۳-۳-۲ سه تا هفت سالگی   ۲۶

۴-۳-۲ هفت تا یازده سالگی   ۲۷

۴-۲-تعریف کودک در کنوانسیون حقوق کودک    ۲۷

۵-۲ کودکی و حقوق کودک در اندیشه جان لاک    ۲۷

۶-۲ تاریخچه مطالعه درباره کودکان   ۲۹

۷-۲ تربیت    ۳۰

۸-۲-جنبه‌های روان شناختی حقوق کودک    ۳۲

۲-۸-۲ رشد الگوهای قابل پیش بینی دارد  ۳۲

۹-۲ محیط و فرایند رشد  ۳۴

۱-۹-۲ تفاوت‌های فرهنگی   ۳۴

۲-۹-۲ تفاوت‌های اقتصادی اجتماعی   ۳۴

۳-۹-۲-تفاوت‌های خانوادگی   ۳۴

۱۰-۲ سابقه تاریخی کنوانسیون حقوق کودک    ۳۵

۱-۱۰-۲ مقدمه پیمان نامه حقوق کودک (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیستم نوامبر ۱۹۸۹) ۳۶

۲-۱۰-۲ کنوانسیون حقوق کودک و حقوق تربیتی   ۳۸

۳-۱۰-۲ ماده ۲۸ (حق برخورداری از آموزش و پرورش،تحصیلات و آموزش‌های حرفه‌ای) ۳۸

۴-۱۰-۲ ماده ۲۹ (هدف‌های آموزش؛ موسسات آموزشی) ۳۹

۵-۱۰-۲  ماده ۳۱  (مشارکت در اوقات فراغت، فرهنگی و زندگی هنری، ترویج توسط دولت) ۴۰

۱۱-۲ حقوق تربیتی کودک    ۴۰

۱-۱۱-۲ حق دسترسی به آموزش و پرورش    ۴۳

۲-۱-۱۱-۲ در دسترس بودن آموزش و پرورش    ۴۵

۳-۱-۱۱-۲ برابری فرصت‌ها ۴۵

۲-۱۱-۲ حق داشتن آموزش با کیفیت    ۴۶

۱-۲-۱۱-۲ برنامه درسی وسیع، مرتبط و فراگیر  ۴۷

۲-۲-۱۱-۲-یادگیری و ارزشیابی  مبتنی بر حقوق کودک    ۴۸

۳-۲-۱۱-۲ محیط کودک دوست، امن و سالم   ۴۸

۳-۱۱-۲  حق احترام در محیط یادگیری   ۴۹

۱-۳-۱۱-۲ احترام به هویت    ۴۹

۲-۳-۱۱-۲ احترام به حقوق مشارکت    ۵۰

۳-۳-۱۱-۲ احترام به تمامیت    ۵۱

۱۲-۲ حقوق تربیتی کودک در ایران   ۵۲

۱-۱۲-۲ گفتار نخست: حق کودک بر آموزش    ۵۲

۲-۱۲-۲ گفتار دوم: حقوق کودک در مراکز آموزشی   ۵۴

۱-۲-۱۲-۲  مهد کودک    ۵۴

۲-۲-۱۲-۲ مدرسه  ۵۹

۱۳-۲ آموزش و پرورش و حقوق اقلیت ها ۶۵

۱-۱۳-۲ تعریف اقلیت    ۶۶

۱-۱-۱۳-۲ آموزش وپرورش اقلیت های دینی (غیر مسلمان) ۶۶

۲-۱-۱۳-۲ آموزش و پرورش اقلیت های مذهبی (غیر شیعه) ۶۷

۳-۱-۱۳-۲  آموزش و پرورش اقلیت های قومی، نژادی و زبانی   ۶۸

۲-۱۳-۲ آموزش و پرورش اقلیت ها در اعلامیه ها و کنوانسیون های بین المللی   ۶۸

۳-۱۳-۲ آموزش و پرورش اقلیت ها در قانون اساسی سایر کشورها ۶۹

۱۴-۲ پیشینه پژوهش در داخل کشور  ۷۰

۱۵-۲ پیشینه پژوهش در خارج از ایران   ۷۴

۱-۱۵-۲ پژوهش‌های حوزه: استقلال کودک    ۷۵

۲-۱۵-۲ پژوهش‌های حوزه: حقوق کودکان در مقابل حقوق والدین   ۸۱

۳-۱۵-۲ پژوهش‌های حوزه: فعالیت‌های بین‌المللی در زمینه حقوق کودکان   ۸۵

فصل سوم:   ۸۸

روش‌ پژوهش   ۸۸

۱-۳ مقدمه  ۸۹

۲-۳ فلسفه تحلیلی   ۸۹

۳-۳ روش تحلیل در این پژوهش     ۹۲

فصل چهارم: یافته های پژوهش   ۹۴

۱-۴ مقدمه  ۹۵

۲-۴ پاسخ به سوال نخست    ۹۵

۱-۲-۴ در تحلیل مفهوم حق   ۹۵

۱-۱-۲-۴ خلاصه ای درتحلیل مفهوم حق   ۱۰۰

۲-۲-۴ در تحلیل مفهوم کودکی   ۱۰۱

۱-۲-۲-۴ خلاصه ای در تحلیل مفهوم کودک    ۱۰۵

۳-۲-۴ در تحلیل مفهوم حقوق کودک    ۱۰۵

۱-۳-۲-۴ خلاصه ای در تحلیل مفهوم حقوق کودک    ۱۱۰

۳-۴ پاسخ به سوال دوم  ۱۱۱

۱-۳-۴ در تحلیل مفهوم تربیت    ۱۱۱

۱-۱-۳-۴ خلاصه ای در تحلیل مفهوم تربیت    ۱۱۷

۲-۳-۴ در تحلیل حقوق تربیتی کودک    ۱۱۸

۱-۲-۳-۴ خلاصه ای در تحلیل مفهوم حقوق تربیتی کودک    ۱۲۳

۴-۴ پاسخ به سوال سوم  ۱۲۴

۱-۴-۴ در تحلیل حقوق تربیتی کودک در ایران   ۱۲۴

۱-۱-۴-۴ خلاصه ای در تحلیل حقوق تربیتی کودکان درایران   ۱۳۲

فصل پنجم:   ۱۳۴

بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها   ۱۳۴

۱-۵ مقدمه  ۱۳۵

۲-۵ خلاصه نتایج   ۱۳۵

۳-۵ بحث    ۱۳۶

۴-۵ پیشنهادات حاصل از پژوهش     ۱۴۲

۵-۵ محدودیت های پژوهش     ۱۴۳

منابع   ۱۴۴

 

 

فصل نخست: کلیات پژوهش

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *