۲-۲-۷- نظریه روابط انسانی . ۱۷

۲-۲-۸- تأثیر روابط انسانی بر مدیریت آموزشی ۱۸

۲-۲-۹- نظریه رفتاری ۱۹

۲-۲-۱۰ – دیدگاه سیستمی . ۲۰

۲-۲-۱۱- مدیریت آموزشی . ۲۱

۲-۲-۱۲- ویژگیهای مراکز آموزشی ۲۳

۲-۳- تصمیم گیری . ۲۵

۲-۳-۱- مراحل تصمیم گیری ۲۸

۲-۳-۲-انواع تصمیمات . ۳۰

۲-۳-۳- الگوهای تصمیم گیری ۳۵

۲-۳-۳-۱- الگوی تصمیم گیری رضایت بخش . ۳۶

۲-۳-۳-۲- الگوی باز تصمیم گیری ۳۷

۲-۳-۳-۳- الگوی لیندبلوم . ۳۹

۲-۳-۳-۴-الگوی مرحله ای . ۳۹

۲-۳-۳-۵- الگوی کارنگی . ۴۰

۲-۳-۳-۶- الگوی تصمیم گیری در بحران ۴۱

۲-۳-۳-۷- الگوی تصمیم گیری در آشوب ۴۲

۲-۳-۴- مهارتهای لازم برای تصمیم گیری توسط مدیران آموزشی . ۴۳

۲-۳-۴-۱- تمایز بین انواع تصمیم ۴۴

۲-۳-۴-۲- تعیین اطلاعات لازم برای تصمیم گیری . ۴۵

۲-۳-۴-۳-  تعیین میزان مشارکت دیگران در تصمیم گیری ۴۶

۲-۳-۴-۴-تنظیم اولویتها برای اقدام ۴۶

۲-۳-۴-۵- پیش بینی نتایج ۴۷

۲-۴-مشارکت ۴۸

۲-۴-۱- تعاریف مشارکت . ۴۸

۲-۴-۲- اهمیت مشارکت ۴۹

۲-۴-۳- پیش نیازهای مشارکت . ۵۱

۲-۴-۴- فلسفه مشارکت . ۵۲

۲-۴-۵- فواید مشارکت ۵۳

۲-۴-۶- تعاریف مدیریت مشارکتی ۵۴

۲-۴-۷- لوازم مدیریت مشارکتی ۵۶

۲-۴-۷-۱-گرایش به عدم تمرکز ۵۶

۲-۴-۷-۲- کاهش بوروکراسی . ۵۶

۲-۴-۷-۳- ثبات مدیریت ۵۷

۲-۴-۷-۴- آموزش نیروی انسانی ۵۷

۲-۴-۷-۵- تغییر و تحول در ساختار اداری ـ آموزشی . ۵۷

۲-۴-۸- راهکارهای اجرایی مدیریت مشارکتی ۵۸

۲-۴-۸-۱- مدرسه محوری ۵۸

۲-۴-۸-۲-  فعالیت شورا ۵۸

۲-۴-۸-۳-  تشکیل گروه های آموزشی و درسی ۵۹

۲-۴-۹- موانع مدیریت مشارکتی ۶۰

۲-۴-۱۲- نظریه های مدیریت مشارکتی ۶۲

۲-۵- خلاقیت ۶۴

۲-۵-۱- پیشینه خلاقیت ۶۴

۲-۵-۲- اهمیت خلاقیت . ۶۵

۲-۵-۳- تعریف خلاقیت ۶۶

۲-۵-۴- نظریه های خلاقیت . ۶۹

۲-۵-۴-۱-  نظریه های جهان باستان ۶۹

۲-۵-۴-۲- نظریه های فلسفی جدید ۷۰

۲-۵-۴-۳- نظریه های علمی خلاقیت ۷۱

۲-۵-۴-۳-۳- نظریه انسان گرائی . ۷۲

۲-۵ طبقه بندی خلاقیت ۷۲

۲-۵-۶ – عناصر خلاقیت ۷۵

۲-۵-۷-عوامل مؤثر بر خلاقیت ۷۵

۲-۵-۸- موانع خلاقیت . ۷۷

۲-۵-۹- تکنیک های خلاقیت و نوآوری ۷۸

۲-۵-۹-۱- تکنیک طوفان مغزی . ۷۸

۲-۵-۹-۲- الگو برداری از طبیعت ۷۹

۲-۵-۹-۳- تکنیک گروه اسمی ۷۹

۲-۵-۹-۴- دلفی ۸۰

۲-۵-۹-۵- نظام پیشنهادها . ۸۰

۲-۵-۱۰- ویژگیهای افراد خلاق ۸۱

۲-۵-۱۱- نقش مدیران مدارس در پرورش خلاقیت ۸۲

۲-۵-۱۲-سازمان خلاق و نوآور . ۸۴

۲-۵-۱۳- عوامل مؤثر بر رشد خلاقیت و نوآوری در سازمان ۸۷

۲-۵-۱۴- مفاهیم مرتبط با خلاقیت ۸۷

۲-۵-۱۴-۱- هوش . ۸۷

۲-۵-۱۴-۲- حل مسأله . ۸۸

۲-۵-۱۴-۳- اختراع ۸۹

۲-۵-۱۴-۴- نوآوری . ۸۹

۲-۵-۱۴-۵- کار آفرینی ۹۰

۲-۵-۱۴-۶- رابطه خلاقیت ، نوآوری و کار آفرینی . ۹۰

۲-۶- پیشینه ی تحقیقات . ۹۰

۲-۶-۱-  تحقیقات داخلی . ۹۰

۲-۶-۲- تحقیقات خارجی ۹۴

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱- مقدمه . ۹۷

۳-۲- طرح کلی پژوهش و رورش تحقیق . ۹۷

۳-۳- جامعه آماری . ۹۷

۳-۴- نمونه آماری و روش نمونه گیری ۹۷

۳-۵- ابزار پژوهش و روش نمره گذاری ۹۸

۳-۵-۱-  پرسشنامه سبکهای تصمیم گیری مدیران ۹۸

۳-۵-۲- روایی و اعتبار پرسشنامه سبک تصمیم گیری مدیران . ۹۸

۳-۵-۳- پرسشنامه مشارکت معلمان . ۹۹

۳-۵-۴- روائی و پایائی پرسشنامه مشارکت معلمان . ۹۹

۳-۵-۵- پرسشنامه خلاقیت معلمان ۹۹

۳-۵-۶-روایی و پایائی پرسشنامه خلاقیت معلمان ۱۰۰

۳-۵-۷-روش های آماری ۱۰۱

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-مقدمه ۱۰۲

۴-۲-بیان ویژگیهای آمار توصیفی ۱۰۲

۴-۳- آمار استنباطی  ۱۰۷

فصل پنجم :  بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه ۱۱۶

۵-۲- فرضیات ۱۱۶

۵-۳- نتیجه گیری ۱۲۰

۵-۴- محدودیتها . ۱۲۲

۵-۵- پیشنهادها . ۱۲۲

۵-۵-۱- پیشنهادهای کاربردی . ۱۲۲

۵-۵-۲- پیشنهادهای پژوهشی ۱۲۳

 

فهرست جداول

 

جدول ۴-۱- توزیع فراوانی و درصدشیوه های تصمیم گیری مدیران ۱۰۲

جدول ۴-۲- توزیع فراوانی و درصد مشارکت معلمان ۱۰۲

جدول ۴-۳- توزیع فراوانی و درصد خلاقیت معلمان . ۱۰۳

جدول ۴-۴- توزیع فراوانی و درصد معلمان بر حسب جنسیت . ۱۰۴

جدول ۴-۵- توزیع فراوانی و درصد معلمان بر حسب مدرک تحصیلی. ۱۰۵

جدول ۴-۶- توزیع معلمان بر حسب سابقه خدمت ۱۰۶

جدول ۴-۷- رابطه بین شیوه های تصمیم گیری مدیران و مشارکت معلمان  ۱۰۷

جدول ۴-۸- ضرایب رگرسیون شیوه های تصمیم گیری مدیران و مشارکت معلمان ۱۰۸

جدول ۴-۹- رابطه بین مشارکت معلمان و خلاقیت آنان  ۱۰۸

جدول ۴-۱۰- رابطه بین شیوه های تصمیم گیری مدیران و خلاقیت معلمان  . ۱۰۹

جدول ۴-۱۱- ضرایب رگرسیون شیوه های تصمیم گیری مدیران و خلاقیت معلمان ۱۰۹

جدول ۴-۱۲- رابطه بین شیوه های تصمیم گیری فردی مدیران و جنسیت ۱۱۰

جدول ۴-۱۳- رابطه بین شیوه های تصمیم گیری گروهی مدیران و جنسیت. ۱۱۰

جدول ۴-۱۴- رابطه بین مشارکت معلمان و جنسیت ۱۱۱

جدول ۴-۱۵-آزمون خی دوجهت بررسی رابطه بین مشارکت معلمان و جنسیت ۱۱۱

جدول ۴-۱۶-  رابطه بین مشارکت معلمان و مدرک تحصیلی. ۱۱۲

جدول ۴-۱۷- آزمون خی دو جهت بررسی رابطه بین مشارکت معلمان و مدرک تحصیلی . ۱۱۲

جدول ۴-۱۸- رابطه بین مشارکت معلمان و سابقه خدمت ۱۱۲

جدول ۴-۱۹ – آزمون خی دو جهت بررسی رابطه بین مشارکت معلمان وسابقه ۱۱۳

جدول ۴-۲۰- رابطه بین خلاقیت معلمان و جنسیت ۱۱۳

جدول ۴-۲۱- آزمون خی دو جهت بررسی رابطه بین خلاقیت معلمان و جنسیت ۱۱۴

جدول ۴-۲۲- رابطه بین خلاقیت معلمان و سابقه ۱۱۴

جدول ۴-۲۳- آزمون خی دو جهت بررسی رابطه بین خلاقیت معلمان و سابقه . ۱۱۴

جدول ۴-۲۴- رابطه بین خلاقیت معلمان و مدرک تحصیلی. ۱۱۵

جدول ۴-۲۵- آزمون خی دو جهت بررسی رابطه بین خلاقیت معلمان و مدرک تحصیلی. ۱۱۵

 

 

فهرست نمودار ها

نمودار ۲-۱- انواع تصمیمات با توجه به نوع مشکل . ۳۱

نمودار ۲-۲- عوامل تأثیر گذار در وابستگی یک تعمیم . ۳۳

نمودار ۲-۳- الگوهای تصمیم گیری ۳۵

نمودار ۲-۴- الگوی عقلائی تصمیم گیری . ۳۶

نمودار ۲-۵- الگوی باز تصمیم گیری ۳۸

نمودار ۲-۶- الگوی تصمیم گیری مرحله ای ۴۰

نمودار ۲-۷- الگوی کارنگی . ۴۱

نمودار ۲-۸- الگوی تصمیم گیری در شرایط بحرانی ۴۲

نمودار ۴-۱- درصد مشارکت معلمان . ۱۰۳

نمودار ۴-۲- درصد خلاقیت معلمان  ۱۰۳

نمودار ۴-۳- مقایسه معلمان بر حسب جنسیت  . ۱۰۴

نمودار ۴-۴ مقایسه معلمان بر حسب مدرک تحصیلی. ۱۰۵

نمودار ۴-۵- مقایسه معلمان بر حسب سابقه ی خدمت ۱۰۶

 

 

 

 

 

 

فصل اول:کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

مقدمه

علم مدیریت از جمله علوم بشری است که تاریخ تکوین این علم به اوایل قرن بیستم میلادی و ارائه تئوری « مدیریت علمی » از سوی « تیلور »[۱]  بر می گردد،  شکل گیری مدیریت بعنوان یک نهاد پیشرو ، متمایز و با اهمیت ، نقطه عطفی در تاریخ اجتماعی بشر به شمار می آید،  به ندرت در تاریخ بشریت نهاد نوینی به چنین سرعتی توانسته است انکار ناپذیری خود را به اثبات برساند ( دراکر ، به نقل از جمشیدیان و اخوان صراف ، ۱۳۸۱ ).

مدیریت به زندگی تمام انسانها وارد شده است و هیچ انسانی وجود ندارد که تأثیر مدیریت در زندگی وی مشاهده نشده باشد ، مدیریت سعی در برداشتن موانع پیش روی انسانها دارد ، بدون مدیریت دستیابی به اهداف مشخص شده ممکن نیست ، شرکتهای تجاری و کلیه مؤسسات اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و آموزشی ، امکان ادامه حیات بدون یک مدیریت صحیح را ندارند ( امین شایان جهرمی ، ۱۳۸۲ ).

در سال ۱۹۶۹ رئیس اتحادیه ی مدیریت آمریکا (AMA)[2] تعریف مدیریت را این طور مطرح کرد « انجام دادن کارها از طریق دیگران » در تعریف جدید مدیریت به کارکردن با، یا از طریق دیگران در جهت رسیدن به اهداف فرد و سازمان مطرح شده است. در این تعریف به نقش و کارکرد انسان در سازمان‌ها و همچنین نتایج کار توجه خاص شده و در خاتمه اهداف فرد و سازمان به هم مرتبط شده اند( امین شایان جهرمی ، ۱۳۸۲ ص ۱۲ ).

مدیریت یکی از مهمترین فعالیت‌های انسانی است، وظیفه اصلی مدیر طراحی و حفظ محیطی است که در آن افراد به صورت گروهی کارکنندو مأموریتها و اهداف خاصی را به انجام برسانند ، در یک سازمان مدیران افرادی هستند که فعالیت‌های دیگران را هدایت می کنند ، آنها عناوینی از قبیل  سرپرست ، مدیر بخش ، مدیر گروه ، مدیر منطقه ، رئیس کل و مدیر عامل دارند. مدیریت به فرایند انجام فعالیت‌های با کارآئی کامل توسط دیگر افراد اشاره می کند ، این فرایند وظایف یا فعالیت‌های اولیه ، برنامه ریزی ، سازماندهی ، رهبری ، تصمیم گیری و کنترل را در بردارد ( رابینز ، استیفن ، ۱۹۹۶ ).

صاحبنظران علم مدیریت وظایف و مسؤولیت‌هائی را برای مدیران سازمان های مختلف از جمله سازمان های آموزشی در نظر گرفته اند ، توجه مدیران آموزشی به این وظایف امری مهم جهت اداره مطلوب سازمان ها قلمداد می شود ، در واقع مدیران از طریق ، برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت ، تصمیم گیری و کنترل قادر به اداره مناسب سازمان های آموزشی خواهند بود( اسماعیلی ، ۱۳۸۱ ).

 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *