۱-۵ سئوالات تحقیق

۶ ۱-۵-۱ سئوال اصلی تحقیق

۶ ۱-۵-۲ سئوالات فرعی

۶ ۱-۶ فرضیات تحقیق

۷ ۱-۶-۱ فرضیه اصلی تحقیق

۷ ۱-۶-۲ فرضیات فرعی تحقیق

۸ ۱-۷-۱ استفاده کنندگان از نتایج تحقیق

۸ ۱-۸  قلمرو تحقیق

۸ ۱-۸-۱ قلمرو موضوعی

۸ ۱-۸-۲ قلمرو مکانی

۸ ۱-۸-۳ قلمرو زمانی

۸ ۱-۹ جامعه آماری و روش گرد آوری اطلاعات

۸ ۱-۱۰ محدودیت ها و مشکلات تحقیق

۹ ۱-۱۱ خلاصه فصل و نتیجه گیری

۹ فصل دوم  ادبیات موضوع

۲-۱مقدمه

۱۱ ۲-۲سهم بازار

۱۱ ۲-۳سهم بازار و رقابت بنگاه ها

۱۲ ۲-۴ پیشینه تحقیق

۱۴ ۲-۴-۱شرکتهای هولدینگ

۱۴ ۲-۴-۲ انواع هولدینگ ها

۱۶ ۲-۴-۳ مدیریت هولدینگ ها

۱۹ ۲-۴-۴ سهم بازار در هولدینگ ها

۲۳ ۲-۵ ارزیابی پورتفولیو سهم بازار

۲۵ ۲-۵-۱ ریشه مفهوم پورتفولیو

۲۵ ۲-۵-۲ رویکرد های مختلف در ارزیابی پورتفولیو

۲۶ ۲-۵-۳ مدل رشد – سهم ماتریس بی سی جی

۲۷ ۲-۵-۴ نمایش و نحوه استفاده ماتریس بی سی جی

۲۸ ۲-۵-۵ کاربرد مدل بی سی جی

۲۹ ۲-۵-۶ محدودیت های مدل بی سی جی

۳۲ ۲-۵-۷ مدل جی ئی مکنزی

۳۲ ۲-۵-۸ نحوه نمایش و کاربرد ماتریس جی ئی

۳۳ ۲-۵-۹ کاربرد مدل جی ئی

۳۵ ۲-۵-۱۰ روش به دست آوردن ماتریس جنرال الکتریک

۳۶ ۲-۵-۱۱ مدل ماتریس شل دی پی ام

۳۷ ۲-۵-۱۲ کاربرد و نمایش ماتریس شل دی پی ام

۳۷ ۲-۵-۱۳ استراتژی های ممکن برای مدل شل دی پی ام

۳۸ ۲-۵-۱۴ کاربرد مدل شل دی پی ام

۳۸ ۲-۶ قدرت رقابتی

۴۰ ۲-۶-۱ تئوری سازمان صنعتی

۴۱ ۲-۶-۲ تئوری چمبر لینی یا تئوری منبع پایه

۴۲ ۲-۶-۳ تئوری شومپتر

۴۵ ۲-۷ متغیر های اصلی قدرت رقابتی

۴۶ ۲-۸ معرفی گروه بهمن

۵۱ ۲-۸-۱ چشم انداز و ماموریت و راهبرد گروه بهمن

۵۵ ۲-۹ خلاصه فصل و نتیجه گیری

۵۸ فصل سوم  روش تحقیق

۳-۱ مقدمه

۶۰ ۳-۲ رویکرد تحقیق با توجه به هدف

۶۰ ۳-۲-۱ تحقیقات اکتشافی

۶۰ ۳-۲-۲ تحقیقات توصیفی

۶۱ ۳-۲-۳ تحقیقات تشریحی

۶۱ ۳-۳ نوع تحقیق با توجه به هدف

۶۱ ۳-۴ روش انجام تحقیق

۶۱ ۳-۴-۱ روش توصیفی – کیفی

۶۲ ۳-۴-۲ روش پیمایشی

۶۲ ۳-۴-۳ روش همبستگی

۶۳ ۳-۵ روش جمع آوری اطلاعات

۶۳ ۳-۵-۱ اطلاعات ثانوی

۶۴ ۳-۵-۲ اطلاعات اولیه

۶۴ ۳-۵-۳ مصاحبه

۶۴ ۳-۵-۴ پرسشنامه

۶۴ ۳-۶ جامعه آماری

۶۵ ۳-۷ تحلیل پرسشنامه

۶۶ ۳-۷-۱ سهم بازار

۶۷ ۳-۷-۲ جایگاه رقابتی

۶۷ ۳-۸ سنجش روایی و پایایی

۶۸ ۳-۸-۱ روایی پرسشنامه

۶۸ ۳-۸-۲ پایایی پرسشنامه

۶۹ ۳-۱۰-۳ کفایت نمونه گیری

۷۲ ۳-۱۰-۴ شاخص KMO

۷۲ ۳-۱۰-۵ آزمون بارتلت

۷۲ ۳-۱۰-۶ اجرای تحلیل عاملی در SPSS

۷۳ ۳-۱۱ خلاصه فصل و نتیجه گیری

۸۲ فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه

۸۴ ۴-۲ انواع تجزیه و تحلیل

۸۴ ۴-۳ تجزیه و تحلیل توصیفی

۸۴ ۴-۳-۱ مشخصات پاسخگویان

۸۵ ۴-۳-۲ وضعیت پاسخگویان از لحاظ جنسیت

۸۶ ۴-۳-۳ وضعیت پاسخگویان از لحاظ سن

۸۷ ۴-۳-۴ وضعیت پاسخگویان از لحاظ تحصیلات

۸۸ ۴-۳-۵ وضعیت پاسخگویان از لحاظ سابقه فعالیت در شرکت

۸۹ ۴-۳-۶ وضعیت پاسخگویان از لحاظ موقعیت شغلی

۹۰ ۴-۴ شاخص های توصیفی

۹۱ ۴-۵ بررسی نرمالیتی داده ها با بهره گرفتن از هیستوگرام

۹۴ ۴-۶ روش تجزیه و تحلیل استنباطی

۹۹ ۴-۷ آزمون فرضیه های آماری

۱۰۰ ۴-۷-۱ روند تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش به کمک آمار استنباطی

۱۰۰ ۴-۷-۲ بررسی نرمال بودن توزیع متغیر ها

۱۰۲ ۴-۸ روش نرمال کردن متغیر ها

۱۰۲ ۴-۸-۱ تبدیل لگاریتمی

۱۰۲ ۴-۸-۲ تبدیل باکس – کاکس

۱۰۲ ۴-۹ بررسی فرضیات از لحاظ وجود رابطه همبستگی معنادار

۱۰۳ ۴-۱۰ فرضیه های تحقیق

۱۰۳ ۴-۱۰-۱ فرضیه اصلی

۱۰۳ ۴-۱۰-۲ فرضیه های فرعی

۱۰۳ ۴-۱۱ روش تجزیه و تحلیل آماری

۱۰۴ ۴-۱۲ فرضیه اول

۱۰۹ ۴-۱۳ فرضیه دوم

۱۱۱ ۴-۱۴ فرضیه سوم

۱۱۴ ۴-۱۵ فرضیه چهارم

۱۱۶ ۴-۱۶ فرضیه پنجم

۱۱۹ ۴-۱۷ فرضیه ششم

۱۲۱ ۴-۱۸ فرضیه هفتم

۱۲۴ ۴-۱۹ فرضیه هشتم

۱۲۶ ۴-۲۰ بررسی همبستگی بین عامل های اسپیرمن

۱۲۸ ۴-۲۱ مقایسه وضعیت هشت گروه

۱۳۲ ۴-۲۲ خلاصه فصل و نتیجه گیری

۱۳۶ فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه

۱۳۸ ۵-۲ نتیجه گیری

۱۳۸ ۵-۳ پیشنهادات تحقیق

۱۴۰ ۵- ۳ پیشنهادات برای تحقیقات آتی

۱۴۶

 

چکیده

بازار عبارت است از محلی برای مبادلات بالقوه و اندازه بازار به تعداد افرادی بستگی دارد که به محصول به معنی عام علاقمندند و حاضرند منابع لازم را برای به دست آوردن محصول مبادله کنند. سهم بازار که معمولا بصورت نسبت فروش بنگاه به فروش صنعت تعریف می شود، یکی از متغیرهای ساختاری باز ارها محسوب میشود و از نگاه دیگر سهم بازار یکی از شاخص های اثربخشی سازمانی است ، تعیین سهم بازار در هولدینگها به این موضوع بر می گردد که هولدینگ تعیین کند کدام یک از واحد های تجاری زیر مجموعه خود سهم بازار مناسبی دارد و کدامیک سهم بازار خوبی ندارد ، در واقع یک هولدینگ باید یک تصمیم یکپارچه در مورد تک تک زیر مجموعه های خود بگیرد.سهم بازار در هلدینگها معنایی دیگر دارد و تفاوت آن با سهم بازار یک شرکت مجزا  تنها در این است که سهم بازار هلدینگ در سهم زیر مجموعه های آن می توان مورد بررسی قرار گیرد یعنی یک هولدینگ مجموعه ای از سهام های بازار را در اختیار دارد . بی ثباتی سهم بازار  که نوسانات سهم بازار بنگاه ها را در طول زمان اندازه گیری می نماید، یکی از شاخص های اندازه گیری میزان رقابت  و انحصار و پویایی رقابت  در بازارها محسوب شده و از متغیرهای ساختاری بازار به شمار می رود که تحت تاثیر متغیرهای مختلفی قرار می گیرند .  در حقیقت سؤال این است که ارتباط بین سهم بازار و قدرت رقابتی بنگاه هایی که زیر مجموعه یک شرکت هلدینگ کار می کنند چیست .این ارزیابی می تواند از طریق ارزیابی پورتفولیو صورت پذیرد. تجزیه و تحلیل پورتفولیو، در تدوین استراتژی سطح شرکت هولدینگ  و تعیین سهم بازار آن کاربرد دارد تا آنکه در تدوین استراتژی رقابتی رشته های صنایع مختلف  به کار رود.   شرکت (هولدینگ) می تواند در پورتفولیوی خود توازن ایجاد و از طریق تصحیح عدم توازن تخصیص منابع، بین گروه ها، بخش ها و واحد های کسب و کار بر روابط آن ها اثر گذارد . در این تحقیق با بهره گرفتن از مدل های ماتریس بی سی جی و ماتریس جی ئی ، این مساله را دنبال می کند که  فاکتورهای قدرت رقابتی در مبحث رقابت شرکتها چگونه ضمن ترکیب با هم می توانند بر سهم بازار ، تاثیرات مثبتی داشته باشند. مشابه این تحقیق به طور مجزا از طریق ماتریس جی ئی  و بوستون انجام شده است اما  این تحقیق درصدد است  تا مدل مذکور را به صورت ترکیبی در ایران پیاده و مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

 

 • مقدمه

این فصل به کلیات تحقیق می پردازد و مبانی و مسیر تحقیق را مشخص می سازد. ابتدا  به بیان دقیق مساله و ضرورت تحقیق می پردازیم و سپس به تبیین اینکه تحقیق به دنبال یافتن پاسخ برای چه سوالاتی می باشد پرداخته می شود و در ادامه اهدافی که از انجام این تحقیق مورد نظر است بیان خواهد شد . همچنین عناصر تحقیق که شامل فرضیات و سوالات تحقیق می باشد ، ارائه گردیده و پس از آن به مشکلات احتمالی پیش روی فرایند تحقیق پرداخته شده است و تاحدودی در مورد روش انجام تحقیق و روش های تجزیه تحلیل اطلاعات صحبت خواهد شد.

 • بیان مساله

فرایند جهانی شدن و سرعت پیشرفت های فنی باعث دگرگونی سریع بازارها شده است . موفقیت در بازارهای پرچالش آینده، مستلزم آمادگی لازم برای واکنش آگاهانه و سریع است. واحدهایی از این آمادگی برخوردارند که در محیطی کاملاً رقابتی و به دور از حمایت های نامعقول فعالیت داشته باشند. اقتصادهای ملی بواسطه دو عامل اصلی جهانی شدن و تحول تکنولوژیک، دستخوش تغییرات سریعی هستند و بنگاه های اقتصادی و تولیدی نیز شدیدا در معرض این تحولات قرار دارند. این فضای رقابتی بوجود آمده باعث می گردد تا موفقیت در بازار نصیب شرکت هایی شود که خود را با عوامل محیطی تطبیق دهند. به عبارت دیگر سازمانها باید به دنبال ابزارها و سازوکارهای دست یابی به هدف های بلند مدت خود باشند که در قالب طرح های استرتژیک بیان می شود. مدیریت استراتژیک بر خلاف سایر اجزای کسب و کار مانند مالی ، بازاریابی ، تولید ، مهندسی دیدی وسیع بر کل سازمان دارد و مرکز توجه آن کل شرکت ، صنعت و محیط رقابتی است. مدیریت استراتژیک در پی چشم‌اندازی روشن در یک گستره زمانی طولانی مدت ، منابع و قابلیت های رقابتی را جهت موفقیت هدایت می کند. برای تدوین استراتژی در هر بنگاه پس از آنکه رسالت و اهداف کلان مشخص گردید شرکت ها به دنبال یافتن راه هایی هستند تا از نقاط قوت خود برای بهره برداری از فرصت های جذاب بازار، استفاده نمایند، عملاً به شناسایی فعالیتهای کلیدی و قابلیت‌های اصلی خود پرداخته و با تجزیه و تحلیل محیط، فرصتهای جذاب بازار را شناسایی می کنند. شرکتها بسته به ماهیت و شرایط خود و بازار ، مدلهای مختلفی را برای سنجش و تطبیق فعالیتها و شرایط خود در محیط انتخاب میکنند.

در بسیاری از بخش های بازار مهمترین سئوال استراتژیک به پیش بینی سهم بازار مربوط میشود، عامل کلیدی سئوالات استراتژیک با پرسش در باره این نکته که سهم بازار به چه چیز یا چیزهایی مرتبط است آغاز میشود . و شناسایی نیروهایی که این سهم بازار را ایجاد می کنند بسیار مهم است .بنابراین پرسش های مهم استراتژیک برای یک کسب و کار چنین است.

۱-چرا یک کسب و کار دارای سهم بازار مناسبی است ؟

۲-اجزای اصلی سهم بازار کدامند؟

متغیر های بسیاری را میتوان در پاسخ به پرسش استراتژیک در خصوص سهم بازار  به کار برد که مهمترین آنها عبارتند از :

۱-قدرت دارایی ها

۲-شایستگی ها

۳-قوت نام تجاری

۴-رضایت مشتری

۵-وفاداری مشتری

۶-دسترسی به منابع سرمایه گذاری

۷-موقعیت نسبی هزینه ها

۸-سودآوری

۹-نوآوری

۱۰-قدرت توزیع

سهم نسبی بازار به دلایل مختلفی به عنوان شاخص منحصر به فردی از جایگاه یک شرکت در بازار تلقی می گردد زیرا:

۱- شرکتی که بیشترین سهم بازار را دارد به احتمال زیاد دارای مزیت های از قبیل قدرت دارایی ها و شایستگی ها ، صرفه جویی هایی اقتصادی ، معتبر بودن مارک تجاری ، نفوذ در کانال های توزیع و قدرتمند ترین جایگاه چانه زنی با مشتریان و عرضه کنندگان برخوردار است.

۲- رهبر بازار بهترین موقعیت را برای بهره برداری از منحنی تجربه را دارد .چرا که تجربه را سریع تر از رقبا کسب خواهد کرد.

۳-مشاهدات تجربی نشان می دهد که سهم بازار با سود آوری ارتباط دارد .یکی از مرتبط ترین مطالعات تجربی در این زمینه مطالعات پی آی ام اس (Profit Impact of Market Strategy) که پایگاه اطلاعاتی گسترده ای را در این زمینه ارائه می دهد .

 • ضرورت تحقیق[۱]

مدیریت پورتفولیوی دارایی های یک شرکت را می توان به عباراتی چون مدیریت سبد کاری دارایی ها تعبیر کرد.در زبان انگلیسی «هلدینگ» مترادف با Corporate Parent، آورده شده است و در زبان فارسی شاید بتوان آنرا مترادف با «فراگیر» و یا «مادر» قرار داد.بطور کلی سازمان های هلدینگ را می‌توان چنین تعریف کرد: گروهی از شرکتها که در آنها یک شرکت مالکیت و اداره و یا فقط اداره کلیه شرکتها را به عهده دارد، بنابراین مدیریت یک شرکت معمولی با مدیریت شرکتهای هلدینگ بسیار متفاوت است. از آنجا که بازتاب عملکرد مدیریت و نتایج حاصل از تصمیمات اتخاذ شده بر خود شرکت مادر (ستاد) تأثیرگذار خواهد بود، لذا ضروری است، مدیریت ارشد به منظور تصمیم‌گیری و اعمال نظر، علاوه بر بررسی و شناخت ستاد سازمان با دیدی وسیعتر و شناخت کامل در شرکتهای تابعه تصمیم‌گیری کند.دیدگاه سهامداران در  شرکتهای هلدینگ می تواند به عنوان یک شاخص همواره مورد نظر باشد . انتظارات سهامداران از بنگاه ها در فضای کسب و کار فعلی عبارتند از: رشد پایدار و متمادی ارزش‌زایی بنگاه که از طریق ارزش فعلی نقدینگی‌های قابل کسب طی سالهای آتی محاسبه می‌گردد.

تجزیه و تحلیل پورتفولیو ، بیش از همه در تدوین استراتژی سطح شرکت هولدینگ کاربرد دارد تا آنکه در تدوین استراتژی رقابتی رشته های صنایع مختلف  به کار رود.   شرکت (هولدینگ) می تواند در پورتفولیوی خود توازن ایجاد و از طریق تصحیح عدم توازن تخصیص منابع، بین گروه ها، بخش ها و واحد های کسب و کار بر روابط آن ها اثر گذارد . روش های مختلفی که در تجزیه و تحلیل پورتفولیو ی شرکت یا هولدینگ به کار می روند هر کدام روشها و شاخص هایی را برای تصمیم گیری معرفی کرده اند ، البته همه این روشها به دنبال سرمایه گذاری در با دوام ترین و متناسب ترین زمینه های سود آوری است.در میان روش های بکار گرفته شده دو روش ماتریس بوستون و روش جنرال الکتریک جزو معروف ترین روش های بکار گرفته شده است . پیدا کردن ترکیب و رابطه بین تکنیکهای مختلف تجزیه و تحلیل پورتفولیو برای یک سازمان می تواند ضمن مشخص کردن جایگاه یک صنعت در شرایط رقابتی به تشخیص کلی در خصوص اثربخشی هر یک از تکنیک ها نیز منجر شود .

 • اهداف تحقیق:

این تحقیق درصدد است تا  با ارائه مدلی ، این مساله را تبیین نماید که فاکتورهای قدرت رقابتی در مبحث رقابت شرکتها چگونه ضمن ترکیب با هم می توانند بر سهم بازار ، تاثیرات مثبتی داشته باشند. مشابه این تحقیق به طور مجزا از طریق ماتریس جی ئی  و بوستون انجام شده است اما  ما درصددیم تا مدل مذکور را به صورت ترکیبی در ایران پیاده و مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم تا بتوان از آن در موارد زیر استفاده کرد:

دستیابی به راهکارهای کارا و مفید مبتنی بر یافته های تحقیق

افزایش آگاهی مدیران و بکارگیری آن در برنامه ریزی استراتژیک کسب و کار

کمک به انجام مطالعات علمی در خصوص برنامه ریزی استراتژیک کسب و کار

 • سوالات تحقیق

با توجه به اهداف تعیین شده در این تحقیق، سئوالات تحقیق را می توان در قالب سئوالات اصلی و فرعی به صورت زیر بیان نمود:

 • سوال اصلی تحقیق

آیا عوامل قدرت رقابتی کسب و کار  در ماتریس جنرال الکتریک بر سهم بازار تأثیر دارند؟

 • سوالات فرعی تحقیق
 1. آیا قدرت داراییهای کسب و کار رابطه معناداری با سهم بازار  دارد؟
 2. آیا شایستگی های کسب و کار رابطه معناداری با  سهم بازار  دارد؟
 3. آیا قوت نام تجاری کسب و کار رابطه معناداری با سهم بازار  دارد؟
 4. آیا رضایت مشتری کسب و کار رابطه معناداری با سهم بازار  دارد؟
 5. آیا دسترسی به منابع سرمایه گذاری رابطه معناداری با سهم بازار  دارد؟
 6. آیا سودآوری کسب و کار رابطه معناداری با سهم بازار  دارد؟
 7. آیا نوآوری درکسب و کار رابطه معناداری با سهم بازار  دارد؟
 8. آیا قدرت توزیع کسب و کار رابطه معناداری با  سهم بازار  دارد؟
  • فرضیه های تحقیق[۲]
   • فرضیه اصلی تحقیق:

بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار  رابطه معناداری وجود دارد .

 • فرضیه های فرعی:
 1. بین سهم بازار و قدرت داراییها کسب و کار رابطه معناداری وجود دارد .
 2. بین سهم بازار و شایستگی های کسب و کار معناداری وجود دارد
 3. بین سهم بازار و قوت نام تجاری کسب و کار رابطه معناداری وجود دارد .
 4. بین سهم بازار و رضایت مشتری از کسب و کار رابطه معناداری وجود دارد .
 5. بین سهم بازار و دسترسی به منابع سرمایه گذاری در کسب و کار رابطه معناداری وجود دارد .
 6. بین سهم بازار و سودآوری کسب و کار  رابطه معناداری وجود دارد .
 7. بین سهم بازار و نوآوری در کسب و کار رابطه معناداری وجود دارد .
 8. بین سهم بازار و قدرت توزیع کسب و کار رابطه معناداری وجود دارد.
  • استفاده کنندگان از نتایج تحقیق

۱-این تحقیق در گروه صنعتی بهمن به انجام رسیده است ، بنا بر این می توان اذعان نمود که مهمترین استفاده کننده از نتایج این تحقیق ، گروه بهمن می باشد.

۲-سایر گروه های صنعتی و واحد های تولیدی که به خصوص در صنعت خودرو و ماشین سازی فعالیت دارند ، می توانند از نتایج این تحقیق استفاده کنند.

۳-محققین و کارشناسانی که پیرامون موضوع عوامل بازار ، مدیریت استراتژیک و تاثیر آن بر سهم بازار به مطالعه می پردازند.

 • قلمرو تحقیق[۳]

قلمرو محقق در انجام این تحقیق از لحاظ مکانی ، زمانی و موضوعی تفکیک شده اند که در برخی موارد  بر نتایج حاصل از این تحقیق تاثیر گذار بوده اند . اهم این موارد عبارتند از :

 • قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش مدیریت بازاریابی و مدیریت استراتژیک است.

 • قلمرو مکانی

این تحقیق در گروه بهمن به انجام رسیده است و نتایج آن مربوط به همین شرکت است.البته با در نظر گرفتن سطحی از خطا، می توان نتایج آن را به سایر تولید کنندگان خودرو نیز تعمیم داد.

 • قلمرو زمانی

زمان جمع آوری داده ها در این تحقیق به بازه زمانی اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ تا شهریور ماه ۱۳۹۲ می باشد که محدود زمانی توزیع پرسشنامه ها می باشد.

 • جامعه آماری و روش گردآوری و تجزیه تحلیل اطلاعات

در این تحقیق به منظور تهیه مطالب نظری از طریق کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی اقدام به تهیه مطالب و منابع مورد نیاز گردیده و با بهره گرفتن از اطلاعات بدست آمده  و مطالعه عملی و بهره گیری از مطالعات نظری اقدام به طراحی پرسشنامه خواهد شد که پرسشنامه وسیله اصلی گردآوری اطلاعات می باشد.

این تحقیق در شرکت خودرو سازی بهمن به انجام می رسد بنا بر این جامعه آماری عبارتند از کارشناسان و مدیران این واحد صنعتی که با توجه به محدود بودن جامعه از لحاظ تعداد، محقق سعی کرده است نمونه حداکثری از میان آنها انتخاب نماید.

 

 • محدودیت ها و مشکلات تحقیق

از جمله مشکلات و محدودیتهای این تحقیق ، موارد زیر را می توان ذکر نمود:

دشواری دسترسی به کارشناسان و پاسخگویان گروه  بهمن

عدم همکاری  برخی از کاربران و پاسخگویان

جدید  بودن و تجربه پایین شرکتهای ایرانی در استفاده از ابزار های مدیریت پورتفولیو شرکتهای چند منظوره (ماتریس های بوستون و ماتریس جنرال الکتریک )

 • نتیجه گیری و خلاصه فصل

در این فصل ابتدا مفاهیم پایه ای برای آشنایی با موضوع رساله بیان شد.مفاهیم اولیه­ای که دراین رساله از آنها استفاده شده است عبارتند از سهم بازار ، قدرت رقابتی ،ماتریس جنرال الکتریک و ماتریس بوستون که مورد بحث قرار گرفتند. در ادامه مساله و سوالات تحقیق تبیین گردید و فرضیات تحقیق مشخص شدند. ۱۰  فرضیه تحقیق به تشریح تاثیرات ابعاد مختلف قدرت رقابتی بر سهم بازار می پردازد ، فرضیات به گونه ای تعریف شده اند که عواملی که به طور مستقیم و غیر مستقیم می توانند بر سهم بازار تاثیر گذار باشند لحاظ گردند. در ادامه این فصل به بررسی اهداف و ضرورت تحقیق پرداخته شده است و سپس نو آوری تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و در انتها نیز انواع مفاهیم بکار رفته در فرضیه ها تعریف و تبیین گردید .در فصل بعد ادبیات موضوع و سوابق پیشین تحقیق بیان و انواع روش های ارزیابی پورتفولیو مورد بررسی قرار می گیرد.

 • قدمه

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *