5-8-1 روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………….11

6-8-1 تعریف مفاهیم و واژه های تخصصی……………………………………..11

قصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………14

1-2- نظریه مبتنی بر منابع…………………………………………………………….14

2-2-روند تکامل سیستمهای اطلاعاتی………………………………………….. 15

1– 2- 2  نسل اول سیستم های اطلاعاتی کشاورزی، مدل سازی…………15

2-2-2-نسل دوم:کشاورزی دقیق…………………………………………………..20

3-2-2  نسل سوم:سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی در کشاورزی دقیق…..22

4-2-2 نسل چهارم :کشاورزی الکترونیک……………………………………..23

5-2-2 نسل پنجم:کشاورزی هوشمند…………………………………………….27

6-2-2 نسل ششم:سیستم های اطلاعاتی جامع با دید کلان…………………28

3-2  کاوش قوانین انجمنی بین سبک های کشاورزی و رفتار مصرف کنندگان سبزیجات بوته ای در ایران ،کاربردی از نسل اول……………………………………….30

1-3-2 داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری……………………………..30

2-3-2 مدیریت ارتباط با مشتری و صنعت کشاورزی……………………..31

4-3-2 روش شناسی در این مقاله………………………………………………….32

5-3-2 نتایج مطالعه…………………………………………………………………….33

4-2 زنجیره تامین……………………………………………………………………….34

1-4-2 زنجیره تامین به عنوان مزیت رقابتی……………………………………..35

2-4-2 زنجیره تأمین کشاورزی…………………………………………………….37

5-2رویکرد مدیریت زنجیره ارزش……………………………………………….39

1-5-2جهت گیری ارزش در زنجیره تامین محصولات تازه……………….42

2-5-2 نیروهای موثر بر مدیریت زنجیره ارزش…………………………………44

3-5-2  فناوری اطلاعات و دانش محوری منبعی برای افزودن ارزش……..46

4-5-2 فن آوری عاملها و دانش محوری…………………………………………48

6-2- چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………..50

1-6-2- مدیریت اطلاعات……………………………………………………………53

2-6-2- قابلیت های زنجیره تأمین…………………………………………………..55

3-6-2- هماهنگی زنجیره تأمین……………………………………………………..56

4-6-2- انسجام و یکپارچگی فعالیت………………………………………………59

5-6-2- اصلاح فرهنگ در زنجیره تامین…………………………………………62

7-6-2- کارایی زنجیره تأمین…………………………………………………………64

8-6-2- عملکرد زنجیره تأمین………………………………………………………..65

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

1-3- روش تحقیق………………………………………………………………………….68

2-3- جامعه آماری………………………………………………………………………..70

3-3- نمونه آماری…………………………………………………………………………70

4-3- روش های گرد آوری اطلاعات……………………………………………….71

1-4-3- پرسشنامه………………………………………………………………………….72

2-4-3- روش سنجش اعتبارپرسشنامه ها……………………………………………73

5-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………74

1-5-3- تحلیل عاملی……………………………………………………………………..74

2-5-3- مدل یابی معادلات ساختاری………………………………………………..76

1-2-5-3- اصطلاحات مدل یابی معادلات ساختاری……………………………77

2-2-5-3- مراحل مدل معادلات ساختاری…………………………………………78

6-3- سوالات و فرضیه های تحقیق…………………………………………………..81

1-6-3- سوالات تحقیق………………………………………………………………….82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………86

1 -4- آمار توصیفی…………………………………………………………………………86

1-1-4- بررسی وضعیت جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……………………….86

2-4-تحلیل عاملی تاییدی…………………………………………………………………87

2-2-4 مدل اندازه گیری متغیر اطلاعات (تنها متغیر پیش بین تحقیق…………..92

2-4-4- مدل اندازه گیری متغیرهای قابلیت‌های زنجیره تأمین……………………..93

3-4 تحلیل مسیر……………………………………………………………………………….95

1-3-4- تحلیل مسیر مدل جزیی………………………………………………………….95

4-4- اثرات غیرمستقیم متغیر برونزاد مدیریت اطلاعات………………………….100

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری

مقدمه…………………………………………………………………………………………..102

1-5- یافته های تحقیق در خصوص متغیرهای اصلی تحقیق…………………..103

1-1-5- قابلیت های زنجیره تأمین…………………………………………………….104

2-1-5- هماهنگی زنجیره تأمین………………………………………………………104

3-1-5- انسجام زنجیره تأمین…………………………………………………………106

4-1-5- انعطاف پذیری زنجیره تأمین………………………………………………108

5-1-5- فرهنگ زنجیره تأمین……………………………………………………….110

6-1-5- کارایی زنجیره تأمین……………………………………………………….110

7-1-5- عملکرد زنجیره تأمین………………………………………………………111

8-1-5- مدیریت اطلاعات…………………………………………………………..113

2-5- یافته های تحقیق در خصوص رابطه بین متغیرهای اصلی تحقیق

1-2-5- فرضیه اصلی اول………………………………………………………….114

2-2-5- فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………115

3-2-5- فرضیه اصلی سوم………………………………………………………..116

3-5- نتیجه گیری و پیشنهادات کاربردی…………………………………….117

4-5- محدودیت های تحقیق…………………………………………………….121

5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی……………………………………………123

6-5 منابع و مآخذ…………………………………………………………………..125

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول 1-2 تکامل سیستم های اطلاعاتی………………………………………………….18

جدول 2-2 تکامل سیستم های اطلاعاتی کشاورزی…………………………………..31

جدول 3-2 برخی گرایشات تحقیقاتی حوزه بازارشناسی در کشاورزی…………34

جدول 4-2 چرخه ارزش در زنجیره تامین های مختلف……………………………..47

جدول 1-4 شاخصهای مور سنجش برای زنجیره تامین کشاورزی……………….87

جدول 2-4 اثرات غیر مستقیم متغیر برون زاد مدیریت اطلاعات…………………100

جدول 1-5 تکامل سیستمهای اطلاعاتی کشاورزی………………………………….121

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                صفحه

شکل 1-2مراحل تکامل مدیریت زنجیره تامین………………………………………………..38

شکل 2-2 چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………….54

شکل 1-3 چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………..82

شکل 1-4 مدل انازه گیری متغیر اطلاعات……………………………………………………..92

شکل 2-4 تحلیل مسیر……………………………………………………………………………….95

شکل 3-4 مدل مفهومی…………………………………………………………………………….95

شکل 4-4 تحلیل مسیر کلی……………………………………………………………………….97

شکل1-5 چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………….103

 

      فصل اول:

 

      کلیات تحقیق

 

 

 

مقدمه :

وقتی انقلاب صنعتی به عصر کشاورزی سنتی پایان داد، هنوز تولید محور اقتصاد و توسعه بود. اما در رقابت، تولید صنعتی  بقای خود را حفظ کرد و رفته رفته کشاورزان هم به تجهیزات  کشاورزی مجهز شدند. پس از دوره گذاری که خدمات و تجارت، مزیت رقابتی را رقم می زدند، با اتحاد تولید کننده و تاجر، زنجیره های تامین یکپارچه برنده عرصه رقابت شدند. و امروز در عصر اطلاعات، تشکیل زنجیره تامین یکپارچه نیازمند عنصر حیاتی اطلاعات است. در واقع، در این عصر، کشاورز، تاجر، صنعتگر و … برای بقا نیازمند سیستم های اطلاعاتی استراتژیک خاص خود هستند. سوالی که مطرح می شود این است که نقش انقلاب اطلاعاتی کنونی در ارتقای عملکرد زنجیره تامین محصولات کشاورزی چیست؟

در این فصل، کلیات تحقیق شامل بیان مسأله، هدفهای تحقیق، روش شناسی تحقیق و مفاهیم و واژه های تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد.

1-بیان موضوع تحقیق :

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *