فصل دوم : پیشینه پژوهش.۱۰

الف) پیشینه نظری ۲۵

۲-۱ رضایت از زندگی ۲۵

تعاریف رضایت از زندگی ۲۶

عوامل موثر بر رضایت از زندگی ۲۷

ژن ها ۲۷

شخصیت ۲۸

ویژگی های جسمانی ۲۹

عوامل شغلی ۳۰

تندرستی و تحصیلات ۳۱

مذهب ۳۲

روابط ۳۲

آزادی و دموکراسی ۳۳

ابعاد رضایت از زندگی ۳۴

الگوهای رضایت از زندگی ۳۶

الف) الگوی کارکردی انطباقی ۳۶

ب) الگوی رضایت از زندگی ۳۷

نظریه های پیرامون رضایت از زندگی ۳۹

نظریه ونتگوت ، مریک و اندرسون. ۳۹

نظریه رضایت از زندگی ژان. ۴۰

نظریه ادارکی فرانس. ۴۱

نظریه سیستمی ۴۲

رابطه رضایت از زندگی با هوش هیجانی ۴۴

تعریف هوش. ۴۵

انواع هوش. ۴۷

۲-۳ هوش هیجانی ۴۹

تعاریف هوش هیجانی ۵۰

ابعاد هوش هیجانی  از نظر مایر و سالووی ۵۲

دیدگاه هوش هیجانی ۵۴

دیدگاه توانمندی (پردازش اطلاعات) ۵۵

دیدگاه مختلط ۵۵

مدل های هوش هیجانی ۵۶

مدل توانایی هوش هیجانی سالووی و مایر. ۵۶

مدل ترکیبی هوش هیجانی ۵۹

اهمیت هوش هیجانی در زندگی ۶۱

۲-۴ هوش معنوی ۶۲

معنویت ۶۳

دیدگاه های مختلف در زمینه معنویت ۶۵

دیدگاه الکینز ۶۵

دیدگاه فریدمن و مک دونالد. ۶۵

دیدگاه گاردنر. ۶۶

دیدگاه گروم. ۶۶

تعاریف هوش معنوی ۶۶

ابعاد هوش معنوی ۶۸

مولفه های هوش معنوی از دیدگاه های مختلف. ۷۰

دیدگاه ایمونز. ۷۱

دیدگاه فریدمن و مک دونالد. ۷۲

دیدگاه نوبل و وگان. ۷۳

دیدگاه مک مولن ۷۳

دیدگاه های اسلامی در خصوص هوش معنوی ۷۳

مدل های هوش معنوی ۷۴

مدل چهار گانه مؤلفه ای کینگ. ۷۵

مدل زهر و مارشال. ۷۵

مدل پنج مولفه ایمونز. ۷۶

مدل پنج مؤلفه سیسک. ۷۷

مدل امرم. ۷۷

مدل نوبل. ۷۹

مدل سه مولفه وگان. ۸۰

اجزای هوش معنوی ۸۰

هوش معنوی و سلامتی روان. ۸۱

تمایز بین هوش های مختلف. ۸۲

ب)  پیشینه پژوهشی ۸۴

پژوهش های  انجام شده در داخل کشور. ۸۴

پژوهش های انجام شده در  خارج کشور. ۸۷

خلاصه فصل. ۹۰

فصل سوم: روش پژوهش. ۹۱

طرح پژوهش. ۹۲

متغیرها ۹۲

جامعه آماری پژوهش. ۹۲

نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری ۹۲

ابزار پژوهش. ۹۳

پرسش نامه هوش هیجانی ۹۳

پرسش نامه  هوش معنوی ۹۳

پرسش نامه  رضایت زندگی ۹۴

روش اجرا ۹۵

روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها ۹۵

فصل چهارم: یافته های پژوهش. ۹۶

۴-۱ یافته های توصیفی ۹۷

۴-۲ یافته استنباطی.۸۲

فصل  پنجم: بحث و نتیجه گیری ۱۰۵

بحث و نتیجه گیری ۱۰۵

محدودیت ها ۱۰۹

پیشنهادات ۱۱۰

پیشنهاد پژوهشی ۱۱۰

پیشنهاد کاربردی ۱۱۰

منابع فارسی ۱۱۱

منابع لاتین ۱۱۶

Abstract103

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱:مدل مختلط هوش هیجانی بار – ان. ۵۸

جدول شماره ۲-۲ : مدل هوش هیجانی بار – ان و پارکر(۲۰۰۲) ۵۸

جدول ۲-۳ : مدل هوش هیجانی گلمن(۲۰۰۱) ۶۰

۴-۱ جدول شاخص های توصیفی خرده مقیاسها و کل پرسشنامه هوش هیجانی ۹۷

جدول ۴-۲)جدول شاخصهای توصیفی  خرده مقیاسها و کل پرسشنامه رضایت از زندگی ۹۷

جدول ۴-۳ جدول شاخص های توصیفی  خرده مقیاس ها و کل پرسشنامه هوش معنوی ۹۸

جدول ۴-۵): ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس های هوش معنوی و رضایت از زندگی ۹۹

جدول ۴-۴ ) ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس های هوش هیجانی و رضایت از زندگی ۱۰۰

جدول ۴-۶) متغیرهای وارد شده در مدل تحلیل رگرسیون گام به گام. ۱۰۱

جدول ۴-۷)خلاصه تحلیل رگرسیون رضایت از زندگی بر حسب خرده مقیاسهای هوش معنوی و هیجانی   ۱۰۳

جدول ۴-۷) نتایج تجزیه  واریانس رضایت از زندگی بر حسب خرده مقیاسهای هوش معنوی و هیجانی   ۱۰۳

 

 

 

فهرست اشکال

شکل شماره ۲-۲ :عوامل موثر بر رضایت از زندگی از دیدگاه فرانس. ۴۳

شکل شماره ۲-۳: نظریه سیستم ها (هاگرتی و همکاران ، ۲۰۰۱) ۴۴

شکل شماره ۲-۴ : هرم هوش های چند گانه. ۴۸

شکل ۲-۵ ابعاد هوش هیجانی در محیط کار (جردن  و هارتل، ۲۰۰۸) ۵۴

شکل ۲-۶ : نقش هوش هیجانی در زندگی ۶۲

شکل ۲-۷: مدل هوش معنوی زهر و مارشال. ۷۶

 

 

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با رضایت از زندگی در زوج های جوان شاغل  شهر کرمانشاه بود. به این منظور از بین زوج های جوان شاغل دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرمانشاه تعداد ۱۲۰ زوج با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ساده و در دسترس انتخاب گردیدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسش نامه  هوش هیجانی شوت (۱۹۹۸)، پرسش‌نامه هوش معنوی علی بدیع و سواری وباقری دشت و لطیفی(۱۳۸۹) و مقیاس  رضایت از زندگی  پاوت،  دینروسو (۱۹۹۸) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نتایج نشان داد که  بین هوش معنوی و رضایت از زندگی زوجین شاغل رابطه معنی داری وجود دارد، همچنین بین هوش هیجانی و رضایت از زندگی زوجین شاغل رابطه معنی داری وجود دارد و نیز نتایج نشان داد که هوش معنوی و هوش هیجانی  رضایت از زندگی را در زوج‌های جوان شاغل  را پیش‌بینی‌  می کنند.

واژگان کلیدی: هوش معنوی، رضایت از زندگی، زوج های جوان شاغل.

 

  • Spiritual intelliqence
  • Satisfaction of life
  • Young couples who practitioner

 

 

فصل یکم

مقدمه پژوهش

 

مقدمه

در سالهای گذشته جنبشی به نام روانشناسی مثبت ایجاد شد و در این زمینه مباحثی مثل شادی، سرزندگی و خوشبینی بررسی می شود. یکی از مقوله های روانشناسی مثبت رضایت از زندگی و شادی است که تاریخچه رضایت از زندگی به اواخر دهه ۵۰ بر می گردد(دینر، اویشی و لوکاس[۱]، ۲۰۰۳). رضایت از زندگی به عنوان یکی از مقوله های مهم روانشناسی مثبت، امروزه توجه زیادی را به خود جلب کرده است و معنای گسترده ای را در بر می گیرد(کامینز[۲]،۲۰۰۶).

اگر زندگی بستر تکامل است، رضایت مندی از زندگی نیز شرط موفقیت در زندگی بوده است و کسانی می توانند به تکامل بیاندیشند که با زندگی خود مشکلی نداشته باشند. همه انسانها در زندگی با ناکامی های بسیاری مواجه می شوندف اما انسان موفق کسی است که در تمام این مشغله ها و ناکامی ها امیدش را حفظ کند، و این مفهوم رضایت از زندگی است(عبدالله زاده، باقرپور و لطفی، ۱۳۸۸).

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *