زنان…………………………………………………. 38

  2-2-10-3- فمینیسم لیبرال- اصلاح طلب طرفدار حقوق زنان…………………………………………………. 39

  2-2-10-4- فمینیسم برابری…………………………………………………. 39

  2-2-10-5- فمینیسم رادیكال و طرفدار رهایی زنان…………………………………………………. 40

  2-2-10-6- محورهای مبارزه و ابزارهای مبارزاتی…………………………………………………. 40

  2-2-11- تفسیر موج سوم (زمینه ظهور موج سوم فمینیسم)…………………………………………………. 43

  2-2-11-1- جامعه پساصنعتی: از جمله زمینه ­های ظهور موج سوم فمینیسم…………………………………………………. 44

  2-2-11-2- ظهور سرمایه­داری «بی سازمان» و تأثیر آن بر وضعیت زنان در موج سوم…………………………………………………. 45

  2-2-11-3- تکثر جریان­های فمینیستی در موج سوم…………………………………………………. 46

  2-2-11-4- مبارزه در عرصه فعالیت­های نظری- آكادمیك(فمینیسم و مسأله «تفاوت»)…………………………………………………. 47

  2-3- پیشینه تحقیق…………………………………………………. 48

  2-3-1- تحقیقات داخلی…………………………………………………. 48

   

  فصل سوم: بررسی محتوای اسناد (بین المللی و داخلی ناظر به فمینیسم)

  3-1- جنبش فمینیسم و مسأله خشونت علیه زنان…………………………………………………. 52

  3-2- لزوم مشارکت زنان در فعالیت­های سیاسی و برخورداری از حقوق مساوی با مردان…………………………………………………. 55

  3-3- موضوعات بخش­های کنوانسیون…………………………………………………. 56

  3-4- موضوعات مواد کنوانسیون…………………………………………………. 57

  3-4-1- مقدمه کنوانسیون…………………………………………………. 57

  3-4-1-1- نگرانی از گسترش تبعیض علیه زنان…………………………………………………. 57

  3-4-1-2- کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (1979)…………………………………………………. 57

  3-4-1-3- اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان (1967)…………………………………………………. 58

  عنوان                                                                                                             صفحه

   

  3-5- توزیع موضوعی مواد اصلی کنوانسیون (بخشهای اول تا چهارم)…………………………………………………. 58

  3-6- مدل محتوایی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان…………………………………………………. 59

  3-7- پیامدهای اجتماعی اجرای مفاد کنوانسیون…………………………………………………. 60

  3-7-1- کلی بودن شرط در معاهدات بین المللی…………………………………………………. 61

  3-7-2- حق شرط جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………. 62

  3-8- اشتغال زنان در اسناد بین المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی…………………………………………………. 64

  3-8-1- اسناد بین المللی حقوق بشر و اشتغال زنان…………………………………………………. 65

  3-8-1-1- مقاوله نامه،کاراجباری (مصوب1303)…………………………………………………. 65

  3-8-1-2- اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب 1327)…………………………………………………. 65

  3-8-1-3- مقاوله نامه تساوی اجرت کارگران زن و مرد در قبال کار هم ارزش (مصوب 1330)…………………………………………………. 67

  3-8-1-4- مقاوله نامه نفی تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال (مصوب 1337)…………………………………………………. 67

  3-8-1-5- میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب 1345)…………………………………………………. 68

  3-8-1-6- اعلامیه تهران (مصوب 1347)…………………………………………………. 69

  3-8-1-7- کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان (مصوب 1358)…………………………………………………. 71

  3-8-1-8- اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوب 1369)…………………………………………………. 72

  3-8-1-9- منشور حقوق و مسئولیت­های زن در کشورهای اسلامی (مصوب 1385)…………………………………………………. 73

  3-8-1-10- قوانین جمهوری اسلامی ایران و اشتغال زنان…………………………………………………. 75

  3-8-1-10-1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1358)…………………………………………………. 75

  3-8-1-10-2- قانون خدمت نیمه وقت بانوان (مصوب 1362)…………………………………………………. 77

  3-8-1-10-3- قانون کار(مصوب 1369)…………………………………………………. 79

  خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *