2-10 ریسک ادراک شده و اهمیت آن. 28
2-11 گردشگر و ریسک ادراک شده 34
2-12 ابعاد ریسک ادراک شده 35
2-13 متغیرهای جمعیت شناختی و ریسک ادراک شده 41
2-14  تعریف گرشگری.. 45
2-15  تاریخچه گردشگری در جهان. 46
2-16  تاریخچه گردشگری در ایران. 47
2-17  اهمیت صنعت گردشگری.. 48
2-18  آثار گردشگری.. 49
2-18-1  اثرات اقتصادی.. 49
2-18-2  شهر و گردشگری.. 50
2-19  ضرورت برنامه ریزی و مدیریت گردشگری شهری.. 53
2-20 پیشینه مطالعاتی.. 55
2-20-1 مطالعات داخلی.. 55
2-20-2  مطالعات خارجی.. 57
2-21  جمع بندی و ارائه مدل مطالعاتی.. 63
فصل سوم روش اجرای تحقیق.. 65
3 ـ 1 مقدمه. 66
3 ـ 2 روش تحقیق. 67
3 ـ 3  جامعه و نمونه آماری.. 67
3 ـ 4  حجم نمونه. 68
3 ـ 5  روش و ابزار گردآوری داده ها 69
3-5-1 روش جمع آوری داده ها 69
3-5-2 ابزار جمع آوری داده ها 69
3 ـ 6  روایی ابزار تحقیق. 69
3 ـ 7 پایایی ابزار تحقیق. 70
3 ـ 8  روش تجزیه و تحلیل داده ها 71
3-9 جمع بندی.. 71
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 72
4  -1 مقدمه. 73
4-2آمار توصیفی.. 74
4-3 آمار استنباطی.. 85
4-3-1 آزمون نرمال بودن متغیرها 85
4-3-2 بررسی مدل اندازه گیری.. 85
4-3-2-1 بررسی پایایی.. 86
4-3-2-2 بررسی روایی سازه 92
4-3-3 مدل کلی.. 92
4-3-3-1 ضرایب مسیر. 93
4-3-3-2 آماره t 94
4-3-3-3 ضریب تعیین (R2) 95
4-3-4 بررسی فرضیه ها 98
4-4 جمع بندی.. 99
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 100
5-1 مقدمه. 101
5-2 نتایج آمار توصیفی.. 101
5-2-1 توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 101
5-2-2 توصیف متغیر رفتار مقابله در برابر ریسک… 102
5-2-3 توصیف متغیر ریسک خدمات درک شده 102
5-2-4 متغیر هنجار خدمات درک شده 102
5-2-5 توصیف متغیر باورها در مورد خدمات.. 102
5-2-6 توصیف متغیر کنترل رفتار درک شده 102
5-2-7- توصیف متغیر رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده 103
5-3 نتایج آزمون فرضیه ها 103
5-4 پیشنهادهای کاربردی تحقیق. 105
5-5 محدودیت های تحقیق. 106
5-6 پیشنهاداتی برای محققین آینده 107
منابع و مآخذ. 108
الف)منابع فارسی.. 108
الف)منابع انگلیسی.. 112
پیوست و ضمائم. 115

فهرست جداول
جدول 2-1: مطالعات انجام شده در خصوص انواع ریسك های ادراك شده 24
جدول4-1 : جنسیت پاسخگویان. 74
جدول 4-2 : سن پاسخگویان. 75
جدول 4-3 : تحصیلات پاسخگویان. 76
جدول 4-4 : سابقه پاسخگویان. 77
جدول 4-5 : تعداد پرسنل پاسخگویان. 78
جدول4-6: توصیف متغیر رفتار مقابله با ریسک… 79
جدول4-7: توصیف متغیر ریسک خدمات درک شده 80
جدول4-8: توصیف متغیر هنجار خدمات درک شده 81
جدول4-9: توصیف متغیر باورها درمورد خدمات.. 82
جدول4-10:توصیف متغیر کنترل درک شده 83
جدول4-11: توصیف متغیر رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده 84
جدول 4-12: آزمون سنجش وضعیت توزیع متغیرهای تحقیق. 85
جدول 4-13: بارعاملی متغیر رفتار مقابله در برابر ریسک… 86
جدول 4-14: بارعاملی متغیر ریسک خدمات درک شده 87
جدول 4-15: بارعاملی متغیر رفتار هنجار های خدمات درک شده 88
جدول 4-16: بارعاملی متغیر باورها در مورد خدمات.. 88
جدول 4-17: بارعاملی متغیر کنترل درک شده 89
جدول 4-18: بارعاملی متغیر رفتار مقابله در برابر  ریسک درک شده 89
جدول 4-19: مقادیر آلفای کرونباخ  و پایایی ترکیبی سازه های مدل.. 90
جدول 4-20: گزارش معیار روایی همگرا (AVE) 91
جدول 4-21: بررسی روایی سازه‌های تحقیق. 92
جدول 4-22: ضرایب مسیر سازه های تحقیق در حالت تخمین استاندارد. 93
جدول 4-23: آزمون معنی‌داری مسیرها 94
جدول 4-24: ضریب تعیین.. 95
جدول 4-25: بررسی فرضیه ها تحقیق. 98

فهرست نمودارها/ اشکال
شکل1-1: مدل مفهومی پژوهش…. 8
شکل 2-1: نظریه اقدام مستدل مارتین فیشبن و آیسک آجزن. 19
شکل 2-2: مدل رفتار برنامه ریزی شده اجزن. 21
شکل 2-3: مدل پیشنهادی یکپارچه سازی.. 29
شکل 2-4: بی‌ثباتی سیاسی، خشونت و فرایند شکل گیری تصویر ذهنی.. 33
شکل 2-5: مدل مطالعاتی پژوهش…. 64
نمودار4-1:جنسیت پاسخ دهندگان. 74
نمودار4-2:سن پاسخگویان. 75
نمودار4-3: تحصیلات پاسخگویان. 76
نمودار4-4: سابقه پاسخگویان. 77
نمودار4-5: تعداد پرسنل.. 78
نمودار4-6: توصیف متغیر رفتار مقابله با ریسک… 79
نمودار4-7: توصیف متغیر ریسک خدمات درک شده 80
نمودار4-8: توصیف متغیر هنجار خدمات درک شده 81
نمودار4-9: توصیف متغیر باورها درمورد خدمات… 82
نمودار4-10: توصیف متغیر کنترل درک شده 83
نمودار4-11: توصیف متغیر رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده 84
شكل 4-1: ضرایب مسیر و بارهای عاملی متغیرهای تحقیق.. 96
شكل 4-2: آماره t / معنی داری مسیرها 97
شکل 4-3: مقدار آماره t در مدل پژوهش…. 98

چکیده

در فرایند تصمیم گیری سفر و انتخاب مقصد، کنترل رفتاری، هنجار و باورهای گردشگری نقش اساسی دارد و ریسک ادراک شده به عنوان بخشی از تصویر مقصد بر شکل گیری این تصویر تاثیر دارد، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی درک ریسک خدمات و استراتژیهای مدیریت ریسک در آژانس های گردشگری استان گیلان می باشد. این پژوهش از حیث هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. روش این پژوهش در بین انواع مختلف روش های تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد، همچنین جامعه آماری، کلیه مدیران آژانسهای مسافرتی بخش گردشگری شهرهای توریستی بوده كه با بهره گرفتن از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس و از جدول مورگان، تعداد اعضای نمونه از بین 120 نفر 92 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. برای جمع آوری داده‎ها از پرسشنامۀ استاندارد استفاده شده است، سپس داده ­های جمع آوری شده با استفاده مدل سازی معادلات ساختاری با الگوریتم حداقل مربعات جزئی مورد تحلیل قرار گرفت. داده ­ها جمع آوری شده با نرم افزار spssوpls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد ریسک خدمات درک شده و باورها در مورد خدمات درک شده بر رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده تاثیر ندارد درحالیکه هنجار های خدمات درک شده و کنترل رفتار درک شده بر رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده تاثیر دارد، همچنین کنترل درک شده بر رفتار مقابله در برابر ریسک تاثیر دارد درحالیکه رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده بر رفتار مقابله در برابر ریسک تاثیر ندارد.

کلید واژه ها: رفتار مقابله در برابر ریسک درک شده، هنجار های خدمات درک شده، ریسک خدمات درک شده

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فصل اول

کلیات تحقیق