۲-۱-۱-۳  عوامل موثر بر مسئولیت ۲۲

۲-۱-۱-۴ ویژگی های افراد مسئولیت پذیر. ۲۳

۲-۱-۱-۵  فواید مسئولیت پذیری. ۲۵

۲-۱-۱-۶  مسئولیت پذیری دانش آموزان. ۲۵

۲-۱-۱-۶-۱ تعریف مسئولیت پذیری دانش آموزان. ۲۵

۲-۱-۱-۶-۲ انواع مسئولیت دهی به دانش آموزان. ۲۵

۲-۱-۱-۶ -۳ اقسام مسئولیت های قابل تنفیض به دانش آموزان. ۲۶

۲-۱-۱-۶-۴ تعریف مسئولیت‌های آموزشی. ۲۶

۲-۱-۱-۶-۵ تعریف مسئولیت‌های پرورشی. ۲۶

۲-۱-۱-۶-۶ تعریف مسئولیت‌های انضباطی و اجتماعی. ۲۶

۲-۱-۱-۶-۷ مسئولیت پذیری دانش آموزان در حیطه ی معاونت پرورشی. ۲۷

۲-۱-۱-۷  محرک های مسئولیت پذیری. ۲۷

۲-۱-۱-۸  نقش والدین در مسئولیت پذیری نوجوانان. ۲۹

۲-۱-۱-۹  پرورش مسئولیت ۳۲

۲-۱-۱-۱۰ منشاء تعالیم مربوط به مسئولیت پذیری. ۳۳

۲-۱-۱-۱۱ مسئولیت انسان از نظر اسلام ۳۴

۲-۱-۱-۱۲ انواع مسئولیت پذیری. ۳۶

۲-۱-۱-۱۳ مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی. ۳۶

۲-۱-۱-۱۴  ضرورت پرورش مسئولیت از لحاظ فردی. ۳۸

۲-۱-۱-۱۵  ضرورت پرورش مسئولیت از لحاظ اجتماعی. ۳۹

۲-۱-۱-۱۶ مسئولیت فردی اجتماعی. ۳۹

۲-۱-۱-۱۷  مسئولیت پذیری فردی. ۳۹

۲-۱-۱-۱۸  مسئولیت پذیری اجتماعی. ۴۱

۲-۱-۱- ۱۹  رویکرد نظری مسئولیت پذیری اجتماعی. ۴۳

۲-۱-۲  سازگاری. ۴۵

۲-۱-۲-۱ تعاریف سازگاری. ۴۷

۲-۱-۲-۲ نظریات سازگاری. ۴۸

۲-۱-۲-۳ خصوصیات افراد سازگار ۴۹

۲-۱-۲-۴ ابعاد سازگاری. ۵۱

۲-۱-۲-۵ جنبه های دیدگاه سازگاری. ۵۵

۲-۱-۲-۶ تعریف سازگاری اجتماعی. ۵۶

۲-۱-۲ -۷ خلاصه ی دیدگاه ها درباره ی سازگاری اجتماعی. ۶۰

۲-۱-۲-۸ سازگاری آموزشی. ۶۱

۲-۱-۲-۹ سازگاری عاطفی. ۶۲

۲-۱-۳ تاریخچه مدارس شبانه روزی. ۶۳

۲-۱-۳-۱ اهداف مدارس‌ شبانه‌روزی‌. ۶۵

۲-۱-۳-۲ شرایط ونحوه‌ تأسیس‌ مدارس‌ شبانه‌روزی‌. ۶۵

۲-۱-۳-۳ سازمان‌ اداری‌ وآموزشی‌ ونحوه‌ اداره‌ مدارس‌ شبانه‌ روزی‌. ۶۶

۲-۱-۳-۴ شرایط پذیرش‌ وتحصیل‌ دانش‌ آموزان در مدارس‌ شبانه‌ روزی‌. ۶۷

۲-۱-۴ پیشرفت تحصیلی. ۶۸

۲-۱-۴-۱ نظریات مرتبط با اصطلاح پیشرفت تحصیلی. ۶۸

۲-۱-۴-۲ عوامل تاثیر گذار در پیشرفت تحصیلی. ۶۹

۲-۱-۴-۳ ارزشیابی پیشرفت تحصیلی      ۷۱

۲-۲ پیشینه تجربی. ۷۹

۲-۲-۱ سوابق پژوهشی داخلی. ۷۹

۲-۲-۱-۱ پژوهش های مرتبط با مسئولیت پذیری. ۷۹

۲-۲-۱- ۲ پژوهش های مرتبط با  سازگاری. ۸۳

۲-۲-۱-۳ پژوهش های مرتبط با  مدارس شبانه‌روزی. ۸۸

۲-۲-۱-۴ پژوهش های مرتبط با پیشرفت  تحصیلی. ۹۱

۲-۲-۱-۵ پیشینه های مرتبط مربوط به تعامل مؤلفه­ ها ۹۲

۲-۲-۱-۵-۱ پیشرفت تحصیلی با مسئولیت پذیری. ۹۲

۲-۲-۱-۵-۲ مسئولیت پذیری و سازگاری. ۹۲

۲-۲-۱-۵-۳  سازگاری با پیشرفت تحصیلی. ۹۲

۲-۲-۱-۵-۴ شبانه‌روزی با پیشرفت تحصیلی و  مسئولیت پذیری و سازگاری. ۹۷

۲-۲-۲ سوابق پژوهشی خارجی. ۹۹

۲-۲-۲-۱ مسئولیت پذیری. ۹۹

۲-۲-۲-۲سازگاری. ۱۰۱

۲-۲-۲-۳ مدارس شبانه روزی. ۱۰۲

۲-۲-۲-۳ پیشرفت  تحصیلی. ۱۰۳

۲-۲-۲-۴ متغیرهای مرتبط با یکدیگر. ۱۰۳

۲-۲-۲-۴-۱ پیشرفت تحصیلی با مسئولیت پذیری. ۱۰۳

۲-۲-۲-۴-۲ سازگاری با پیشرفت تحصیلی. ۱۰۴

۲-۲-۲-۵ جدول بررسی پیشینه های داخلی و خارجی پژوهش. ۱۰۶

۲-۳ چارچوب نظری تحقیق. ۱۳۱

۲-۴  مدل مفهومی تحقیق. ۱۳۴

۲-۵  مدل تحلیلی تحقیق. ۱۳۵

فصل سوم روش پژوهش. ۱۳۶

مقدمه ۱۳۷

۳-۱  روش تحقیق. ۱۳۷

۳-۲  فرایند تحقیق. ۱۳۷

۳-۳  جامعه ی آماری. ۱۴۱

۳-۴  حجم نمونه و روش نمونه گیری. ۱۴۱

۳-۴-۱ حجم نمونه ۱۴۱

۳-۴-۲ روش نمونه گیری. ۱۴۲

۳-۵  ابزار جمع آوری داده ها ۱۴۲

۳-۵-۱ سوالهای پرسشنامه مسئولیت پذیری.            ۱۴۳

۳-۵-۲ سوالهای پرسشنامه سازگاری.         ۱۴۳

۳-۶  روایی و پایایی پرسشنامه ۱۴۳

۳-۶-۱ تعیین روایی پرسشنامه ۱۴۳

۳-۶-۲ تعیین پایایی پرسشنامه ۱۴۴

۳-۷ روش جمع آوری اطلاعات ۱۴۵

۳-۸  روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۴۵

خلاصه ۱۴۵

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۴۶

مقدمه ۱۴۷

۴-۱ توصیف داده ها ۱۴۷

۴-۱-۱متغیرهای جمعیت شناختی. ۱۴۷

۴-۱-۱-۱ جنسیت ۱۴۷

۴-۱-۱-۲ پایه تحصیلی. ۱۴۸

۴-۱-۱-۳ رشته تحصیلی. ۱۴۹

۴-۱-۱-۴ نوع مدرسه ۱۵۰

۴-۱-۲  توصیف کمی متغیرها ۱۵۱

۴-۲  آزمون فرضیه ها ۱۵۲

۴-۲-۱ سوال اول: رابطه مولفه های سازگاری (آموزشی،اجتماعی و عاطفی)با پیشرفت تحصیلی چگونه است؟. ۱۵۴

۴-۲-۲ سوال دوم: رابطه مولفه‌های مسئولیت پذیری (مسئولیت پذیری فردی و مسئولیت پذیری اجتماعی)با پیشرفت تحصیلی چگونه است؟ ۱۵۴

۴-۲-۳ سوال سوم: آیا بین رابطه سازگاری و مسئولیت پذیری با پیشرفت تحصیلی در پسران ودختران تفاوت وجود دارد؟ ۱۵۵

۴-۲-۴ سوال چهارم: آیا رابطه بین مولفه های سازگاری و مولفه های مسئولیت پذیری با پیشرفت تحصیلی در پسران با دختران تفاوت وجود دارد؟ ۱۵۶

۴-۲-۵ سوال پنجم: آیا رابطه بین مولفه های سازگاری و مولفه های مسئولیت پذیری با پیشرفت تحصیلی در مدارس روزانه و شبانه تفاوت وجود دارد؟ ۱۵۸

خلاصه ۱۵۹

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری ۱۶۰

مقدمه ۱۶۱

۵-۱  نتایج  جمعیت شناسی تحقیق. ۱۶۱

۵-۲- نتایج سوالات تحقیق. ۱۶۲

۵-۳ بحث و نتیجه گیری. ۱۶۶

۵-۴ پیشنهاد ها ۱۷۰

۵-۴-۱ پیشنهادهای کاربردی بر مبنای سوال اصلی. ۱۷۰

۵-۴-۲ پیشنهادهای کاربردی بر مبنای سوالات فرعی. ۱۷۱

۵-۴-۳ پیشنهادهای پژوهشی. ۱۷۲

۵-۵ محدودیت‌های پژوهش. ۱۷۲

خلاصه ۱۷۳

منابع. ۱۷۴

منابع فارسی. ۱۷۵

منابع لاتین. ۱۸۵

پیوست­ها.        ۱۹۰

 

 

فهرست پیوست ها

عنوان                                                                                                                                  صفحه

پیوست الف: جامعه آماری.       ۱۹۱

پیوست ب: پرسشنامه مسئولیت پذیری و  پرسشنامه سازگاری.         ۱۹۲

پیوست ج: روایی پرسشنامه مسئولیت پذیری و پرسشنامه سازگاری         ۱۹۷

پیوست د: محاسبه روایی پرسشنامه مسئولیت پذیری.         ۲۰۵

پیوست  ه : محاسبه روایی پرسشنامه سازگاری.        ۲۰۶

پیوست و : سنجش پایایی متغیرهای پژوهش        ۲۰۷

 

 

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول۲-۱  محرک های مسئولیت پذیری       ۲۸

جدول ۲-۱ بررسی پیشینه داخلی و خارجی پژوهش.         ۱۰۶

جدول ۳-۱ سئوال‌های پرسشنامه مسئولیت پذیری.         ۱۴۳

جدول ۳-۲ سئوال‌های پرسشنامه سازگاری.       ۱۴۳

جدول ۴-۱  وضعیت شرکت کنندگان بر حسب جنسیت.         ۱۴۷

جدول ۴-۲ وضعیت شرکت کنندگان بر حسب پایه تحصیلی          ۱۴۸

جدول ۴-۳ وضعیت شرکت کنندگان بر حسب رشته تحصیلی          ۱۴۹

جدول ۴-۴ وضعیت شرکت کنندگان بر حسب  نوع مدرسه.          ۱۵۰

جدول۴-۳ خلاصه شاخص های توصیفی نمره های شرکت کنندگان در متغیرهای پژوهش. ۱۵۱

جدول ۴-۴ خلاصه تحلیل رگرسیون همزمان پیش بینی پیشرفت تحصیلی.           ۱۵۲

جدول ۴-۵  خلاصه ضرایب رگرسیون پیش بینی پیشرفت تحصیلی .           ۱۵۳

جدول ۴-۶ نتایج تحلیل ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش         ۱۵۴

جدول ۴-۷  نتایج تحلیل ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش.           ۱۵۵

جدول ۴-۸  خلاصه تحلیل رگرسیون همزمان پیش بینی پیشرفت تحصیلی           ۱۵۵

جدول ۴-۹ نتایج تحلیل ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش.          ۱۵۷

جدول ۴-۷  نتایج تحلیل ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش.         ۱۵۹

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                          صفحه

شکل ۲-۱الگوی مسئولیت پذیری اجتماعی بِرمن(برمن،۱۹۹۴).          ۴۵

شکل ۲-۲ ارتباط بین زمینه ، خود ، عمل و نتایج(کانل و ولبورن،۱۹۹۱).          ۵۴

شکل ۲-۳ مدل مفهومی تحقیق.        ۱۳۴

شکل۳-۱ فرایند تحقیق۱۳۸

شکل۴-۱ نمودار ستونی توزیع شرکت کنندگان در متغیر  جنسیت          ۱۴۸

شکل۴-۲ نمودار ستونی توزیع شرکت کنندگان در متغیر  پایه تحصیلی.          ۱۴۹

شکل۴-۳ نمودار ستونی توزیع شرکت کنندگان در متغیر  رشته تحصیلی۱۵۰

شکل۴-۴ نمودار ستونی توزیع شرکت کنندگان در متغیر نوع مدرسه       ۱۵۰

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

۱-۱ مقدمه

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *