حقوق شهروندی

۱۰ حقوق مدنی

۱۱ حقوق سیاسی

۱۱ حقوق اجتماعی

۱۱ حقوق جنسیتی.

۱۲ حقوق فرهنگی.

۱۲ رسانه‌های ارتباط جمعی

۱۳ مفهوم ارتباط

۱۵ دسته‌بندی مخاطبان .

۱۶ نقش و وظایف وسایل ارتباط جمعی

۱۷ ویژگی‌های رسانه آگاهی‌بخشی

۲۲ تاریخچه رادیو و تلویزیون در جهان، ایران و استان لرستان.

۲۴ کارکردها و ویژگی‌های آن.

۲۷ شهروندی در جهان و ایران

۲۹ پیشینه تحقیق

۳۳ پژوهش‌های انجام گرفغته در داخل کشور.

۳۴ پژوهش‌های انجام گرفته در خارج از  کشور.

۴۴ نقد و بررسی تحقیقات داخلی و خارجی

۵۱ مبانی نظری تحقیق.

۵۲ رهیافت‌های ارتباطات

۵۳ نظریات ارتباطات.

۵۵ الگوهای شهروندی

۶۱ گفتمان‌های شهروندی.

۹۱ الگوی فردگرایی لیبرال.

۹۱ الگوی شهروندی اجتماع‌گرا

۹۲ الگوی شهروندی جمهوری‌گرایی

۹۳ فمنیسم و شهروندی.

۹۴ نظریات شهروندی.

۹۵ مارشال حقوق سه‌گانه شهروندی

۹۶ دارندروف؛ شهروندی و مشارکت.

۹۷ یورگن هابرماس و شهروندی

۹۹ پارسونز دوگانه عام‌گرایی و خاص‌گرایی.

۱۰۰ دیدگاه‌ها و نظریه‌های پست مدرنیستی

۱۰۱ آنتونی گیدنز و شهروندی

۱۰۳ مدل شهروندی هیتر.

۱۰۴ ترنر و شهروندی فرهنگی

۱۰۶ نظریه یانگ و شهروندی (شهروندی متمایز)

۱۰۷ کیملیکا و شهروندی (شهروندی چند فرهنگی)

۱۰ فالکس و شهروندی عمیق پسامدرن

۱۱۰ چارچوب نظری پژوهش

۱۱۲ فرضیات

۱۲۲

فصل سوم: روش پژوهش

روش پژوهش.

۱۲۴ جامعه آماری.

۱۲۴ حجم نمونه و روش نمونه‌گیری.

۱۲۵ تکنیک جمع‌ آوری داده‌ها

۱۲۷ سنجش متغیرها و عملیای کردن پژوهش.

۱۲۷ تعریف نظری یا مفهومی.

۱۲۷ ارتباط یا روایی

۱۳۹ اعتماد یا پایایی.

۱۴۰ شیوه تحویل داده‌ها.

۱۴۰ فرضیات.

۱۴۲ فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه

۱۴۴ نتایج توصیف آماری

۱۴۵ بررسی و توصیف داده های مربوط به ویژگی‌های عمومی پاسخ‌دهندگان

۱۵۸ آمار استنباطی

۱۶۷ نتایج آزمون فرضیات

۱۶۸ تحلیل یافته‌ها.

۱۶۸ فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

نتیجه‌گیری.

۱۹۵ پیشنهادات

۲۰۶ محدودیت‌های تحقیق

۲۰۷ منابع

۲۰۸ پیوست‌ها

۲۱۱ پرسشنامه (۱)

۲۱۱ پرسشنامه (۲)

۲۱۵

 
فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول ۳-۱: توزیع افراد برحسب محل سکونت ۱۲۶
جدول ۳-۲: توزیع کارشناسان به تفکیک محل کار. ۱۲۶
جدول ۳-۳: ابعاد و شاخص‌های متغیر رسانه (رادیو) ۱۲۹
جدول ۳-۴: ابعاد و شاخص‌های متغیر رسانه (رادیو) ۱۲۹
جدول ۳-۵: ابعاد شاخص‌های متغیر رسانه (رادیو) ۱۲۹
جدول ۳-۶: ابعاد و شاخص‌های متغیر رسانه (تلویزیون) ۱۳۰
جدول ۳-۷: ابعاد و شاخص‌های متغیر رسانه (تلویزیون) ۱۳۰
جدول ۳-۸: ابعاد شاخص‌های متغیر رسانه (تلویزیون) ۱۳۰
جدول ۳-۹: ابعاد و شاخص‌های متغیر میزان استفاده از رسانه ۱۳۱
جدول ۳-۱۰: ابعاد و شاخص‌های متغیر حقوق شهروندی ۱۳۲
جدول ۳-۱۱: ابعاد و شاخص‌های متغیر حقوق شهروندی ۱۳۳
جدول ۳-۱۲: ابعاد و شاخص‌های متغیر حقوق شهروندی. ۱۳۴
جدول ۳-۱۳: ابعاد و شاخص‌های الگوهای ارتباطی رسانه. ۱۳۵
جدول ۳-۱۴: ابعاد و شاخص‌های الگوهای ارتباطی رسانه. ۱۳۵
جدول ۳-۱۵: ابعاد و شاخص‌های الگوهای ارتباطی رسانه. ۱۳۶
جدول ۳-۱۶: ابعاد و شاخص‌های الگوهای ارتباطی رسانه. ۱۳۷
جدول ۳-۱۷: ابعاد و شاخص‌های الگوهای ارتباطی رسانه. ۱۳۷
جدول ۳-۱۸: ابعاد و شاخص‌های الگوهای ارتباطی رسانه. ۱۳
جدول ۳-۱۹: تعیین ضریب پایایی متغیرهای تحقیق ۱۴۰
جدول ۴-۱: توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت. ۱۴۵
جدول ۴-۲: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل. ۱۴۶
جدول ۴-۳: توزیع پاسخگویان بر حسب گروه سنی. ۱۴۷
جدول ۴-۴: توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلات ۱۴۸
جدول ۴-۵: پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال. ۱۴۹
جدول ۴-۶: توزیع پاسخگویان بر حسب نوع مسکن ۱۵۰
جدول ۴-۷: پاسخگویان بر حسب میزان درآمد. ۱۵۱
جدول ۴-۸: آزمون t تک نمونه ای مربوط به متغیرهای تحقیق پرسشنامه مردم عادی ۱۵۲
جدول ۴-۹: آزمون t تک نمونه ای مربوط به متغیرهای تحقیق پرسشنامه. ۱۵۴
جدول ۴-۱۰: میزان استفاده از رسانه‌ها در هفته. ۱۵۶
جدول۴-۱۱: میزان استفاده از رسانه‌ها در روز. ۱۵۷
جدول ۴-۱۲: توزیع پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت. ۱۵۹
جدول ۴-۱۳: توزیع پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت تاهل ۱۶۰
جدول ۴-۱۴: توزیع  پاسخگویان بر حسب گروه سنی. ۱۶۱
جدول ۴-۱۵: توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلات. ۱۶۲
جدول ۴-۱۶: توزیع پاسخگویان  بر حسب وضعیت اشتغال. ۱۶۳
جدول ۴-۱۷: آزمون t تک نمونه ای مربوط به متغیرهای تحقیق. ۱۶۵
۴-۱۸: جدول نتایج آزمون رگرسیون. ۱۶۸
جدول ۴-۱۹:  نتایج آزمون رگرسیون ضرایب استاندارد شده ۱۶۹
۴-۲۰: جدول نتایج آزمون رگرسیون. ۱۷۰
جدول ۴-۲۱: نتایج آزمون رگرسیون ضرایب استاندارد شده. ۱۷۱
جدول ۴-۲۲: آزمون t دو  نمونه مستقل مربوط به فرضیه اول ۱۷۲
جدول ۴-۲۳:  ANOVA  سطح تحصیلات و آگاهی از حقوق شهروندی نزد شهروندان خرم‌آباد. ۱۷۳
جدول ۴-۲۴: ANOVA سن پاسخگویان و آگاهی از حقوق شهروندی نزد شهروندان خرم‌آباد ۱۷۴
جدول ۴-۲۵: نتایج آزمون کیزر مایر و بارتلت در تحلیل عاملی. ۱۷۵
جدول ۴-۲۶: نتایج آزمون تحلیل عامل بر حسب عامل های تایید شده ۱۷۶
جدول ۴-۲۷:  نتایج تحلیل مسیر. ۱۲
جدول ۴-۲۸: نتایج آزمون ضریب  همبستگی پیرسون. ۱۸۲
جدول ۴-۲۹: نتایج آزمون ضریب  همبستگی پیرسون. ۱۸۶
جدول ۴-۳۰: نتایج آزمون ضریب  همبستگی پیرسون. ۱۸۷
جدول ۴-۳۱: نتایج آزمون ضریب  همبستگی پیرسون. ۱۸۸
جدول ۴-۳۲: نتایج آزمون ضریب  همبستگی پیرسون. ۱۸۹
جدول ۴-۳۳: نتایج آزمون ضریب  همبستگی پیرسون. ۱۹۰
جدول ۴-۳۴: نتایج آزمون رگرسیون. ۱۹۱
جدول ۴-۳۵: نتایج آزمون رگرسیون ضرایب استاندارد شده ۱۹۲

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
 

عنوان صفحه
نمودار ۴-۱: توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت ۱۴۵
نمودار ۴-۲: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل. ۱۴۶
نمودار ۴-۳: توزیع پاسخگویان بر حسب گروه سنی. ۱۴۷
نمودار ۴-۴: توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلات. ۱۴۸
نمودار ۴-۵: پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال. ۱۴۹
نمودار ۴-۶: توزیع پاسخگویان بر حسب نوع مسکن ۱۵۰
نمودار ۴-۷: پاسخگویان بر حسب میزان درآمد. ۱۵۱
نمودار ۴-۸: میانگین شاخص‌های استفاده از رسانه ۱۵۳
نمودار ۴-۹: میانگینابعاد مختلف آگاهی از حقوق شهروندی. ۱۵۵
نمودار ۴-۱۰: توزیع جنسیت پاسخگویان (برحسب جنسیت) ۱۵۹
نمودار ۴-۱۱: توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل ۱۶۰
نمودار ۴-۱۲: توزیع پاسخگویان برحسب گروه سنی ۱۶۱
نمودار ۴-۱۳: توزیع پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلات ۱۶۲
نمودار ۴-۱۴: توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال. ۱۶۲
نمودار ۴-۱۵: میانگین شاخص‌های الگوهای ارتباطی رسانه ۱۶۶
نمودار۴-۱۶: نمودار پراکنش خط رگرسیون: میزان آگاهی از حقوق شهروندی از دیدگاه مردم ۱۶۹
نمودار ۴-۱۷: نمودار سنگ ریزه بر اساس مقادیر ویژه ۱۷۵
نمودار۴-۱۸: نمودار هیستوگرام خط رگرسیون متغیر وابسته: میزان آگاهی از حقوق شهروندی. ۱۹۳
نمودار ۴-۱۹: نمودار پراکنش خط رگرسیون متغیر وابسته: میزان آگاهی از حقوق شهروندی. ۱۹۳

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *