گفتار دوم: نقض قرارداد .           ۱۵

بند اول: مفهوم نقض .          ۱۵

بند دوم: انواع نقض            ۱۶

الف: نقض جزئی .           ۱۶

ب: نقض اساسی            ۱۷

۱- عناصر تشکیل دهنده نقض اساسی .           ۱۹

۱-۱: ورود خسارت فاحش .            ۱۹

۲-۱: پیش بینی آثار ناشی از نقض .             ۲۰

بند سوم: نقض اساسی در اصول قراردادهای تجاری بین المللی .              ۲۱

بند چهارم: نقض اساسی در اصول حقوق قراردادهای اروپایی               ۲۲

بند پنجم: نقض اساسی در حقوق ایران                ۲۳

گفتار چهارم: نقض پیش بینی شده .                 ۲۳

بند اول: مفهوم اصطلاح                 ۲۵

بند دوم: شرایط ایجاد نقض پیش بینی شده                ۲۵

۱- وجود معیارهای معقول احتمال نقض                ۲۵

۲- کامل بودن امتناع از انجام قرارداد                 ۲۶

۳- عدم وجود قصد اجرای قرارداد .                 ۲۶

بند سوم: انتقادات وارده بر نظریه نقض پیش بینی شده                   ۲۷

۱- نادیده گرفتن اصل لزوم و پایبندی به مفاد قراردادها                    ۲۷

۲- تقدم فسخ قرارداد بر اجرای قرارداد                    ۲۷

۳- محتمل بودن وقوع نقض .                    ۲۸

بند چهارم: نقض پیش بینی شده در اصول قراردادهای تجاری بین المللی .              ۲۸

بند پنجم: نقض پیش بینی شده در اصول حقوق قراردادهای اروپایی .                   ۲۹

بند ششم: نقض پیش بینی شده در حقوق ایران .                    ۳۰

 

مبحث دوم: حق فسخ و حق اصلاح .             ۳۱

گفتار اول: مفهوم حق فسخ .                 ۳۲

گفتار دوم: مبنای حق فسخ .                 ۳۳

بند اول: حکومت اراده و تراضی دو طرف عقد                 ۳۴

بند دوم: جبران ضرر طرف متضرر و اجرای عدالت               ۳۴

گفتار سوم: فسخ قرارداد در اسناد بین المللی                 ۳۵

بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی .               ۳۶

بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی               ۳۷

بند سوم: در حقوق ایران .             ۳۹

گفتار پنجم: حق اصلاح .             ۴۱

 

فصل دوم: مبانی حق متعهد به اصلاح مورد تعهد و شیوه های اصلاح.            ۴۴

مبحث اول: مفهوم و مبنای حق متعهد به اصلاح .            ۴۷

گفتار اول: مفهوم حق اصلاح .               ۴۷

گفتار دوم: مبانی حق متعهد به اصلاح                 ۴۸

بند اول: اصل لزوم قراردادها .                 ۴۸

بند دوم: قاعده لاضرر .                ۵۰

بند سوم: مواد قانونی .                ۵۱

 

گفتار سوم: شیوه های اصلاح مورد تعهد            ۵۳

بند اول: تعمیر           ۵۳

بند دوم: جایگزینی           ۵۴

بند سوم: اجرای عین تعهد .           ۵۵

الف: مفهوم عام اجرای عین تعهد             ۵۶

ب: مفهوم خاص اجرای عین تعهد              ۵۷

گفتار چهارم: حق اصلاح مورد تعهد در اسناد بینی المللی و حقوق ایران              ۵۸

بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی .             ۵۸

بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی .               ۵۹

بند سوم: در حقوق ایران                ۶۲

گفتار پنجم: اجرای پیش از موعد قرارداد و حق متعهد به اصلاح .               ۶۳

بند اول: تبیین موضوع             ۶۳

بند دوم: اجرای پیش از موعد در اصول یونیدوغوا و حق متعهد به اصلاح             ۶۴

بند سوم: اجرای پیش از موعد در اصول اروپایی و حق متعهد به اصلاح .            ۶۵

بند چهارم: اجرای پیش از موعد در حقوق ایران و حق متعهد به اصلاح .              ۶۶

گفتار ششم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب و تأثیر آن بر حق متعهد به اصلاح .             ۷۰

بند اول: جایی که زمان، جوهر قرارداد است (وحدت مطلوب)               ۷۰

بند دوم: جایی که زمان، جوهر قرارداد نیست (تعدد مطلوب)              ۷۱

بند سوم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در اصول یونیدوغوا و حق متعهد به اصلاح .    ۷۲

بند چهارم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در اصول اروپایی و حق متعهد به اصلاح      ۷۳

بند پنجم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در حقوق ایران و حق متعهد به اصلاح        ۷۳

 

مبحث دوم: خیارات و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد         ۷۴

گفتار اول: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد            ۷۴

بند اول: تبیین موضوع           ۷۵

بند دوم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در اصول یونیدوغوا .          ۷۶

بند سوم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در اصول اروپایی            ۷۷

بند چهارم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران .         ۷۷

گفتار دوم: خیار تخلف از شرط صفت و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران .           ۷۸

بند اول: مفهوم خیار .         ۷۸

بند دوم: وجوه مختلف تخلف از وصف .         ۷۹

الف: اوصاف جوهری           ۷۹

ب: اوصاف غیر جوهری          ۸۰

گفتار سوم: خیار رؤیت و تخلف از وصف و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران .         ۸۱

گفتار چهارم: خیار عیب و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران .          ۸۲

بند اول: شرایط کلی           ۸۲

بند دوم: عیب کالا و حق اصلاح مورد تعهد .          ۸۳

گفتار پنجم: عدم اجرا         ۸۶

بند اول: عدم اجرا در اسناد بین المللی           ۸۶

بند دوم: عدم اجرا در حقوق ایران .          ۸۸

بند سوم: تفاوت عدم تحویل و عدم مطابقت .          ۸۸

گفتار ششم: عدم تحویل کالا و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد .          ۹۰

بند اول: عدم تحویل کالا و حق اصلاح مورد تعهد در اصول یونیدوغوا و اصول اروپایی   ۹۰

بند دوم: عدم تحویل کالا و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران .      ۹۱

 

فصل سوم: آثار اجرای حق متعهد قرارداد به اصلاح مورد تعهد .۹۳

مبحث اول: مهلت اضافی ۹۵

گفتار اول: اعطای مهلت .۹۵

بند اول: اعطای مهلت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی .۹۶

بند دوم: اعطای مهلت در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ۹۸

بند سوم: اعطای مهلت در حقوق ایران .۹۹

گفتار دوم: تعیین کننده مهلت ۱۰۰

بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ۱۰۰

بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی .۱۰۲

بند سوم: در حقوق ایران ۱۰۳

گفتار سوم: میزان مهلت اضافی . ۱۰۳

بند اول: عوامل مؤثر بر میزان مهلت اضافی . ۱۰۳

۱- معقول و متعارف بودن مهلت ۱۰۳

۲- نداشتن هزینه نامتعارف . ۱۰۴

۳- نداشتن زحمت نامتعارف . ۱۰۴

بند دوم: میزان مهلت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ۱۰۶

بند سوم: میزان مهلت در اصول حقوق قراردادهای اروپایی . ۱۰۶

بند چهارم: میزان مهلت در حقوق ایران ۱۰۷

گفتار چهارم: نحوه اعطای مهلت (با اخطاریه یا بدون اخطاریه؟) .۱۰۸

بند اول: ارسال اخطاریه در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . ۱۰۹

بند دوم: ارسال اخطاریه در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ۱۱۰

بند سوم: ارسال اخطاریه در حقوق ایران . ۱۱۱

مبحث دوم: آثار اعمال حق اصلاح بر قرارداد ۱۱۲

گفتار اول: عدم اختیار فسخ قرارداد ۱۱۳

بند اول: عدم اختیار فسخ در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . ۱۱۳

بند دوم: عدم اختیار فسخ در اصول حقوق قراردادهای اروپایی . ۱۱۳

بند سوم: عدم اختیار فسخ در حقوق ایران . ۱۱۴

گفتار دوم: حق حبس ۱۱۴

بند اول: حق حبس در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . ۱۱۵

بند دوم: حق حبس در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ۱۱۶

بند سوم: حق حبس در حقوق ایران . ۱۱۶

گفتار سوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد . ۱۱۷

بند اول: هزینه اجرای مجدد قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ۱۱۸

بند دوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ۱۱۹

بند سوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد در حقوق ایران ۱۱۹

گفتار چهارم: تعهد متعهدله به پذیرش اجرا . ۱۱۹

گفتار پنجم: جبران خسارات . ۱۲۰

بند اول: جبران خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی . ۱۲۱

بند دوم: جبران خسارات در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ۱۲۲

بند سوم: جبران خسارات در حقوق ایران ۱۲۳

نتیجه گیری . ۱۲۴

 مقدمه

الف: بیان مسئله

هدف متعاملین از انعقاد قرارداد این است که مفاد آن به موقع به اجرا درآید تا به آنچه به واسطه این قرارداد انتظارش را داشته اند دست یابند. از این رو یکی از آثار قرارداد و در واقع مهم ترین و طبیعی ترین اثر هر قراردادی، اجرای تعهدات مندرج در آن از سوی هر یک از طرفین است. روزانه میلیون ها قرارداد تجاری در سراسر جهان بین اشخاص مختلف منعقد   می شود. اجرای این قراردادها باعث می شود پول که مهم ترین عامل محرک اقتصاد است بین اشخاص مختلف دست به دست شود و نهایتاً چرخ اقتصاد جهانی به گردش درآید و انسان ها بتوانند در سایه آن، زندگی بهتری داشته باشند. با این حال، انعقاد هر قراردادی الزاماً منجر به اجرای آن قرارداد نمی شود و قرارداد ممکن است در مرحله اجرا به سرانجام نرسد و اصطلاحاً عقیم بماند. تأسیس نهادهایی مثل فسخ، اصلاح، جبران خسارت و . که از جمله ضمانت اجراها محسوب می شوند، حکایت از همین موضوع دارد.

اگر یکی از طرفین قرارداد تعهداتش را انجام ندهد یا ناقص انجام دهد، موجب می شود طرف دیگر از ضمانت اجراهای قراردادیِ در دسترس استفاده کند که یکی از آنها فسخ قرارداد است. حق فسخ از جمله ضمانت اجراهای قراردادی است که از یک طرف موجب می شود متعهد با انگیزه از دست ندادن منافع ناشی از قرارداد، تعهد خود را اجرا نماید و از سوی دیگر، به متعهدله این امکان را می دهد تا با بهره گرفتن از آن، از بلاتکلیفی رهایی یافته و با خاتمه دادن به قرارداد، به انعقاد قراردادی دیگر با شخصی دیگر روی آورد و از این طریق به منافع دلخواه خود دست یابد. از سوی دیگر ممکن است متعهد قرارداد نیز این قصد را داشته باشد که تلاشی دوباره برای اجرای همان قرارداد را آغاز کند و در همین راستا نیز با متعهدله وارد مذاکره شود تا با اجرای قرارداد، به نیّت دو طرف معامله از انعقاد قرارداد جامه عمل بپوشاند. در این صورت با وجود تمایل متعهد به اجرای مجدد قرارداد و اصلاح مورد تعهد، بین حق متعهدله به فسخ قرارداد و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد تزاحم ایجاد می شود؛ به این معنا که نمی توان هم زمان هر دو راه حل را اعمال کرد، بلکه باید به دنبال راه حلی بود که منافع هر دو طرف قرارداد را تأمین کند و قرارداد نیز به سرانجام برسد. متعهدله نیز ممکن است انگیزه هایی برای اجازه دادن به اصلاح داشته باشد؛ مثلاً جایی که این کار راحت یا نسبتاً کم­ هزینه باشد. اگر متعهدله حق فسخش را همچنان داشته باشد، ممکن است تمایل به در پیش گرفتن این راه داشته باشد.

اگر حق اصلاح مورد تعهد را برای متعهد قرارداد به رسمیت بشناسیم که در پرتو آن، وی بتواند با وجود اجرای ناقص قرارداد، تلاشی جدید برای اجرای کامل قرارداد را آغاز کند، باید دید این حق تحت چه شرایطی قابل اجراست و آثار اجرای این حق چیست؟ اجرای حق اصلاح مورد تعهد در فرض پذیرش آن باید دارای چارچوب و شرایطی باشد تا با تخطی از آنها متعهد بتواند به سراغ دیگر ضمانت اجراهای قراردادی برود. موارد مذکور و پاسخ آنها در این پایان نامه تحت عنوان «حق متعهد به اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران، اتحادیه اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی» بررسی می شود.

اصول حقوق قراردادهای اروپایی مهم ترین سند مشترک بین اعضای اتحادیۀ اروپایی در زمینۀ حقوق قراردادهاست که در راستای متحد نمودن ساختار و چارچوب حقوق قراردادها و تسهیل تجارت و حل و فصل دعاوی ناشی از آن بین اشخاص کشورهای عضو می باشد که طی سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۲ در ۱۷ فصل تدوین شده است. به همین دلیل است که در این پایان نامه ، اصول فوق برای بررسی حق متعهد به اصلاح در حقوق اتحادیه اروپایی انتخاب شده است.

اصول قراردادهای تجاری بین المللی که محصول فعالیت مؤسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی[۱] بوده و یکی از اسناد مهم و قابل اتکا در حوزه تجارت بین الملل است که ابتدائاً در سال ۱۹۹۴ تدوین و ارائه شد و اکنون شامل یک مقدمه و ۱۰ فصل است که متضمن قواعدی کلی برای قراردادهای تجاری بین المللی هستند.

ب: سؤالات تحقیق:

۱- سؤالات اصلی

۱-۱: آیا متعهد قرارداد این حق را دارد که با رفع عیب از کالا یا جایگزینی آن یا انجام و تکمیل مورد تعهد، از اعمال حق فسخ قرارداد از سوی متعهدله جلوگیری کند؟

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *