۳-۱-۲-۲سن شروع افسردگی۲۶

۴-۱-۲-۲اختلال های توام با افسردگی.۲۷

۵-۱-۲-۲مفهوم سازی شناختی اختلال افسردگی ۲۷

۳-۲اضطراب۲۹

۱-۳-۲شیوع اختلالات اضطرابی۳۰

۴-۲ اختلال اضطراب منتشر.۳۱

۱-۴-۲ویژگی های اختلال اضطراب منتشر۳۱

۱-۱-۴-۲ملاک های DSMIV-TR در مورد اختلال اضطراب منتشر۳۲

۲-۱-۴-۲شیوع اختلال اضطراب منتشر۳۳

۳-۱-۴-۲سن شروع اختلال اضطراب منتشر۳۳

۴-۱-۴-۲اختلال های توام با اختلال اضطراب منتشر۳۳

۵-۱-۴-۲مفهوم سازی شناختی اختلال اضطراب منتشر.۳۴

۵-۲ اختلال وسواس فکری – عملی ۳۵

۱-۵-۲ویژگی های اختلال وسواس فکری – عملی.۳۵

۱-۱-۵-۲ملاک های DSMIV-TR در مورد اختلال وسواس فکری – عملی.۳۶

۲-۱-۵-۲شیوع اختلال وسواس فکری – عملی.۳۸

۳-۱-۵-۲سن شروع اختلال وسواس فکری – عملی۳۸

۴-۱-۵-۲اختلال های توام با اختلال وسواس فکری – عملی۳۸

۵-۱-۵-۲مفهوم سازی شناختی اختلال وسواس فکری – عملی.۳۹

۶-۲ اختلال پانیک۳۹

۱-۶-۲ویژگی های اختلال پانیک ۳۹

۱-۱-۶-۲ملاک های DSMIV-TR در مورد اختلال پانیک۴۱

۲-۱-۶-۲شیوع اختلال پانیک۴۲

۳-۱-۶-۲سن شروع اختلال پانیک.۴۲

۴-۱-۶-۲اختلال های توام با اختلال پانیک ۴۲

۵-۱-۶-۲مفهوم سازی شناختی اختلال پانیک ۴۳

۷-۲ هیجان.۴۵

۱-۷-۲ تنظیم هیجان .۴۶

۱-۱-۷-۲ راهبردهای شناختی تنظیم هیجان ۴۶

۸-۲ راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و اختلالات هیجانی .۴۹

۹-۲شخصیت۵۳

۱-۹-۲طبقه بندی شخصیت۵۴

۲-۹-۲مدل پنج عاملی شخصیت.۵۵

۱۰-۲ شخصیت و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان ۵۷

۱۱-۲ شخصیت و اختلالات هیجانی.۵۸

۱۲-۲ راهبردهای تنظیم هیجان و اختلالات هیجانی در پرتو پژوهش ها ۶۰

۱۳-۲ راهبردهای تنظیم هیجان، شخصیت و اختلالات هیجانی در پرتو پژوهش ها .۶۲

۱۴-۲ خلاصه فصل دوم.۶۵

فصل سوم

روش پژوهش

۱-۳ مقدمه۶۷

۲-۳ روش پژوهش.۶۷

۳-۳ جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری۶۷

۴-۳ ابزارهای جمع آوری اطلاعات .۶۷

۱-۴-۳ پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی.۶۷

۲-۴-۳ پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان۶۷

۳-۴-۳ پرسشنامه شخصیتی نئو۶۸

۴-۴-۳ پرسشنامه افسردگی بک۶۸

۵-۴-۳ پرسشنامه حساسیت اضطرابی۶۹

۶-۴-۳ پرسشنامه پن اسمیت.۶۹

۷-۴-۳ پرسشنامه وسواس فکری-عملی مادزلی۶۹

۵-۳ روش جمع آوری داده ها۷۰

۶-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها .۷۰

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴ مقدمه ۷۱

۲-۴ آمار توصیفی ۷۱

۳-۴ آمار استنباطی .۷۲

۴-۴ تحلیل فرضیه های ترکیبی- ساختاری ۷۷

۵-۴ تحلیل فرضیه ها و سوالات، اثرات مستقیم متغیرها .۸۰

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

۱-۵ مقدمه ۸۵

۲-۵ بحث و نتیجه گیری.۸۵

۳-۵ محدودیت ها ۹۵

۴-۵ پیشنهادات ۹۵

منابع

منابع فارسی ۹۶

منابع لاتین .۱۰۰

مقدمه

در حال حاضر اختلالات روانی به دلیل ماهیت آشفته ساز، شیوع فراوان و پیچیدگی های ماهیتی و همچنین هزینه های گزاف مراقبتی مورد توجه فراوان قرار گرفته اند. بعلاوه ،نگاه جامعه امروز به آن ها، نگاهی علمی و به سرعت در حال پیشرفت است. امروزه اختلالات اضطرابی و خلقی از شایعترین اختلالات روانی هستند و افراد مبتلا به این اختلالات به وفور توسط روان شناسان بالینی تحت درمان قرار می گیرند ( بخشی پور، دژکام، مهریار و بیرشک، ۱۳۸۳).

در این راستا، نرخ شیوع اختلال افسردگی در طول عمر ۱۷درصد (کسلر[۱] و همکاران، ۲۰۰۵) و میزان بروز سالیانه افسردگی اساسی ۵۹/۱ درصد (زنان ۸۹/۱ درصد و مردان ۱/۱ درصد) است (سادوک[۲]و کاپلان[۳]،۲۰۰۷). همچنین نرخ شیوع اختلالات اضطرابی به ۸/۲۸ درصد و میزان بروز آن به ۱۸ درصد می رسد (کسلر و همکاران، ۲۰۰۵).

فهم سازه های تاثیر گذار و بیان صریح عواملی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر افسردگی و اضطراب تاثیر می گذارند،  کاری دشوار است .  با این حال ، تلاش پژوهشگران و محققان در این عرصه ، نتایج امیدوارکننده ای در پی داشته است . در همین راستا ، توجه به نقش سازه های شخصیتی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در سبب شناسی اختلال های افسردگی و اضطرابی و بررسی اثرات مستقل و تعاملی این سازه ها با بهره گیری نظام آماری پیشرفته مدل یابی معادلات ساختاری جهت پیش بینی و تبیین اثرات این سازه ها بر این حوزه از اختلال های روانشناختی می تواند کمک کننده پژوهش ها و رویکردهای درمانی آتی در زمینه اختلال های هیجانی باشد.

۲-۱ بیان مساله :

اختلالات افسردگی و اضطرابی ، جزء اختلالات شایع و ناتوان کننده بوده و در طول دو دهه اخیر ،  چندین مطالعه ملی در این حوزه ها  انجام گرفته و دو طبقه از اختلالات روانی را که به ویژه در جمعیت عمومی بزرگسالان رایج است ؛ اختلال افسردگی با شیوع در طول عمر تقریبا ۱۷ درصد و اختلالات اضطرابی با شروع در طول عمر  تقریبا ۲۹ درصد رامشخص کرده اند (کسلرو همکاران، ۲۰۰۵). این اختلالات هزینه های زیادیبه جامعه تحمیل می کنند و با توجه به این مسائل ، تشخیص و توصیف دقیق این اختلالات از اهمیت خاصی برخوردار است.

خلق افراد افسرده، غمگین، مضطرب و تحریک پذیر است، تفکر آن ها کند و آشفته بوده، دچار فقدان تمرکز هستند، دیدگاه بدبینانه ای دارند، خود را سرزنش می کنند، دچار تردید و دودلی اند، عزت نفس پایینی دارند. از فعالیت های شغلی و اجتماعی اجتناب می کنند، تمایل به فرار و گوشه گیری دارند، دچار وابستگی زیادی هستند. در افراد افسرده، راه رفتن کند می شود، گریه کردن وجود دارد. این افراد دچار کاهش یا افزایش اشتها، فقدان نیروی زندگی، اختلال خواب، کندی و بیقراری هستند(بلک برن[۴]و دیویدسون[۵]، ۱۹۸۹).

از طرفی احساس اضطراب دو مولفه دارد: با خبر شدن فرد از تغییرات جسمی خود (مثل تپش قلب و تعریق) و با خبر شدن از اینکه عصبی شده است یا ترسیده است. اضطراب بر تفکر، ادراک، و یادگیری فرد هم اثر می گذارد (سادوک و کاپلان،۲۰۰۷).

اختلال اضطراب فراگیر (GAD)[6] شایع ترین اختلال اضطرابی است (بارلو[۷]، ۲۰۰۲، به نقل از ولز[۸]، ۱۳۸۸). این اختلال، با نگرانی افراطی و غیر قابل کنترل همراه با برخی علایم اضطراب مشخص می شود (انجمن روانپزشکی آمریکا[۹]،۲۰۰۰، به نقل از ولز، ۱۳۸۸). ویژگی های دیگر اختلال اضطراب منتشر عبارت است از مشکل در تمرکز، خستگی زودرس، بیقراری، تحریک پذیری و تنش عضلانی شدید. این اختلال، حدود ۵ درصد از کل جمعیت را شامل می شود (ویتچن و هویر[۱۰] ، ۱۹۹۴، به نقل از دیویسون[۱۱]، نیل[۱۲]و کرینگ[۱۳]، ۱۳۸۷).

علاوه بر این، در اختلال وحشتزدگی ( پانیک[۱۴]) به عنوان یکی دیگر از زیرمجموعه اختلالات اضطرابی، فرد به ناگهان و بی دلیل دچار یک مجموعه نشانه ی آزار دهنده از جمله تنگی نفس، تپش قلب، حالت تهوع، درد سینه، احساس خفگی، سرگیجه، تعریق، رعشه، بیم شدید، وحشت و احساس مرگ قریب الوقوع می شود. شیوع اختلال پانیک در طول زندگی حدود ۲ درصد برای مردان و بیش از ۵ درصد برای زنان است (کسلر و همکاران، ۱۹۹۴، به نقل از دیویسون، نیل و کرینگ، ۱۳۸۷). درDSMIV-TR[15]دو دسته ملاک تشخیصی برای اختلال پانیک وجود دارد: یکی بدون بازارهراسی و دیگری با آن (سادوک و کاپلان، ۲۰۰۷).

همچنین، اختلال وسواس فکری– عملی( OCD)[16] نیز یکی دیگر از انواع اختلالات اضطرابی است که در آن،افکار دائم عودکننده بوده و اجبارها و اضطرارهایی هستند که یا موجب اتلاف وقت شده و یا باعث پریشانی و ضرر و زیان می گردند ( DSMIV-TR، انجمن روانشناسی آمریکا،۱۹۹۹). در این راستا، وسواس ها افکار دائمی، تکانش ها یا تصوراتی هستند که به صورت ناخوانده، مزاحم و یا نامناسب تجربه می شوند (ولز و موریسون [۱۷]، ۱۹۹۴؛ به نقل از ولز، ۱۳۸۵). از طرفی، اجبار،رفتاری تکراری بوده که آشکارو یا پنهان است.در تحقیقات زمینه ای در مورد همه گیرشناسی، میزان شیوع وسواس فکری-عملی در طول مدت زندگی ۵/۲ درصد به دست آمده است(کارنوی گلدینگ[۱۸]، سورنسون[۱۹] و بارنام[۲۰]، ۱۹۸۸؛ به نقل از ولز،۱۳۸۵).

اختلال های وسواس فکری – عملی، اضطراب فراگیر،پانیک و افسردگی به واسطه ی نشانه های رفتاری، هیجانی و شناختی خویش بر کارکردهای روزانه مبتلایان، تاثیرات منفی بر جای گذاشته و سالیانه میلیون ها نفر را به مراکز درمانی سوق می دهند (روزنهان[۲۱] و سلیگمن[۲۲]،۱۹۹۵). مطالعات نشان می دهد که اختلالات اضطرابی موجب کاهش کیفیت زندگی می شود که شامل سازه هایی از رضایت شغلی و روابط فرد با دیگران  است (وایسمن[۲۳]، شلدون[۲۴] و گرینگ[۲۵]، ۲۰۰۰ ).

در راستای نشانه شناسی و سبب شناسی این اختلالات، در سال های اخیر بر نقش کارکرد تنظیم هیجان تاکید فراوانی شده است به نحوی که تحقیقات نشان می دهند که تنظیم هیجان ، عامل مهمی در تعیین سلامتی و داشتن عملکرد موفق در تعاملات اجتماعی است (سیچتی[۲۶]و همکاران،۱۹۹۷؛ تامپسون[۲۷]،۱۹۹۱، به نقل از یوسفی، ۱۳۸۵). به نحوی که نقص در تنظیم هیجان با اختلالات درون ریز (مانند افسردگی، اضطراب، انزوای اجتماعی) ارتباط دارد (ایزنبرگ[۲۸]و همکاران، ۲۰۰۱). به تعبیری، تنظیم هیجان تمامی فرایندهای بیرونی و درونی مسئول برای نظارت، ارزیابی و اصلاح واکنش های هیجانی، به ویژه حالت های شدید و زودگذر آن، به منظور نیل به اهداف فرد را در بر می گیرد(تامپسون، ۱۹۹۴). نگرانی و برانگیختگی هیجانی از عواملی هستند که تاثیر زیادی بر عملکرد افراد در موقعیت ها دارند. این اثرات از دو جنبه قابل بررسی است: نخست این که تغییرات هیجانی به واسطه اثراتی که بر عملکردهای ذهنی دارند، اختلالاتی را در کارکرد ذهنی ایجاد می کنند، دوم این که تفسیری که افراد از این برانگیختگی ها دارند، بر عملکرد و همچنین بر میزان هیجانات آن ها تاثیر می گذارد (حیدری، احتشام زاده و حلاجانی، ۱۳۸۹).

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *