2-2-6) طبقه بندی عوامل موفقیت نوآوری یک خدمت جدید…………………………………………….. 45
2-2-7) چارچوب نوآوری خدمات………………………………………………………………………………. 47
2-2-8) انواع نوآوری……………………………………………………………………………………………….. 48
2-2-9) محرک های نوآوری  خدمات………………………………………………………………………….. 51
2-2-10) عوامل تسهیل کننده نوآوری خدمات………………………………………………………………… 52
2-2-11) هفت بعد استراتژی نوآوری خدمات………………………………………………………………… 53
2-2-12) فرایند بکارگیری نوآوری خدمات…………………………………………………………………… 54
بخش سوم: ساختار سازمانی…………………………………………………………………………………………. 55
2-3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 56
2-3-2) تعاریف و مفاهیم ساختار سازمانی…………………………………………………………………….. 56
2-3-3) ابعاد ساختار سازمانی…………………………………………………………………………………….. 58
2-3-4) عوامل موثر بر ساختار سازمانی…………………………………………………………………………. 63
2-3-5) طبقه بندی مینتزبرگ از ساختار سازمانی……………………………………………………………… 65
2-3-6) طراحی ساختار سازمانی…………………………………………………………………………………. 77
2-3-7) طراحی نوین ساختار سازمانی………………………………………………………………………….. 83
2-3-8) تکامل ساختار سازمانی…………………………………………………………………………………… 94
بخش چهارم: پیشینه مطالعاتی………………………………………………………………………………………. 96
2-4-1) پیشینه مطالعاتی در داخل کشور……………………………………………………………………….. 97
2-4-2) پیشینه مطالعاتی در خارج از کشور……………………………………………………………………. 100
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 105
3-2) روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………… 105
3-3) جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………. 106
3-4) روش ها و ابزار جمع آوری داده ­ها……………………………………………………………………….. 106
3-5) روایی و پایائی ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………… 107
3-5-1) روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………. 108
3-5-2) پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………. 108
3-6) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات………………………………………………… 109
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­های تحقیق
4-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 112
4-2) توصیف متغیرهای سئوالات عمومی پرسشنامه…………………………………………………………… 113
4-3) توصیف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………. 114
4-4) آزمون نرمالیته…………………………………………………………………………………………………… 119
4-5): بررسی مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………… 120
4-5-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد………………………………………………………………. 121
4-5-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری ……………………………………………………. 122
4-5-3) بررسی معیار نکویی برازش کلی مدل…………………………………………………………………. 123
4-6) تحلیل مسیرهای غیر مستقیم و مستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق…………………………… 124
4-7) آزمون فرضیه­ های تحقیق…………………………………………………………………………………….. 125
فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 129
5-2) نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………….. 129
5-2-1) توصیف سوالات عمومی…………………………………………………………………………………. 129
5-2-2) توصیف متغیر ساختار سازمانی…………………………………………………………………………. 129
5-2-3) توصیف متغیر نوآوری خدمات…………………………………………………………………………. 129
5-2-4) توصیف متغیر عملکرد سازمانی………………………………………………………………………… 130
5-3) نتایج آزمون فرضیه ­ها…………………………………………………………………………………………. 130
5-4) پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………… 133
5-5) محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………… 135
5-6) پیشنهاداتی برای محققین آینده……………………………………………………………………………… 136
منابع………………………………………………………………………………………………………………………. 137
پیوست……………………………………………………………………………………………………………………. 145

فهرست جداول
جدول 2-1): تعاریف عملکرد سازمانی………………………………………………………………………….. 17
جدول 2-2) ﻣﺒﺎﻧﯽﻧﻈﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ………………………………….. 21
جدول 2-3): تفاوت­های عمده سیستم­های سنتی و مدرن ارزیابی عملکرد………………………………. 34
جدول 2-4): تفاوت خلاقیت و نوآوری و تغییر………………………………………………………………. 42
جدول 3-1): آلفای کرانباخ…………………………………………………………………………………………. 109
جدول 4-1): توصیف متغیر نوع بانک یا موسسه مالی………………………………………………………… 113
جدول 4-2): توصیف متغیر تمرکز  ……………………………………………………………………………… 114
جدول 4-3): توصیف متغیر رسمیت……………………………………………………………………………… 115
جدول 4-4): توصیف متغیر تخصص  …………………………………………………………………………… 116
جدول 4-5): توصیف متغیر نوآوری خدمات…………………………………………………………………… 117
جدول 4-6): توصیف متغیر عملکرد  ……………………………………………………………………………. 118
جدول 4-7): آزمون كولموگروف- اسمیرنف برای متغیرهای تحقیق………………………………………. 119
جدول 4-8): نشانگر های متغیر ها در مدل های  ساختاری…………………………………………………. 120
جدول 4-9): جدول اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرکل بر وفاداری مشتریان…………………………… 124

فهرست نمودار
نمودار 4-1): میله ای  متغیر نوع بانک یا موسسه مالی………………………………………………………… 113
نمودار 4-2): هیستوگرام  متغیر تمرکز   ………………………………………………………………………… 114
نمودار 4-3): هیستوگرام  متغیر رسمیت   ………………………………………………………………………. 115
نمودار 4-4): هیستوگرام  متغیر تخصص………………………………………………………………………… 116
نمودار 4-5): هیستوگرام  متغیر نوآوری خدمات……………………………………………………………….. 117
نمودار 4-6): هیستوگرام  متغیر عملکرد………………………………………………………………………….. 118
نمودار 4-7): آزمون مدل تحقیق (در حالت استاندارد)……………………………………………………….. 121
نمودار 4-8): آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری)…………………………………………………. 122

فهرست اشکال
شکل 1-1): مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………… 9
شکل 2-1): تبین حوزه سیستم مدیریت عملکرد……………………………………………………………….. 24
شکل 2-2): : سیمای سیستمی سازمان و عناصر سیستم مدیریت عملکرد………………………………… 26
شکل 2-3): فرایند طرح ریزی تولید و عملیات در سازمانها………………………………………………… 28
شکل 2-4): ارتباط میان اهداف، استراتژی­ها و طرح­ریزی تولید و عملیات سازمان­ها………………….. 29
شکل 2-5): اجزای اصلی مدیریت عملکرد……………………………………………………………………… 30
شکل 2-6): تغییرات پیوسته در ارئه خدمات و نوآوری………………………………………………………. 45
شکل 2-7): تاثیرگذاری عوامل موفقیت توسعه یک خدمت جدید…………………………………………. 46
شکل 2-8) مدل فرایندی در نوآوری خدمات جدید………………………………………………………….. 46
شکل 2-9): چارچوب  نوآوری خدمات…………………………………………………………………………. 48
شکل 2-10): محرک های نوآوری………………………………………………………………………………… 51

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *