3-2- روش تحقیق                                                                          63
3-3- جامعه آماری تحقیق                                                                 63
3-4- شیوه نمونه گیری                                                                     64
3-5- شیوه و ابزارهای گردآوری داده ها و ارتباط آن با مدل تحقیق                  64
3-6- ویژگی های فنی پرسش نامه                                                       64
3-7- فنون تحلیل داده ها                                                                  67
فصل چهارم: یافته های تحقیق(شامل یافته های توصیفی و آزمون فرضیات)              68
4-1- مقدمه                                                                                 69
4-2- تحلیل داده های جمعیت شناختی                                                 69
        4-2-1- جنسیت                                                                      69
          4-2-2- نوع و شغل                                                                  70
4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی                                                           71
4-3-1- بررسی فرض نرمال بودن داده ها                                         71
4-4-2- آزمون فرضیات                                                             72
4-4-3- آزمون فرضیه                                                               72
4-4-4-1- آزمون فرضیه دوم                                                75
4-4-4-2- آزمون فرضیه سوم                                                 77
4-4-4-3- آزمون فرضیه چهارم                                              78
4-4-4-4- آزمون فرضیه پنجم    80  50
4-4-4-4- آزمون فرضیه ششم                                                 81
4-4-4-4- آزمون فرضیه هفتم                                                 82
4-5- آزمون سوالات تحقیق                                                               84
فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات   86                                                                                  3-5-1- تشکیل کمپلکس بروموپیروگالول رد با کاتیون وانادیوم(IV) به                                                 52
5-1- مقدمه                                                                                   87
5-2- بررسی و تحلیل نتایج                                                                87
5-3- پیشنهادات تحقیق                                                                     92
5-3-1- پیشنهاد به مدیران  92  66
5-3-2- پیشنهاد برای تحقیقات آینده                                               94
5-4- محدودیت های تحقیق                                                             95
فهرست منابع                                                                                          96
منابع فارسی                                                                                      96
منابع انگلیسی                                                                                    98

فهرست جدول ها:
عنوان                                                                             صفحه

جدول2-1- چهار دیدگاه مختلف تعهد (گرینبرگ و بارون ، 190 : 1997 )           37
جدول3-1- مقادیر آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی ابزار اندازه گیری                   66
جدول4-1- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان                              70
جدول4-2- توزیع فراوانی و درصد نوع شغل پاسخ دهندگان                             71
جدول4-3- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ­ها            71
جدول4-4- نتایج حاصل از آزمون پیرسون مربوط به فرضیات                             73
جدول4-5- نتایج حاصل از تحلیل واریانس مربوط به فرضیه اول                         74
جدول4-6- نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون مربوط به فرضیه اول                        74
جدول4-7- نتایج حاصل از تحلیل واریانس مربوط به فرضیه دوم                       75
جدول4-8- نتایج حاصل از تحلیل واریانس مربوط به فرضیه سوم                        77
جدول4-9- نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون مربوط به فرضیه سوم                       77
جدول4-10- نتایج حاصل از تحلیل واریانس مربوط به فرضیه فرعی چهارم            78
جدول4-11- نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون مربوط به فرضیه چهارم                      79
جدول4-12- نتایج حاصل از تحلیل واریانس مربوط به پنجم                              80
جدول4-13- نتایج حاصل از آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی پنجم              80
جدول4-14- نتایج حاصل از تحلیل واریانس مربوط به ششم                              81
جدول4-15- نتایج حاصل از آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه ششم                     82
جدول4-16- نتایج حاصل از تحلیل واریانس مربوط به فرضیه هفتم                      83
جدول4-17- نتایج حاصل از آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه هفتم                      83
جدول4-18- نتایج آزمون t مستقل بین جنسیت و تعهد سازمانی                          84

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق(شامل طرح تحقیق)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *