بند اول : اطاله دارسی در مرحله تشکیل پرونده. ۲۹
بند دوم : اطاله دارسی در مرحله تعقیب و تحقیق ۲۹
بند سوم : اطاله دارسی در مرحله رسیدگی. ۲۹
بند چهارم : اطاله دادرسی در مرحله صدور حکم. ۳۰
مبحث دوم: اطاله دادرسی در مرحله اجرای حکم. ۳۲
بند اول: اطاله دادرسی در ابلاغ احکام قضایی. ۳۲
بند دوم: اطاله در اجرای احکام. ۳۶
۱-لازم‌الاجرا بودن پیش‌شرط اجرای حکم ۳۶
۲-تفاوت اجرای احکام کیفری با احکام مدنی. ۳۷
۳-لزوم ساماندهی اوراق قضایی. ۳۸
۴-مشکلات ابلاغ اجراییه. ۳۹
۵-مشکلات اقدامات دادورزان. ۴۰
۶-مشکلات عدم دسترسی به محکوم علیه یا اموال وی. ۴۱
۷-مشکلات خاص احکام غیابی ۴۲
مبحث سوم: اطاله ناشی از موازین و مقررات بانکی ۴۳
فصل سوم: پروسه وصول مطالبات معوق بانکها. ۴۶
گفتار اول : وصول مطالبات معوق به استناد سند رهنی – سند تخصیص تسهیلات. ۴۸
بند اول : تکمیل تقاضانامه صدور اجراییه و ارسال به دفتر اسناد رسمی مربوط. ۵۰
بند دوم : صدور اجراییه. ۵۲
بند سوم : تشکیل پرونده و ابلاغ اجراییه ۵۳
الف) ابلاغ واقعی. ۵۳
ب) ابلاغ قانونی. ۵۴
بند چهارم : فوت متعهد ۵۶
بند پنجم : گواهی صحت ابلاغ. ۵۷
بند ششم : ارزیابی. ۵۸
بند هفتم : مزایده ۵۹
بند هشتم : سند انتقال اجرایی. ۶۱
بند نهم : تخلیه و تحویل مال مورد مزایده ۶۳
بند دهم : شکایت از عملیات اجرایی ۶۳
گفتار دوم : وصول مطالبات معوق به استناد قرارداد داخلی (بانکی). ۶۶
بند اول : سابقه تاریخی ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا ۶۶
بند دوم : شروع اقدامات قانونی-تقاضای صدور اجراییه. ۷۲
بند سوم : وظایف بدهکار. ۷۳
بند چهارم : اختیار شخص ثالث ۷۴
بند پنجم : اختیارات بستانکار برای بازداشت اموال. ۷۴
بند ششم : بازداشت اموال منقول ۷۵
بند هفتم : بازداشت اموال نزد شخص ثالث ۷۷
بند هشتم : بازداشت اموال غیر منقول. ۷۷
بند نهم :چگونگی بازداشت سرقفلی یا منافع. ۷۸
بند دهم : ارزیابی اموال بازداشتی ۸۰
بند یازدهم : مزایده اموال بازداشتی ۸۱
گفتار سوم : وصول مطالبات معوق به استناد سفته عندالمطالبه. ۸۵
بند اول : تعریف سفته. ۸۵
بند دوم :کاربرد سفته در بانک ۸۵
بند سوم : مسئولیت امضا کنندگان سفته و اختیارات دارنده (بانک) سفته ۸۶
بند چهارم : مواعد قانونی. ۸۷
بند پنجم : ویژگی های سفته های توثیقی ۸۹
بند ششم : تعریف سفته عندالمطالبه ۸۹
بند هفتم : چگونگی تعیین سررسید. ۹۰
بند هشتم : ابلاغ اظهارنامه طبق نظریه اداره حقوقی دادگستری. ۹۱
بند نهم : واخواست سفته ۹۲
بند دهم : تقدیم دادخواست و ضمایم آن. ۹۳
بند یازدهم : مراحل رسیدگی در دادگاه. ۹۴
بند دوازدهم : تقاضای اجرای حکم ۹۵
بند سیزدهم : مزایای قرارداد داخلی بر سفته ۹۶
گفتار چهارم : وصول مطالبات معوق به استناد چک. ۹۷
بند اول : چگونگی اخذ چک تضمینی یا وعده دار در بانک. ۹۷
بند دوم : روش های اقدام بر اساس چک. ۹۹
الف) از طریق محاکم دادگستری. ۹۹
ب) از طریق اجرای ثبت ۱۰۲
بند سوم :چگونگی مطالبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه چک ۱۰۵
الف)اعتراض به دستور اجرا. ۱۰۷
ب)اعتراض به عملیات اجرایی ۱۰۸
فصل چهارم :راهکارهای تسریع وصول مطالبات.۱۰۹
گفتار اول : نحوه وصول مطالبات معوق در بانکها. ۱۱۰
گفتار دوم: راهکارهای جلوگیری از اطاله دادرسی. ۱۱۳
مبحث اول : حل مشکلات مرتبط با قانونگذاری ۱۱۳
بند اول : اصلاح قوانین موجد اطاله دادرسی و استفاده از تکنولوژی جدید. ۱۱۴
الف – اصلاح قوانین موجد اطاله دادرسی ۱۱۴
ب) استفاده از تکنولوژی جدید ۱۱۶

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *