زیر منظومه زن و شوهری ۱۹

ب : تفاوت های زنان و مردان ۲۰

نقش کروموزوم y در ایجاد تفاوت ها ۲۱

تفاوت در رشد ۲۱

تفاوت در علایق و رغبت ها. ۲۲

پرخاشگری  ۲۳

اضطراب ۲۴

ج : رضایت زناشویی و عوامل موثر بر آن ۲۴

رضایت زناشویی. ۲۴

ایجاد رضایت زناشویی ۲۵

زوج خوشبخت و کامل ۲۶

نقش عشق در ازدواج و تداوم زندگی. ۲۷

مدل مثلث عشق استرنبرگ ۲۸

اثرات نزدیکی و فاصله در تداوم زندگی. ۳۰

خصوصیات زوجین دارای رضایت زناشویی. ۳۱

عواملی موثر بر دوام زناشویی ۳۲

نیازها و عوامل خشنودی رضایت زناشویی ۳۳

جنسیت و رضایت زناشویی. ۳۳

تحول رابطه و صمیمیت و رضایت زناشویی ۳۴

خانواده اصلی و رضایت زناشویی ۳۵

تنیدگی و رضایت زناشویی. ۳۶

سبک های مقابله‌ای و مهارت های ارتباط و رضایت زناشویی. ۳۶

مهارت های موثر در ارتباطات زناشویی. ۳۷

هفت نوع ارتباط مهم و نحوه ی برقراری آن. ۳۸

احترام متقابل و رضایت زناشویی. ۳۹

سازگاری اجتماعی و رضایت زناشویی ۳۹

ساختار قدرت و رضایت زناشویی. ۳۹

موضع گیریهای نظری در خصوص روابط زناشوئی. ۴۰

تعریف غریزه جنسی ۴۰

اهمیت روابط جنسی ۴۳

فرایند روابط زناشوئی. ۴۷

اهمیت آمادگی روانی برای آمیزش ۴۷

اهمیت عشقبازی ۴۷

مراحل واکنش جنسی طبیعی. ۴۹

دفعات مقاربت و سازگاری جنسی. ۵۱

ریتم میل جنسی در زنان. ۵۱

ریتم میل جنسی در مردان. ۵۲

میل جنسی طبیعی ۵۲

پختگی جنسی. ۵۳

قدرت جنسی ۵۴

مشکلات روابط زناشویی ۵۵

الف – مشکلات جنسی زنان. ۵۵

ب- مشکلات جنسی در مردان ۵۷

بهداشت و درمان روابط زناشویی ۵۹

الف – جهل جنسی  . ۵۹

ب – اضطراب عملی  ۵۹

ج- مشکلات رابطه ای. ۵۹

د- مشکلات جسمانی  ۶۱

اختلافات مالی ۶۴

اوقات فراغت. ۶۵

روابط والدین و کودک. ۶۷

بستگان و دوستان. ۶۸

نقش های مربوط به برابری  زن و مرد ۷۰

رضایت زناشویی و جهت گیرى مذهبى. ۷۱

ساختار قدرت و سازگاری زناشویی ۷۴

تعارض های زناشویی ۷۴

علل تعارض های زناشویی. ۷۸

منابع عمده تعارض ۷۹

مزایای تعارض ۸۲

انواع تعارض ۸۳

فرایند تعارضات زناشویی. ۸۴

فرایند حل تعارض ۸۴

نیازهای بنیادین روان شناختی. ۸۵

نیاز به شایستگی. ۸۷

گرایش به ارتباط ۸۷

خودمختاری. ۸۸

خودشناسی انسجامی. ۹۱

بخش دوم: مبانی تجربی

پیشینه و سوابق مربوط رضایت زناشویی.۹۲

الف- تحقیقات انجام شده در داخل کشور.۹۲

ب- تحقیقات انجام شده در خارج ازکشور۹۴

نتیجه گیری۹۶

 

 

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه ۹۹

طرح کلی پژوهش. .۹۹

جامعه آماری. ۹۹

نمونه و روش نمونه گیری. ۹۹

روش جمع آوری اطلاعات.۱۰۰

ابزار پژوهش و معرفی پرسشنامه ها ۱۰۰

روش تجزیه تحلیل دادها. ۱۰۴

 

فصل چهارم : یافته ها و نتایج تحقیق

مقدمه ۱۰۶

یافته­ های توصیفی متغیرهای پژوهش. ۱۰۶

یافته های استنباطی ۱۰۷

بررسی مفروضات ۱۰۸

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

مقدمه ۱۱۰

بحث و نتیجه ­گیری و نتایج تحقیق ۱۱۰

محدودیت های تحقیق ۱۱۳

پیشنهادات ۱۱۴

 

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی. ۱۱۷

منابع انگلیسی. ۱۲۰

پیوست ها ۱۲۴

چکیده انگلیسی. ۱۳۳

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                          صفحه

جدول ۴-۱: توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان          ۱۱۱

جدول ۴-۲: توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان.      ۱۱۲

جدول۴ – ۳: آمار توصیفی هریک از متغیرهای استفاده شده در پژوهش.      ۱۱۳

جدول۴ –۴:توزیع داده‌های هریک از متغیرها  ۱۱۴

جدول ۴-۵: نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه‌ی فرعی  اول.۱۱۵

جدول ۴-۶: نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه‌ی فرعی  دوم۱۱۶

جدول ۴-۶: نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه‌ی فرعی  دوم.۱۱۷

جدول ۴-۸: نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه‌ی فرعی  چهارم.۱۱۸

جدول ۴-۹: نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه‌ی فرعی  پنجم۱۱۹

جدول ۴-۱۰: نتایج حاصل از آزمون دوربین واتسون برای فرضیه­ اصلی پژوهش.۱۲۰

جدول ۴-۱۱: نتایج حاصل از آزمون فیشر برای فرضیه­ اصلی پژوهش۱۲۱

جدول ۴-۱۲: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون  برای فرضیه­ فرعی ششم  .۱۲۲

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                          صفحه

 

شکل ۴-۱: نمودارتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت۱۱۱

شکل ۴-۲: نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات.۱۱۲

 

 

 

 

                                              فصل اول:

 

                                                  کلیات تحقیق

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *