۳-۲ روش تحقیق :.۱۲۳
۳-۳ جامعه آمار ۱۲۴
۳-۴ روش نمونه گیری و حجم نمونه.۱۲۵
۳-۵ متغیرها ۱۲۶
۳-۵- ۱ تعاریف نظری و عملی مفاهیم و متغیرهای تحقیق.۱۲۶
۳-۶ اعتبار :.۱۳۳
۳-۷ پایایی ۱۳۴
۳-۸ تکنیک جمع آوری اطلاعات.۱۳۴
۳-۹ تکنیک آماری مورد استفاده برای توصیف و تبیین داده ها۱۳۵
فصل چهارم: یافته های پژوهش .۱۳۶
۴-۱ مقدمه:.۱۳۷
۴-۲ یافته های توصیفی ۱۳۸
۴-۳ یافته های تحلیلی ۱۶۱
فصل پنجم: نتیجه گیری .۱۶۹
۵-۱ بحث و نتیجه گیری:۱۷۰
۵-۲ بررسی فرضیه های کلی تحقیق حاضر۱۷۲
۵-۳ مقایسه نتایج تحقیق با یافته های تحقیقات مشابه پیشین ۱۷۶
۵-۴ پیشنهادات . ۱۷۷
۵-۴-۱  پیشنهادات کاربردی ۱۷۷
۵-۴-۲ پیشنهادات پژوهشی ۱۷۷
۵-۴-۳  محدودیت ها ۱۷۸
پیوست۱۷۹
فهرست منابع فارسی.۱۸۴
فهرست منابع غیرفارسی۱۹۰
فهرست جداول

۲-۱   برر سی مطالعات تجربی امنیت اجتماعی در داخل کشور ۵۳
۲-۲   برر سی مطالعات تجربی امنیت اجتماعی در خارج از کشور ۶۲
۲-۳   امنیت در جامعه شناسی خرد و کلان ۷۴
۲-۴    ماهیت همبستگی در جامعه از دید دورکیم ۸۰
۲-۵     ابعاد علقه امنیت ۸۸
۲-۶    اشکال امنیت از دید مالر ۱۰۴
۳-۱  ابعاد علقه امنیت ۱۲۷
۳-۲  شاخص ­های سنجش استفاده از اینترنت به تفکیک هر یک از ابعاد آن ۱۳۲
۴-۲-۱  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “جنس” ۱۳۸
۴-۲-۲  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “سن” ۱۳۹
۴-۲-۳  توزیع فراوانی پاسخگویان از حیث “مقطع تحصیلی “ ۱۴۰
۴-۲-۴  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” وضعیت تأهل” ۱۴۱
۴-۲-۵  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “وضعیت اشتغال” ۱۴۲
۴-۲-۶  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان درآمد ماهیانه خانوار” ۱۴۳
۴-۲-۷  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “میزان برخورداری افراد از امنیت مالی” ۱۴۴
۴-۲-۸  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “میزان برخورداری از امنیت جانی” ۱۴۵
۴-۲-۹  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “میزان برخورداری از امنیت فکری” ۱۴۶
۴-۲-۱۰ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “میزان برخورداری افراد از امنیت جمعی” ۱۴۷
۴-۲-۱۱ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “میزان استفاده از اینترنت در روز” ۱۴۸
۴-۲-۱۲ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “سابقه استفاده از اینترنت” ۱۴۹
۴-۲-۱۳ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” استفاده از انواع سایت های ابزاری اینترنت” ۱۵۰
۴-۲-۱۴  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پاسخ به گویه های طیف  “میزان استفاده از سایت های ابزاری مختلف” ۱۵۱
۴-۲-۱۵ توزیع فراوانی پاسخگویان از حیث ” استفاده از انواع سایت های ارتباطی اینترنت” ۱۵۲
۴-۲-۱۶ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان استفاده از سایت های ارتباطی اینترنت” ۱۵۳
۴-۲-۱۷  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “نوع سایت مورد استفاده” ۱۵۴
۴-۲-۱۸   توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “الگوی استفاده(سایت های فیلتر شده و فیلتر نشده)” ۱۵۵
۴-۲-۱۹ توزیع فراوانی “میزان استفاده پاسخگویان از کل سایت های ابزاری” ۱۵۶
۴-۲-۲۰  توزیع فراوانی ” میزان استفاده پاسخگویان از کل سایت های ارتباطی “ ۱۵۷
۴-۲-۲۱ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان برخورداری از امنیت اجتماعی” ۱۵۸
۴-۳-۱ مربوط به رابطه بین میزان استفاده افراد از اینترنت و میزان برخورداری آنها از احساس امنیت اجتماعی ۱۵۹
۴-۳-۲ مربوط به رابطه بین مدت زمان (سابقه) استفاده افراد از اینترنت و میزان برخورداری آنها از احساس امنیت اجتماعی ۱۶۰
۴-۳-۳ مربوط به رابطه بین میزان استفاده ابزاری افراد از اینترنت و میزان برخورداری آنها از احساس امنیت اجتماعی ۱۶۱
۴-۳-۴ مربوط به رابطه بین نوع استفاده ابزاری افراد از اینترنت و میزان برخورداری آنها از احساس امنیت اجتماعی ۱۶۲
۴-۳-۵ مربوط به رابطه بین میزان استفاده ارتباطی افراد از اینترنت و میزان برخورداری آنها از احساس امنیت اجتماعی ۱۶۳
۴-۳-۶ مربوط به رابطه بین نوع استفاده ارتباطی افراد از اینترنت و میزان برخورداری آنها از احساس امنیت اجتماعی ۱۶۴
۴-۳-۷ مربوط به آزمون شفه استفاده ارتباطی افراد از اینترنت ۱۶۵
۴-۳-۸ مربوط به رابطه بین الگوی استفاده افراد از اینترنت و میزان برخورداری آنها از احساس امنیت اجتماعی ۱۶۶
۴-۳-۹   مربوط به آزمون شفه الگوی استفاده افراد از اینترنت ۱۶۷
۴-۳-۱۰  مربوط به رابطه بین استفاده افراد از سایت­های اینترنتی و میزان برخورداری آنها از احساس امنیت اجتماعی ۱۶۸
۴-۳-۱۱  مربوط به آزمون شفه استفاده افراد از سایت­های اینترنتی ۱۶۹

فهرست نمودار

۲-۱   مدل مفهومی تحقیق ۳۹
۴-۲-۱  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنس ۱۳۸
۴-۲-۲  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن ۱۳۹
۴-۲-۳   توزیع فراوانی پاسخگویان از حیث “دوره تحصیلی” ۱۴۰
۴-۲-۴   توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” وضعیت تأهل” ۱۴۱
۴-۲-۵   توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “وضعیت اشتغال” ۱۴۲
۴-۲-۶  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان درآمد ماهیانه خانوار “ ۱۴۳
۴-۲-۷  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان استفاده از اینترنت در روز “ ۱۴۶
۴-۲-۸ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “سابقه استفاده از اینترنت” ۱۴۷
۴-۲-۹ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “نوع استفاده ابزاری از اینترنت” ۱۴۸
۴-۲-۱۰ توزیع فراوانی پاسخگویان از حیث “فعالیت های گوناگون در اینترنت” ۱۵۰
۴-۲-۱۱ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب “نوع سایت مورد استفاده” ۱۵۲
۴-۲-۱۲ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب”الگوی استفاده(سایت های فیلتر شده و فیلتر نشده)” ۱۵۳
۴-۲-۱۳ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” استفاده ابزاری از اینترنت” ۱۵۴
۴-۲-۱۴ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” استفاده بیانگر(ارتباطی) از اینترنت” ۱۵۵
۴-۲-۱۵ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان برخورداری افراد از امنیت مالی “ ۱۵۶
۴-۲-۱۶ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان برخورداری از امنیت جانی ” ۱۵۷
۴-۲-۱۷ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان برخورداری از امنیت فکری “ ۱۵۸
۴-۲-۱۸ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان برخورداری از امنیت جمعی “ ۱۵۹
۴-۱-۱۹ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ” میزان برخورداری از امنیت اجتماعی “ ۱۶۰

 
 
 
 
 
 
چکیده
تحقیق حاضر به بحث درباره احساس امنیت اجتماعی به عنوان یکی از نیازهای ضروری بشر در دوران امروز که خصوصاً ارتباطات و اطلاعات یکی از لوازم ضروری آن به نظر می رسد،          می پردازد. مطابق با برخی رویکردها، جهانی شدن به طور عام و جهانی شدن فرهنگی یکی از عواملی است که امروزه امنیت اجتماعی را به خطر انداخته است. بدین اعتبار سوال اصلی این است که آیا استفاده از اینترنت که از لوازم جهانی شدن فرهنگی است باعث تضعیف احساس امنیت اجتماعی می شود؟
این نوشتار با بهره گرفتن از روش پیمایش و در بین نمونه ای ۱۹۱ نفری از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان اجرا شده است. چارچوب نظری، یک چارچوب تلفیقی از نظریه های مکتب کپنهاگ و نظریه چلبی بر اساس آجیل پارسنز می باشد. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که هرچه میزان و سابقه استفاده از اینترنت بیشتر شود، احساس امنیت اجتماعی کاهش پیدا        می کند. همچنین بین نوع و میزان استفاده از اینترنت و احساس امنیت اجتماعی نیز رابطه وجود دارد. به گونه ای که از یکسو استفاده بیانگر از اینترنت در مقایسه با مصرف ابزاری آن احساس امنیت اجتماعی را بیشتر کاهش می دهد و از سوی دیگر کسانی که از سایت های فیلتر شده استفاده می کنند، احساس امنیت اجتماعی پایین تری نیز نسبت به بقیه دارند.
 
 

۱

فصل اول: کلیات پژوهش
 

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *