نظریه پیاژه :. ۴۴

اهمیت خانواده:. ۴۷

نقش اقتصاد در خانواده:. ۴۷

وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین:. ۴۸

مسکن و وضع اقتصادی خانواده:. ۴۸

طبقه اجتماعی خانواده:. ۴۹

خانواده و پیشرفت تحصیلی:. ۴۹

ارزشها و انتظارات والدین و پیشرفت تحصیلی:. ۵۰

سطح تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی:. ۵۱

مدرسه و پیشرفت تحصیلی:. ۵۱

انتظارات معلم و پیشرفت تحصیلی:. ۵۱

نمره و ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی:. ۵۲

برنامه درسی:. ۵۲

کتاب های درسی و مواد آموزشی:. ۵۳

مدت زمان تحصیل در مدرسه و منزل:. ۵۳

سازمان و تسهیلات مدرسه:. ۵۴

مدارس شهری و روستایی:. ۵۵

آموزش از راه دور. ۵۷

آمادگی:. ۵۷

انگیزش و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی:. ۵۹

راهکارهای ایجاد انگیزه و انگیزش در دانش آموزان و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی:. ۶۰

هوش و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی:. ۶۲

مبانی نظری مهارتهای ارتباطی: ۶۳

معرفی و تاریخچه ارتباطات:. ۶۵

مهارت های اصلی زندگی:. ۶۶

ارتباطات و مهارت های ارتباطی. ۶۷

فرایند ارتباط. ۶۷

تعریف مهارت های ارتباطی. ۶۸

مدل های ار تباطی:. ۶۸

مهارت ادراک دیگران (ارتباط موثر با دیگران). ۷۲

هفت عامل برای برقراری ارتباط موثر با دیگران (ادراک دیگران). ۷۲

مهارت مدیریت بر هیجان. ۷۵

هیجان چیست؟. ۷۵

مدیریت هیجانی. ۷۵

چگونه مهارت مدیریت هیجانات را افزایش دهیم؟. ۷۵

مهارت ابراز وجود:. ۷۶

ارتباطات سازمانی:. ۷۷

بر اساس ساختار سازمان ارتباطات دو دسته اند: ۷۷

بعد فنی و فرایندی ارتباطات سازمانی. ۷۸

ارتباط کلامی:. ۷۸

شنود موثر:. ۷۹

مدل دریافت شنونده:. ۷۹

بازخورد:. ۸۰

مهارت های بازخوردی. ۸۰

بازخورد موثر :. ۸۰

دیدگاه ها و رویکردهای ارتباطات سازمانی. ۸۱

رویکرد تعاملی سیستم ها :. ۸۱

دیده ماشینی یا رویکرد کلاسیک:. ۸۱

دیدگاه روانشناسی یا رویکرد روابط انسانی:. ۸۱

مبانی نظری اخلاق حرفه ای : ۸۲

اخلاق چیست ؟. ۸۲

تحلیل اخلاق حرفه ای:. ۸۳

تعاریف اخلاق حرفه ای:. ۸۴

اخلاق حرفه ای چست؟. ۸۸

تاریخچه اخلاق حرفه ای:. ۸۹

اخلاق حرفه ای در جهان صنعتی:. ۸۹

ابعاد اخلاق حرفهای:. ۹۰

انواع مسئولیت:. ۹۱

مسئولیت حرفه ای:. ۹۱

انواع اخلاق. ۹۱

اخلاق نظری و اخلاق کاربردی:. ۹۱

اصول ومبانی اخلاق حرفه ای:. ۹۲

ارزشهای اصول اخلاق حرفه ای:. ۹۲

اصول اخلاق حرفه ای:. ۹۳

مبانی اخلاق حرفه ای:. ۹۳

رویکرد درونی- حرفه ای:. ۹۴

خودفهمی حرفه ای:. ۹۴

عبور از مفهوم معیشتی:. ۹۵

زیرساختهای اخلاق حرفه ای:. ۹۵

اصول اخلاق حرفه ای در دانشگاه:. ۹۵

ارتباط اخلاق حرفه ای و توسعه:. ۹۷

اخلاق و تکنولوژی:. ۹۷

جایگاه اخلاق در برنامه توسعه ای کشور:. ۹۸

مدلهای اخلاق:. ۹۸

نقش اخلاق حرفه ای در توسعه دانشگاه:. ۱۰۱

آثار فراسازمانی اخلاق حرفه ای:. ۱۰۱

در سطح دانشگاه ها:. ۱۰۲

مفاهیم کلیدی اخلاق حرفه ای برای مربیان آموزشی دارای مزایایی به شرح زیر می باشد:. ۱۰۳

عوامل رشد وترویج اخلاق حرفه ای:. ۱۰۴

عوامل رشد و توسعه اخلاق حرفه ای:. ۱۰۴

جایگاه اخلاق حرفه ای:. ۱۰۴

هویت معرفتی اخلاق حرفه ای. ۱۰۴

آرمان اخلاق حرفه ای:. ۱۰۴

اخلاق حرفه ای وسازمان:. ۱۰۵

تحلیل مفهوم اخلاق حرفه ای  در سازمان:. ۱۰۶

سطوح فرهنگی اخلاق حرفه ای در سازمان ها:. ۱۰۶

اخلاق حرفه ای و موفقییت سازمانی:. ۱۰۷

سه گام در نهادینه سازی اخلاق. ۱۰۸

جایگاه راهبردی اخلاق در سازمان. ۱۰۸

رابطه اخلاق حرفه ای ومدیریت اخلاق در سازمانها:. ۱۰۹

وظایف اخلاقی اعضا هیئت علمی در سازمان:. ۱۰۹

مسئولیت های اخلاقی. ۱۰۹

نظام مند کردن همه امور در حرفه. ۱۱۰

مواجهه روشمند با معضلات اخلاقی در سازمان. ۱۱۰

آموزش و ترویج اخلاق. ۱۱۱

موانع وآسیبهای اخلاق حرفه ای در سازمان:. ۱۱۱

فقدان نگرش راهبردی به مدیریت است ۱۱۱

رقابت گریزی:. ۱۱۱

فقدان انگیزش:. ۱۱۱

خشونت. ۱۱۲

پیشینه پژوهش :. ۱۱۲

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

روش تحقیق. ۱۱۹

جامعه آماری. ۱۱۹

نمونه و روش نمونه گیری. ۱۱۹

روش گردآوری اطلاعات. ۱۱۹

ا مطالعات کتابخانه ای. ۱۲۰

پرسشنامه. ۱۲۰

روایی و پایایی ابزار. ۱۲۱

روش اجرا. ۱۲۲

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری. ۱۲۲

ملاحظات اخلاقی. ۱۲۲

فصل چهارم: یافته های پژوهش

یافته های توصیفی:. ۱۲۴

یافته های استنباطی:. ۱۲۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه پژوهش. ۱۳۳

بحث و نتیجه گیری. ۱۳۳

محدودیتهای تحقیق. ۱۴۰

پیشنهادات تحقیق. ۱۴۰

پیشنهادات کاربردی. ۱۴۰

پیشنهادات پژوهشی. ۱۴۰

منابع فارسی. ۱۴۲

منابع لاتین. ۱۵۰

چکیده :

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه بین اخلاق حرفه ای  و مهارت­ های ارتباطی دبیران  با پیشرفت تحصیلی دانش­ آموزان می باشد . روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی دبیران مدارس متوسطه اول و دوم جزیره کیش می باشد. که در سال ۱۳۹۳ جمعا( ۷۱)نفر بودند. به دلیل ماهیت و محدودیت جامعه آماری از روش سرشماری اسفاده شده است. ابزار سنجش وگرد آوری اطلاعات در پژوهش حاضر دو پرسشنامه اخلاق حرفه ای مرزبان ( ۱۳۸۹) و پرسشنامه مهارت های ارتباطی عطارها (۱۳۸۹) و همچنین معدل دانش­ آموزان هر معلم در دروس و مدارس مختلف، می باشد.جهت تجزیه وتحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از روش های آماری میانگین وانحراف معیار ودر سطح آمار استنباطی از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شده است .یافته های پژوهش نشان داد که بین اخلاق حرفه­ای و مهارت­ های ارتباطی دبیران با پیشرفت تحصیلی دانش­ آموزان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. در بین ابعاد اخلاق حرفه­ای مولفه­های تخصص، تعلق، تکامل و تحول و در بین ابعاد مهارت­ های ارتباطی دبیران مولفه­ ادارک دیگران رابطه مستقیم و معناداری با پیشرفت تحصیلی دانش­ آموزان وجود داشت و بین مولفه های تعهد و تداوم از اخلاق حرفه­ای و مدیرت هیجانات و ابراز وجود از مهارت­ های ارتباطی رابطه معناداری مشاهده نگرید.

کلید واژه: پیشرفت تحصیلی[۱]، اخلاق حرفه­ای[۲]، مهارت­ های ارتباطی[۳]

مقدمه :

دستیابی به بهره وری و بهبود کیفیت نظام آموزشی را می توان اثر گذارترین عامل توسعه کشورها دانست . تجارت کشورهای پیشرفته ای چون ژاپن در زمینه توسعه همه جانبه نیز حکایت از سرمایه گذاری بر روی منابع آموزشی و منابع انسانی دارد . در راستای دستیابی به این اهداف و بهبود کیفیت ، موفقیت تحصیلی دانش آموزان از جمله اهداف اساسی در برنامه های آموزشی است ، در حالی که امروزه افت تحصیلی یکی از نگرانی های خانواده ها و دست اندرکاران تعلیم و تربیت است . ازجمله موضوعات مورد علاقه صاحب نظاران علوم تربیتی یافتن شرایط و امکانات لازم و موثر در جهت تحصیل موفق و پیشرفت تحصیلی است (ده چشمه و همکاران به نقل از فرنک لی ۱۳۸۳) .

هدف نهایی تمام پژوهش های روان شناسی تر یبت به موضع پیشرفت تحصیلی بر می گردد . پژوهشهای اولیه توانایی های ذهنی همچون هوش و حافظه را عامل اصلی یادگیری و پیشرفت تحصیلی می دانستند . اما امروزه مشخص شده است که تفاوت های افراد در پیشرفت تحصیلی تنها به میزان هوش و حافظه آنها بستگی ندارد بلکه عوامل دیگری که همبستگی ناچیزی با توانایی های ذهنی فرد دارند در پیشرفت تحصیلی موثرند ( امامی پور و شمس اسفند آبادی ، ۱۳۸۶ ) .

با توجه به تفاوت های فرهنگی و تغییرات سریع عوامل در طول زمان نمی توان بعنوان یک قانون عمومی و کلی ، علل خاصی را برای همه جوامع مطرح نمود  زیرا قوانین ، بافت فرهنگی و سنت هر جامعه ، نگرش مردم به تحصیلات ، سطح درآمد والدین و غیره همه از عواملی هستند که به طور اخص در یک جامعه بر شکست یا موفقیت تحصیلی تاثیر می گذارند(ده چشمه و همکاران به نقل از محمد قاسم زارع ۱۳۸۳).

یکی از عوامل تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی دانش­ آموزان می ­تواند مهارت­ های ارتباطی دبیران باشد. مهارت­ های ارتباطی، بخشی از مهارت­ های زندگی هستند که به واسطه آن افراد می­توانند درگیر تعامل­های بین فردی و فرایند ارتباط شوند. اجتماعی شدن هر انسان، دستاورد مهارت­ های ارتباطی است که قبلاً آموخته است (حسین چری و دلاور پور ِ،۱۳۸۵‏ ). مهارت های ارتباطی شامل توانایی­های گوش دادن  فعالانه، مهار و نظم­دهی به هیجان ها، دریافت و ارسال پیام­های واضح ارتباطی و نیز کشف معنای حقیقی پیام­های کلامی وغیرکلامی، بینش نسبت به فرایند ارتباط و در نهایت قاطعیت در ارتباط می­باشد (سیف و همکاران، ۱۳۸۴ ). اهمیت مهارت­ های ارتباطی تا جایی می­باشد که در صورت عدم کسب آن، فرد دچار مشکلات روانشناختی مانند احساس تنهایی، اضطرا ب اجتماعی، افسردگی، حرمت خود پایین و عدم موفقیت­های شغلی و تحصیلی (محمد طاهری و همکاران، ۱۳۹۱ به نقل از اسپویتز برگ)[۴].

یکی دیگر از عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می ­تواند اخلاق حرفه­ای دبیران باشد. اخلاق حرفه­ای مجموعه ­ای از آیین نامه­ها و مقرراتی است که عمل اخلاقی را برای آن حرفه مشخص و خاص تعریف می کند و چهارچوبی برای عمل و قضاوت اخلاقی یا غیر اخلااقی هر حرفه محسوب می شود (حسن ظهوری و محمد خلج ۱۳۸۹).

اخلاق حرفه­ای مفهومی بسیار وسیع تر از اخلاق کسب و کار دارد. اخلاق حرفه­ای مفهوم اخلاق در زندگی فردی – شغلی و اخلاق سازمانی را نیز در بر می­گیرد. هر کس که به کار مشغول است با سه حوزه اخلاق مرتبط است : اخلاق شخصی ، اخلاق شغلی، اخلاق سازمانی که هر سه این زمینه ­های مشترکی دارند (قراملکی و همکاران، ۱۳۸۸).

آموزش و پرورش نیز نظامی حرفه­ای است و دبیران به عنوان افرادی که مسؤولیت تعلیم و تربیت دانش­ آموزان را بر عهده دارند باید از اصول اخلاق حرفه­ای معلمی آگاهی داشته و به آن پایبند باشند. رعایت اخلاق آموزشی تضمین کننده­ سلامت فرایند یاددهی- یادگیری در مدارس است و موجب افزایش تعهد پاسخگویی مدرسان نسبت به نیازهای دانش­ آموزان میشود(معصومه ایمانی­پور ۱۳۹۱).

بیان مسئله تحقیق :

از آنجایی که دانش­ آموزان به عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور، در دستیابی به اهداف نظام آموزشی نقش و جایگاه ویژه ای دارند، توجه به این قشر از جامعه از احاظ آموزشی و تربیتی، باروری و شکوفایی هر چه بیشتر نظام آموزشی و تربیتی جامعه را موجب می گردد .

از مهمترین عواملی که عدم توجه جدی و کارشناسانه به آن همه ساله به میزان زیادی امکانات، منابع و استعدادهای بالقوه انسانی و اقتصادی را تلف میکند و تأثیرات غیرقابل جبرانی در ابعاد فردی و اجتماعی به جای میگذارد دو مسأله­ افت و پیشرفت تحصیلی است. در هر دوره از زندگی فرد در اجتماع زندگی میکند. زندگی جمعی نیز به نحوی در افکار و اعمال افراد تأثیر دارد. کلاس، مدرسه، خانواده و جامعه­ای که مدرسه در آن واقع است هریک به عنوان یک مؤسسه ی اجتماعی شرایط و اوضاع واحوال معینی را به وجود می آورند. رفتار بچه­ها در هریک از این سازمانها به طرز خاصی تحت تأثیر عوامل اجتماعی قراردارد. بدیهی است که کشور ما به مطالعات و تحقیقات مربوط به آموزش و پرورش نوجوانان وکودکان نیاز فراوان دارد، به­خصوص در دو زمینهی افت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی با توجه به تنوع علل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و روانی مؤثر بر آنها از یک طرف و تغییرات سریعی که جامعه شاهد آن است از طرف دیگر نیاز به پژوهش و تحقیقات جدید بسیار ضروری به نظر میرسد.

پیشرفت تحصیلی یکی از متغیر های اصلی آموزش­پرورش است و می توان از آن به عنوان شاخص عمده سنجش کیفیت آموزش­پرروش یاد کرد . اصطلاح پیشرفت تحصیلی عبارت است: از میزان دستیابی دانش آموزان به اهداف آموزشی از پیش تعیین شده که از آنان انتظار داریم در کوششهای یادگیری خود به آنها برسند ( سیف ، ۱۳۸۰ ).

حال سوال اصلی این است که چگونه می توان پیشرفت تحصیلی بهتری را در دانش آموزان ایجاد نمود؟ بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از اهمیت خاصی نزد پژوهشگران علوم تربیتی و روانشناسی برخوردار است . پژوهش هایی که در اوایل در مورد پیشرفت تحصیلی انجام می شد عمدتا بر روی نقش هوش متمرکز بود، اما محققان اخیر مدعی شده اند که توسل به هوش عمومی به تنهایی برای تبیین موفقیت افراد کافی نیست (چو[۵]، ۲۰۱۰) و در بهترین شرایط، هوش بهر فقط می تواند تا ۲۰ درصد از موفقیت افراد را پیشبینی کند همین دلیل، امروزه بیشتر به تحقیقاتی پرداخته می شود که به جای بررسی نقش تنها یک متغیر به بررسی تاثیر همزمان چندین متغیر بر پیشرفت تحصیلی بپردازند (گلمن، ترجمه پارسا، ۱۳۸۲)

با توجه به عوامل متعدد موثر در زمینه پیشرفت تحصیل و موانعی که در طول رشد بسیاری دانش­ آموزان به وجود می آید، این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر مهارت های ارتباطی و اخلاق حرفه­ای دبیران بر پیشرفت تحصیلی دانش­ آموزان می باشد.

همانگونه که گفته شد، یکی از عواملی که در این تحقیق به دنبال بررسی آن می­باشیم مهارت­ های ارتباطی دبیران و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می­باشد. منظور از مهارتهای ارتباطی  فرایندهای خاصی است که فرد را قادر می­سازد به صورتی شایسته رفتار کند (هارجی و دیکسون، ۲۰۰۴ ). درحقیقت، اجتماعی شدن هر فرد، دستاورد مهارتهای ارتباطی اوست که قبلا آموخته است( بولتون‏، ۱۹۹۳ ).

کرن و همکاران، در سال ۱۹۹۷[۶]طی پژوهشی با عنوان»تأثیر شاخص های مؤثر بر یادگیری ریاضی دانش آموزان « به این نتیجه رسیدند که ارتباط معلم با دانش آموز، پس از آمادگی و مهارت تدریس بیشترین تأثیر را بر یادگیری ریاضی دانش آموزان داردو در تحقیقی دیگر ( شی و فیشر، ۲۰۰۲ )[۷] نمایان ساخت که بین ادراک دانش آموزان از طرز رفتار و ارتباط معلمان با آنها با گرایش دانش آموزان به یادگیری علوم، همبستگی مثبت وجود دارد. لذا بیشتر مشکلات معلمان در جریان تدریس از آنجا نشأت می­گیرد که بین آنها و دانش آموزان ارتباط چندان مؤثری مشاهده نمی­ شود.

یکی دیگر از عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رعایت اخلاق حرفه­ای از طرف معلم است. اخلاق حرفه­ای به چگونگی رفتار، ادب و عمل شخص هنگام انجام کار حرفه­ای می ­پردازد. در واقع، اخلاق حرفه­ای مجموعه ­ای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار افراد و گروه ها در یک ساختار حرفه ای را تعیین میکند و مفهوم آن از علم اخلاق اتخاذ شده است. به عبارت دیگر، مجموعه قوانین اخلاقی که از ماهیت حرفه یا شغل به دست آمده، اخلاق حرفه ای نام دارد (آراسته و جاهد، ۱۳۹۰ ).

حال با توجه به مطالب فوق پرسش اصلی این پژوهش این است که آیا مهارت­ های ارتباطی و اخلاق حرفه­ای دبیران تاثیری بر پیشرفت تحصیلی دانش­ آموزان دارد؟

اهمیت و ضرورت پژوهش :

پیشرفت تحصیلی از مهمترین نتایج و فراورده­های نظام آموزشی هم برای فرد و هم جامعه بشمار می­رود و با توجه به اینکه شناسایی مولفه­های تاثیر گذار در محیط یادگیری شرایط مناسب را برای تربیت افرادی با سواد و خلاق فراهمی می کند، بخصوص برای نظام آموزشی که هزینه های زیادی را برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه متحمل خواهد شد از اهمیت زیادی برخوردار است ( صفدری ده چشمه و همکاران، ۱۳۸۶ ).

بدون شک در دنیای پیشرفته ی امروزی یکی از علائم موفقیت فرد، موفقیت تحصیلی می باشد که بدون آن توسعه و ترقی هیچ کشوری امکان پذیر نخواهد بود. ترقی هر کشوری رابطه ی مستقیم با پیشرفت علم و دانش و تکنولوژی آن کشور دارد. پیشرفت علمی نیز حاصل نمی شود مگر این که افراد متفکر و خلاق تربیت شده باشند. پیشرفت تحصیلی ضمن این که در توسعه و آبادانی کشور مؤثر است در سطوح عالی منجر به یافتن شغل و موقعیت مناسب و در نتیجه در آمد کافی می شود. دانش آموزان و دانشجویانی که از موفقیت های تحصیلی برخوردارند خانواده و جامعه با دیده ی احترام به آنان می نگرد و در جامعه با روحیه و نشاط بیشتری حضور خواهند یافت و در کنار این ها از هزینه های گزافی که از افت تحصیلی تحمیل آموزش و پرورش می شود کاسته خواهد شد(به نقل از مجیدیان، ۱۳۸۴).  

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از شاخص های مهم در ارزشیابی آموزش و پرورش است و تمام کوششها در این نظام درواقع تلاش برای جامعه عمل پوشاندن بدین امر تلقی می شود. به طور اعم کل جامعه و به طور اخص نظام آموزش و پرورش نسبت به سرنوشت کودکان، رشد و تکامل موفقیت­آمیز آنان، جایگاه آنها در جامعه علاقه مند و نگران است و انتظار دارد دانش­ آموزان در جوانب گوناگون، اعم از ابعاد شناختی و کسب مهارت و تواناییها و نیز در ابعاد عاطفی و شخصیتی، آنچنان که باید پیشرفت و تعالی یابند(پورشافعی، ۱۳۷۰).

سیف (۱۳۶۳) به نقل از بلوم می نویسد هنگامی که محیط مدرسه شواهدی حاکی از شایستگی و لیاقت برای دانش آموز در طی چند سال اول فراهم کند و در چهار پنج سال بعد نیز همین تجارب موفقیت آمیز تکرار شود، نوعی مصونیت در برابر بیماریهای روانی برای مدتی نامحدود در فرد ایجاد می شود. چنین فردی قادر خواهد بود که به راحتی بر فشارها و بحرانهای زندگی غلبه کند. باور شکست در امتحان به هر حال موجب تأثر و تألم خاطر کودکان و نوجوانان می گردد. افراد شکست خورده به افسردگی، ناراحتی، ناسازگاری و بیقراری مبتلا می گردند.

پیشرفت تحصیلی با عوامل مختلفی ارتباط دارد که یکی از این عوامل اخلاق حرفه ای است. پرداختن به اخلاق حرفه­ای امری شایسته و بایسته است. این امر در گروه تغییر نگرش و افزایش دانش در مورد اخلاق حرفه­ای و مهارت مواجهه روشمند و اثر بخش با معظلات اخلاقی است ( ابدی مهر ، بهجت ، ۱۳۸۴ ). اگر خوش بینانه بنگریم توجه به رشد اخلاق حرفه­ای در آموزش منجر به پرورش محیطی اخلاقی در کلاس درس خواهد شد. اینکه معلمی ذاتاُ انسان خوبی باشد به تنهایی او را در شناسایی اهمیت اصول اخلاقی در محیط آموزشی و کلاس و ظرافت های موجود تجهیز نمی­نماید. بنابراین ضروری است که این استعداد  بالقوه به بالفعل تبدیل شود ( ابدی مهر ، بهجت ، ۱۳۸۴ ).

یکی دیگر از مولفه­های تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی دانش­ آموزان مهارت های ارتباطی معلم می باشد. ارتباطات مؤثر نه تنها کلید فتح تمام درهای بسته در جهان است، بلکه فعالیتی اجتناب ناپذیر و الزام­آور برای زندگی فردی، گروهی و سازمانی در تمام جوامع بشری می­باشد ( فرهنگی و همکاران، ۱۳۸۶ ). بنابراین ماهیت اجتماعی انسان ایجاب میکند که آدمی با وجوه گوناگون اجتماع و مجموعه های درون آن ارتباط برقرار کند (دعایی، ۱۳۷۳ ). بیشتر مشکلات معلمان در جریان تدریس از آنجا نشأت می­گیرد که بین آنها و دانش آموزان ارتباط چندان مؤثری مشاهده نمی شود ([۸]شی و فیشر، ۲۰۰۲ ). ذهن پژوهشگران همواره تا به امروز به انجام پژوهش درباره اهمیت روابط معلم و دانش آموز و نقش آن درجریان یادگیری معطوف بوده است (یار محمدیان و همکاران، ۱۳۹۲).

حالا پس از بیان اهمیت متغیرهای پژوهش  لازم است پیامد های که این پژوهش می تواند در جامعه، سازمان آموزش و پرورش کیش، مدارس، خانواده ها و خود فرد داشته باشد، بیان شود.

جامعه : همانند همه پژوهش های علمی باعث ارتقاء مهارتها، تخصص، و تربیت آینده سازان این مملکت می­ شود.سازمان آموزش پرورش:  باعث شناخت بهتر عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی در تصمیمات می شود. مدارس و دبیران:  باعث افزایش آگاهی و دانش دبیران در امر آموزش و تدریس و راه کارهای ارتقا، پیشرفت تحصیلی دانش­ آموزان می شود. خانواده ها و دانش­ آموزان:  باعث پیشرفت تحصیلی فرزندانشان که خود مقدمه ای بر پیشرفت در بسیاری از مراحل زندگی است، میشود

با توجه به مطالب بالا هدف اصلی این پژوهش رابطه بین مهارت های ارتباطی و اخلاق حرفه ای دبیران بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دبیرستان های جزیره کیش می باشد .

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *