۲-۵ برهمکنش­های پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی ۵۵
۲- ۵-۱ برهمکنش پنیکوژنی ۵۵
فصل ۳ روش­های تحقیق۵۹
۳-۱ روش­های تحقیق: ۶۰
۳-۱-۱ نرم افزار شیمی کوانتومی آغازین ۶۰
۳-۱-۲ برنامه AIM 62
۳-۱-۳ برنامه NBO. 63
۳-۱-۴ پتانسیل الکترواستاتیک مولکولی (MEP). 64
فصل ۴ رقابت و اثرات متقابل بین برهمکنش­های غیر کوالانسی پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی ۶۵
بحث و بررسی نتایج ۶۵
۴-۱ مقدمه. ۶۶
۴-۲ بحث و بررسی نتایج ۶۷
۴-۲-۱ پارامترهای ساختاری: ۷۱
۴-۳ خواص مکان شناسی چگالی الکترونی بدست آمده از محاسبات AIM 73
۴- ۵ آنالیز اوربیتال­های پیوندی طبیعی (NBO). 76
۴-۶ اثرات متقابل بین برهمکنش­های p-p و برهمکنش­های پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی ۷۷
۴-۷  خواص مکان شناسی چگالی الکترونی بدست آمده از محاسبات AIM 84
۴-۸ آنالیز اوربیتال­های پیوندی طبیعی (NBO). 88
۴-۹پتانسیل الکترواستاتیک مولکولی (MEP). 89
فصل ۵ نتیجه گیری و پیشنهادات۹۲
۵-۱ نتیجه گیری .۹۳
۵-۲ پیشنهادات.۹۵
منابع و مراجع
پیوست
چکیده به زبان انگلیسی
عنوان انگلیسی

فهرست جداول

عنوان
صفحه

جدول ۴-۱ انرژی برهمکنش انرژی همکاری و ثابت هامت کمپلکس­های استخلاف شدهY.X–TAZ در سطح نظری M06-2X/aug- cc-pVDZ بر حسب kcal mol-1 53
جدول ۴-۲ مهمترین پارامتر­های ساختاری برهم کنش­های پنیکوژنی، کالکوژنی، هالوژنی در کمپلکس­های Y.X–TAZ در سطح نظری M06-2X/aug- cc-pVDZ مقادیر ایتالیک و بلد برای ساختار دیمر. ۵۶
شکل ۴-۳ نمونه ای از شکل مولکولی خواص مکان شناسی چگالی الکترونی بدست آمده از محاسبات AIM برای کمپلکس­های Y.X–TAZ. 60
جدول ۴-۳ نتایج تحلیلAIM  در سطح نظریM06-2X/aug-cc-pVDZ، مقادیر چگالی الکترونی ρ و لاپلاسی الکترونی  Ñ۲ρدر نقاط بحرانی پیوند پنیکوژنی ، کالکوژنی و هالوژنی. ۶۰
جدول ۴-۴ نتایج تحلیلNBO  در سطح نظری M06-2X/aug-cc-pVDZ 62
جدول ۴-۵ انرژی برهمکنش، انرژی همکاری و ثابت هامت کمپلکس­های استخلاف شده ben||TAZ∙∙∙Y1,Y2,Y3 Xدر سطح نظری M06-2X/aug- cc-pVDZ بر حسب kcal mol-1 65
جدول ۴-۶ مهمترین پارامتر­های ساختاری برهم کنش­های پنیکوژنی، کالکوژنی، هالوژنی و p-p در کمپلکس­های  X-ben||TAZ∙∙∙Y1,Y2,Y3در سطح نظری M06-2X/aug- cc-pVDZ 69
جدول ۴-۷ نتایج تحلیلAIM  در سطح نظری M06-2X/aug-cc-pVDZ، مقادیر چگالی الکترونی ρ در نقاط بحرانی پیوند پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی و نقاط بحرانی قفس در برهمکنش p-p 71
جدول ۴-۸ نتایج تحلیل  NBO در سطح نظری M06-2X/aug-cc-pVDZ 74
جدول ۴-۹  بیشینه و کمینه مقدار پتانسیل بر حسب کیلو کالری بر. ۷۶
مول در در سطح نظریM06-2x/aug-cc-pVDZ 76

 
فهرست اشکال و نمودارها
 
عنوان
صفحه
 
شکل۱-۱ مقایسه دقت اوربیتال­های اسلیتری و گوسین با افزایش تعداد جملات در تابع گوسین ۲۴
شکل ۲-۱  مهمترین ساختارهای هندسی در برهمکنش p-p: الف) لبه به صفحه یا T-شکل ب) صفحه به صفحه ج) جابجا شده.R  فاصله بین دو مرکز و r جابجایی افقی است. ۲۹
شکل ۲-۲ برهمکنش  p-pداروها با DNA. 30
شکل ۲-۳ شماتیک کلی از علائم و اختصارات برای انواع مختلفی از برهمکنش­های p-p، X نشان دهنده اتم یا استخلاف الکترون کشنده، Y نشان دهنده اتم یا استخلاف الکترون دهنده است. ۳۲
شکل ۲-۴ شکلی از برهمکنش حلقه­های p مطابق با گزارش جانیک. برای وضوح بیشتر اتم­های هیدروژن حذف و ساختار هندسی صفحه به صفحه انتخاب شده است. ۳۴

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *