۱-۲- انواع درد . ۱۸

۱-۳- طبقه بندی درد . ۲۰

۱-۴- آستانه ی درد و ادراک. ۲۰

۱-۵- نظریه های درد ۲۲

۱-۵-۱- نظریه اختصاصی بودن درد. ۲۲

۱-۵-۲- نظریه تصمیم حسی ۲۲

۱-۵-۳- نظریه الگو. ۲۳

۱-۵-۴- نظریه کنترل دریچه ۲۴

۱-۵-۵- نظریه امروزی درد. ۲۴

۱-۶- درد مزمن. ۲۵

۱-۶-۱- انواع درد مزمن. ۲۶

۱-۷- همه گیر شناسی درد مزمن. ۲۶

۱-۸- چندبعدی بودن درد ۲۸

۱-۹- جنبه روانشناختی درد ۳۱

۱-۱۰- تئوری های اخیر درد مزمن ۳۲

۱-۱۱- افسردگی و اضطراب در مبتلایان درد مزمن ۳۳

۱-۱۲- سبب شناسی درد مزمن ۳۴

۱-۱۳- اهداف درمانی درد مزمن. ۳۴

۱-۱۳-۱- پیشگیری و درمان درد مزمن ۳۵

۱-۱۳-۲- اصول درمانی عمومی. ۳۶

۱-۱۳-۳- طبقه بندی داروهای مورد استفاده در درد مزمن ۳۷

۱-۱۳-۴- درمان های روانشناختی برای درد. ۳۸

۱-۱۴- سردرد مزمن ۳۹

۱-۱۴-۱- سبب شناسی سردرد مزمن ۳۹

۱-۱۴-۲- علائم سردرد مزمن. ۴۰

۱-۱۴-۳- فاکتورهای سردرد مزمن ۴۴

۱-۱۴-۴- درمان سردرد. ۴۴

۱-۱۵- مدیریت درد ۴۷

۱-۱۵-۱- برنامه های مدیریت درد. ۴۹

۱-۱۵-۲- رویکرد روانشناختی در مدیریت درد. ۵۰

۲- شناخت ۵۱

۲-۱- تعاریف فراشناخت ۵۲

۲-۲- ریشه های تاریخی مفهوم فراشناخت. ۵۳

۲-۳-مولفه های فراشناخت بر اساس دیدگاه فلاول ۵۵

۲-۴- باورهای فراشناختی ۵۹

۳- تنظیم هیجان ۶۲

۳-۱- تعریف تنظیم هیجان ۶۳

۳-۲- تاریخچه تنظیم هیجان ۶۵

۳-۳- چهارچوب تنظیم هیجان ۶۶

۳-۴- تنظیم هیجان و اسیب شناسی روانی. ۶۸

۳-۵- مدل گروس در تنظیم هیجان ۶۹

۳-۶- درد و تنظیم هیجان ۷۰

۳-۷- تنظیم شناختی هیجان. ۷۱

۳-۸- راهبردهای تنظیم هیجان ۷۶

۴- شناخت و درد ۷۸

۵- هیجان و درد . ۷۸

۶- رابطه هیجان با شناخت. ۷۹

ب) پیشینه تحقیقاتی. ۸۰

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۸۰

تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۸۶

ج) جمع بندی ۸۸

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- روش تحقیق ۹۱

۳-۲- جامعه آماری ۹۱

۳-۳- نمونه آماری و حجم آن. ۹۱

۳-۴- متغیرهای پژوهش. ۹۲

۳-۵- ابزار جمع آوری اطلاعات ۹۲

۳-۵-۱- مقیلس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان. ۹۲

۳-۵-۲- پرسشنامه باورهای فراشناختی. ۹۷

۳-۵-۳- پرسشنامه درد مک گیل ۹۹

۳-۶- روش اجرا ۱۰۰

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۰۰

فصل چهارم: نتایج و یافته های تحقیق

۴-۱- یافتهای توصیفی . ۱۰۳

۴-۲- یافته های استنباطی ۱۰۵

۴-۲-۱- فرضیه اول. ۱۰۵

۴-۲-۲- فرضیه دوم. ۱۰۷

۴-۲-۳- سوال تحقیق ۱۰۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱- بحث و نتیجه گیری ۱۱۵

۵-۲- نتیایج حاصل از آزمون فرضیات و سوال پژوهش ۱۱۶

۵-۳-نتیجه گیری. ۱۲۳

۵-۴- محدودیت ها ۱۲۵

۵-۵- پیشنهادات برای تحقیقات بعدی. ۱۲۵

۵-۶- پیشنهادات کاربردی. ۱۲۶

فهرست منابع و ماخذ

منابع ۱۲۷

ضمایم ۱۴۳

چکیده انگلیسی     ۱۴۸

مقدمه

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *