• قانون اساسی ۲۹
 • قوانین عادی ۳۰
 • مقررات اجرایی کار. ۳۰
 • مبحث هفتم: روابط جمعی کار. ۳۱

  1. دفاع سندیکاها از منافع شغلی در مراجع حل اختلاف ۳۲
  2. دفاع سندیکاها از منافع شغلی در برابر کارفرمایان ۳۲
  3. اعمال سندیکایی و نمایندگی کارگر در سطح کارگاه‌ها ۳۲
  4. اعمال سندیکایی در سطح ملی و بین‌المللی ۳۳

  مبحث هشتم: سیر تحول حقوق کار در ایران ۳۳

  گفتار اول: آغازگری دخالت دولت بر مسائل و روابط کار. ۳۳

  گفتار دوم: نخستین مقررات کارخانجات صنعتی ۳۵

  گفتار سوم: قانونگذاری کار و تحولات آن ۳۵

  1. مبارزات سیاسی ۳۵
  2. مراحل قانونگذاری ۳۵

  مبحث نهم: جمهوری اسلامی ایران و قانونگذاری کار. ۳۷

  گفتار اول: توقعات انقلابی و نقش آن در طرح جدید قانون کار. ۳۷

  1. مرحله عدم ثبات. ۳۷
  2. مرحله‌ی ثبات. ۳۹

  فصل دوم: شقوق حق بر کار. ۴۰

  مقدمه. ۴۰

  مبحث اول: شرایط کار؛ حقوق و تعهدات کارگر. ۴۱

  گفتار اول: ساعات کار. ۴۱

  1. کارهای کشاورزی ۴۱
  2. کارهای سخت، زیان‌آور و زیرزمینی ۴۱
  3. کار متناوب. ۴۲
  4. کار نوبتی ۴۲
  5. کار اضافی ۴۲
  6. کار نوجوانان ۴۲
  7. کار کارآموزان ۴۲

  گفتار دوم: حق برخورداری از تعطیلات. ۴۳

  1. تعطیل هفتگی ۴۴
  2. تعطیلات رسمی ۴۴

  گفتار سوم: حق برخورداری از مرخصی‌ها ۴۵

  1. مرخصی استحقاقی ۴۵
  2. مرخصی‌ بدون حقوق ۴۶
  3. مرخصی استعلاجی، بارداری، زایمان، شیردهی ۴۷

  الف: مرخصی استعلاجی ۴۷

  ب: مرخصی بارداری، زایمان و شیردهی ۴۸

  ج: مرخصی مربوط به حوادث زندگی ۴۹

  مبحث دوم: حق برخورداری از شرایط ایمنی ۵۱

  گفتار اول: تاریخچه ایمنی، حفاظت و بهداشت کار. ۵۱

  گفتار دوم: امنیت جسمی و روانی ۵۴

  گفتار سوم: امنیت اقتصادی ۵۶

  گفتار چهارم: امنیت اشتغال ۵۶

  گفتار پنجم: موضوعی فراتر از اشتغال؛ وضعیت حرفه‌ای اشخاص ۵۸

  مبحث سوم: منع تبعیض در استخدام و حرفه به عنوان یکی از حقوق کارگران ۵۹

  گفتار اول: مقاوله‌نامه‌ی ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار در خصوص منع تبعیض در اشتغال و حرفه. ۶۱

  مبحث چهارم: پایان رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی بر اثر اخراج و یا استعفاء. ۶۶

  گفتار اول: پایان قرارداد کار مدت غیر موقت. ۶۶

  گفتار دوم: اخراج و دلایل آن ۶۷

  الف: امور مربوط به رفتار کارگر. ۶۸

  ب: موارد مربوط به تردید در صلاحیت‌ها یا کاهش توانایی‌های کارگر. ۶۸

  ج: ضرورت‌های کارگاه. ۶۹

  گفتار پنجم: اخراج موجه و دلایل آن ۶۹

  الف: دلایل اخراج ۷۰

  1. اخراج کارگر پس از توقیف منجر به محکومیت جزایی ۷۱
  2. اخراج موجه کارگر به سایر اسباب. ۷۲

  ب: تشریفات اخراج موجه. ۷۳

  ج: پرداخت حق سنوات. ۷۴

  گفتار ششم: اخراج غیر موجه. ۷۵

  الف: حکم اخراج ناموجه. ۷۵

  ب: نظر کارگر در خصوص بازگشت به کار. ۷۶

  ج: موارد ابهام و تردید ۷۷

  مبحث پنجم: کار کودک ۷۸

  گفتار اول: ۷۹

  گفتار دوم: تعاریف کودک، کار کودک و دوازده اسطوره درباره‌ی کار کودک ۸۰

  الف: تعریف کودک ۸۰

  ب: کار کودک ۸۱

  ج: انواع کار کودک ۸۲

  د: حقوق کودک قبل از «کنوانسیون حقوق کودکان». ۹۰

  ه‍: کودکان از نگاه آمار. ۹۲

  1. کودکان و کار. ۹۲
  2. کودکان و تحصیل ۹۲

  و: کودکان و قانون کار در ایران ۹۳

  فصل سوم: چشم‌اندازی بر سازمان بین‌المللی کار و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۹۵

  گفتار اول : جامعه ی ملل و تاسیس سازمان بین المللی کار. ۹۵

  مبحث اول : ساختار و تشکیلات سازمان بین‌المللی ۹۷

  مبحث دوم : اهداف راهبردی و اقدامات سازمان بین‌المللی کار. ۹۸

  گفتار اول : اهداف راهبردی و وظایف سازمان بین‌المللی کار. ۹۸

  بند الف – ارتقا و تحقق معیارها ، اصول و حقوق بنیادین کار. ۱۰۴

  حق سازماندهی (آزادی انجمن ها) و شناسایی موثر حق مذاکرات جمعی (پیمان جمعی کار) ۱۰۴

  محو کلیه اشکال کار اجباری یا بیگاری ۱۰۴

  الغای موثر کار کودک ۱۰۵

  محو هرگونه تبعیض در خصوص اشتغال و استخدام. ۱۰۵

  بند الف – ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان به منظور دستیابی به شغل و در آمد مطلوب (ایجاد اشتغال) ۱۰۶

  بند ج – افزایش پوشش و کارآیی اجتماعی برای همه (حمایت های اجتماعی) ۱۰۷

  بند د– تقویت سه جانبه گرایی و گفتگوی اجتماعی ۱۰۹

  گفتار دوم : اقدامات سازمان بین‌المللی کار. ۱۱۰

  بند الف – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی ۱۱۲

  بند ب – برنامه ی ایمنی و بهداشت کار و محیط آن (کار ایمن) ۱۱۲

  بند ج: برنامه ی شرایط کار و اشتغال ۱۱۵

  بند د: برنامه ی ایدز و دنیای کار. ۱۱۷

  بند ه ‍: برنامه ی بین المللی مهاجرت. ۱۱۹

  1. ارائه کمک های فنی و اطلاعات به کشورهای عضو. ۱۲۲

  بند ب – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی ۱۲۷

  گفتار سوم : بررسی مصوبات سازمان بین‌المللی کار. ۱۳۲

  گفتار اول : مقاوله نامه های بنیادی و کلیدی سازمان بین‌المللی کار. ۱۳۴

  مبحث سوم : الحاق ایران به اسناد بین المللی در زمینه ی کار. ۱۳۹

  مبحث چهارم : ۱۴۳

  مبحث ششم : ۱۴۹

  مبحث هفتم : حق بر کار. ۱۵۵

  مبحث هفتم : حق بر کار. ۱۵۵

  گفتار اول: بحث ها و کار های مقدماتی مربوط به تدوین میثاق ۱۵۶

  الف. حق برکار. ۱۵۶

  ب. فرصت کسب معاش خویش. ۱۵۷

  ج. آزادی انتخاب شغل ۱۵۸

  د. اشتغال کامل ۱۵۹

  بند۱. توسعه اقتصادی ۱۶۰

  بند۲. برنامه های ملی و بین المللی ۱۶۰

  بند۳.اشتغال مولد ۱۶۱

  بند۴. آزادی های بنیادی سیاسی و اقتصادی ۱۶۱

  بند۵. اقداماتی که باید اتخاذ شود. ۱۶۱

  گفتاردوم:عناصر وابسته به کار از دیدگاه میثاق وحقوق بشر. ۱۶۲

  الف. تضمین حق بر کار. ۱۶۲

  ب. عناصر حق برکار. ۱۶۲

  1. دسترسی به اشتغال ۱۶۳

  ج) دسترسی برابر با اشتغال ۱۶۷

  د) خدمات اشتغال ۱۷۲

  و) آموزش فنی و حرفه ای ۱۷۲

  1. انتخاب آزاد اشتغال ۱۷۳

  ۳.تضمین علیه اخراج خود سرانه. ۱۷۵

  نتیجه گیری ۱۷۸

  خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *