أ- عوامل سیاسی اجتماعی:.۲۴
ب- عوامل فرهنگی:۲۴
ج- عوامل اقتصادی:۲۴
ب-  بررسی ادلۀ فقهاء دربارۀ عدم جواز بازی گری زن در فیلم و تئاتر و شرائط آن۲۵
۱- رویکرددوم : مخالفت مطلق.۲۵
۲- عواملمؤثربراینرویکرد:۲۵
أ- عوامل سیاسی اجتماعی:.۲۶
ب- عوامل فرهنگی:۲۶
ج- عوامل اقتصادی:۲۶
۳- چهره پردازی (گریم) در بازیگری۲۷
أ- روایات۲۷
نتیجه:۳۴
ب-اجماع:.۳۶
نتیجه:۳۷
۴- شروط چهره پردازی و آرایش جنس مخالف:.۳۸
فصل سوم:بازیگری زن در فیلم و تئاتر در صورت استلزام فعل حرام۳۹
الف-  بررسی ادلۀ فقهاء در بارۀ بازیگری زن در فیلم و تئاتر در صورت استلزام فعل حرام.۴۰
۱- قاعدۀ حرمت مقدمۀ حرام:.۴۰
توضیح:.۴۱
۲- قاعدۀ حرمت اعانت بر اثم و عدوان:۴۱
۳- قاعدۀ نفی سبیل:.۴۲
۴- آیات:.۴۳
ب-  بررسی حکم وضعی درآمد بازیگری زن درصورت استلزام فعل حرام۴۶
تبعیت درآمد از شغل۴۶
فصلچهارم:جایگاهحکمحکومتینسبتبهمواردغیرجائزبازیگری۴۹
الف-  بررسیادلۀاستثناءشدنمواردغیرجائزبازیگریزنتوسطحکمحکومتی۵۰
۱- تقدمادلۀوجوبحفظنظاماسلامیبرادلۀاحکامحرمتاولیه:۵۰
۲- حکومتوتقدمادلۀحرمتاخلالبهنظاماسلامیبرادلۀاحکامحرمتاولیه:.۵۰
ب-  بررسیادلۀعدمتأییدحکمحکومتیدراستثناءشدنمواردغیرجائزبازیگریزن۵۷
۱- ولایت فقیه را نه مردم انتخاب می کنند و نه خدا، لذا حکم حکومتی آن تأثیری بر استثنا شدن موارد غیر جائز بازیگری زن ندارد:۵۷
أ- اقوال:۵۷
نقد و بررسى ادله و اقوال:.۵۸
ب- ادلّۀ اثبات ولایت فقیه:.۶۰
۱-دلیل عقلى:۶۰
۲ـدلیل نقلی:۶۱
ج -معنای مورد نظر از ولایت مطلقه فقیه:۶۲
۲- احکامحکومتیحکمثانویاست،لذاتأثیریدراستثناشدنمواردغیرجائزبازیگریندارد:۶۳
۱- نظریه ها در بارۀ احکام حکومتی۶۳
۲- آیا احکام حکومتی از سنخ احکام ثانویه است۶۵
۳- احکامحکومتیموقتیهستندوتأثیرآندراستثناءقراردادنمواردغیرجائزبازیگریثابتنیست:۶۵
۴- احکامحکومتیمصلحتیاست،لذاتأثیرآنتازماناستمرارمصلحتجاریاست:۶۷
نقدوبررسی:.۶۷
ضوابطومعیارهایمصلحتدرصدوراحکامحکومتی:.۶۸
اسبابوشرایطصدورحکمحکومتی:.۶۹
تعارضاحکامحکومتیبادیگراحکامشرعیوفتوایمجتهدین:۷۰
فصل پنجم: بازیگری زن و احکام متفرقه.۷۲
الف- حدودپوشش:۷۴
استثنای صورت و دو دست تا مچ:.۷۵
نکته۷۶
بیان استدلال:۷۶
دلیل اوّل: دلالت آیه بر استثنا ی صورت  و دست:۷۶
دلیل دوم: روایاتی که در تفسیر استثنا درآیه آمدهاست.۷۹
دلیل سوم نفی حرج در دین:۸۱
ب- پوشش زن در نقش مادر بزرگ:۸۱
دلیل حرمت: آیه:۸۲
ج- پوشیدن لباس جنس مخالف و یا همانندی:۸۳
د- بازى کردن در نقش ائمه (ع):.۸۶
ذ-  استفاده از کلاه گیس:۸۹
ادلۀ:۱-آیه:.۸۹
۲- استصحاب:۸۹
ر- پوشیدن لباس شهرت و مهیج:.۹۰
ادلۀحرمت: آیۀاول:.۹۰
آیۀدوم:.۹۰
روایت:۹۰
نقدوبررسی:۹۰
ز- پوشیدن لباس غیر مسلمانان:.۹۱
س- حدود شرعی نگاه کردن به زن اجنبی:.۹۱
حکم نگاه به دست و صورت:۹۲
۱- دلایل حرمت نگاه به دست و صورت.۹۲
دلیل اول:۹۲
دلیل دوم: استدلال به صحیحۀ هشام بن سالم:.۹۴
دلیل سوم:.۹۵
۲- دلایل جواز نگاه به دست و صورت:.۹۵
دلیل اول: صحیحۀ علی بن سوید.۹۵
دلیل دوم: روایه ابی الجارود.۹۶
دلیل سوم: روایهعلی ّبن جعفرعن أخیه (ع)۹۶
۳- نگاه به زنان بی حجاب:.۹۷
ش- تحریک جنسی:۹۹
۱-ریبه و لذّت بردن:.۹۹
۲- تحریک و تهییج جنسی:۱۰۱
دلایل بر حرمت:.۱۰۱
ص- گفتگوی مرد و زن:۱۰۲
ض- حرمت شوخی با زنان:۱۰۳
ط- حرمت خلوت با زن نامحرم:۱۰۴
ظ- دست دادن زنان با مردها۱۰۴
ع- حرمت عطر زدن برای زن۱۰۵
غ- بازیگری و حکم رفتار زن و رابطۀ او با نامحرم:۱۰۵
۱) بازی به عنوان زن و شوهر، خواهر و برادر و مانند آنها:.۱۰۷
۲) نمایش و پخش:۱۰۷
۳) تماشا:۱۰۸
نتیجه:.۱۰۹
فهرست منابع۱۱۲
مقدمه
محتویات:

 • تعریف مسئله و بیان سؤال اصلی تحقیق
 • سؤالهای فرعی
 • سابقه و ضرورت تحقیق
 • هدف تحقیق
 • روش تحقیق
 • اهمیت تحقیق
 • روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
 • فرضیه های تحقیق
 • قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی و موضوعی)
 • جنبۀ نوآوری و جدید بودن تحقیق

 

 • تعریف مسئله و بیان سؤال اصلی تحقیق:

با توجه به اینکه بازیگری از ارکانهنر هفتم است جایگاه آن در جامعه بر کسی پوشیده نیست. از طرفی دیگر این هنر، امروزه محدود به آقایان نیست بلکه مشارکت زنان نیز در آن بیش از پیش در حال افزایش است که در نتیجۀ آن اختلاط زن و مرد در نقشهای مختلف به وجود می آید که در صورت عدم توجه به حساسیت آن به ویژه از بُعد دینی ممکن است ما هم مسئول ایجاد لغزشها و انحرافات فرهنگی جامعه و تربیت و پرورش نسل آینده خود باشیم.
سؤل اصلی تحقیق: حکم فقهی بازیگری زن در فیلم، سینما و تئاتر چیست؟

 • سؤالهای فرعی:
 • مراد از فیلم و بازیگری چیست؟
 • اقوال فقهاء در بارۀ جواز بازیگری زن در فیلم و تئاتر و شرائط آن در صورت عدم استلزام فعل حرام چیست؟
 • اقوال فقهاء در بارۀ عدم جواز بازیگری زن در فیلم و تئاتر و شرائط آن در صورت عدم استلزام فعل حرام چیست؟
 • اقوال فقهاء در بارۀ جواز بازیگری زن در فیلم و تئاتر و شرائط آن در صورت استلزام فعل حرام چیست؟
 • حکم وضعی درآمد بازیگری زن در فیلم و تئاتر و شرائط آن در صورت استلزام فعل حرام چیست؟
 • بررسی ادلۀ استثناء شدن موارد غیر جائز بازیگری زن توسط حکم حکومتی.
 • بررسی ادلۀ عدم تإثیر حکم حکومتی در استثناء شدن موارد غیر جائز بازیگری زن.
 • سابقه و ضرورت تحقیق:

بازیگری زن در فیلم و تئاتر، از مسائل مستحدثه است که سابقه ای در مباحث فقهی ندارد و به خاطر بی
بند و باری و مورد ابتلا نبودن، این مسئله در گذشته، چندان مورد نظر فقها قرار نگرفته است و درخصوص
سابقۀ تحقیق، شاید بتوان گفت که تلاشهای فرعی و فردی در این باره انجام گرفته است، اما امروزه این
وضع تغییر کرده است و زن با حضوری متین و باوقار، می تواند با حفظ حجاب در این عرصه فعالیت
کند.
در زمان معاصر، فقها منعی برای بازیگری زن در فیلم و تئاتر نمی بینند و در صورت عدم ترتب مفسده، آن
را جائز دانسته اند.[۲] در مجموع، اگر چه می توان به آثاری در این باره اشاره کرد ولی در عین حال به تمام
جوانب موضوع پرداخته نشده است.

 • هدف تحقیق:

هدف از تحقیق در این موضوع بررسی فقهی بازیگری زن در فیلم و تئاتر و تبیین حکم ابعاد مختلف آن است که آشنائی علاقمندان به آن باعث می شود گام خود را در این زمینه با شایستگی بیشتری بردارند تا از لغزش و انحراف و گسترش فرهنگهای بیگانه در جامعه اسلامی جلو گیری بعمل آید، و همچنین بانوان علاقمند بتوانند در ایفای نقشهای مختلف مانند همسر، مادر، خواهر. که بسیار ارزشمند و خطیر محسوب و محسوس می شود نکات فرهنگی و دینی را بیش از پیش رعایت کنند و مد نظر قرار دهند.

 • روش تحقیق:

روش های تحقیق، در علوم گوناگون، از جمله در علوم اسلامی، از نظر داده ها و گزاره هایی که از آنها
استفاده می شود، به عقلی، نقلی و تجربی تقسیم می شود. این رساله با توجه به روش نقلی و اقوال فقها به
مسئلۀ مورد پژوهش می پردازد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که بسیاری از تحقیقات عقلی و نقلی، مانند
اخلاق، اصول فقه یا علوم نقلی مانند فقه، حدیث، رجال، تفسیر، تاریخ.با این روش صورتمی پذیرد.[۳]

 • اهمیت تحقیق:

اصولاً از هنر بعنوان وسیله ای جهت تبیین و تبلیغ دیدگاه ها و ارزشهای مختلف به ویژه اجتماعی، فرهنگی، دینی . در هر جامعه ای استفاده می شود که فیلم و تئاتر یکی از مهمترین ابزار آن است که بعلت دارا بودن جذابیتهای خاص خود علاقمندان زیادی نیز دارد. فراموش نشود که مهمترین رسالت هنر و به خصوص فیلم، تئاتر و . به عنوان فراگیرترین، مؤثرترین و کارآمدترین ابزار هنری معاصر، ارائه الگوهای مناسب رفتاری، اخلاقی و فرهنگی جامعه است. ترسیم الگویی مناسب و پاسخگو به عرصه بازیگری زن مسلمان در نقشهای مختلف مانند همسر، مادر، خواهر. از وظایف خطیر و ارزشمند محسوب و محسوس می شود که آشنائی علاقمندان به آن باعث می شود تا گام خود را شایسته تر بردارند و از انحراف و گسترش فرهنگهای بیگانه در جامعه اسلامی جلو گیری شود، زیرا تغذیه فکری، فرهنگی و عقیدتی بانوان به عنوان نیمی از پیکره جامعه که مسئولیت خطیر تربیت و پرورش نسل جامعه را به عهده دارد، از طریق هنر به ویژه هنر هفتم امکان پذیر خواهد بود.

 • روش و ابزار گرد آوری اطلاعات:

فیش برداری از منابع مربوطه و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری، کتاب خانه ای، اینترنتی و تحلیلی با مراجعه به پایان نامه ها و اقوال فقها می باشد.

 • فرضیه های تحقیق:

مراد از مسائل مستحدثه بیان مسائل جدید است که فقها بنا بر دلایلی از جمله به دلیل مبتلابه نبودن آن کمتر به آن پرداخته اند و یا به صورت پراکنده متعرض آن شده اند که با جمع آوری و بیان آنها در اینجا سعی شده است تا آن ها منسجم تر در اختیار علاقه مندان رار گیرد.

 • قلمرو تحقیق(زمانی، مکانی و موضوعی):

این تحقیق قلمرو زمانی و مکانی ندارد و از جهت موضوعی اختصاص به فقه شیعه دارد.
۱۰- جنبۀ نوآوری و جدید بودن تحقیق:
در این تحقیق به بررسی مسائل مستحدثه  و بررسی زوایای گوناگون موضوع از بُعد فقهی طبق آیات، روایت و آراء و اقوال فقها و بیان آنها پرداخته شده است. البته ممکن است این مسائل به صورت پراکنده و ضمنی در کتب دینی مورد اشاره قرار گرفته باشد.
 الف: مفاهیم:
محتویات:

 • کلید واژه ها
 • هنر
 • ویژگی های زن هنرمند
 • بایدهای بازیگری زن
 • فیلم
 • سینما
 • تئاتر
 • بازیگری
 • کلیدواژه ها:

الف- حکم:واژه ی حکم بر خطاب شرعی، که متعلق به افعال مکلفان به نحو اقتضا، تخییر یا وضع است، اطلاق می شود.[۴]و از یک جهت به دو دسته تقسیم می شود: ۱-احکام تکلیفی ۲- احکام وضعی.
أ- احکام تکلیفی:  قدما، احکام شرعی تکلیفی را به «اقتضائیه» و «تخییریه» احکامی تقسیم می کنند؛ «اقتضائیه» احکامیاست که اقتضای فعل یا ترک آن وجود داشته باشد، اعم از وجوب، حرمت، استحباب و کراهت. در غیر از این موارد، چنانچه حکمی اقتضای فعل و ترک نداشته باشد، مباح تلقی می شود.[۵]
ب- احکام وضعی:   احکام وضعی از احکام خمسه شمرده نمی شود و به طور مستقیم به رفتار و کردار انسان مکلف مربوط نیست، بلکه با قانون گذاری خاص، به طور غیر مستقیم، بر اعمال و رفتار انسان اثر می گذارد. البته این احکام، گاهی با واسطه و گاهی بدون واسطه با افعال مکلفان ارتباط پیدا می کند، بنابراین به عدد خاصی منحصر نمی شود. سببیت، شرطیت، مانعیت و صحت از انواع احکام وضعی شمرده می شوند.[۶]
در تقسیم بندی دیگر، احکام به واقعی و ظاهری تقسیم می شوند:

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *