۲-۲-۳. تعاریف سلامت سازمانی ۲۳

۲-۲-۴. ابعاد سلامت سازمانی از دیدگاه لاین و کلینگل ۲۴

۲-۲-۵. ابعاد سلامت سازمانی ۲۶

۲-۲-۶. عوامل افزایش دهنده سلامت سازمانی ۳۰

۲-۲-۷. ویژگیهای سازمان های سالم. ۳۲

۲-۳. قسمت دوم: یگانگی فرد – سازمان۳۴

۲-۳-۱. یگانگی فرد – سازمان. ۳۴

۲-۳-۲. یگانگی فرد و سازمان، انتظارات و جاذبه سازمانی ۳۶

۲-۳-۳. تعریف یگانگی فرد – سازمان. ۳۸

۲-۳-۴. تناسب فرد – سازمان  و پیامدهای رفتاری آن. ۴۰

الف) سازگاری ارزشها ۴۱

ب) سازگاری اهداف. ۴۲

ج) سازگاری شخصیت. ۴۲

د) سازگاری محیط کاری ۴۳

و) سازگاری الزامات (نیازمندی های) سازمان و KSAS 43

۲-۳-۵. مدل مفهوم سازی تناسب فرد سازمان کریستف(۱۹۹۶) ۴۴

۲-۳-۶. تناسب فرد  – سازمان. ۴۶

۲-۳-۷. مبانی نظری یگانگی فرد- سازمان. ۴۸

الف:  چهارچوب جذب، انتخاب و افت اشنایدر. ۴۸

ب:  مدل جذب – تشابه بایرن(۱۹۷۱) ۴۹

ج: نظریه هویت اجتماعی تجفل و ترنر(۱۹۸۵) ۴۹

د:  نظریه سازگاری کار دیویس و لوفگوئیست (۱۹۸۴) ۵۰

۲-۳-۸. یگانگی فرد – سازمان در مقابل سایر انواع یگانگی ۵۰

۲-۳-۹. مفاهیم یگانگی فرد – سازمان ۵۴

الف: یگانگی تکمیلی   ۵۴

ب: یگانگی مکمل ۵۵

ج: یگانگی عرضه و نیاز. ۵۶

د: یگانگی توانایی وتقاضا ۵۷

۲-۳-۱۰. معیارهای ارزیابی یگانگی فرد- سازمان. ۵۷

۲-۳-۱۰-۱. ارزشها ۵۷

۲-۳-۱۰-۲. شخصیت. ۵۸

۲-۳-۱۰-۳. اهداف. ۵۹

۲-۳-۱۰-۴. دانش، مهارت ها وتوانایی ها ۵۹

۲-۳-۱۱. اندازه گیری یگانگی فرد- سازمان. ۶۱

۲-۳-۲. تأملی کوتاه بر سنجش و اندازه گیری یگانگی ذهنی فرد- سازمان  ۶۴

۲-۳-۱۳. مروری بر روش های سنجش موجود یگانگی ذهنی فرد- سازمان  ۶۴

۲-۴. قسمت سوم: اخلاق حرفه ای .۶۵

۲-۴-۱. مقدمه. ۶۶

۲-۴-۲. اخلاق حرفه ای ۶۶

۲-۴-۳. اخلاق ۶۷

۲-۴-۴.  تعریف اخلاقیات. ۶۸

۲-۴-۵.  تاریخچه. ۶۹

۲-۴-۶.  حرفه. ۷۰

۲-۴-۷.  رویکرد تحلیل مفهومی به حرفه. ۷۱

۲-۴-۸.  تحلیل فرایندی حرفه. ۷۱

۲-۴-۹.  اخلاق حرفه ای ۷۵

۲-۴-۱۰.  اخلاق حرفه ای آموزش و تدریس. ۷۸

۲-۴-۱۱.  الزامات اخلاق حرفه ای معلمی از منظر تعالیم اسلامی ۷۹

۲-۴-۱۲. مؤلفه های اخلاق حرفه ای ۸۲

الف: . شایستگی حرفه ای: ۸۲

ب:  شایستگی تربیتی : ۸۲

ج:. نحوه برخوردبا موضوعات حساس: ۸۲

د: احترام به همکاران: ۸۳

و:  احترام نهادن به مؤسسه وسازمان: ۸۳

ح:  احترام به دانش آموزان : ۸۳

۲-۴-۱۳.  نقش راهبردی اخلاق حرفه ای در موفقیت سازمان. ۹۰

۲-۴-۱۴.  نقش اخلاق حرفه ای در نظام مشارکت. ۹۰

۲-۴-۱۵. آثار فرا سازمانی اخلاق حرفه ای ۹۳

۲-۵. رابطه بین متغیرها.۹۴

۲-۶. پیشینه ی پژوهشی موضوع تحقیق ۹۴

۲-۶-۱ تحقیقات انجام شده درداخل کشور. ۹۵

۲-۶-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. ۱۰۳

۲-۷. جمع بندی مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۱۰۷

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱. مقدمه. ۱۱۳

۲-۳. روش تحقیق ۱۱۴

۳-۳. جامعه آماری تحقیق ۱۱۴

۴-۳. حجم نمونه تحقیق ۱۱۵

۵-۳. روش و ابزار گردآوری داده ها ۱۱۶

۶-۳. روایی و پایایی پرسشنامه ها ۱۱۹

روایی پرسشنامه ها ۱۱۹

پایایی پرسشنامه ها ۱۱۹

۷-۳ روش های آماری تجزیه و تحلیل داده های پژوهش. ۱۲۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

۱-۴. مقدمه. ۱۲۳

۲-۴. یافته های توصیفی ۱۲۳

۳-۴. تجزیه و تحلیل سؤال های پژوهش: ۱۳۰

۴-۴. تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش: ۱۳۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۱-۵. مقدمه. ۱۴۶

۲-۵. خلاصه پژوهش. ۱۴۶

۳-۵. نتیجه گیری ۱۴۷

۴-۵. سوالات پژوهش. ۱۴۷

۵-۵. فرضیه های پژوهش. ۱۵۲

۶-۵. پیشنهادها ۱۵۴

۱-۶-۵. پیشنهاد های کاربردی ۱۵۴

۲-۶-۵. پیشنهادهای اجرایی برای تحقیقات آتی ۱۵۸

۷-۵. محدودیت های پژوهش. ۱۵۸

۱-۷-۵. محدودیتهای تحت کنترل محقق ۱۵۸

۲-۷-۵. محدودیتهای خارج از کنترل محقق ۱۵۹

 

 

عناوین                                       فهرست نمودارها و اشکال                              صفحه

 

شکل (۱-۱) مدل مفهومی تحقیق . ۸

شکل (۱-۲) هفت صفت اخلاق حرفه ای .۷۳

نمودار (۱-۴) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت . ۱۲۴

نمودار (۲-۴) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سن . ۱۲۵

نمودار (۳-۴) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات . ۱۲۶

نمودار( ۴-۴) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب رشته تحصیلی ۱۲۷

نمودار (۵-۴) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقه ۱۲۸

نمودار( ۶-۴) توزیع نرمال سلامت سازمانی .۱۳۲

نمودار( ۷-۴) توزیع نرمال یگانگی فرد-سازمان ۱۳۴

نمودار (۸-۴) توزیع نرمال اخلاق حرفه ای ۱۳۷

 

عناوین                                       فهرست جداول                                           صفحه

جدول (۱-۲) اصول اخلاق حرفه ای و مصادیق نقض آن . ۸۳

جدول (۱-۳) توزیع جامعه آماری پژوهش به تفکیک جنسیت . ۱۱۵

جدول (۲-۳) نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت . ۱۱۶

جدول (۳-۳) توزیع گویه های پرسشنامه سلامت سازمانی . ۱۱۷

جدول( ۴-۳) توزیع گویه های پرسشنامه یگانگی فرد-سازمان به تفکیک معیارهای فردی و

معیارهای سازمانی ۱۱۸

جدول (۵-۳) توزیع گویه های پرسشنامه اخلاق حرفه ای ۱۱۹

جدول( ۶-۳) اطلاعات مربوط به پایایی پرسشنامه سلامت سازمانی و یگانگی فرد –سازمان

و اخلاق حرفه ای .۱۲۰

جدول(۱-۴) فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس ۱۲۳

جدول( ۲-۴) فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ سن . ۱۲۴

جدول( ۳-۴) فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ میزان تحصیلات.۱۲۵

جدول( ۴-۴). فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ رشته تحصیلی۱۲۶

جدول( ۵-۴) فراوانی و درصد فراوانی نمونه اعضای هیأت علمی به لحاظ سابقه خدمت. ۱۲۷

جدول( ۶-۴) نتیجه آزمون کالوموگروف – اسمیرونوف برای نرمال بودن داده ها ۱۲۸

جدول (۷-۴) وضعیت سلامت سازمانی، براساس آزمونt تک گروهی ۱۳۰

جدول(۸-۴) وضعیت یگانگی فرد – سازمان، براساس آزمونt تک گروهی۱۳۲

جدول(۹-۴) ) وضعیت اخلاق حرفه ای، براساس آزمونt تک گروهی۱۳۵

جدول( ۱۰-۴) نتایج تحلیل رگرسیون چندمتعیره تأثیر ابعاد سلامت سازمانی بر اخلاق حرفه ای

دبیران مدارس راهنمای شهر همدان ۱۳۷

جدول( ۱۱-۴.) نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره ابعاد یگانگی فرد-سازمان بر اخلاق حرفه ای

دبیران مدارس راهنمایی شهر همدان.۱۳۸

جدول( ۱۲-۴) ضریب همبستگی بین سلامت سازمانی و اخلاق حرفه ای دبیران مقطع راهنمایی

شهر همدان با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون. ۱۴۰

جدول (۱۳-۴) بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اخلاق حرفه ای دبیران مدارس مقطع

راهنمایی شهر همدان با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون. ۱۴۰

جدول (۱۴-۴) بررسی رابطه بین یگانگی فرد-سازمان و اخلاق حرفه ای از دیدگاه دبیران مقطع

راهنمایی شهر همدان ۱۴۳

جدول (۱۵-۴) ضریب همبستگی بین سلامت سازمانی و یگانگی فرد-سازمان از دیدگاه دبیران

مقطع راهنمایی شهر همدان . ۱۴۶

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *